06. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 18.3.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 18.3.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/6/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že bude rozšířen o bod 27. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného a stahuje z programu rady města bod č. 20 Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras

 

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019
 4. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – RC Titáni Nové Město na Moravě z. s.
 5. Žádosti o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
 6. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 7. NSS – Žádost o schválení stavebních úprav v bytě v DPS
 8. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce byt v domě č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p. 301 a novou NS na rok s AO v č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 9. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 1+kk v č. p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 10. Dispozice s majetkem – právně volné BJ v domech SVJ v Novém Městě na Moravě
 11. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)
 12. Dispozice s majetkem – pronájem p. č. 366 a části p. č. 367 (cca 110 m2) v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
 13. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Petrovice, Slavkovice – E.on, a.s. (Zahradnictví) , Satt a.s. (Malá, Masarykova), Gasnet s.r.o. (Petrovická), FO – STL (Slavkovice)
 14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno, centrum služeb Soškova (metropolitní síť) Kraj Vysočina – město oprávněný
 15. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě (Agro Měřín a.s.)
 16. Dispozice s majetkem – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
 17. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)
 18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě
 19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/ pronájmu části p. č. 2 (cca 224 m2) v k. ú. Hlinné
 20. Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras  – STAŽENO
 21. Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba okružní křižovatky II/360, II/354
 22. VZ – Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích
 23. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
 24. Problematika účasti města v SATT a.s. – smlouva o právních službách
 25. Kontrola plnění úkolů RM
 26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 27. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného
 28. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města zahájil schůzi rady města ve 14:35 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl doplnit bod č. 27 Centrum Zdislava – žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného a stáhnout z programu bod č. 20 Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/6/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/6/RM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové město na Moravě ke schválení návrh na poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2019, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace (příspěvku) dle přílohy č. 3.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/6/RM/2019 Žádost o individuální neinvestiční dotaci – RC Titáni Nové Město na Moravě z.s.

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace spolku RC Titáni Nové Město na Moravě z.s. se sídlem Vlachovice 38, 592 31 Vlachovice, IČ 049 55 480 ve výši  8.000 Kč na uspořádání turnaje Mistrovství ČR v ragby 7s, které se uskuteční 4.8.2019 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 8.000 Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/6/RM/2019 Žádosti o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Rada města rozhoduje

– prominout příjemci  dotace  Trip Team, z.s. se sídlem Karníkova 1176, 592031 Nové Město na Moravě, IČ: 488 96 250 odvod peněžních prostředků ve výši 11.400,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

– prominout příjemci dotace Stanici Pavlov, o.p.s. se sídlem Pavlov 54, 584 01 Pavlov IČ: 28771028 odvod peněžních prostředků ve výši 8.550,- Kč za porušení rozpočtové kázně

– prominout příjemci dotace SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Maršovice, se sídlem Maršovice 80, 592031 Nové Město na Moravě, IČ: 48899780 odvod peněžních prostředků ve výši 24.700,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/6/RM/2019 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 96 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ , nar.░░░░ bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Mgr. Hana Janů a Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/6/RM/2019 NSS – Žádost o schválení stavebních úprav v bytě v DPS

I. Rada města uděluje souhlas

k provedení stavebních úprav v bytě č. 94 v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě na základě  žádosti ░░░░ ░░░░ ░  dle přílohy materiálu s tím, že nájemce provede jejich realizaci na svůj účet a nebude požadovat finanční náhradu ani v případě ukončení nájemního vztahu.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Mgr. Hana Janů a Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/6/RM/2019 Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného

I. Rada města uděluje souhlas

Centru ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou k přijetí finančního daru ve výši 51 tis. Kč od SATT a.s., IČ: 60749105, Okružní 1889/11 Žďár nad Sázavou, účelově určeného na rekondiční pobyt klientů Centra Zdislava a na dopravní automobil pro Centrum ZDISLAVA.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Mgr. Hana Janů a Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.1. 9/6/RM/2019 Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce byt v domě č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p 301 a novou NS na rok s obnovou č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 730/░░ na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu neurčitou, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po jednotlivých částech usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.2. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce byt v domě č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p 301 a novou NS na rok s obnovou č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ obě bytem░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou  3 měsíce s vyloučením automatické obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ obě bytem░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl hlasován po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
10. 10/6/RM/2019 Bytová problematika – přímé přidělení bytu 1+kk v č. p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 1+kk č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , jakožto nájemcem na byt č. 730/░░  na ul. Tyršova v Nové Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byly přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – právně volné BJ v domech SVJ v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 10  Dispozice s majetkem – právně volné BJ v domech SVJ v Novém Městě na Moravě z programu rady města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi stáhnout tento bod z programu rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 29,84 m2 v I.NP budovy č. p. 449 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 44.760 Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a                              ,                             , 592 45 Lísek,                          , jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem p. č. 366 a části p. č. 367 (cca 110 m2) v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č.366  (zast. plocha) o výměře 35 m2 a části p.č. 367 (cca 110 m2) v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ na dobu neurčitou, s 6měsíční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 1.730 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Petrovice, Slavkovice – E.on a.s. (Zahradnictví) , Satt a.s. (Malá , Masarykova), Gasnet s.r.o.(Petrovická), FO – STL (Slavkovice)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.2036/9, 2036/10, 2036/12, 2036/63, 3406/2, 3406/75  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –   kabelového vedení NN, přípojkové skříně, uzemnění, kabelového vedení VN, trafostanice v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků 389/1, 382, 308, 135/3 a 114 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění optického kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene, společnosti SATT a.s., se sídlem  Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.132/1, 148  v k.ú.Petrovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy –   kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.1442/11 a  2738/4 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 723 v k.ú.Slavkovice zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 628/33 v k.ú.Slavkovice (t.č. manželé               a                                                , bytem                                  ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcné břemeno, centrum služeb Soškova (metropolitní síť) Kraj Vysočina – město oprávněný

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného ze služebnosti – Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749, strpět na svém služebném pozemku p.č.3916/1 k.ú.Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu), umístění a provozování inženýrské sítě – kabelu metropolitní sítě ve prospěch oprávněného ze služebnosti –  města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 s tím, že služebnost je zřizována na dobu určitou – po dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba inženýrské sítě, a to bezúplatně.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě (Agro Měřín a.s.)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 9.7.2018 uzavřené mezi městem, jakožto propachtovatelem a AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, Měřín, IČ: 494 34 179, jakožto pachtýřem, jehož předmětem je zúžení předmětu pachtu, a to dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ( LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k  pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Stanislav Marek, místostarosta města informoval členy rady o aktualizované příloze, o které bylo následně i hlasováno.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p.č. 213/6 o výměře 258 m2 a p.č. 617/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 41.600,- Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.č. 402/1 o výměře 609 m2 a p.č. 403 o výměře 190 m2 v k.ú. Olešná na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
20. 19/6/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/ pronájmu části p. č. 2 (cca 224 m2) v k. ú. Hlinné

I. Rada města souhlasí

se zveřejnění záměru prodeje nemovité věci, a to části pozemku p.č. 2 (cca 224 m2) v k.ú. Hlinné, s podmínkou, že současně bude vyřešena i příslušná smlouva s SVK Žďársko o umístění a provedení stavby kanalizace.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat o zvolené variantě usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu rady města stažen.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
22. 20/6/RM/2019 Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba okružní křižovatky II/360, II/354

I. Rada města schvaluje

předložený návrh Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/6/RM/2019 VZ – Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Oprava střechy na objektu č.p. 79 ve Slavkovicích“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídek

II. Rada města pověřuje

– místostarostu města Stanislava Marka odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava střechy na objektu č.p. 79 ve Slavkovicích“

–  místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava střechy na objektu č.p. 79 ve Slavkovicích“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/6/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019 i předloženou informativní zprávu o aktuálním stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík, Ing. Fila a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/6/RM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – smlouva o právních službách

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Nové Město na Moravě a Mgr. Liborem Burianem, advokátem, se sídlem Krkoškova728/2, Brno, PSČ 613 00, IČ 662 55 911 dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/6/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhuje vypustit splněný úkol č. 14, 15, 16.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/6/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města, Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise bytové
2. místostarostu města, Bc. Jaroslava Lemperu  rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise dopravní a majetkové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 17:25 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení