Výbory zastupitelstva

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Finanční výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města:

Předsedkyně

Ing. Ilona Komínková

Členové komise

Martin Junek
Ing. Lukáš Německý
Ing. Vladimíra Ondráčková
Jiří Svoboda
Ing. Jan Teplý

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města :

Předseda

Ing. Pavel Štorek

Členové komise

Mgr. Hana Knapčoková
Marek Kučera
Vlastimil Lukeš
Simona Rausová
Mgr. Miroslav Skalník
Martina Strachoňová

Soubory ke stažení