Samospráva města

Komise rady města

Komise zřizuje Rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.

Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

  1. Komise kulturní a společenská
  2. Komise pro mládež, sport a volný čas
  3. Komisi pro majetek a rozvoj města
  4. Komisi pro dopravu a bezpečnost
  5. Komise bytová
  6. Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
  7. Komisi pro partnerství a mezinárodní spolupráci
  8. Komisi pro Smart City a energetiku

Zápisy zde