Samospráva města

02. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21. 11. 2022 od 14:30 …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 21. 11. 2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Mgr. Helena Šustrová byla přítomna od 14:38 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/2/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
30. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů
31. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
4. Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023
6. Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě
7. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
8. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
9. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice
10. Návrh na stanovení výše roční odměny ředitelce 1. ZŠ a návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města
11. Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího
12. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady
13. 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzev – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR)
14. Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele
15. NSS – žádost o schválení přijetí věcného daru
16. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
17. Plán dopravní obslužnosti Nového Města na Moravě 2022 -2026
18. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2022
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2022
20. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
21. Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – stánek s občerstvením
22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků v k.ú. Pohledec
23. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD)
24. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 (75 m2) v k.ú. NMNM (Nečasova)
25. Novoměstská teplárenská a.s. – fúze
26. Odměňování samosprávných orgánů města
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Komise rady města – jmenování členů, kompetence
29. Diskuze
30. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů
31. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/2/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/2/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/2/RM/2022 Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit aktualizovaný seznam investic a velkých oprav na rok 2023 dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová a Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/2/RM/2022 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

 

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023

 

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 334 583,0
z toho:  daňové příjmy 213 050,0
   nedaňové příjmy 57 748,9
   kapitálové příjmy 31 768,8
   přijaté transfery 32 015,3
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 31 999,3
Přechodné fin. výpomoci 0,0
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 276 810,5
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 227 967,8
   vodní hospodářství  2 203,5
   zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 7 252,0
   průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 355,0
   doprava  23 180,0
   civilní připravenost na krizové stavy 115,0
   kultura, církve a sdělovací prostředky 1 457,5
   bezpečnost a veřejný pořádek 6 487,0
   požární ochrana a integrovaný   záchranný systém 2 806,2
   státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 63 394,0
   sociální věci a politika zaměstnanosti 266,0
   zdravotnictví 0,0
   sport a zájmová činnost 12 202,0
   bydlení, kom.služby, územní rozvoj 33 911,7
   ochrana životního prostř. 23 999,0
   ostatní činnosti související se  službami pro obyvatelstvo 0,0
   vzdělávání a školské služby 2 658,9
   jiné veřejné služby a činnosti 10,0
   ostatní činnosti  920,0
   finanční operace  46 750,0
   provoz.příspěvky PO celkem 48 842,7
   z toho: Mateřská škola  4 707,8
    ZŠ Vratislavovo nám. 6 980,4
    ZŠ L. Čecha  6 678,6
    Zákl.umělecká škola 1 156,0
    Novoměst. kultur. zařízení 16 623,0
    Dům dětí a mládeže 1 000,0
    Novoměst. soc. služby 10 052,8
    Centrum Zdislava 1 644,1
    dotace PO ze SR a kraje                      0,0
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 97 769,4
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 374 579,9
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 31 999,3
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč) – 39 996,9

 

financování: 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0
splátka přechodné fin. výpomoci 0,0
změna stavu FP na bankovních účtech 39 996,9
Financování celkem (tis. Kč) 39 996,9

 

limit mezd Městské policie                                   4.300,0 tis. Kč

limit mezd v hospodářství města                        38.624,1 tis. Kč a z toho:

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ    32.834,4 tis. Kč

 

 1. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 10.590 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 20.000 tis. Kč a 9.406,9 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města
   
 2. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2023 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
   
 3. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2023
    
 4. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová, Ing. Kramárová, Mgr. Klapačová a Mgr. Teplá.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/2/RM/2022 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2023 z městských dotačních výzev:

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu 2023 v celkovém objemu 313 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva na podporu mimořádných počinů 2023 v celkovém objemu 20 tis. Kč  a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

Výzva  Novoměstská kultura 2023 v celkovém objemu 60 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2023 v celkovém objemu 60 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva Zkvalitnění sportovišť 2023 v celkovém objemu 15 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

Výzva Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2023 v celkovém objemu 15 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozhodnout o:

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 996,6 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů  v celkovém objemu 980 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy  Novoměstská kultura 2023 v celkovém objemu 260 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2023 v celkovém objemu 130 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Zkvalitnění sportovišť 2023 v celkovém objemu 180 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2023 v celkovém objemu 685 tis. Kč  a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová.
K žádosti Trip Teamu bylo konstatováno, že provedení nových chytů na lezecké stěně zajistí vlastník stěny a zbývající požadovaná část vybavení nepatří do dané výzvy.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/2/RM/2022 Dodatky k Mandátním smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

I. Rada města schvaluje

– uzavření Dodatku č.2 k mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na nákup zemního plynu ze dne 7.11.2011 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a společností FIN-servis a.s. IČ: 26439573 dle přílohy tohoto materiálu

– uzavření Dodatku č.3 k mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na nákup elektrické energie ze dne 21.7.2011 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a společností FIN-servis a.s. IČ: 26439573 dle přílohy tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/2/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/2/RM/2022 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 198.459,- Kč na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na výměnu střešní krytiny, opravu havarijních prvků krovu a podchycení části základu, který je narušený z důvodu nedostatečného odvodnění srážkové vody na objektu stodoly  v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že společnost FJT Invest s.r.o., která mlýn vlastní, obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu..

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/2/RM/2022 Návrh na stanovení výše roční odměny ředitelce 1. ZŠ a návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

stanovení výše roční odměny ředitelce Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Haně Knapčokové dle přílohy č. 1 materiálu

II. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2022 dle přílohy č. 3 materiálu.

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření, a to navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/2/RM/2022 Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího

I. Rada města schvaluje

pro volební období 2022-2026 členy zastupitelstva města paní Ing. Mgr. Hanu Janů, paní Mgr. Hanu Knapčokovou, paní Ing. Ilonu Komínkovou, pana Ing. Tomáše Krejčího a pana Mgr. Miroslava Skalníka jako další osoby jednající za matriční úřad Městský úřad Nové Město na Moravě při uzavírání manželství a pověřuje je v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, v platném znění, ke všem úkonům oddávajícího při provádění občanských sňatků, s tím, že pro tyto účely mohou spolu s místostarosty města v souladu s ust. § 108 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, užívat závěsný odznak.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/2/RM/2022 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města jmenovat jako člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od  29.11.2022 pana Jaroslava Lemperu, nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní Mgr. Hanu Knapčokovou, nar.░░░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a Mgr. Renatu Slámovou, nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě.

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/2/RM/2022 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzev – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR)

I. Rada města schvaluje

podáním žádosti o dotaci na realizaci programu Výzvy č. 02 22 002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Základní školu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou na období od 1.2.2023 do 31.8.2025.

II. Rada města schvaluje

záměrem podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR) pro Základní školu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou na období do 31.10.2025.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/2/RM/2022 Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a schváleným Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou i do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou pana Ing. Tomáše Krejčího, nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravěa to od 1.12.2022

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/2/RM/2022 NSS – žádost o schválení přijetí věcného daru

I. Rada města schvaluje

přijetí věcného daru ze strany Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 48899097 od fyzické osoby dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/2/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.11 o velikosti 1+kk, přízemí, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/2/RM/2022 Plán dopravní obslužnosti Nového Města na Moravě 2022 -2026

I. Rada města schvaluje

plán dopravní obslužnosti města Nového Města na Moravě 2022 – 2026 dle přílohy.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/2/RM/2022 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 3. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/2/RM/2022 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2022

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2022.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/2/RM/2022 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody ze dne 11.07.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.06.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2021, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto kupujícím a Novoměstskou teplárenskou a. s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057 jakožto prodávajícím, jehož předmětem je navýšení ceny tepelné energie v čl. 2 odst. 6 písm. a) na 1.090 Kč / GJ + DPH a v čl. 2 odst. 6 písm. b) na 1.060 Kč / GJ + DPH, a to na období od 01.11.2022 do 31.12.2022, dle přílohy č. 5 materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/2/RM/2022 Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – stánek s občerstvením

I. Rada města schvaluje

podání výpovědi ze smlouvy o nájmu ze dne 15.04.2020 uzavřené mezi  městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem na straně jedné a Ondřejem Fuchsem, IČ: 68612338, se sídlem Průmyslová 660, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, jakožto nájemcem na straně druhé, kterou město pronajalo na dobu neurčitou pozemek p. č. 3949 o výměře 14 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. / č.e., v k. ú. Nové Město na Moravě, za účelem provozování stánku s občerstvením s tím, že výpovědní doba, dle čl. VIII odst. 3. bodu b), činí 1 měsíc.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/2/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje 4 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.525 Kč / m2 vč. DPH a dle podmínek uvedených v záměru v příloze č. 1 materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/2/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.1551/1, 1622/1, 1648/2, 1651, 1653, 1656 k.ú. Nové Město na Moravě u umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 28.000 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/2/RM/2022 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 (75 m2) v k.ú. NMNM (Nečasova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 535/1 o výměře 75 m2  (dle GP p.č. 535/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Nečasova░░ , Nové Město na Moravě░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 37.500 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/2/RM/2022 Novoměstská teplárenská a.s. – fúze

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout usnesení dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/2/RM/2022 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Rada města doporučuje schválit

v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce

a) předsedy kontrolního výboru, finančního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1700,-Kč s účinností od 1.12. 2022, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce

b) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1700,-Kč s účinností od 1.12. 2022, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

c) člena výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 300,-Kč s účinností od 1.12. 2022, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města 

d) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1400,- Kč s účinností od 1. 12.2022, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

e) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 300,- Kč s účinností od 1. 12.2022, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města

II. Rada města doporučuje schválit

v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce předsedy/člena Radou města Nového Města na Moravě zřízených komisí a předsedy/člena Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě zřízeného výboru, že podmínky a výše pravidelné měsíční odměny fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva města Nového Města na Moravě a je předsedou/členem komise zřízené radou města nebo předsedou/členem výboru zřízeného zastupitelstvem města jsou ve volebním období 2022-2026 stejné (viz. bod I. tohoto usnesení) jako pro neuvolněného člena zastupitelstva města vykonávajícího funkci předsedy/člena komise zřízené radou města nebo předsedy/člena výboru zřízeného zastupitelstvem města.

III. Rada města doporučuje schválit

v návaznosti na ust. § 74 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném, v případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města i fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/2/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu s tím, že

– úkol č. 9 (ukládá předsedům komisí rady města, aby informovali radu města o dvou navazujících neúčastech členů komise na jednáních příslušné komise) mění tak, že bude poskytována informace o účasti všech členů 1x ročně

– úkol č. 17 (ukládá vedení úřadu zapracování jednotlivých návrhů do komplexního plánu energetických úspor ve variantách dle vývoje dodávek jednotlivých typů energií) jako splněný vyřadit

– část úkolu č. 18 (ukládá odboru FIN zajistit fin. krytí v celkové výši 850.000,-Kč na realizaci změny vytápění v objektech KODUS, MŠ Žďárská a NSS) jako splněnou vyřadit

– část úkolu č. 18 (ukládá Mgr. Vítu Křesadlovi zpracování harmonogramu zpracování konceptu zápisů od roku 2018) jako splněnou vyřadit

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/2/RM/2022 Komise rady města – jmenování členů, kompetence

I. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy komisí

– Komise kulturní a společenské osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu s tím, že předsedkyní jmenuje Mgr. Renatu Slámovou a garantem komise určuje Mgr. Helenu Šustrovou

– Komise pro mládež, sport a volný čas osoby uvedené v příloze č. 2 materiálu s tím, že předsedou jmenuje MUDr. Václava Peňáze a garantem komise určuje Michala Šmardu

– Komise pro majetek a rozvoj města osoby uvedené v příloze č. 3 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Ing. Tomáše Krejčího a garantem komise určuje Ing. Tomáše Krejčího

– Komise pro dopravu a bezpečnost osoby uvedené v příloze č. 4 materiálu s tím, že předsedou jmenuje  Martina Junka a garantem komise určuje Bc. Jaroslava Lemperu

– Komise bytové osoby uvedené v příloze č. 5 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Romana Wolkera a garantem komise určuje Stanislava Marka

– Komise pro sociální oblast a zaměstnanost osoby uvedené v příloze č. 6 materiálu s tím, že předsedkyní jmenuje Ing. Hanu Janů a garantem komise určuje Stanislava Marka

– Komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci osoby uvedené v příloze č. 7 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Mgr. Tomáše Augustýna a garantem komise určuje Michala Šmardu

– Komise pro Smart City a energetiku osoby uvedené v příloze č. 8 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Ing. Jana Motyčku a garantem komise určuje Bc. Jaroslava Lemperu

II. Rada města schvaluje

působnost a pravomoc Komise pro Smart CIty a energetiku dle přílohy č. 9 materiálu.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení v bodě č. I.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/2/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 2.000.000,-Kč ze strany města příjemci dotace, spolku  SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh č. 2 materiálu.

II. Rada města doporučuje

schválit rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z investiční rezervy města roku 2023 na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 na spolufinancování projektu „Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/2/RM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zvolit členy finančního a  kontrolního výboru z obdržených nominací volebních stran.

 

Michal Šmarda, starosta města. navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 31/2/RM/2022 Diskuze

I. Rada města schvaluje

odprodej movitých věcí – výpočetní techniky specifikované v předávacích protokolech
– notebook Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 14,0″FHD IPS /i3-8130U/4GB/256GB za částku 1000,-Kč vč. DPH
– tablet Lenovo YOGA TABLET 3 10 LTE Black 10,1″ za částku 700,-Kč vč. DPH
členům zastupitelstva města Nového Města na Moravě ve volebním období 2018-2022, kterou byli oprávněni využívat k výkonu své funkce.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl podmínky odprodeje výpočetní techniky členům zastupitelstva města z uplynulého volebního období.

V rámci bodu diskuze bylo projednáno:
– nutnost kontroly dodržování zákazu vjezdu na Hubertce ze strany Městské policie.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:30 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel