Samospráva města

04. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 4. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12. 12. 2022 od 15:00 …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 4. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12. 12. 2022
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/4/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahuje bod č. 16 Kontrola plnění úkolů RM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Studie „Rekonstrukce infrastruktury sídliště BETLÉM, Nové Město na Moravě“
4. Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň – VNITŘNÍ VODOVODY A ELEKTRICKÉ VEDENÍ“
5. Stavba „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ – dohoda o narovnání
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
7. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS a žádost o schválení přijetí věcného daru
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání
9. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2023
10. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, NMNM
11. Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)
12. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 177/2(cca 30 m2) v k.ú. Slavkovice
13. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou
14. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 (141 m2) v k.ú. Hlinné
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec Olešná na Mor. (EGD)
16. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:19 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/4/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/4/RM/2022 Studie „Rekonstrukce infrastruktury sídliště BETLÉM, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

předložený návrh čistopisu „Studie rekonstrukce infrastruktury sídliště BETLÉM, Nové Město na Moravě“ dle příloh materiálu.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/4/RM/2022 Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň – VNITŘNÍ VODOVODY A ELEKTRICKÉ VEDENÍ“

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Drobného ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě a paní░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Drobného ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň – VNITŘNÍ VODOVODY A ELEKTRICKÉ VEDENÍ“ dle přílohy č. 1 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/4/RM/2022 Stavba „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ – dohoda o narovnání

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o narovnání mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně jedné a společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 07741561 na straně druhé, jejímž předmětem bude vzájemné vypořádání práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 18.2.2021 jejímž předmětem bylo řádné provedení díla „Chodník Pohledec podél silnice II/360“, a současně též jednostranné započtení pohledávky města ve výši 189.320,85 Kč za společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o. s výzvou k úhradě zbylé části pohledávky ve výši 161.195,40 Kč, a to buď formou peněžního plnění nebo formou provedení stavebních prací v hodnotě odpovídající finančnímu plnění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/4/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

II. Rada města bere na vědomí

žádost občanů Pohledce o vybudování vodovodní přípojky k pozemkům žadatelů v lokalitě u Bezděkova (JID: 12614449/2022 ze dne 20.9.2022) a doporučuje žadatelům řešit napojení na veřejný vodovod formou samostatných vodovodních přípojek.

III. Rada města schvaluje

přímé  zadání  projekční  přípravy investičního  záměru „Fotovoltaika na objektech Městských  lázní,  ZŠ Leandra  Čecha a Novoměstských  sociálních služeb v NMnM a to se společností DEL, a.s., se sídlem Strojírenská 2270/38, Žďár nad Sázavou, IČ 089 62 669.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení o bod č. III. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/4/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS a žádost o schválení přijetí věcného daru

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.8 o velikosti 1+kk, přízemí, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Žďárská ░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje

přijetí věcného daru ze strany Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 48899097 od fyzické osoby dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/4/RM/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí prostor k užívání ze dne 23.11.2022 mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00167959 a městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, jehož předmětem je prodloužení doby trvání smlouvy, a to do 31.12.2023.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/4/RM/2022 Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2023

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6722300001 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6722300001, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/4/RM/2022 Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, NMNM

I. Rada města schvaluje
1.
přidělení bytu 1+k č. 301░░  na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem Tyršova ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░  na ul. Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na byt č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Nedvědice░░░ , a to za stejných podmínek.

2. přidělení bytu 2+kk č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Pohledec ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░░░ ░ na ul. Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na byt č. 301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje manžele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem Pavlovova░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/4/RM/2022 Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dle soupisu nových pozemků zapsaných na LV 3644), a to pro podílnické obce Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav v ideálních podílech (město Nové Město na Moravě v podílu 13/710) – dle přílohy.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/4/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 177/2(cca 30 m2) v k.ú. Slavkovice

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 177/2 o výměře cca 30 mv k.ú. Slavkovice, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  bytem Slavkovice░░ , Nové Město na Moravě, na dobu určitou dvou let, s ročním nájemným 300 Kč, za účelem uskladnění palivového dřeva, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/4/RM/2022 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu

I. Rada města schvaluje

na základě žádosti nájemce Vesna Liberec, spol. s.r.o., ukončení Nájemní smlouvy ze dne 20.12.2011 mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajímatelem a Vesnou Liberec, spol. s.r.o. se sídlem Husova 5/25, 460 01 Liberec, IČ:46711350, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.12.2022.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/4/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 (141 m2) v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 280/4 o výměře 141 m2 (dle GP  p.č. 280/14) v k. ú. Hlinné, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ Polní░░ Brno ░░░░ ░░░░ ░░ Kosinkova░░░░ Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu 35.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/4/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec, Olešná na Mor. (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.1686/1, 1704/3, 1704/33 k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 8.450 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 106/1  k.ú. Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 6.750 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.124 k.ú. Olešná na Moravě u umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5.750 Kč + DPH.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO

 

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
17. 16/4/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
III. Rada města ukládá

odboru SMM realizovat neprodleně postup dle bodu 7b) zápisu jednání bytové komise.

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl doplnit návrh usnesení o bod č. III. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18.1. 17/4/RM/2022 Diskuze

I. Rada města schvaluje

poskytnutí daru elektrocentrály 3,7kw invert, Heron v pořiz. ceně 13.717 Kč bez DPH městu Mižhirja, Ukrajina, Zakarpatská oblast.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření, a to převod částky 16600 Kč z odvětví finanční operace na odvětví jiné veřejné služby a činnosti.

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, předložil návrh na schválení daru pro partnerské město na Ukrajině.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18.2. 18/4/RM/2022 Diskuze

I. Rada města pověřuje

starostu města jednáním s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , řádem Saleziánů, zástupci církví v NMNM a Nadačním fondem NMNM o návrhu ░░░░ ░░░░ ░░ na realizaci ekumenického duchovního místa v lokalitě Kaplisko.

II. Rada města konstatuje,

že záměr není v rozporu s koncepcí využití lokality Kaplisko a zároveň deklaruje vůli v příštích letech pokračovat v rozvoji této lokality.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Janovská a Ing. Fila.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města  v 17:09 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta