Samospráva města

06. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.2.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.2.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/6/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 31 Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
5. VZ „Přístavba výtahu k budově č.p. 154 v Novém Městě na Moravě“
6. Zadání projekčních prací „Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém, Nové Město na Moravě“
7. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
8. Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitelů PO zřizovaných krajem
9. CZ – žádost o schválení vyřazení majetku
10. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
11. Spoluúčast města na akci „Sochy pod novoměstskou oblohou 2023“
12. Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava
13. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2022
14. MŠ – žádost o schválení nákupu konvektomatu v rámci etapy modernizace školní kuchyně
15. Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2022
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2022
17. Změna č.3 Územního plánu Nové Město na Moravě
18. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2022, odměna za snížení stavu dluhů
19. Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)
20. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 v k.ú. Slavkovice
21. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 (32 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
22. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 251/1 (214 m2 + 120 m2) v k.ú. NMNM
23. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)
24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.255/1 v k.ú. NMNM
25. Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Mor.
26. Krátkodobé pronájmy objektů v místních částech města
27. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM v 1. pol. 2023
28. Kontrola plnění úkolů RM
29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
30. Diskuze
31. Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:29 hodin. Ověřovatřelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/6/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/6/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/6/RM/2023 Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitelů PO zřizovaných krajem

I. Rada města navrhuje

jako zástupce města Nové Města na Moravě do hodnotící komise jako osobu s hlasem poradním pro hodnocení Mgr. Jiřího Maděry, ředitele Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152 a Mgr. Bohuslava Žilky, ředitele Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě, Malá 154 pana Michala Šmardu.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/6/RM/2023 CZ – žádost o schválení vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje

vyřazení zvedáku TRIXIE, typ KTA0200 z evidence majetku organizace Centrum ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 43378692.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/6/RM/2023 Spoluúčast města na akci „Sochy pod novoměstskou oblohou 2023“

I. Rada města souhlasí

se spoluúčastí na projektu „Sochy pod novoměstskou oblohou 2023 – 2024“ max. do částky 100 tis. Kč (na náklady spojené s dopravou, instalací a zahájení výstavy v roce 2023), a za tím účelem schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Sochy pod novoměstskou oblohou 2023 – 2024 mezi městem Nové Město na Moravě a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00167959.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/6/RM/2023 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 71 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Žďárská░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 101 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Pavlovova░░░ , Nové Město na Moravě

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 96 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ bytem Drobného░░░ , Nové Město na Moravě

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/6/RM/2023 Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí podání občanů Jiříkovic, ve kterém vyjádřili podporu Osadnímu výboru MČ Jiříkovice (JID: NMNM12631861/2023) doručený městu dne 24.1.2023.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost o informace k sociálním službám v Novém Městě na Moravě (JID: NMNM12631516/2023) doručenou městu dne 20.1.2023, s tím, že bude žadatelům zaslána odpověď uvedená v příloze materiálu a dále bere na vědomí dopis ze dne 10.2.2023 (JID:NMNM12634516).

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/6/RM/2023 NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2022

I. Rada města bere na vědomí

výsledky hospodaření K Clubu za rok 2022 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová, Mgr. Teplá a P. Miholová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/6/RM/2023 MŠ – žádost o schválení nákupu konvektomatu v rámci etapy modernizace školní kuchyně

I. Rada města souhlasí

s nákupem elektrického konvektomatu iCombi Pro 201 RATIONAL od společnosti TeS, spol. s r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395 dle přiložené nabídky č. 23NA00216 ze dne 26.1.2023 ze strany MŚ Nové Město na Moravě, Drobného 299, Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Šikolová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/6/RM/2023 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí investiční dotace Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 00839345 na spolufinancování Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2022 smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 uzavřené mezi Diakonií ČCE – středisko v Myslibořicích, IČ: 00839345 a firmou RONELI Stavby SE, IČ: 29316731 v rámci projektu Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě (Novostavba domova pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence) ve výši 120.000Kč dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČ: 00839345 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – převod částky ve výši 120.000,-Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na navýšení investiční akce Pomněnka – investiční dotace.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/6/RM/2023 VZ „Přístavba výtahu k budově č.p. 154 v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě“.

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/6/RM/2023 Zadání projekčních prací „Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zadání projekčních prací pro stavbu „Rekonstrukce infrastruktury sídliště BETLÉM, Nové Město na Moravě“ dodavateli Ing. Tomáši Petrovi, se sídlem Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov, IČ: 01320963 a uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo, s tím, že pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření případných dodatků k této smlouvě o dílo a zároveň ukládá odboru investic zapracovat do návrhu smlouvy úpravy termínů – DUR/SP do 31.10.2024 a DPS do 28.02.2025.

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/6/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města a objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/6/RM/2023 Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání

I. Rada města bere na vědomí

předložené nabídky městského vysílání od Televize i-Vysočina.cz a od Televize Vysočina a ukládá starostovi města a odboru ŠKSV předložit jiný návrh na zajištění  audiovizuální prezentace města s nižší finanční náročností.

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Teplá.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/6/RM/2023 Změna č.3 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě ve zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona, v platném znění na základě předloženého návrhu dle Přílohy č. 1 s podmínkou úhrady nákladů ve výši 95.000Kč vč. DPH na pořízení této změny ze strany MEDIN, a.s., IČ: 43378030.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Obsah Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě dle Přílohy č. 2 „Obsah Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona, v platném znění“.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Jamborová a Mgr. Sklenářová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/6/RM/2023 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 4. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a B. Buchta.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/6/RM/2023 Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2022

I. Rada města bere na vědomí

roční zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za rok 2022.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/6/RM/2023 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2022, odměna za snížení stavu dluhů

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.12.2022.

II. Rada města schvaluje

v souladu s ust. čl.5 odst. 1 písm. c) Příkazní smlouvy o obstarání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018 vyplacení roční odměny společnosti Správa bytů NMNM s.r.o. ve výši 7.773,00 Kč tj. 10 % z rozdílu celkové dlužné částky evidované k datu 31.12. 2021 a k datu 31.12. 2022.

III. Rada města bere na vědomí

informativní zprávu o stížnostech nájemců bytů v bytových domech ve vlastnictví města k 31.12.2022.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/6/RM/2023 Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 502/1 (dle GP p.č. 502/5) o výměře 102 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku  manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 10.200  Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č.510/2 (dle GP p.č. 510/6) o výměře 27 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to z majetku manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  2.700 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě:

p.č. 510/4 (2645 m2), p.č. 506/4 (134 m2), p.č. 508/2 (5 m2), p.č. 509/2 (77 m2)

– převod z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města:

p.č. 503/4 (916 m2), část p.č. 504 (dle GP p.č. 504/2) – 39 m2, část p.č. 510/3 (dle GP p.č. 510/7) – 4 m2 a část p.č. 510/3 (dle GP p.č. 510/8) – 26 m2

s tím, že pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě doplatí městu finanční částku 24.388 Kč a město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/6/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p.č. 63 (89 m2), p.č. 64/1 (16 m2) a p.č. 64/2 (13 m2) v k.ú. Slavkovice, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Žďár nad Sázavou, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 118,-Kč, za účelem využití jako zahrada.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/6/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 (32 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 260/1 o výměře 32 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 8.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/6/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 251/1 (214 m2 + 120 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 251/1 o výměře cca 214 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Sportovní░░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 1070 Kč, za účelem využití jako zahrada a k relaxačním účelům, v rozsahu dle situačního zákresu.

II. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 251/1 o výměře cca 120 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Sportovní░░░ Nové Město na Moravě░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Sportovní░░░ Nové Město na Moravě, a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Sportovní░░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 600Kč, za účelem využití jako zahrada a k relaxačním účelům, v rozsahu dle situačního zákresu, a to každému v podílu id. 1/3.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/6/RM/2023 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 136/4 o výměře 89 m2 (dle GP p.č. 136/18), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 17m2 (dle GP p.č. 136/19),  části p.č. 136/4 o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 136/20),  části pozemku p.č. 136/4 o výměře 166 m2 (dle GP p.č. 136/21), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 35 m2 (dle GP p.č. 136/22), části pozemku p.č. 136/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 136/23), části pozemku o.č. 136/4 o výměře 6 m2 (dle GP p.č. 136/24), části pozemku p.č. 1086 o výměře 370 m2 (dle GP p.č. 1086/2) a části pozemku p.č. 1086 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 1086/3 s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku 308 o výměře 135 m2 (dle GP p.č. 308/7), části pozemku p.č.358 o výměře 10 m2 (dle GP p.č. 358/2), části p.č. 367/1 o výměře 36 m2 (dle GP p.č. 367/6), části p.č. 382 o výměře 54 m2 (dle GP p.č. 382/7) a části p.č. 1095 o výměře 2 m2 (dle GP p.č. 1095/2) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.255/1 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části p.č.255/1- cca 230 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město  na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
26. Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Mor.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru směny části p.č.51/1 za část p.č. 58 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Olešná  na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
27. 25/6/RM/2023 Krátkodobé pronájmy objektů v místních částech města

I. Rada města schvaluje

s účinností od 14.02.2023 nové ceníky krátkodobých pronájmů (na dobu kratší než 30 dnů) u objektů č.p. 46 v Hlinném, č.p.71 v Petrovicích, č.p.58 v Jiříkovicích, č.p.80 v Maršovicích, č.p. 79 ve Slavkovicích,č.p. 48 v Pohledci a č.p. 38 ve Studnicích, a to dle přílohy č. 1 – 7 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 26/6/RM/2023 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM v 1. pol. 2023

I. Rada města schvaluje

aktualizovaný návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města dle přílohy materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 27/6/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č. 13., 18. a 20.

II. Rada města ukládá

odboru SŽP požádat zpracovatele územní studie lokality RD Pohledec o možnost odstranění její obrazové přílohy, která má pouze informativní (nezávazný) charakter.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 28/6/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
3. předloženou zprávu z jednání komise pro smart city a energetiku
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
3. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro smart city a energetiku

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:26 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatelka

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitelka