Výbory zastupitelstva

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Finanční výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města:

paní Ing. Ilonu Komínkovou – předsedkyně
pana Miroslava Válka
paní Ing. Hanu Janů
pana Ing. Miroslava Slámu
pana Ing. Jana Teplého
pana Rudolfa Hlúška
pana Ing. Tomáše Krejčího
pana Jana Schillera
pana Ing. Františka Havlíčka

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města :

paní Věru Buchtovou – předsedkyně
pana Vlastimila Lukeše
paní Simonu Rausovou
pana Marka Kučeru
pana Jana Králíčka
pana Martina Junka
pana Luďka Sečanského
pana Jiřího Řezáče