Samospráva města

01. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 1. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 31. 10. 2022 od 15:00 …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 1. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 31. 10. 2022
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/1/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023
4. Smlouva o dílo na realizaci stavby „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“
5. Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie“
6. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Workout prvky NMNM“
7. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „LC Zahradníkův kout“
8. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. NSS – žádost o schválení přijetí věcných darů
11. ZŠ L. Čecha – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru
12. Smlouva o dílo – Oprava vozovky v ulici Hájkova NMNM
13. Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“ – revokace
14. Dispozice s majetkem – pacht části pozemku p.č. 541 a p.č. 3041/22 v k.ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. NMNM (Technické sporty)
16. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 + VB – město oprávněný v k.ú. Rokytno na Moravě
17. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného – kavárna č.p.123
18. Dispozice s majetkem – dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
19. Dispozice s majetkem – pronájem vnitřního dvorku – část pozemku parc. č. 497 na Vratislavově náměstí
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
21. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu – Novoměstská teplárenská
22. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec
23. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec, Olešná (EGD)
24. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) – žádost MRS
25. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12
26. Komise rady města – zřízení, kompetence
27. Návrh na změnu org. struktury – rozdělení kompetencí starosty/místostarostů, stanovení počtu zaměstnanců
28. Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP
29. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2022 – 06/2023
30. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:59 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/1/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/1/RM/2022 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023 dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Slámová, Ing. Kramárová a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/1/RM/2022 Smlouva o dílo na realizaci stavby „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“ mezi smluvními stranami  město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně objednatele a společností E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 4337812 na straně zhotovitele dle příloh č. 1, 2 a pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Petr Gabriel
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/1/RM/2022 Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie“

I. Rada města schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění  „Dodávka tepelné energie“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh výzvy k jednání

– předložený návrh obchodních podmínek

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, jednáním směřujícím k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie s Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057, a to včetně  uzavření jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/1/RM/2022 Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Workout prvky NMNM“

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Workout prvky Nové Město na Moravě“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem jako poskytovatelem dotace a městem Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/1/RM/2022 Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „LC Zahradníkův kout“

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o poskytnutí dotace na realizaci projektu „LC Zahradníkův kout“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem jako poskytovatelem dotace a městem Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/1/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022.

II. Rada města schvaluje

výpověď ze smlouvy o dílo „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ realizované zhotovitelem společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 07741561, a to dle přílohy č.2 a č.3 materiálu.

III. Rada města ukládá

odboru investic realizovat projekční přípravu „Prádelny Nové Město na Moravě“ v bývalých prostorách prodejny COOP v Maršovicích u Nového Města na Moravě, p.č. 192, s využitím prostor dle vyznačení v příloze č.4 vč. zapracování požadavků OV Maršovice uvedených v příloze č.5 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/1/RM/2022 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/1/RM/2022 NSS – žádost o schválení přijetí věcných darů

I. Rada města schvaluje

přijetí věcných darů ze strany Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 48899097 od fyzické osoby dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/1/RM/2022 ZŠ L. Čecha – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru

I. Rada města schvaluje

přijetí účelového finančního daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou ve výši 13 500,- Kč od firmy Hettich ČR k.s., Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou, IČ: 49437283 jako dárce, dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/1/RM/2022 Smlouva o dílo – Oprava vozovky v ulici Hájkova NMnM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Oprava vozovky v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“, a to mezi Opravy silnic Bukal s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 08735972 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě jako objednatelem na straně druhé, a to dle příloh tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření smlouvy o dílo na „Oprava vozovky v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“ a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/1/RM/2022 Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“ – revokace

I. Rada města revokuje

usnesení přijaté pod č. 9/67/RM/2022 na 67. RM konané dne 19.9.2022:

„I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto objednatelem a Hřiště 8D s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno, IČ 04436857, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace I. etapy studie koupaliště zpracované v 11/2021 „Koupaliště – Vodní svět“, která řeší vodní program pro volnočasové aktivity návštěvníků této lokality s realizací do 30.04.2023, za cenu 1 203 190,00 Kč vč. DPH, a to na základě Nabídky č. 220825-1AN ze dne 25.08.2022 uvedené v příloze materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.“

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – pacht části pozemku p.č. 541 a p.č. 3041/22 v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

pacht p.č. 3041/22 (3914 m2) a části p.č. 541 (cca 1819 m2) – dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Německého░░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou, s roční výši pachtovného ve výši 2.867 Kč, za účelem zemědělské činnosti (zejm. sečení trávy, pastva koz).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 : díl „b“ z p.č. 2024/1 (69 m2)

– převod z majetku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 do majetku města: díl „b“ z p.č. 2024/2 (68 m2),

vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 + VB – město oprávněný v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/3) pana ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Čapkova ░░░░ Veveří, Brno část pozemku p.č. 153/4 o výměře 104 m2 (dle GP p.č. 153/6) v k.ú. Rokytno na Moravě,

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Čapkova░░░░ Veveří, Brno (každý id. 1/3) do majetku města, část p.č. 154/1 o výměře 52 m2 (dle GP p.č. 154/5),

– bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Čapkova░░░░ Veveří, Brno,  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene  pana ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Čapkova░░░░ Veveří, Brno, trpět na části pozemku p.č.153/6 v k.ú. Rokytno na Moravě, v rozsahu vymezeném GP č. 399-48/2022, zřízení, provozování a údržbu stavby podzemního zařízení VO, včetně přiložené zemnící soustavy a sloupu VO, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.6 k pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, jakožto propachtovalem, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773, jakožto pachtýřem, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem vnitřního dvorku – část pozemku parc. č. 497 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 884 m2) v kat. území Nové Město na Morav, a to část pozemku (vnitřní dvorek) o výměře 43,37 m2 za základní nájemné ve výši 215 Kč za rok bez DPH (neplátci DPH), a to a to za účelem dle předložené žádosti na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 09398015, jakožto nájemcem.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory:

1) o celkové výměře 54,57 m2 v 2. NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 81.855 Kč za rok bez DPH,

2) o celkové výměře 54,45 m2 v 1. mezipatře objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 81.675 Kč za rok bez DPH,

a to za účelem provozování ambulantního zdravotnického zařízení na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ve smyslu ust. § 127  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společností NovaCardia s.r.o., Maršov 85, 66471 Maršov, jakožto nájemcem.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu – Novoměstská teplárenská

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 19.12.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Novoměstskou teplárenskou a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Pohledec, a to jak následuje:

–  převod dílu „b“ z p.č. 523/3 (670 m2), část p.č. 553 (dle GP 553/2) 1108 m2 a díl „h“ z p.č. 541 (871 m2) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pohledec ░░

– převod p.č. 525/8 (422 m2), díl „c“ z p.č. 522/3 (260 m2), díl „d“ z p.č. 523/1 (110 m2) a díl „j“ z p.č. 539/1 (1857 m2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pohledec ░░  do majetku města,

vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že pan░░░░ ░░░░ ░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec, Olešná (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 213/7, 251, 617/11, 617/12, 617/13, 617/14, 617/15, 617/16, 617/17, 617/2, 617/5, 617/8, 617/9, 620/1, 620/2, 622/28, 622/29, 622/3, 622/30, 622/31, 622/32, 622/33, 622/34, 622/35, 622/36, 623/6, 623/7, 623/8 v k.ú. Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, VN, stožár, kabelový pilíř, telekomunikační síť v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 145.500,-Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 311/1, 314/1, 324, 335/1, 408/6, 409/3, 622/2, 622/3 v k.ú. Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN, telekomunikační síť, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 98.650,-Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemku p.č. 3911/4 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN,  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 7.800,-Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č.124 k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 8.000,- Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného – kavárna č.p.123

I. Rada města schvaluje

prominutí části nájemného ve výši 12100 Kč za období 01.02.2022 – 31.07.2022 pro nájemce Natálie Šindelářová, Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 13952463 a Bohdana Manilec, Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 13952579, a to s ohledem na to, že služby kavárny nebyly veřejnosti poskytovány a v pronajatých prostorech probíhala až do 20.7.2022 rekonstrukce na náklady nájemníka.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) – žádost MRS

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 24 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) – žádost MRS z programu schůze rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/1/RM/2022 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12

I. Rada města schvaluje

na základě žádosti nájemce, ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27.02.2020, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 14,22 m2 v 2. mezipatře objektu č. p. 12, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Zdenkou Dvořákovou, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 04585658, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.12.2022.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o variantě č. II návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/1/RM/2022 Komise rady města – zřízení, kompetence

I. Rada města zřizuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

– Komisi kulturní a společenskou

– Komisi pro mládež, sport a volný čas

– Komisi pro majetek a rozvoj města

– Komisi pro dopravu a bezpečnost

– Komisi bytovou

– Komisi pro sociální oblast a zaměstnanost

– Komisi pro partnerství a mezinárodní spolupráci

– Komisi pro Smart City a energetiku

II. Rada města schvaluje

působnost a pravomoc komisí rady města dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl doplnit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/1/RM/2022 Návrh na změnu org. struktury – rozdělení kompetencí starosty/místostarostů, stanovení počtu zaměstnanců

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. f) a § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Organizačního řádu MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 15.5.2012 ve znění pozdějších změn, vč. rozdělení pravomocí a působnosti mezi starostou a místostarosty města dle přílohy č.1 a č. 3 materiálu.

II. Rada města stanoví

v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 1.11. 2022 celkový počet zaměstnanců města Nové Město na Moravě na 71,5 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č.3 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/1/RM/2022 Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– delegovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Bc. Jaroslava Lemperu dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973,592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 25335057 na volební období 2022-2026.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– navrhovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na členskou schůzi Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 na volební období 2022-2026.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– stanovit Bc. Jaroslava Lemperu dle § 84 odst. 2 písm. y) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, jako člena zastupitelstva města určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Nové Město na Moravě a jeho změn na volební období 2022-2026.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/1/RM/2022 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2022 – 06/2023

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 11/2022 – 06/2023 dle přílohy.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

 

V rámci bodu diskuze byla diskutována problematika:
– vánočního osvětlení
– využívání nebytovvých objektů města

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:27 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel