Komise zřizuje Rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.

Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

  1. Komise kulturní a společenská
  2. Komise pro mládež, sport a volný čas
  3. Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
  4. Komise bytová
  5. Komise dopravní a majetková
  6. Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
  7. Komise pro ICT a Smart City