Samospráva města

01. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 1. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12.11.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 1. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12.11.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Ilona Komínková
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/1/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že stahuje bod Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě a byl doplněn bod č. 15 Bytová problematika – přímé přidělení bytu 2+1 731/    ul. Tyršova v Novém Města na Moravě

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019
4. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu
5. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí kvartál 2018
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného
8. DDM – Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II OP VVV
9. Informace o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2018
10. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018
11. Základní škola Na Radosti – žádost o schválení zřízení pobočky v Novém Městě na Moravě
12. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUŠ)
13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2018, odpis dluhů z důvodu nevymožitelnosti
14. Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 v bytovém domě „KoDuS“ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
15. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 2+1 731/    ul. Tyršova v Novém Města na Moravě
15. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě – STAŽENO
16. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
17. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu Bladent NMNM s.r.o.
18. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p. č. 34/1 a 1641/1 k. ú. NMNM – E.on ul. Štursova a Německého
19. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemek p. č. 25/1 v k. ú. Hlinné a p. č. 164/2 v k. ú. NMNM – E.on (Štursova)
20. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za III. Čtvrtletí 2018
21. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
22. Kontrola plnění úkolů RM
23. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2018 – 03/2019
24. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:34 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady města v předchozím volebním období byl ověřen MUDr. Zdeňkem Kadlecem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/1/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/1/RM/2018 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/1/RM/2018 Poskytnutí daru Nadačnímu fondu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 90.900 Kč Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně provozních výdajů na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 40.900 Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/1/RM/2018 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2018

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o stavu lesů vč. záměru dlouhodobé koncepce zalesňování kalamitních holin s využitím přírodních procesů obnovy porostů

– zprávu o stavu městské zeleně vč. záměru výměnou vybraných stromů na Vratislavově nám. z provozně bezpečnostních důvodů

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit druhou část návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Zdeněk Krejčí, TS služby s.r.o., správce městské zeleně.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/1/RM/2018 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/1/RM/2018 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 13 500,- Kč na podporu činnosti Školního sportovního klubu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/1/RM/2018 DDM – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II OP VVV

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT ČR „Šablony II“, blíže specifikovaného v příloze č. 1.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová, Leona Marcinko a Ing. Blanka Bartoňová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/1/RM/2018 Informace o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2018

I. Rada města bere na vědomí

informaci o výsledku hospodaření restaurace K CLUB za období 1 – 9/2018.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a ředitel NKZ Daniel Šimek.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/1/RM/2018 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města (v DDM z důvodu dlouhodobé nemoci statutárnímu zástupci ředitele) v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2018 v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle upravené přílohy materiálu č. 1.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA, Domu dětí a mládeže a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda navrhl hlasovat o zpracovatelem před schůzí rady města aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. Základní škola Na Radosti – žádost o schválení zřízení pobočky v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

záměr zřízení pobočky Základní školy Na Radosti, se sídlem Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 05007984 v Novém Městě na Moravě s účinností od škol. roku 2019/2020.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, Ing. Fila, Mgr. Petra Vykydalová Kupková (ředitelka Základní školy Na Radosti), Mgr. Otto Ondráček (ředitel základní školy na Vratislavově náměstí) a Mgr. Jan Krakovič (ředitel základní školy Leandra Čecha).

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 2 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
12. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUŠ)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu jejímž předmětem je pozemek parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 438 m2 jehož součástí je stavba č. p. 351 (rodinný dům) – prostory o celkové výměře podlahové plochy cca 523 m2, pozemek parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Základní školou Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 05007984, jakožto nájemcem, na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2029, za nájemné 250.000 Kč / rok bez DPH s inflační doložkou, a to za účelem provozování pobočky Základní školy Na Radosti dle její žádosti, s podmínkou, že nezbytné úpravy předmětu pronájmu a změnu způsobu užívání objektu bude realizovat nájemce na své náklady.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
13. 11/1/RM/2018 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2018

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2018.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/1/RM/2018 Bytová problematika – přímé přidělení bytu 2+1 č.731/   na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 2+1 č. 731/   na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ manželi  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 731/         na ul. Tyršova v Nové Městě na Moravě od 01.02.2019 na dobu neurčitou, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/1/RM/2018 Bytová problematika – VŘ byt 1+kk č. 1515/5 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 1515/5 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , jakožto nájemcem na byt č. 1515/5 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2.
Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

V případě uvolnění dalšího bytu v č. p. 1515 na ulici Žďárská schvaluje přidělení bytu a uzavření smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto novým nájemcem uvolněného bytu, na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2.
Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/1/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 4.000 Kč bez DPH za celou dobu nájmu, a to na dobu určitou od 01.12.2018 do 31.03.2019, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a                                  ,                                , 592 31 Nové Město na Moravě,                    , jakožto nájemcem, a to za účelem parkování nákladního automobilu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/1/RM/2018 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu Bladent NMNM s.r.o.

I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 15.03.2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.04.2012 a Dodatku č. 2 ze dne 22.01.2013, jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 449 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností Bladent NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 29307074, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.01.2019.
2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.02.2014, jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 449 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností Bladent NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 29307074, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.01.2019.
3. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.04.2015, jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 449 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností Bladent NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 29307074, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.01.2019.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/1/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p. č. 34/1 a 1641/1 k. ú. NMNM- E.on ul. Štursova a Německého

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 34/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou  15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 1641/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou  15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/1/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemek p. č. 25/1 v k.ú. Hlinné a p. č. 164/2 v k. ú. NMNM – E.on (Štursova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Hlinné umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 164/2 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/1/RM/2018 Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za III. čtvrtletí 2018.

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za III. čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1. a č. 2. a souhlasí s opětovnou nabídkou frakce 0/4 (prosívka) k prodeji za minimální cenu 15Kč/t bez DPH.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/1/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/1/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští splněný úkol č. 16, č. 17, č. 20.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/1/RM/2018 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2018 – 03/2019

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 11/2018 – 03/2019 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/1/RM/2018 Diskuze – zřízení Komisí rady města

I. Rada města zřizuje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, písm. h) pro volební období 2018-2022 následující komise

1. komise kulturní a společenská
2. komise pro mládež, sport a volný čas
3. komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
4. komise dopravní a majetková
5. komise bytová
6. komise pro sociální oblast a zaměstnanost

Michal Šmarda, starosta města navrhl zřídit komise rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zřízení komisí rady města.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta nabídnul členům rady stát se oddávajícími.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 19:37 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel