Samospráva města

03. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 3. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 28. 11. 2022 od 14:30 …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 3. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 28. 11. 2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Z důvodu technické závady na el. hlasovacím zařízení hlasovali členové rady zvednutím ruky.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/3/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Dodávka tepelné energie pro město a jeho organizace
3. Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM
4. Diskuze

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:41 hodin.

Ověřovatelem zápisu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z poslední rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/3/RM/2022 Dodávka tepelné energie pro město a jeho organizace – aktualizováno

I. Rada města schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění „Dodávka tepelné energie pro město a jeho organizace“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh výzvy k jednání

– předložené návrhy obchodních podmínek

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, jednáním směřujícím k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie mezi městem Nové Město na Moravě a Novoměstskou teplárenskou a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057, a to včetně uzavření jejích případných dodatků.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/3/RM/2022 Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 2755/8 zahrada o výměře 60 m2, parc. č. 2755/1 zahrada o výměře 3860 m2 a parc. č. 3799/3 trvalý travní porost o výměře 1333 m2, v kat. území Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, a to od ░░░░ ░░░░ ░  bytem░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, do majetku města Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 654.650,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Diskuze

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:47 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta