05. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 18.2.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 18.2.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Stanislav Marek
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/5/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že bude rozšířen o bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr nákupu p. č. 2036/6 (113 m2) v k. ú. NMNM – lokalita zahradnictví (nabídka Kraje Vysočina)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2019
4. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno
5. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
6. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2018
7. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2018
8. Dispozice s majetkem – žádost o zúžení předmětu nájmu v č. p. 12
9. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvodových stěn domu č. p. 1482-3 v k. ú. NMNM (Budovatelů)
10. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ – lokalita zahradnictví
11. Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. Zahradnictví)
12. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (ul. Sportovní), E.on a.s. (ul. Lesní a Polní, U jatek)
13. Dispozice s majetkem – Revokace usnesení 17/4/RM/2019 + Dohoda o zániku věcného břemene
14. Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3728/2 (27 m2) v k. ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)
15. Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018+ budoucí nákup p. č. 3017/1 (301 m2), části p. č. 3041/5 (1172 m2) a části p. č. 3041/14 (3915 m2) v k. ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr cyklostezky podél trati ČD s. p.
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu p. č. 366 a části p. č. 367 (cca 110 m2) v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
17. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p. č. 214/1 (1400 m2) v k. ú. Studnice u Rokytna
18. Dispozice s majetkem – záměr nákupu p. č. 2036/6 (113 m2) v k. ú. NMNM – lokalita zahradnictví (nabídka Kraje Vysočina)
19. Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie a zemního plynu
20. VZ – Dodávka automobilu pro Centrum Zdislava
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce výpočetní techniky
22. Kontrola plnění úkolů RM
23. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM
24. Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení
25. Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1
26. Konkursní řízení ředitel/ka PO MŠ, ZUŠ
27. NKZ – Zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2018
28. Územní plán Nové Město na Moravě – změna
29. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
30. Problematika účasti města v SATT a. s. – záměr převodu akcií
31. Komise rady města – složení, kompetence
32. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města zahájil schůzi rady města ve 14:35 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl doplnit bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr nákupu p. č. 2036/6 (113 m2) v k. ú. NMNM – lokalita zahradnictví (nabídka Kraje Vysočina)

 

Michal Šmarda, starosta města se předem omluvil z části schůze rady města (příchod 17:22 hodin).

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/5/RM/2019 Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přistoupit k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby uvedených v přílohách tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/5/RM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019

I. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládní projektů pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

podmínky výběrového řízení pro poskynutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/5/RM/2019 Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě:

a)  přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o tyto sociální služby – osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odlehčovací služba (hospicová péče) – s působností v Novém Městě na Moravě

b) poskytnutí neinvestičních dotací pro službu

– osobní asistence ve výši 15 000,- Kč

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  ve výši 35 000,- Kč

– odlehčovací služby ve výši 20 000,- Kč

poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260 vč. schválení jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto uvedených neinvestičních dotací dle vzorové přílohy materiálu.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 70 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/5/RM/2019 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytů v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě těmto žadatelům:

byt č. 73, o velikosti 1+kk, 1. patro, část B paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

byt č. 86, o velikosti 1+kk, 1. patro, část C paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradniky jsou stanoveni ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě

byt č. 94, o velikosti 1+kk, 1. patro, část D panu ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni pan ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to vše za podmínek dle platné směrnice RM č. 3/2016 pro pronájem bytů tj. zejm. na 1 rok s možností prodloužení za nájemné 49Kč/m2.

Členové rady města požádali paní ředitelku o dodatečné zaslání přehledu všech zájemců o byty v NSS.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Mgr. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/5/RM/2019 VZ – Dodávka automobilu pro Centrum Zdislava

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení „Dodávka automobilu pro Centrum Zdislava“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený seznam dodavatelů navržených k oslovení výzvou pro podání nabídek

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/5/RM/2019 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2018

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.12.2018.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/5/RM/2019 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o hospodaření v městských lesích 2018 a souhlasí v případě kůrovcové kalamity s realizací opatření uvedených ve zprávě pod bodem D. odst. 1), 2) ze strany příkazníka TS služby s.r.o.

– zprávu o stavu městské zeleně

II. Rada města schvaluje

revokaci usnesení 5/4/RM/2019 Rekonstrukce LC Svážnice – Dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou Okrouhlický s.r.o.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Zdeněk Krejčí, správce městské zeleně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – žádost o zúžení předmětu nájmu v č. p. 12

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 17.12.2015 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a                                 ,                                , 591 01 Žďár nad Sázavou,                      jakožto nájemcem, jehož předmětem je zúžení nájmu o místnost WC muži a s tím související změna smlouvy-snížením nájemného, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvodových stěn domu č.p. 1482-3 v k.ú. NMNM (Budovatelů)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu, Budovatelů 1482 – 3, Nové Město na Moravě“ uzavřené mezi Společenstvím vlastníků  domu Budovatelů 1482, 1483, se sídlem Budovatelů 1483, Nové Město na Moravě, IČ: 076 90 118, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemků p.č.443/3, 443/12, 443/18, 443/19, 443/20 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem jsou podmínky dotčení pozemků města uvedenou stavbou dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ – lokalita zahradnictví

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčených částí pozemků par. č. 2036/1 – orná půda, parc. č. 2036/62 – orná půda a parc. č. 2036/63 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Město na Moravě a společností TRAMACO, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 64573168 na straně investora a stavebníka stavby v rámci projektu „Bytový dům Zahrada“ v Novém Městě na Moravě, a to dle přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností TRAMACO, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 64573168 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. zahradnictví)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody, mezi manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto oprávněnými z věcných břemen na straně jedné a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a městem jakožto povinnými z věcných břemen na straně druhé, o zániku věcných břemen zřízených Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ze dne 29.6.2017 a Směnnou smlouvou spolu s ujednáním o zřízení práva věcného břemene ze dne 23.1.1998, jmenovitě věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, včetně práva vybudování inženýrských sítí na služebných pozemcích parc. č. 2036/12, 2036/17, 2036/63 a 2036/64 ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 2036/36 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě a dále Kupní smlouvou na nemovitosti se zřízením věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ze dne 31.8.2017, jmenovitě věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na služebných pozemcích parc. č. 2036/9, 2036/10 a 2036/44 ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 2036/36 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN (výmaz) uhradí žadatelé.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.(ul. Sportovní), E.on a.s. (ul. Lesní a Polní, U jatek)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků p.č.218/5 a 218/6  v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků  p.č.3914/5, 3912/17, 2017, 3914/3, 3912/4, 3912/18, 3935/5, 2016/1,1995/2, 3914/1, 3915/1, 1946, 3912/19, 1960/2, 1926, 1899/1, 3402/5 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN a pojistkové skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 1788/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – skříň SD722 v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – Revokace usnesení 17/4/RM/2019 + Dohoda o zániku věcného břemene

I. Rada města schvaluje

revokaci usnesení 17/4/RM/2019 přijaté RM č. 4 dne 28.1.2019

„RM schvaluje uzavření Dohody o skončení platnosti části Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, uzavřené mezi městem, jakožto povinným z věcného břemene a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto oprávněným z věcného břemene dle přílohy“

II. Rada města schvaluje

uzavření Dohody, mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto oprávněným z věcného břemene na straně jedné a městem, jakožto povinným z věcného břemene na straně druhé, o zániku věcného břemene zřízeného Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ze dne 29.6.2017, jmenovitě věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, včetně práva vybudování inženýrských sítí na služebných pozemcích parc. č. 2036/9, 2036/10 a 2036/44 ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. 3406/77, 3406/76 a 3406/78, vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN (výmaz) uhradí žadatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3728/2 (27 m2) v k. ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3728/2  o výměře 27 m2 (dle GP p.č. 3728/11) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou, IČ: 433 83 513 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 4.050,- Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018 + budoucí nákup p. č. 3017/1 (301 m2), části p. č. 3041/5 (1172 m2) a části p. č. 3041/14 (3915 m2) v k. ú. NMNM (Medin a.s.)-záměr cyklostezky podél trati ČD s.p.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení č. ZM 14/2/ZM/2018 ze dne 10.12.2018:

„Zastupitelstvo města schvaluje budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 vč. DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).“

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke  schválení budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 + DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu p. č. 366 a části p. č. 367 (cca 110 m2) v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.366  (zast. plocha) o výměře 35 m2 a části p.č. 367 (cca 110 m2) v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/5/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p. č. 214/1 (1400 m2) v k. ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města ukládá

odboru SMM připravit pozvánku k veřejnému projednání problematiky využití pozemků s občany MČ Studnice

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/5/RM/2019 Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie a zemního plynu

I. Rada města schvaluje

– nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze v Kladno na období roku 2020 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele, s tím, že nákup bude realizován v období 03-05/2019, a to na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání mezi městem a subjekty jejichž přehled je v příloze č. 1 materiálu

– uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání dle vzorové přílohy č. 3  s novými podřízenými zadavateli, kterými jsou Obec Radňovice,  IČ 00545422, Radňovice 61, 59231 a Obec Bohuňov, IČ  00599298, Bohuňov 50, 593 01

– pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města odsouhlasením případných změn předmětu nákupu a smlouvy o centralizovaném zadávání vč. uzavírání jejích případných dodatků

II. Rada města schvaluje

– nákup el. energie na Českomoravské komoditní burze v Kladno na období roku 2020-2021 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele, s tím, že nákup bude realizován v období 03-05/2019, a to na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání  mezi městem a subjekty jejichž přehled je v příloze č. 1 materiálu

– uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání dle vzorové přílohy č.3. s novými podřízenými zadavateli, a to Obec Radňovice,  IČ 00545422, Radňovice 61, 59231 a Obec Bohuňov, IČ  00599298, Bohuňov 50, 593 01

– pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města odsouhlasením případných změn předmětu nákupu a smlouvy o centralizovaném zadávání vč. uzavírání jejích případných dodatků

III. Rada města ukládá

odboru INV prověřit možnost a podmínky případného společného nákupu plynu a el. energie pro další období s Krajem Vysočina

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/5/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce výpočetní techniky

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21.4.2015 mezi městem Nové Město na Moravě a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, a to dle návrhu Dodatku č. 1 uvedeného v příloze materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/5/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města vč. návrhu harmonogramu nakládání s nemovitostmi v Areálu služeb Soškova u úkolu č. 14.

II. Rada města schvaluje

prodej kameniva ve vlastnictví města frakce 0/4 (prosívka) s účinností od 1.3.2019 za těchto podmínek:

– minimální odběr činí 200 t, přičemž

– při odběru 200 až 999 tun bude minimální cena 80 Kč / t bez DPH

– při odběru 1000 a více tun bude minimální cena 50 Kč / t bez DPH.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města informoval o zpracovatelem doplněném návrhu usnesení o bod II. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zpracovatelem doplněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/5/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí změnu názvu odvětví v rozpočtu na rok 2019 z „Tělovýchova a zájmová činnost“ na „Sport a zájmová činnost“, a to na základě novely rozpočtové skladby č. 329/2018 s účinností od 01.01.2019.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/5/RM/2019 Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, investiční dotaci ve výši 150.000,- Kč za účelem vybavení dětského oddělení polohovatelnými lůžky a schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/5/RM/2019 Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Výroba krátkometrážního filmu Silvie, dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat. Členové rady tento návrh přijali a opětovně hlasovali.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/5/RM/2019 Konkursní řízení ředitel/ka PO MŠ, ZUŠ

I. Rada města vyhlašuje

– v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu

– v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu

II. Rada města odvolává

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Evu Mošnerovou  z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou s účinností k 31.7.2019 s tím, že den zániku funkce je 31.7.2019 ve 24:00.

III. Rada města jmenuje

v souladu s vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích zástupce zřizovatele v konkursní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky:

– Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou

předsedou konkursní komise: Michal Šmarda (jako náhradník Stanislav Marek)

členem konkursní komise: Ing. Tomáš Krejčí (jako náhradník Mgr. Helena Šustrová)

 

– Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou:

předsedou konkursní komise: Michal Šmarda (jako náhradník Stanislav Marek)

členem konkursní komise: Mgr. Helena Šustrová (jako náhradník Ing. Tomáš Krejčí)

IV. Rada města pověřuje

– starostu jmenováním dalších členů konkursní komise v souladu s vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

– starostu určením tajemníka konkursní komise a odborníka s hlasem poradním

– odbor ŠKSV realizací konkursního řízení

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/5/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/5/RM/2019 Diskuze – revokace přijatého usnesení č. 8/5/RM/2019

I. Rada města revokuje

usnesení č. 8/5/RM/2019 část I.
„Zprávu o hospodaření v městských lesích 2018 a souhlasí v případě kůrovcové kalamity s realizací opatření uvedených ve zprávě pod bodem D. odst. 1), 2) ze strany příkazníka TS služby s.r.o.
– zprávu o stavu městské zeleně“

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl na návrh Ing. Štorka revokaci přijatého usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o revokaci usnesení.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/5/RM/2019 Diskuze – Zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí

– Zprávu o hospodaření v městských lesích 2018 a souhlasí v případě kůrovcové kalamity s realizací opatření uvedených ve zprávě pod bodem D. odst. 1), 2) ze strany příkazníka TS služby s.r.o., s tím že příkazník bude realizovat prodej transparentním způsobem (zejména zveřejněním prodeje na webových stránkách a oslovení více odběratelů)
– zprávu o stavu městské zeleně

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl upravit původně schválenou část I. usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upravené části I. usnesení.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/5/RM/2019 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření restaurace K Club za rok 2018 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová, Daniel Šimek, ředitel NKZ a Pavlína Miholová, ekonomka NKZ.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Dispozice s majetkem – záměr nákupu p. č. 2036/6 (113 m2) v k. ú. NMNM – lokalita zahradnictví (nabídka Kraje Vysočina)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2036/6 , ost. plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ:  708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 za max. kupní cenu 203.400,-Kč s tím, že pověřuje starostu města zasláním konkrétní finanční nabídky vyhlašovateli záměru v souladu s pravidly vyhlášeného záměru.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
31. 30/5/RM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 28 Územní plán Nové Město na Moravě – změna z programu schůze rady města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi stáhnout tento bod z programu rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/5/RM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

I. Rada města doporučuje

– zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku města Žďár nad Sázavou na odkoupení sjednocených akcií firmy SATT a.s. v nominální hodnotě 62.101.000,-Kč za cenu 78.515.000,-Kč doručenou městu dne 1.2.2019

– uložit starostovi města jednat s městem Žďár nad Sázavou o změně úročení a doby splácení nabídnuté ceny 78.515.000,-Kč.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstva města uložit starostovi města připravit a projednat změnu smluv o převodu akcií uzavřených dne 4.5.2018 s obcí Dolní Rožínka a městem Velké Meziříčí, tak aby umožňovaly převod sjednocených akcií za min. cenu 78.515.000,-Kč se splatností nejdéle 7 let

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/5/RM/2019 Komise rady města – složení, kompetence

I. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy komisí

– Komise kulturní a společenské osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu s tím, že předsedkyní jmenuje Mgr. Renatu Slámovou a garantem za radu města Mgr. Helenu Šustrovou

– Komise pro mládež, sport a volný čas osoby uvedené v příloze č. 2 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Ing. Petra Nepustila a garantem za radu města Ing. Tomáše Krejčího

– Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města osoby uvedené v příloze č. 3 materiálu s tím, že předsedou a garantem za radu města jmenuje Bc. Jaroslava Lemperu

– Komise dopravní a majetková osoby uvedené v příloze č. 4 materiálu s tím, že předsedou a garantem za radu města jmenuje Bc. Jaroslava Lemperu

– Komise bytová osoby uvedené v příloze č. 5 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Romana Wolkera a garantem za radu města Stanislava Marka

– Komise pro sociální oblast a zaměstnanost osoby uvedené v upravené příloze č. 6 materiálu s tím, že předsedkyní jmenuje Ing. Mgr. Hanu Janů a garantem za radu města Stanislava Marka

II. Rada města ukládá

předsedům komisí rady města, aby informovali radu města o dvou navazujících neúčastech členů komise na jednáních příslušné komise.

III. Rada města schvaluje

působnost a pravomoc komisí rady města dle přílohy č. 8 materiálu.

IV. Rada města zřizuje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, písm. h) pro volební období 2018-2022 komisi pro ICT a Smart city, jmenuje garantem za radu města Bc. Jaroslava Lemperu a ukládá starostovi města předložit návrhy na složení komise

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat. Členové rady tento návrh přijali a opětovně o bodu hlasovali.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/5/RM/2019 Diskuze – Držba ÚZSVM „Arché Rokytno“

I. Rada města bere na vědomí

předloženou informaci o prodeji nemovistosti z majetku ve správě ÚZSVM ČR, č. j. ÚZSVM/BZR/6/2019-BZRM a ukládá starostovi kontaktovat ÚZSVM a jednat o případném odkupu za nižší cenu

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 34/5/RM/2019 Diskuze – Pověření člena zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit člena ZM Mgr. Jiřího Maděru zpracováním základní koncepce organizace a financování sportu ve městě

Michal Šmarda, starosta města po diskuzi o organizaci a zajišťování sportu ve městě předložil návrh usnesení.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 35/5/RM/2019 Diskuze – Pověření člena zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit člena ZM JUDr. Libora Černého zpracováním analýzy výkonu činností TS služeb, s.r.o., návrhu alternativních způsobů výkonu těchto činností a případných změn, které by mohly být realizovány po dořešení problematiky těžby v lomu

Michal Šmarda, starosta města po diskuzi o výkonu komunálních činností ze strany TS služeb s.r.o. předložil návrh usnesení.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 36/5/RM/2019 Diskuze – Náměty na změny v dosavadním fungování PO města

I. Rada města ukládá

1. odboru ŠKSV
– připravit úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem na zasedání ZM v 06/2019
– zpracovat interní pravidla výkonu funkce ředitelů PO města neškolských organizací (T: 04/2019)
– zpracovat návrh koordinace žádostí o dotace připravovaných ze strany PO (04/2019)
2. řediteli NKZ v součinnosti s odborem ŠKSV
– zpracovat vyhodnocení organizační struktury NKZ a návrh  případných změn (T: 04/2019)“

Michal Šmarda, starosta města po diskuzi o činnostech zajišťovaných organizacemi města předložil návrh usnesení.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady v města v 19:13 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Soubory ke stažení