Samospráva města

05. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 23.1.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 23.1.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/5/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 28 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM( EGD, Gasnet):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu a závazné ukazatele PO
5. Žádost o změnu účelu dotace SH ČMS – SDH Olešná v rámci dotační výzvy Malé spolky 2023
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2023
7. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
8. 2. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I
9. DDM – žádost o schválení zapojení do projektu „Darujme kroužky dětem“
10. NSS – změna úhrad na odlehčovací pobytové službě
11. Centrum Zdislava – veřejná sbírka, nákup lůžka
12. NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny
13. Přehled celoměstských akcí 2023
14. Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
15. Bytová problematika – zasklení lodžií v bytových věžových domech ve vlastnictví města
16. Bytová problematika – žádosti o nové NS na byty ul. Drobného, ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – návrh na odpis části pohledávek
18. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2024/1 (cca 1188 m2) v k.ú. NMNM
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 (26 m2) v k.ú. Pohledec (EG.D)
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
21. Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 u nebytových prostor
22. Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) a pachty zemědělských pozemků
23. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
24. Odměňování samosprávných orgánů města
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze
28. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM( EGD, Gasnet)

 

Michal šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:34 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/5/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/5/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/5/RM/2023 Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu a závazné ukazatele PO

I. Rada města schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023 dle příloh tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2023 dle přílohy tohoto materiálu.

III. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2024 – 2026 dle příloh tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/5/RM/2023 Žádost o změnu účelu dotace SH ČMS – SDH Olešná v rámci dotační výzvy Malé spolky 2023

I. Rada města schvaluje

změnu žádosti o dotaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná se sídlem Olešná 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48897493, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Oslava 130 let od založení SDH Olešná“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci výzvy „Malé spolky 2023“ uzavřené mezi žadatelem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná se sídlem Olešná 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48897493 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/5/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města 2023

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2023

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/5/RM/2023 Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 5800,-Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Nadačním fondem Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05220041, na straně obdarovaného, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023, a to převod částky 5800,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/5/RM/2023 2. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I

I. Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci na realizaci programu Výzvy č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou na období od 1.1.2023 do 31.12.2024 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/5/RM/2023 DDM – žádost o schválení zapojení do projektu „Darujme kroužky dětem“

I. Rada města schvaluje

zapojení Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 70927880 do projektu „Darujme kroužky dětem“ dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/5/RM/2023 NSS – změna úhrad na odlehčovací pobytové službě

I. Rada města bere na vědomí

úpravy ceníku Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou za poskytování odlehčovací služby uvedené v příloze č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/5/RM/2023 Centrum Zdislava – veřejná sbírka, nákup lůžka

I. Rada města souhlasí

s vyhlášením veřejné sbírky na dobu určitou do 30.6.2024 Centrem Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě na zakoupení vodního lůžka a souhlasí s následným zakoupením vodního lůžka ze strany Centra Zdislava.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/5/RM/2023 NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nového Město na Moravě schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/5/RM/2023 Přehled celoměstských akcí 2023

I. Rada města schvaluje

konání celoměstských kulturních a společenských akci a trhů na rok 2023 uvedených v bodech č. 1) a 2) důvodové zprávy a ukládá odboru ŠKSV zapracování akcí pořádáných ve spolupráci s HG.

II. Rada města bere na vědomí

rámcový program tématického roku 2023 – Výtvarné Novoměstsko uvedený v příloze č. 1 materiálu

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/5/RM/2023 Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto vlastníkem lesa a Ing. Jiřím Laštovičkou, bytem Petrovice 77, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:64416526, jakožto odborným lesním hospodářem, na dobu určitou od  01.02.2023 do 31.12.2024, a to dle přílohy č.5.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/5/RM/2023 Bytová problematika – zasklení lodžií v bytových věžových domech ve vlastnictví města

I. Rada města ukládá

odboru SMM pokračovat v projednání přípravy zasklení lodžií bytových věžových domů č.p. 730 a č.p. 731 na ul. Tyršova a č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.1. 16/5/RM/2023 Bytová problematika – žádosti o nové NS na byty ul. Drobného, ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem Drobného░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+k č. 301/░░  na ulici Drobného  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2.

V případě kdy v daném měsíci nebude před podpisem nové NS uhrazeno předepsané nájemné, nebude další NS uzavřena a bude neprodleně správcem řešeno vyklizení bytu. Pokud nedojde k vyklizení bytu ze strany nájemce ve stanovené lhůtě bude neprodleně vyklizení bytu předáno k rozhodčímu řízení.

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o každém návrhu usnesení samostatně. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o bodech návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.2. 17/5/RM/2023 Bytová problematika – žádosti o nové NS na byty ul. Drobného, ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Tyršova░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. 731/░░░░ ░ na ulici Tyršova  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2

V případě kdy v daném měsíci nebude před podpisem nové NS uhrazeno předepsané nájemné, nebude další NS uzavřena a bude neprodleně správcem řešeno vyklizení bytu. Pokud nedojde k vyklizení bytu ze strany nájemce ve stanovené lhůtě bude neprodleně vyklizení bytu předáno k rozhodčímu řízení.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o každém návrhu usnesení samostatně. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o bodech návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 18/5/RM/2023 Bytová problematika – návrh na odpis části pohledávek

I. Rada města schvaluje

odpis pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 5.569,00 Kč představující jistinu pohledávky za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.651,00 Kč a příslušenství jistiny tj. poplatky a úroky z prodlení ve výši 918,00 Kč za byt 2+1 č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, nájemců bytu č. 730/░░  na ul. Tyršova  v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  oba trvale bytem Tyršova░░░ Nové Město na Moravě, a to na základě Usnesení č.j. KSBR 33 INS 2865/2017-B-34 ze dne 29.srpna 2022, kterým byli osvobozeni od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 904.135,00 Kč představující jistinu pohledávky za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky ve výši 76.516,00 Kč, příslušenství jistiny pohledávky  tj. poplatky a úroky z prodlení ve výši 823.799,00 Kč a náklady na soudní řízení ve výši 3.820,00 Kč za bytovou jednotku 1+1 č. 1011/░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě, bývalého nájemce bytové jednotky č. 1011/░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░  trvale bytem Puškinova░░░░ , Vyškov, a to na základě usnesení o zastavení exekuce č.j. 179 EX 321/22-32 ze dne 14.07.2022 a vyrozumění o zániku exekuce č.j.179 EX 321/22-35 ze dne 08.08.2022, kterým bylo exekuční řízení pravomocně zastaveno.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M.Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 19/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2024/1 (cca 1188 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 2024/1 o výměře cca 1188 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to spolku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, NMNM, IČ: 433 78 749, na dobu neurčitou, s dvou letou výpovědní dobou, s ročním nájemným 1.188,-Kč, za účelem sportovní a zájmové činnosti spolku, zejména provozování sportovní střelnice, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 20/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 (26 m2) v k.ú. Pohledec (EG.D)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 622/3 o výměře 26 m2 (dle GP  p.č. 622/40) v k. ú. Pohledec, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 13.000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 21/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 14,22 m2 v 2. mezipatře objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 21.330,-Kč za rok bez DPH, a to za účelem provozování studia manikúry a nehtového designu na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou (možnost uplatnění ze strany města), mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Veronikou Ehrenbergerovou, Brodská 1907/29, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 08955093, jakožto nájemcem.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 22/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 u nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. ZR 1/2017 ze dne 31.07.2017 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.11.2018, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Orlická 4/2020, 130 00Praha 3, IČ: 41197518 jakožto nájemcem, jehož obsahem je změna povinnosti uplatnění inflace na možnost uplatnění inflace ze strany města.
2. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24.11.2011 ve znění Dodatku č.1 ze dne 13.12.2013, Dodatku č.2 ze dne 05.04.2016 a Dodatku č.3 ze dne 28.06.2021, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 28511298 jakožto nájemcem, jehož obsahem je změna povinnosti uplatnění inflace na možnost uplatnění inflace ze strany města.
3. uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě ze dne 25.05.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 06.10.2015 a Dodatku č.2 ze dne 05.06.2022, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto propachtovatelem a Novoměstskými službami s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 jakožto pachtýřem, jehož obsahem je změna povinnosti uplatnění inflace na možnost uplatnění inflace ze strany města a připojení přílohy – soupisu movitých věcí, viz příloha č. 4.
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.06.2012, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991, jakožto nájemcem, jehož obsahem je změna povinnosti uplatnění inflace na možnost uplatnění inflace ze strany města.
5. uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 337 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1238 m2), jehož součástí je stavba č. p. 301 (bytový dům) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 22,7 m2 v 1. NP objektu č. p. 301 za základní nájemné ve výši 29.510 Kč za rok bez DPH, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a stávajícím nájemcem Danou Hejdukovou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18118526, jakožto nájemcem s tím, že obsahem smlouvy bude možnost uplatnění inflační doložky, a to i v roce 2023, a současně bude ukončena stávající Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28.04.2009 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.02.2010, Dodatku č.2 ze dne 05.02.2011, Dodatku č.3 ze dne 12.01.2012 a Dodatku č.4 ze dne 31.10.2019, přičemž základní podmínky stávající nájemní smlouvy budou zachovány.
6. uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 337 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1238 m2), jehož součástí je stavba č. p. 301 (bytový dům) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 22.58 m2 v 1. NP objektu č. p. 301 za základní nájemné ve výši 29.354 Kč za rok bez DPH, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a stávajícím nájemcem INVESTSERVIS NM s.r.o., Revoluční 1881/46, 59101 Žďár nad Sázavou 3, IČ: 28322207, jakožto nájemcem s tím, že obsahem smlouvy bude možnost uplatnění inflační doložky, a to i v roce 2023, a současně bude ukončena stávající Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 06.04.2009 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.02.2010, Dodatku č.2 ze dne 24.06.2010, Dodatku č.3 ze dne 02.01.2011 a Dodatku č.4 ze dne 12.01.2012, přičemž základní podmínky stávající nájemní smlouvy budou zachovány.
II. Rada města schvaluje

uplatnění inflační doložky u nájemních smluv nebytových prostor ve výši 60 % inflace vyhlášené pro rok 2022, a to u následujících subjektů:

1) SATT a.s., IČ: 60749105 – pronájem v č.p.732 v NMNM (umístění zařízení telekomunikace), pronájem v č.p.732 v NMNM (umístění zařízení pro zpracování a rozvod telekomunikace – bývalá mandlovna), pronájem v č.p.58 v Jiříkovicích (umístění zařízení telekomunikace),

2) PODA a.s., IČ: 25816179 – pronájem v č.p.732 v NMNM (umístění zařízení telekomunikace), pronájem v č.p.730 v NMNM (umístění zařízení telekomunikace), pronájem v č.p.301 v NMNM (poskytování datových a telekomunikačních služeb), pronájem v č.p.1495 v NMNM ((umístění zařízení telekomunikace)

3)Natálie Šindelářová, IČ: 13952463 a Bohdana Manilec, IČ: 13952579 – pronájem v č.p.123 v NMNM (kavárna)

4) Michal Pavel Vojta, IČ: 11715171 – pronájem v č.p.1583 v NMNM (bufet)

5) SFK Vrchovina z.s., IČ: 66610371 – pronájem v č.p.1583 v NMNM (garáž)

6) Internet Stream s.r.o., IČ: 24688711 – pronájem v č.p. 97 v NMNM (kancelář)

7) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518 – pronájem v č.p. 97 v NMNM (kanceláře)

8) Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940 – pronájem v č.p. 448 v NMNM (prodejna)

9) Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001 – pronájem v č.p. 731 v NMNM (umístění zařízení telekomunikace)

10) CETIN a.s., IČ: 04084063 – pronájem v č.p. 730 v NMNM (umístění zařízení telekomunikace)

11) INVESTSERVIS NM s.r.o., IČ: 28322207 – pronájem v č.p. 301 v NMNM (kancelář)

12) Dana Hejduková, IČ: 18118526 – pronájem v č.p. 301 v NMNM (provozovna)

13) Portimo, o.p.s., IČ: 45659028 – pronájem v č.p. 301 v NMNM (provozovna)

14) Úřad práce České republiky., IČ: 72496991 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (kanceláře)

15) Diecézní charita Brno., IČ: 44990260 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (kancelář)

16) MUDr. Pavel Pávek, IČ: 43379524 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

17) MUDr. Martin Holek, IČ: 43382932 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

18) MUDr. Jana Miková s.r.o., IČ: 02607387 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

19) MDDr. Věra Šírová, IČ: 01218280 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

20) Veronika Pokorná Bartošová, IČ: 01061976 – pronájem v č.p. 449 v NMNM (provozovna)

21) MUDr. Dagmar Bartošíková, s.r.o., IČ: 01934872 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

22) NedFyzio s.r.o., IČ: 09872159 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (ordinace)

23) SATT a.s., IČ: 60749105 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (kancelář)

24) MAS Zubří země, o.p.s., IČ: 27686809 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (kancelář)

25) Petr Ondráček, IČ: 18797768 – pronájem v č.p. 80 v Maršovicích (sklad)

26) U dvojice s.r.o., IČ: 03542751 – pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (provozování ubytování)

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uplatnění inflační doložky u nájemních a pachtovních smluv nebytových prostor ve výši 60 % inflace vyhlášení pro rok 2022, a to u následujících subjektů:

1) Novoměstská teplárenská a.s., IČ: 25335057 – pronájem objektu č.p. 973 v NMNM (provoz teplárny)

2) TS služby s.r.o., IČ: 25509187 – pronájem budov, ostatních staveb a pozemků v areálu TS služeb na ul. Soškova (provozovna a zázemí)

3) Novoměstské služby s.r.o., IČ: 03022641 – pacht objektu č.p. 1495 v NMNM (Městské lázně)

4) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 – pronájem v č.p. 12 v NMNM (lékárna Dr. Max)

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 23/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 – pacht souboru pozemků (rybníků, zemědělských pozemků)

I. Rada města bere na vědomí

podanou žádost pachtýře Moravského rybářského svazu, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, IČ 005 57 188, Bělisko 1343, 592 31 Nové Město na Moravě o zachování stávající výše pachtovného ve výši 144.299 Kč / rok pro roky 2023 a 2024, za propachtování pozemků v k.ú. Nové město na Moravě a Slavkovice, k chovu ryb s tím, že propachtovatel trvá na uplatnění inflace dle podmínek uzavřené smlouvy.

II. Rada města ukládá

odboru SMM uplatnit inflační doložky u všech uzavřených smluv na pacht/pronájem rybníků a zemědělských pozemků ve vlastnictví města, kde jsou sjednány.

 

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 24/5/RM/2023 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

I. Rada města schvaluje

v příloze předloženou výroční zprávu o činnosti města Nové Město na Moravě a jeho orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2022.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 25/5/RM/2023 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Rada města doporučuje
1. schválit v souladu s ust. § 72, § 74 a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce: 

a) člena zastupitelstva města ve výši 1.500,- Kč s účinností od 1.3.2023, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací den

b) člena rady města ve výši 5.000,-Kč s účinností od s účinností od 1.3.2023, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení

c) předsedy kontrolního, finančního, osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 2000,-Kč s účinností od 1.3. 2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce,

přičemž ve všech výše uvedených případech náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna pouze za jednu funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

II. Rada města doporučuje
1. schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce:

a) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 2000,-Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

b) člena kontrolního, finančního, osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 500,-Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města 

c) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1500,- Kč s účinností od 1.3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

d) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 500,- Kč s účinností od 1. 3.2023, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města,

přičemž ve všech výše uvedených případech náleží fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města odměna pouze za jednu funkci, za kterou jí náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 26/5/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu a schvaluje vyřazení splněného úkolu č. 16) – zajištění vánočního osvětlení na Vratislavově nám.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 27/5/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
2. předloženou zprávu z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
3. předloženou zprávu z jednání komise bytové
4. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
2. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
3. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
4. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města
III. Rada města ukládá

odboru INV v součinnosti s odborem SŽP a místostarostou města Bc. Jaroslavem Lemperou prověřit možnost odebrání – zrušení obrazové části studie RD Pohledec

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení o bod č. III.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
27. 28/5/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM( EGD, Gasnet)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 3589/3 v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, telekomunikační síť v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č.3110/1, 3110/11, 3112/1, 3118/1, 3118/11, 3913/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení ROZ, NMNM, Vysočina Aréna, VTL RS, STL v k.ú. Nové Město na Moravě a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu  64.100 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5.000 Kč + DPH.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Diskuze

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:13 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel