04. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 4. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 28.1.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 4. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 28.1.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/4/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

I. Rada města schvaluje
program s tím, že stahuje bod č. 33. Jmenování členů komisí rady města a doplňuje bod č. 35 Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy (BJ 1011/10 Křičkova)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
4. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města
5. Rekonstrukce LC Svážnice – Dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou Okrouhlický s. r. o.
6. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019
7. NSS – změna ceníku úhrad za pečovatelskou službu
8. NKZ – návrh nové koncepce K Clubu
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2019“
11. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
12. 1. ZŠ – výsledky inspekční činnosti ČŠI
13. Smlouvy o výpůjčce hasičských vozidel pro SDH Nové Město na Moravě, Olešná, Petrovice, Rokytno, Slavkovice a Studnice
14. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvodových stěn + lodžie domu č. p. 1304-5 v k. ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 269 (77 m2) a část p. č. 270 (cca 60 m2) v k. ú. Slavkovice
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3524 se stavbou bez čp/če a částí p. č. 3536/28 v k. ú. NMNM (areál ul. Soškova)
17. Dispozice s majetkem – sml. o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a budoucí kupní smlouva
18. Dispozice s majetkem – zřízení věcného břemene na umístění dešťových kanalizací – ul. Jánská
19. Dispozice s majetkem – Dohoda o skončení platnosti části Smlouvy o zřízení věcného břemene
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. NMNM , Petrovice u NMNM, Veselíčko u ZR, Maršovice u NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., – lokalita Vysočina Aréna, E.on – 3x, plyn. přípojka pro FO)
21. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou – Nápojový automat Poliklinika
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č. p. 449 v NMNM – Mikrojesle
23. Krátkodobé pronájmy KD Jiříkovice – úprava ceníku
24. Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p. č. 341/3 (1026 m2) v k. ú. Pohledec (záměr smuteční síně)
25. Smlouva o vybudování parkovacích stání – ul. Pavlovova – NTSUP, s.r.o.
26. Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě
27. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu
28. Žádost o dotaci – INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU – Rekonstrukce Horáckého muzea
29. Žádost o dotaci – podpora cestovního ruchu – nákup rolby
30. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
31. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Jmenování členů komisí rady města – STAŽENO
34. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 03/2019 – 09/2019
35. Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy (BJ 1011/10 Křičkova)
36. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:44 hodin.

Ověřovatelem zápisu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen Stanislavem Markem a nebyl proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl stáhnout bod č. 33 Jmenování členů komisí rady města a zároveň doplnit bod č. 35 Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy (BJ 1011/10 Křičkova).

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/4/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat. Členové rady tento návrh přijali a opětovně hlasovali.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/4/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

u PO Novoměstské sociální služby s vyřazením myčky na nádobí dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/4/RM/2019 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města dle příloh tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/4/RM/2019 Rekonstrukce LC Svážnice – Dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou Okrouhlický s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě a firmou Okrouhlický s.r.o, IČ: 25255819, jejímž předmětem byla realizace díla Lesní cesta Svážnice, a to dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/4/RM/2019 Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019

I. Rada města schvaluje

návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a trhů konaných v roce 2019, a to následovně: Masopust – termín: 23.2.2019 (so), Čarodějnice – termín: 30.4.2019 (út), Pochod srdcem Vysočiny – termín: 18.5.2019 (so), Noc kostelů – termín: 24.5.2019 (pá), Novodvorky – termín: 25.5.2019 (so), Noc muzeí a galerií – termín: 31.5.2019 (pá), Den dětí – termín: 1.6.2019  (so), Nova Civitas – termín:  14. – 15.6.2019 (pá – so), Novoměstské Slunohraní – termín: 1.7. – 4.7.2019 (po- čt), Vázafest – termín: 26.- 27.7.2019 (pá – so), Pouť na Kostelíčku – termín: 18.8.2019 (ne), Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta – termín:  31.8.2019 (so), Den otevřených dveří památek – termín: 7. – 8.9.2019 (so- ne), Svatováclavské slavnosti – termín:  28.9.2019 (so), Slavnosti medu a vína – termín:  18. – 19.10.2019 (pá – so), Výročí 17. listopadu – termín:  17.11.2019 (ne), Rozsvícení adventu – termín:  30.11.2019 (so), Čertohrátky – termín:  5.12.2019 (čt)

Farmářské trhy: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 13.4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.,15. 6. (Nova Civitas), 29. 6., 13. 7., 27.7., 10.8., 31.8. (Slavnosti medu), 14.9., 28.9. (Svatováclavské slavnosti, Regionální potravina), 19.10. (Slavnosti medu a vína), 16.11., 14.12.

Jarní jarmark:  10.5.2019

Adventní jarmark: 13.12.2019

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Daniel Šimek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/4/RM/2019 NSS – změna ceníku úhrad za pečovatelskou službu

I. Rada města bere na vědomí

ceník „Úhrada za poskytování pečovatelské služby“ Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou platný od 1.1.2019.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/4/RM/2019 NKZ – návrh nové koncepce K Clubu

I. Rada města bere na vědomí

předloženou koncepci Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě týkající se provozování restaurace K Club.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Daniel Šimek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/4/RM/2019 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/4/RM/2019 Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2019“

I. Rada města schvaluje

v souladu s § 102 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 5) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město na Moravě na rok 2019“, a to včetně výše a způsobu výplaty odměny dle přílohy č. 1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/4/RM/2019 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

plat ředitelům příspěvkových organizací města

Mgr. Otto Ondráček, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan Krakovič, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Ivana Buchtová, ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Eva Mošnerová, ředitelka Základní umělecké školy J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Bc. Alena Sobotková, ředitelka Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Daniel Šimek, ředitel Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních zařízení, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centra ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

Leona Marcinko, statutár. zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2019, dle přílohy č. 1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/4/RM/2019 Smlouvy o výpůjčce hasičských vozidel pro SDH Nové Město na Moravě, Olešná, Petrovice, Rokytno, Slavkovice a Studnice

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce hasičských vozidel města mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jakožto půjčitelem a

1. SH ČMS SDH Nové Město na Moravě, Školní 448, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48898023

2. SH ČMS SDH Olešná, Olešná č.p. 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:48897493

3. SH ČMS SDH Petrovice, Petrovice č.p. 71, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65758293

4. SH ČMS SDH Rokytno, Rokytno č.p. 49, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48896471

5. SH ČMS SDH Slavkovice, Slavkovice č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48898368

6. SH ČMS SDH Studnice,  Školní 448, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48899771

jakožto vypůjčiteli, za účelem možnosti využití vozidel i pro účely zajištění dopravy členů, dětí členů vypůjčitele a jejich doprovodu, na hasičské, sportovní a jiné soutěže, schůze, školení, semináře a akce organizované vypůjčitelem v rámci ČR, dle přiloženého vzoru Smlouvy o výpůjčce.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Kos
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvodových stěn + lodžie domu č. p. 1304-5 v k. ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu, Drobného 1304-5, Nové Město na Moravě“ uzavřené mezi Společenstvím vlastníků  domu ul. Drobného 1304-5, se sídlem Drobného 1305, Nové Město na Moravě, IČ: 262 71 524, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č.1003 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem jsou podmínky dotčení pozemku města uvedenou stavbou dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 269 (77 m2) a část p. č. 270 (cca 60 m2) v k. ú. Slavkovice

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 269 o výměře 77 m2 a části p.č. 270 o výměře cca 60 m2  v k.ú. Slavkovice, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Slavkovice ░░ , na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 137 Kč, za účelem zajištění přístupu ke stavbě.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – sml. o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a budoucí kupní smlouva

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní na plynárenské zařízení „STL plynovod a STL plynovodní přípojky v lokalitě Centra služeb a řemesel na ul.Soškova“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího prodávajícího) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně budoucího kupujícího) dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – zřízení věcného břemene na umístění dešťových kanalizací – ul. Jánská

I. Rada města schvaluje

uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě (na straně povinného z věcného břemene) a město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně oprávněného z věcného břemene), jejíž předmětem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti týkající se dešťových kanalizací.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dohoda o skončení platnosti části Smlouvy o zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o skončení platnosti části Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, uzavřené mezi městem, jakožto povinným z věcného břemene a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto oprávněným z věcného břemene dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. NMNM, Petrovice u NMNM, Veselíčko u ZR, Maršovice u NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., – lokalita Vysočina Aréna, E.on – 3x, plyn. přípojka pro FO)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 3110/1, 3112/1 v k.ú.Nové Město na Moravě přeložení a umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku  p.č.81/1 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku  p.č.81/1 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (podílnické obce Lesního družstva obcí,město Nové Město na Moravě- podíl 13/710) trpět na části  pozemku  p.č.843/2v k.ú. Veselíčku u Žďáru nad Sázavou umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, pojistková skříň, uzemnění v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 59 640 Kč + DPH, přičemž každý z podílových spoluvlastníků obdrží poměrnou část – dle přílohy.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.143/1 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  a každého dalšího vlastníka pozemku p.č.162  v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě (t.č.             , bytem                                  , Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou – Nápojový automat Poliklinika

I. Rada města schvaluje

na základě žádosti nájemníka ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.03.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2008, dodatku č. 2 ze dne 13.03.2009 a dodatku č. 3 ze dne 10.06.2009, jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 12 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a                 ,                           , 591 01 Žďár nad Sázavou,                      , jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.01.2019.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p. č. 341/3 (1026 m2) v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení 16/2/ZM/2018 Zastupitelstva města č. 2 ze dne 10.12.2018:

„Schválení směny pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do výlučného vlastnictví pana  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a pan░░░░ ░░░░ se ve směnné smlouvě zaváže akceptovat  podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do majetku města, a to nemovité věci –  pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany vlastníka pozemku p.č. 282 v k.ú. Nové Město na Moravě pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč, a to vše z důvodu nevyhovujících podmínek stávající smuteční síně a záměru přípravy realizace nové smuteční síně poblíž centra města.

Pan ░░░░ ░░░░  uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.“

 

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do společného jmění manželů  pana  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a manželé ░░░░ ░░░░ ░ se ve směnné smlouvě zaváží akceptovat  podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do majetku města, a to nemovité věci –  pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč.

░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a manželé░░░░ ░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3524 se stavbou bez čp/če a částí p. č. 3536/28 v k. ú. NMNM (areál ul. Soškova)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3524 se stavbou bez čp/če a částí p. č. 3536/28 v k. ú. NMNM (areál ul. Soškova) z programu rady města a ukládá SMM předložit na příští radu města Harmonogram nakládání s nemovitým majetkem areálu

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č. p. 449 v NMNM – Mikrojesle

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č. p. 449 v NMNM – Mikrojesle z programu rady města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi stáhnout tento bod z programu rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/4/RM/2019 Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy (BJ 1011/10 Křičkova)

I. Rada města bere na vědomí

protinávrh ke kupní smlouvě č. j.:MUNMNM/12435847/2019 a žádost č. j.: MUNMNM/12435385/2019 o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy na odprodej BJ 1011/10 v k. ú. Nové Město na Moravě, s tím, že pokud pan ░░░░ ░ , bytem░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě nepodepíše jako první zájemce městem zaslaný návrh kupní smlouvy do 29.01.2019 (včetně) bude osloven další zájemce v pořadí dle výsledku výběrového řízení.

Michal Šmarda, starosta města informoval o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/4/RM/2019 Krátkodobé pronájmy KD Jiříkovice – úprava ceníku

I. Rada města schvaluje

s účinností od 1.2. 2019 nový ceník krátkodobého pronájmu (na dobu kratší než 30 dnů) kulturního domu v Jiříkovicích č. p. 58, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/4/RM/2019 1. ZŠ – výsledky inspekční činnosti ČŠI

I. Rada města bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti provedené dle  § 174 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, u Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Mgr. Otto Ondráček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/4/RM/2019 Smlouva o vybudování parkovacích stání – ul. Pavlovova – NTSUP, s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o vybudování parkovacích stání“ mezi městem Nové Město na Moravě a společností NTSUP, s.r.o., Pražská 1470/18b, Hostivař,120 00 Praha 10, IČ: 29307872, dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/4/RM/2019 Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o vybudování příjezdové komunikace“ mezi městem Nové Město na Moravě a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/4/RM/2019 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za IV.Q 2018.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/4/RM/2019 Žádost o dotaci – INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU – Rekonstrukce Horáckého muzea

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti ze strany Novoměstských kulturních zařízení, příspěvková organizace o dotaci pro projekt „Rekonstrukce Horáckého muzea, Nové Město na Moravě“ v rámci výzvy č. 1/2019/117D72100. 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/4/RM/2019 Žádost o dotaci – podpora cestovního ruchu – nákup techniky pro úpravu lyžařských tratí

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze strany TS služby s.r.o. na projekt „Nákup techniky pro úpravu lyžařských běžeckých tras v ORP Nové Město na Moravě“ v rámci výzvy č. 1/2019/117D72100

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 31/4/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019 a předložené informace z investiční porady konané dne 11.01.2019.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
32. 32/4/RM/2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

I. Rada města schvaluje

v příloze předloženou Výroční zprávu o činnosti města Nové Město na Moravě a jeho orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2018.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 33/4/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští splněný úkol č. 11, 14, 16.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. Jmenování členů komisí rady města – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu rady města stažen.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
35. 34/4/RM/2019 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 03/2019 – 09/2019

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 03/2019 – 09/2019 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. DiskuzeMgr. Helena Šustrová požádala o opravení informačních cedulí s odjezdy na vlakovém nádraží a dále se diskutovala problematika zimní údržby.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 17:54 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení