Výbory zastupitelstva

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Finanční výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města:

Předsedkyně

Ing. Ilona Komínková

Členové výboru

Martin Junek
Ing. Lukáš Německý
Ing. Vladimíra Ondráčková
Jiří Svoboda
Ing. Jan Teplý
Ing. Tomáš Vlček

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města :

Předseda

Ing. Pavel Štorek

Členové výboru

Mgr. Hana Knapčoková
Marek Kučera
Vlastimil Lukeš
Simona Rausová
Mgr. Miroslav Skalník
Martina Strachoňová