03. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 3. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 17.12.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 3. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 17.12.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 15.50 hod. se z jednání omluvil starosta města pan Michal Šmarda. V 16.45 hod. se na jednání dostavil Ing. Pavel Štorek.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/3/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že doplňuje body č. 21, 22 a 23

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
 3. Smlouva o škodovém pojištění podnikatelů
 4. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcných darů
 5. 1.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančních darů účelově určených
 6. 1. ZŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II
 7. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy
 8. Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 „KoDuS“ na ul. Žďárská
 9. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 311/13, 324, 335/1, 335/13, 335/14 v k. ú. Pohledec (GasNet – přeložka STL plynovodu a přípojky)
 10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p. č. 627/3 v k.ú. Pohledec (Sporten a.s.)
 11. Smlouva o dílo – oprava mostu u kamenolomu
 12. VZ – „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec – 3.etapa“
 13. VZ – Slavkovice – rekonstrukce kanalizace
 14. VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“
 15. VZ – Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě
 16. VZ – Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě
 17. VZ – Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě
 18. VZ – Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci „Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“
 19. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
 20. Změna smlouvy na aplikaci Lepší místo
 21. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích
 22. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
 23. Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU
 24. Diskuze

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil schůzi rady města ve 14.34 hod.

Ověřovatelem zápisu jmenoval místostarostu města pana Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/3/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/3/RM/2018 Smlouva o škodovém pojištění podnikatelů

I. Rada města schvaluje

uzavření pojistné smlouvy o škodovém pojištění č. 900000030492 mezi městem Nové Město na Moravě a pojistitelem Direct pojišťovna, a.s., IČ: 25073958, Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno dle přílohy materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu odsouhlasením případných dílčích změn v textu návrhu smlouvy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/3/RM/2018 Změna smlouvy na aplikaci Lepší místo

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Lepšího místa s poskytovateli Prostor plus o.p.s., IČ: 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín a Neogenia s.r.o., IČ: 29198950, Hybešova 42, 602 00 Brno dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/3/RM/2018 Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

I. Rada města bere na vědomí

podání žádosti města o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro výměnu nepropustného povrchu části místní komunikace za propustný v ulici Budovatelů.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Soňa Ošmerová, Ing. Radek Fila

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/3/RM/2018 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU

I. Rada města souhlasí

s uzavřením  DOHODY O GRANTU V RÁMCI NÁSTROJE PRO PROPOJENÍ EVROPY – WiFi4EU DOHODA č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/004329-005980 mezi Výkonnou agenturou pro inovace a sítě – na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise a městem Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/3/RM/2018 Diskuse

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě revitalizace části zeleně na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Zdeněk Krejčí a Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/3/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 627/3 v k.ú. Pohledec (u Sporten a.s.)

I. Rada města souhlasí

se zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí, a to dvou samostatných částí pozemku p.č. 627/3 v k.ú. Pohledec v rozsahu dle situačního zákresu č. 1. cca 34.000 m2 a č. 2. cca 5.500 m2 s tím, že

– přesná výměra bude dána po vyhotovení příslušného oddělovacího geometrického plánu jehož vypracování bude městem zadáno

– prodej se uskuteční formou „obálkové metody“,  za minimální nabídkovou kupní cenu 250 Kč/m2 bez DPH.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/3/RM/2018 Smlouva o dílo – oprava mostu u kamenolomu

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na opravu mostu na účelové komunikaci ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě s firmou Vlastimil Zelený, IČ: 10121765, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, a to dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Ing. Radek Fila, Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/3/RM/2018 VZ „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec- 3.etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec – 3.etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený upravený návrh zadávacích  a obchodních podmínek (termín dokončení 17.6.2019)

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec- 3.etapa“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec- 3.etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza

 

Hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/3/RM/2018 VZ- Slavkovice – rekonstrukce kanalizace

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Slavkovice – rekonstrukce kanalizace“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený upravený návrh zadávacích  a obchodních podmínek (termín realizace 30.6.2019, doba realizace 6 týdnů)

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Slavkovice- rekonstrukce kanalizace“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Slavkovice- rekonstrukce kanalizace“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza

 

Hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/3/RM/2018 VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/3/RM/2018 VZ- Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/3/RM/2018 VZ – Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na služby „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložené návrhy upravených zadávacích a obchodních podmínek

– seznam dodavatelů určených k oslovení uzavřenou výzvou k podání nabídek

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky  „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření příkazních smluv a jejich případných dodatků, nebo případného zrušení výběrového řízení.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

 

Hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/3/RM/2018 VZ-Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/3/RM/2018 VZ- Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci „Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na služby „Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci  Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/3/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018 a předloženou informativní zprávu o aktuálním stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová, Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/3/RM/2018 Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcných darů

I. Rada města uděluje souhlas

Centru ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou k přijetí věcných darů v celkové hodnotě 9 921,34 Kč dle předložené přílohy darovací smlouvy.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

 

Hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/3/RM/2018 1.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančních darů účelově určených

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančních darů účelově určených  v celkové výši 36 000,- Kč na podporu vzdělávání a dalších školních aktivit žáků školy dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/3/RM/2018 1. ZŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové Město na Moravě v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_18_063 – Šablony II, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/3/RM/2018 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČ: 00001279, jejímž předmětem je dovybavení pracoviště KS-O výdej výdej, podpisovým tabletem vč. zajištění potřebné podpory dle  přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/3/RM/2018 Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro dům č.p.1515 „KoDuS“ na ul. Žďárská

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky č.4000210343 mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto vlastníkem a GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, jakožto provozovatelem, a to z důvodu uzavření Kupní smlouvy ze dne 26.11.2018 na úplatný převod plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojky PE – O pro dům Žďárská č.p. 1515 o celkové délce 38,22 m, umístěné na částech pozemků  p.č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/3/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p.č. 311/13, 324, 335/1, 335/13, 335/14 v k.ú. Pohledec (GasNet – přeložka STL plynovodu a přípojky)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č. 311/13, 324, 335/1, 335/13, 335/14 v k.ú.Pohledec zřízení a provozování plynárenského zařízení – „Přeložka STL plynovodu a přípojky v k.ú. Pohledec, číslo stavby: 66708 “ a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí na Labem, IČ: 272 95 567. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 500 Kč + DPH.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/3/RM/2018 Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6011904179 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nové Město na Moravě dle přílohy tohoto materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu odsouhlasením případných dílčích změn v textu návrhu smlouvy.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6011904179 jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nové Město na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

K tomuto bodu byl přizván Bc. Petr Pazour.

 

Místostarosta města ukončil v 17.00 hod. dnešní schůzi rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení