02. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 3.12.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 3.12.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/2/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že doplňuje body č. 32 a č. 33

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM
3. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019
5. Dotační program na protihluková opatření
6. Poskytnutí investiční dotace obci Radňovice
7. Návrh na poskytnutí dotačních programů na rok 2019
8. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2019
9. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Charita Brno
10. Žádost o schválení přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Leandra Čecha NMNM
11. Hospodaření K Clubu
12. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb
13. Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího
14. Tříděni odpadů – Zajištění sběru jedlých olejů a tuků, drobných kovových odpadů z domácností
15. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
16. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 116 (122 m2) v k. ú. Olešná na Moravě
17. Dispozice s majetkem – odprodej část p. č. 106/1 (28 m2) v k. ú. Pohledec
18. Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p. č. 3909 v k. ú. NMNM a části p. č. 335 v k. ú. Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)
19. Dispozice s majetkem – odstoupení od nájemní smlouvy (část p. č. 541 v k. ú. NMNM)
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. Pohledec (CETIN – RD Pohledec), v k. ú. Jiříkovice (E.on) a v k. ú. NMNM (STL přípojka, ul. Malá)
21. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 1011/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
22. Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p. č. 341/3 (1026 m2) v k. ú. Pohledec (záměr smuteční síně)
23. Dispozice s majetkem – záměr na objekt č. p. 351 na ul. Monseova (bývalý objekt ZUŠ)
24. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
25. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města
26. Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města
27. Volba členů osadních výborů v jednotlivých místních částech města
28. Odměňování samosprávných orgánů města 2018-2022
29. Návrh na stanovení kompetencí starosty, místostarostů pro volební období 2018-2022
30. Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města
31. Kontrola plnění úkolů RM
32. Dispozice s majetkem – budoucí nákup p. č. 3017/1 (301 m2), části p. č. 3041/5  (1172 m2) a části p. č. 3041/14 (3915 m2) v k. ú. NMNM (Medin a.s.) – cyklostezka
33. Dispozice s majetkem – zpětný nákup p. č. 335/19 (id. 1/2) v k. ú. Pohledec (předkupní právo města)
34. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:38 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/2/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/2/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/2/RM/2018 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit:

 

 1. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019
   
  1) celkové příjmy                                                                       274.005,9 tis. Kč
       z toho: daňové příjmy                                                           157.550,5 tis. Kč
                    nedaňové příjmy                                                         41.767,0 tis. Kč
                    kapitálové příjmy                                                         6.700,0 tis. Kč
                    přijaté dotace                                                              67.988,4 tis. Kč
  Tvorba a čerpání fondů – konsolidace příjmů                             35.514,2 tis. Kč
   
  2) celkové výdaje                                                                      323.494,1 tis. Kč
       z toho: neinvestiční výdaje                                                  210.312,2 tis. Kč
                   – vodní hospodářství                                                      1.518,5 tis. Kč
                   – zemědělství, lesní hospodářství a rybolov                 1.930,0 tis. Kč
                   – průmysl, stavebnictví, obchod a služby                         310,0 tis. Kč
                   – doprava                                                                      17.479,6 tis. Kč
                   – civilní připravenost na krizové stavy                                3,0 tis. Kč
                   – kultura, církve a sdělovací prostředky                       2.382,5 tis. Kč
                   – bezpečnost a veřejný pořádek                                     4.679,4 tis. Kč
                     z toho: limit mezd                                                        3.161,8 tis. Kč
                   – požární ochrana                                                           2.208,1 tis. Kč
                   – státní správa, územní samospráva                            56.684,5 tis. Kč
                      z toho: limit mezd                                                     31.222,0 tis. Kč
                   – sociální věci                                                                   257,0 tis. Kč
                   – tělovýchova a zájmová činnost                                   6.094,0 tis. Kč
                   – bydlení, komunální služby, územní rozvoj              26.259,6 tis. Kč
                   – ochrana životního prostředí                                      19.193,0 tis. Kč
                   – ostatní činnosti související se službami pro obyv.          50,0 tis. Kč
                   – vzdělávání a školské služby                                     10.295,1 tis. Kč
                   – jiné veřejné služby a činnosti                                            5,0 tis. Kč
                   – ostatní činnosti                                                               697,0 tis. Kč
                   – finanční operace                                                        20.490,0 tis. Kč
           z toho: účelová rezerva města na podporu sportu a tělovýchovy a výkupy nemovitostí                                                                           2.500 tis. Kč
                   – provozní příspěvky PO celkem                                 39.775,9 tis. Kč
                      z toho: Mateřská škola                                               3.626,5 tis. Kč
                                  ZŠ Vratislavovo nám.                                    4.600,0 tis. Kč
                                  ZŠ L. Čecha                                                    4.663,0 tis. Kč
                                  Novoměstská kulturní zařízení                    12.942,0 tis. Kč
                                  Základní umělecká škola                                1.137,0 tis. Kč
                                  Dům dětí a mládeže                                           895,0 tis. Kč
                                  Novoměstské sociální služby                         8.956,2 tis. Kč
                                  Centrum Zdislava                                           2.956,2 tis. Kč
                    investiční výdaje                                                     113.181,9 tis. Kč
  Tvorba a čerpání fondů – konsolidace výdajů                             35.514,2 tis. Kč
   
  3)  financování celkem                                                                49.488,2 tis. Kč
  Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech   49.488,2 tis. Kč
   
 2. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 9 767 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000 tis. Kč a 9.721,2 ze zůstatků na bankovních účtech města
   
 3. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2019 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko.
   
 4. poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 1.619.016,30 Kč a 700.000 Kč
   
 5. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2019
   
 6. provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části
   
 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

 

limit mzdových prostředků

odvod z investičního fondu

limit celkových nákladů

přepočtený stav pracovníků

Mateřská škola

60,0

996,0

6 496,0

ZŠ Vratislavovo nám.

166,0

28,5

10 673,5

 

ZŠ Leandra Čecha

60,0

1 005,0

9 322,0

Základní umělecká škola

0,0

1 137,0

2 757,0

Novoměstská kulturní zařízení

5 982,2

1 092,6

16 776,9

22,5

Dům dětí a mládeže

723,0

74,0

4 015,0

 

Novoměstské sociální služby

11 835,0

120,5

17 706,1

kmenoví zaměstnanci

dotovaná místa z ÚP

33,0

5

Centrum Zdislava

4 407,2

189,6

7 445,6

13,5

 

 

 1. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech
 1. ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí
   
 2. ukládá úřadu zřídit samostatný bankovní účet, na který bude převáděna 1/2 z příjmů plynoucích městu z uzavřených smluv na provozování kamenolomu Nové Město na Moravě. Prostředky na bankovním účtu budou účelově určeny pouze na výdaje přímo spojené s rekultivací lomu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/2/RM/2018 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit vypsání dotačního programu „Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací“ dle přílohy materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/2/RM/2018 Poskytnutí investiční dotace obci Radňovice

I. Rada města schvaluje

poskytnutí dotace obci Radňovice, Radňovice 61, 592 31, IČ: 00545422  v částce 30.088 Kč na úhradu podílu města za projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení na akci „cyklostezka Radňovice – Nové Město na Moravě “ a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/2/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2019

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

– poskytnout neinvestiční dotace na rok 2019 jednotlivým žadatelům z dotačních programů a výzev města dle přílohy č. 1:

a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

b) Zkvalitnění sportovišť

c) Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

d) Novoměstská kultura

e) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

f) Výzva pro mimořádné počiny

 

– uzavřít s jednotlivými žadateli (příjemci dotace) příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací dle přílohy č. 1 ze strany města (poskytovatel dotace), a to podle vzorů uvedených v příloze č. 9

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/2/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2019

I. Rada města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2019 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti:

1) kultury a ochrany přírody a krajiny

2) volného času

3) malých spolků v oblasti sportu (do 150 členů)

4) spolků z místních částí

a z Výzvy na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti, a to vše dle přílohy č. 1.

– o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 10, 11 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a jednotlivými žadateli jako příjemci dotace, a to s výší dotace dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Charita Brno

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě pro rok 2019:

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zažřazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno.

Jedná se o služby s působností v Novém Městě na Moravě: Osobní asistence, Domácí hospicová péče a Sociálně aktivizační služby

 

b) poskytnout neinvestiční dotaci pro služby Osobní asistence ve výši 20 tis. Kč, Domácí hospicová péče ve výši 20 tis. Kč a pro Sociálně aktivizační služby ve výši 30 tis. Kč poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 a schválení jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací.

 

c) schválit změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 70 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
10. 9/2/RM/2018 Žádost o schválení přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Leandra Čecha NMNM

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančního daru ve výši 15 000,- Kč účelově určeného na vzdělávání žáků třídy 8.A.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/2/RM/2018 Hospodaření K Clubu

I. Rada města bere na vědomí

zprávu a zdůvodnění hospodaření restaurace K Club za období  1 – 9/2018.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, ředitel NKZ Daniel Šimek a ekonomka NKZ Pavlína Miholová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/2/RM/2018 Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Změnu č. 1 Komunitního plánu sociálních služeb města Nového Města na Moravě a mikroregionu Novoměstsko dle příloh č. 1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Rita Skalníková, DIS.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Rita Skalníková DiS.
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/2/RM/2018 Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího

I. Rada města schvaluje

pro volební období 2018-2022 členy zastupitelstva města Ing. Ilonu Komínkovou a Ing. Tomáše Krejčího jako další osoby jednající za matriční úřad Městský úřad Nové Město na Moravě při uzavírání manželství a pověřuje je v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, ke všem úkonům oddávajícího při provádění občanských sňatků, s tím, že pro tyto účely mohou spolu s místostarosty města v souladu s ust. § 108 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, užívat závěsný odznak.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/2/RM/2018 Třidění odpadů – Zajištění sběru jedlých olejů a tuků, drobných kovových odpadů z domácností

I. Rada města souhlasí

s rozšířením systému sběru,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o sběr jedlých olejů a tuků a drobné kovové odpady v rámci pilotního projektu města v 1. pol. 2019.

II. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě a FABIO PRODUKT spol. s r.o., se sídlem Holín 92, 506 01 Jičín, IČ 25252933 jakožto provozovatelem bezplatného odběru jedlých olejů a tuků, a to na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou a pověřuje starostu města jejím uzavřením.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/2/RM/2018 Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto objednatelem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto zhotovitelem, a to na dobu neurčitou s možností ukončení výpovědí s 3 měsíční lhůtou jejímž předmětem je zajištění úklidových prací a kontroly bytových a nebytových domů a ekologického nocležiště ve vlastnictví města a úprava rozsahu četnosti úklidu ve věžových domech č.p. 730, č.p. 731, č.p. 732 a v bytovém domě č.p. 301 v Novém Městě na Moravě vč. zvýšení nákladů na úklid společných prostor dle přílohy č. 4 materiálu s platností a účinností od 1.1.2019. Touto novou smlouvou bude ukončena platnost a účinnost Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 ve znění dodatků.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č. 116 (122 m2) v k. ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 116 o výměře 122  m v k.ú. Olešná na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 122,- Kč za účelem využití jako zahrada.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej část p.č. 106/1 (28 m2) v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.106/1 (dle GP p.č. 106/17) o výměře 28 m2 v k.ú. Pohledec ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2.800,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p. č. 3909 v k. ú. NMNM a části p. č. 335 v k. ú. Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení budoucí bezúplatný převod pozemků parc. č. 3909 o výměře  8157 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě a části parc. č. 335 v rozsahu dle situačního zákresu v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, včetně stavby silnice III/35315 nacházející se na předmětných pozemcích, a to z majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ:  708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 s tím, že řádná darovací smlouva bude uzavřena až po realizaci opravy předmětné silnice ze strany budoucího dárce.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – odstoupení od nájemní smlouvy (část p. č. 541 v k. ú. NMNM)

I. Rada města schvaluje

odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 21.8.2013, uzavřené mezi městem Novým Městem na Moravě, jakožto pronajímatelem a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části p.č. 541 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. Pohledec (CETIN – RD Pohledec), v k. ú. Jiříkovice (E.on) a v k. ú. NMNM (STL přípojka, ul. Malá)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 311/13, 324, 335/13, 335/1  v k.ú. Pohledec přeložení a umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 31.5.2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků  p.č. 398/1, 398/2, 9/1 a 9/2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.313 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  a každého dalšího vlastníka pozemků p.č.324 a 323 v k.ú. Nové Město na Moravě (t.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 591 01 Žďár nad Sázavou). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod bytové jednotky č. 1011/10 o výměře 56,30 m2 v domě č.p. 1010, 1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5630/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana                            , ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.350.000 Kč s tím, že kupující  je poplatníkem  daně z nabytí nemovitých věcí a příslušného správního poplatku.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 1011/10 v domě č.p. 1010,1011  na ul. Křičkova  v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I.tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha: protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 7.11.2018, vč. prezenční listiny účastníků.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p.č. 341/3 (1026 m2) v k. ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do výlučného vlastnictví pana  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a pan░░░░ ░░░░ se ve směnné smlouvě zaváže akceptovat  podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do majetku města, a to nemovité věci –  pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany vlastníka pozemku p.č. 282 v k.ú. Nové Město na Moravě pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč, a to vše z důvodu nevyhovujících podmínek stávající smuteční síně a záměru přípravy realizace nové smuteční síně poblíž centra města.

Pan ░░░░ ░░░░  uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.

 

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.282 o výměře 967 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou pro účely zahrady, s podmínkou zveřejnění záměru až po nabytí právních účinků vkladu směny pozemků dle části usnesení I.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí nákup p. č. 3017/1 (301 m2), části p. č. 3041/5 (1172 m2) a části p. č. 3041/14 (3915 m2) v k. ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr cyklostezky podél trati ČD s.p.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 vč. DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/2/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr na objekt č. p. 351 na ul. Monseova (bývalý objekt ZUŠ)

I. Rada města ukládá

odboru INV zpracovat projektový záměr přestavby objektu č. p. 351 na Monseově ulici na bytový dům.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi hlasovat o zvolené části usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené části usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/2/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Fila a Miloš Hemza. Ing. Kramárová informovala zejména o stavu akce 1.ZŠ odborné učebny.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/2/RM/2018 Volba členů finančního výboru zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zvolit dle § 84 odst. 2) písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města osoby uvedené v příloze č. 1. materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/2/RM/2018 Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zvolit dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/2/RM/2018 Osadní výbory, volba členů osadních výborů v místních částech města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvolit za předsedy, členy osadního výboru

– místní části Hlinné osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu

– místní části Slavkovice osoby uvedené v příloze č. 2 materiálu

– místní části Jiříkovice osoby uvedené v příloze č. 3 materiálu

– místní části Studnice osoby uvedené v příloze č. 4 materiálu

– místní části Rokytno osoby uvedené v příloze č. 5 materiálu

– místní části Olešná osoby uvedené v příloze č. 6 materiálu

– místní části Petrovice osoby uvedené v příloze č. 7 materiálu

– místní části Pohledec osoby uvedené v příloze č. 8 materiálu

– místní části Maršovice (příloha č. 10) osoby uvedené v příloze č. 9 materiálu

 

II. Rada města bere na vědomí

dopis č.j.:MUNMNM/12428584/2018 ze dne 22.11.2018 a konstatuje, že nemohlo dojít při výběru členů osadního výboru Studnice k rozporu se zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, neboť výběr členů osadních výborů se neřídí uvedeným volebním zákonem.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.1. 28/2/RM/2018 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Rada města doporučuje ZM

schválit v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce

a) člena zastupitelstva města ve výši 1000,- Kč s účinností od 1.1.2019, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů, se zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací den 

b) člena rady města ve výši 4000,-Kč s účinností od s účinností od 1.1.2019, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení 

c) neuvolněného místostarosty města ve výši 8000,- Kč s účinností od 1.1.2019

d) předsedy kontrolního výboru, finančního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1900,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce

e) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1400,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

f) VARIANTA A:

člena výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 300,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města s tím, že dle § 72 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

g) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1400,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

h) VARIANTA A:

člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 300,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města

 

II. Rada města doporučuje ZM

schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce předsedy/člena Radou města Nového Města na Moravě zřízených komisí a předsedy/člena Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě zřízeného výboru, že podmínky a výše pravidelné měsíční odměny fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva města Nového Města na Moravě a je předsedou/členem komise zřízené radou města nebo předsedou/členem výboru zřízeného zastupitelstvem města jsou ve volebním období 2018-2022 stejné jako pro neuvolněného člena zastupitelstva města vykonávajícího funkci předsedy/člena komise zřízené radou města nebo předsedy/člena výboru zřízeného zastupitelstvem města.

Michal Šmarda, starosta města navrhl tento bod hlasovat po částech usnesení s výběrem varianty. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali po jednotlivých částech usnesení o zvolené variantě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.2. Odměňování samosprávných orgánů města

I. Rada města doporučuje ZM

v návaznosti na ust. § 74 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schválit, že v případě souběhu výkonu více funkcí u neuvolněného člena zastupitelstva města, fyzické osoby, která není členem zastupitelstva města náleží odměna pouze za tu z funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

Tento bod byl hlasován samostatně.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
30. 29/2/RM/2018 Návrh na stanovení kompetencí starosty, místostarostů pro volební období 2018-2022

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. f) a § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu čl. 8 odst. 1, 2, 3 Organizačního řádu MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 15.5.2012 ve znění pozdějších změn a schvaluje jeho nové znění s rozdělením pravomocí a působnosti mezi starostou a místostarosty města dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města ukládá

městskému úřadu zajistit, aby povinným připomínkovacím místem při přípravě materiálů pro radu a zastupitelstvo města, byl v oblasti rozvoje bydlení a zaměstnanosti člen rady města Ing. Tomáš Krejčí, v oblasti školství a sociálních věcí členka rady města Mgr. Helena Šustrová

Michal Šmarda, starosta města informoval o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/2/RM/2018 Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– delegovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105 na volební období 2018 – 2022.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– delegovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973,592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 25335057 na volební období 2018 – 2022.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– navrhovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na členskou schůzi Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 na volební období 2018 – 2022.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

– stanovit Bc. Jaroslava Lemperu dle § 84 odst. 2 písm. y) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, jako člena zastupitelstva města určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Nové Město na Moravě a jeho změn na volební období 2018 – 2022.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/2/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští splněný úkol č. 13, č. 15, č. 17

II. Rada města revokuje

usnesení č. 18/1/RM/2018 ze dne 12.11.2018 ve znění

I. Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za III. čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1. a č. 2. a souhlasí s opětovnou nabídkou frakce 0/4 (prosívka) k prodeji za cenu 15 Kč/t bez DPH.

III. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za III. čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 2. a č. 3. a schvaluje prodej kameniva frakce 0/4 (prosívka) s tím, že minimální odběr činí 200 t, přičemž

– při odběru 200 až 999 tun bude minimální cena 95 Kč / t bez DPH

– při odběru 1000 a více tun bude minimální cena 65 Kč / t bez DPH.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. Dispozice s majetkem – zpětný nákup p.č. 335/19 (id. 1/2) v k.ú. Pohledec (předkupní právo města)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení přijetí nabídky zpětné koupě nemovité věci – pozemku p.č. 335/19 o výměře 892 m2 v k.ú. Pohledec v podílu vyjádřeném id. 1/2 do majetku města, za nabídkovou kupní cenu 398.500Kč.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat. Členové rady tento návrh přijali a o bodu opětovně hlasovali.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
34. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 19:04 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení