07. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 7. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.4.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 7. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.4.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Omluveni: Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/7/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

s tím, z programu bude stažen bod č. 33. Sportovní hala Nové Město na Moravě a program bude rozšířen o body č. 46 Žádost o dotaci – restaurování sgrafit Karla Němce,  č. 47 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3495/5  (3329 m2) a části p. č. 3495/57 (cca 9850 m2) v k. ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR – SPU a č. 48 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p. č. 1382/4 v k. ú. NMNM (plyn. přípojka FO, Jánská)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok 2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018
5. Inventarizační zpráva za rok 2018
6. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
7. Žádosti o dotaci COOP
8. Přijetí bankovní záruky na Městské lázně
9. Fond rozvoje bydlení v roce 2018
10. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o schválení stavebních úprav v bytě v DPS, žádost o souhlas k realizaci investiční akce
11. Pravidla jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě
12. NKZ – Zřizovací listina
13. NKZ, DDM – stanovení platu ředitelce NKZ, personální obsazení DDM
14. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
15. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov
16. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – TJ Pohledec z.s.
17. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018
18. Územní plán Nové Město na Moravě – změna
19. Smlouva o výpůjčce – Mikroregion Novoměstsko
20. Bytová problematika – návrh části dluhů na bytovém hospodářství k odpisu z důvodu jejich nevymožitelnosti
21. Bytová problematika – přechod nájmu bytu v č.p. 731 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
22. Bytová problematika – žádost o novou NS v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
23. Dispozice s majetkem – právně volné BJ v domech SVJ v Novém Městě na Moravě
24. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“
25. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2 ( 217 m2) v k. ú. Hlinné
26. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on a.s. (hala Tyršova – 2x, Jánská, Soškova), GasNet s.r.o. (Soškova)
27. Dispozice s majetkem – ukončení a změny nájemních smluv (areál služeb Soškova)
28. Dispozice s majetkem – informativní zpráva ve věci výkupů pozemků v rámci projednávané územní studie Purkyňova
29. Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu – dodatky č.1
30. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu + prodej nadbytečného kameniva fr.0/4 (prosívka) ze zásob v městském kamenolomu.
31. Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras
32. Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy
33. Sportovní hala Nové Město na Moravě – STAŽENO
34. Smlouva o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí – Sportovní hala – IO 09.1 – přeložka NN a IO.09.2 – přípojka NN
35. Darovací smlouvy – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – novostavba splaškové kanalizace a vodovodu Brožkův kopec p. č. 3037/63“
36. Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – Brožkův kopec, rozšíření infrastruktury, SO 04 Splašková kanalizace a SO 06 Vodovodní řad“
37. Žádost o schválení společné investice „Novostavba kanalizace a vodovodu – CHALUPY ROKYTNO“
38. Zadání projekčních prací „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
39. Záměr využití objektu č. p. 351 na ul. Monseova
40. VZ- Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě
41. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
42. Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií
43. Kontrola plnění úkolů RM
44. Komise rady města – ICT a Smart City
45. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
46. Žádost o dotaci – restaurování sgrafit Karla Němce‘
47. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3494/5 (3329 m2) a části p. č. 3495/57 (cca 9850 m2) v k. ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPU
48. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:35 hodin.

Ověřovatelem jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Z části schůze rady města se omluvila Mgr. Helena Šustrová (příchod 16:06 hodin).

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl z programu stáhnout bod č. 33 Sportovní hala Nové Město na Moravě a program doplnit o body č. 46 Žádost o dotaci – restaurování sgrafit Karla Němce, č. 47 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3495/5 (3329 m2) a části p. č. 3495/57 (cca 9850 m2) v k. ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR – SPU a č. 48 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p. č. 1382/4 v k. ú. NMNM (plyn. přípojka FO, Jánská).

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil na návrh Stanislava Marka první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat. Členové rady o bodu opětovně hlasovali.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/7/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/7/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/7/RM/2019 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok 2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018 bez výhrad

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2018.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

IV. Rada města souhlasí

s podáním žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření města i za rok 2019.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/7/RM/2019 Inventarizační zpráva za rok 2018

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2018 dle předložené inventarizační zprávy (příloha č.1)

2. vyřazení majetku dle přílohy č. 2 inventarizační zprávy

3. vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle přílohy č. 3 inventarizační zprávy

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/7/RM/2019 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 5.687.125,62 Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Žádosti o dotaci COOP

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 23 908,39 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ Slavkovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 38 586,96 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ Maršovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, spočívající v navýšení odvětví bydlení komunální služby, územní rozvoj a snížení odvětví finanční operace v částce 62 495,35 Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
8. Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nahrazení existující 5% pozastávky bankovní zárukou a doporučuje schválit přistoupení na bankovní záruku podle podmínek uvedených v příloze č.1.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení investičních výdajů o částku 4.950.000,- Kč a navýšení schodku rozpočtu města na pol. 8115.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
9.1. 7/7/RM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí zápůjčky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Společenství vlastníků Masarykova 228, Nové Město na Moravě dle přílohy tohoto materiálu a uzavření příslušných smluv o zápůjčkách.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat po jednotlivých částech usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9.2. Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí zápůjčky panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy tohoto materiálu a uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce.

Tento bod byl hlasován po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
10. 8/7/RM/2019 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o schválení stavebních úprav v bytě v DPS, žádost o souhlas k realizaci investiční akce

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 89 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „C“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu                                          , nar. ░░░ bytem  , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni paní              , nar. ░░░ , bytem                                  , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ , nar.░░░░ bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1

II. Rada města uděluje souhlas

k provedení stavebních úprav v bytě č. 96 v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě na základě žádosti pana ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy č. 2 materiálu s tím, že nájemce provede jejich realizaci na svůj účet a nebude požadovat finanční náhradu ani v případě ukončení nájemního vztahu.

III. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na Kraj Vysočina v rámci dotačního programu Fondu Vysočiny „Investujeme v sociálních službách“ ze strany Novoměstských sociálních služeb, příspěvkové organizace, a to na nákup pračky a sušičky pro účely pečovatelské a odlehčovací služby dle přílohy č. 3

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Mgr. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 9/7/RM/2019 Pravidla jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

dle upraveného návrhu (vypuštěn článek 2 odst. 5) „Pravidla jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě“ stanovující bližší podrobnosti pro jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město na Moravě.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 10/7/RM/2019 NKZ – Zřizovací listina

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit návrh nového úplného znění Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 dle přílohy č. 1 materiálu s účinností od 01.01.2020.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Daniel Šimek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/7/RM/2019 NKZ, DDM – stanovení platu ředitelce NKZ, personální obsazení DDM

I. Rada města stanovuje

plat Mgr. et Bc. Veronice Teplé, ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, v souladu s příslušnými ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 SB., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.5.2019 dle přílohy materiálu č. 1.

II. Rada města bere na vědomí

– jmenování Ing. Blanky Bartoňové statutárním zástupcem ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Bc. Alena Sobotkové, ředitelky organizace a  platové podmínky zástupce ředitele

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/7/RM/2019 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě prominout příjemci dotace spolku Novocantus, z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 050 31 109 odvod peněžních prostředků ve výši 53.320,-Kč za porušení rozpočtové kázně.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/7/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout společnosti  Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397 individuální neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série horských kol 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. – 26.5.2019 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 150.000 Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení (výši dotace). Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/7/RM/2019 Žádost o individuální neinvestiční dotaci – TJ Pohledec z.s.

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace spolku TJ Pohledec z.s. se sídlem Pohledec 144, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 155 44 869 ve výši 30 000,- Kč na rekonstrukci tanečního parketu na hřišti TJ Pohledec a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 30 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/7/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2018.

K tomuto bodu byl přizván Jiří Hradil, velitel městské policie.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/7/RM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna

I. Rada města doporučuje

ZM schválit pořízení Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě ve zkráceném postupu dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a schválit obsah Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 „Materiál k pořízení Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě“.

II. Rada města doporučuje

ZM schválit „Pravidla pro úhradu nákladů za pořízení změn Územního plánu Nové Město na Moravě“ dle přílohy č. 2

III. Rada města ukládá

místostarostovi města S. Markovi jednat s Aquasys s.r.o. a Krajem Vysočina jako navrhovateli návrhů do Změny č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě, které jsou vyvolané výhradní potřebou navrhovatelů o výši a podmínkách úhrady nákladů na pořízení předkládané změny územního plánu.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Jamborová a Ing. Urbancová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/7/RM/2019 Smlouva o výpůjčce – Mikroregion Novoměstsko

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Mikroregionem Novoměstsko, se sídlem Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČ 70934258, jakožto půjčitelem a Městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, jakožto vypůjčitelem dle přílohy tohoto materiálu.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 153/1 o výměře cca 21 mv  k. ú. Nové Město na Moravě  (v rozsahu dle situačního zákresu) pro ARKTERO s.r.o, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, IČ: 032 10 308, zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, jako nájemcem, a to na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.09.2019, s měsíčním nájemným 2.100 Kč, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky restaurace „U Pasáčka“, a to dle přílohy návrhu nájemní smlouvy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2 (217 m2) v k. ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.2 (dle GP p.č. 2/2 ) o výměře 217 m2 v k.ú. Hlinné manželům                              , ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 39.386 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí a dále s podmínkou, že nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy bude ze strany kupujícího podepsána i příslušná smlouva s SVK Žďársko o umístění a provedení stavby kanalizace.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on a.s. (hala Tyršova – 2x, Jánská, Soškova), GasNet s.r.o. (Soškova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 269 a 275/7 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –   kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.269, 275/7, 270, 272/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene,E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.3536/1, 3536/2, 3536/10, 3536/24, 3536/26, 3536/28, 3542/8   v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.269, 275/7, 270, 272/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene,E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.3524, 3536/1, 3536/2,3536/10,3536/13, 3536/24, 3536/26, 3536/28, 3542/1, 3543  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a VN a telekomunikační síťě, kabelové skříně, betonového stožáru VN a kioskové TS  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – ukončení a změny nájemních smluv (areál služeb Soškova)

I. Rada města schvaluje

ukončení platnosti nájemní smlouvy ze dne 24.2.2017, uzavřené mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ě, jakožto nájemcem a městem, jakožto pronajímatelem, na pronájem pozemku p. č. 3536/9 (89 m2), jehož součástí je stavba bez č. p. /č. ev. a část pozemku p. č. 3536/28 (cca 100 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě dohodu, a to nejpozději  k 31.12.2019  s tím, že v případě, že nebude uzavřena dohoda, schvaluje podání výpovědi ze strany pronajímatele ke stejnému termínu.

II. Rada města schvaluje

ukončení platnosti nájemní smlouvy ze dne 18.9.2017, uzavřené mezi PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ: 469 80 059, jakožto nájemcem a městem, jakožto pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 3536/1 (cca 400 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě dohodu, a to nejpozději  k 31.12.2019  s tím, že v případě, že nebude uzavřena dohoda, schvaluje podání výpovědi ze strany pronajímatele ke stejnému termínu.

III. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi TS služby s.r.o, se sídlem Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 255 09 187, jakožto nájemcem a městem, jakožto pronajímatelem, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu a úprava výše nájemného, s účinností od 01.01.2020 – dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – informativní zpráva ve věci výkupů pozemků v rámci projednávané územní studie Purkyňova

I. Rada města bere na vědomí

předloženou informativní zprávu ve věci výkupů pozemků v rámci projednávané územní studie Purkyňova a ukládá odboru SMM zadat k vyhotovení příslušný oddělovací GP a jednat o výkupu s vlastníky pozemků pod stávající komunikací Purkyňova a současně souběžného pásu veřejného prostranství se stávající technickou infrastrukturou.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3494/5 (3329 m2) a části p. č. 3495/57 (cca 9850 m2) v k. ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR – SPU

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to pozemků parc.č. 3494/5 o výměře 3329 m2 a části parc.č. 3495/57 o výměře cca 9850 m2, vše v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p. č. 1382/4 v k. ú. NMNM (plyn. přípojka FO , Jánská)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.1382/4 v k.  ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemků p.č. 1385/1 a 1386 v k.ú. Nové Město na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/7/RM/2019 Bytová problematika – návrh odpisu části dluhů na bytovém hospodářství
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě Renata Chalupová, DiS, administrativní pracovník, Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě Ing. Jiří Brychta, jednatel

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši  58.610,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. ░░░░ na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě ve výši 6.015,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 52.595,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.░░░░ na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši  212.856,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. ░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 120.796,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 69.144,00 Kč a nákladů na vyklizení BJ ve výši 22.916,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě░░░░ ░░░░ ░ .

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši  72.666,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. ░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 7.886,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 64.780,00 Kč, bývalého nájemce bytu  č.░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Bystřice nad Pernštejnem.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši 568.889,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. ░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě ve výši 49.718,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 519.171,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Choceň.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši 110.991,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. ░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 8.055,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 102.936,00 Kč, bývalého nájemce bytu č.░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Choceň.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odpis  dluhu v celkové výši 605.673,00 Kč představujícího jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č. ░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě ve výši 76.516,00 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 29.04.2019 ve výši 529.157,00 Kč, bývalého nájemce bytové jednotky č.░░░░ na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ .

VII. Rada města schvaluje

odpis  dluhu v celkové výši 7.606,00 Kč představujícího jistinu dluhu za ubytování včetně služeb spojených s užíváním  pokoje č. ░░ /░░░░ ░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši  4.374,00 Kč včetně poplatku z prodlení vyčísleného ke dni 15.04.2019 ve výši  3.232,00 Kč, bývalého nájemce  pokoje č.░░░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasováni pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Marcela Popelková a Renata Chalupová, DiS.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 26/7/RM/2019 Bytová problematika – přechod nájmu bytu v č. p. 731 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1 č. 731░░ na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na jeho syna ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.░░░░ na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Marcela Popelková a Renata Chalupová, DiS.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. Bytová problematika – žádost o novou NS v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  a ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou  3 měsíce s vyloučením automatické obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Marcela Popelková a Renata Chalupová, DiS.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
30. 27/7/RM/2019 Dispozice s majetkem – právně volné BJ v domech SVJ v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zrušit Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019) ze dne 12.12.2017 a ukládá připravit dispozici s majetkem na právně volné bytové jednotky dle diskuze tj. minimálně za cenu znaleckého posudku

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Marcela Popelková a Renata Chalupová, DiS.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/7/RM/2019 Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu – dodatky č.1

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 29. Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu – dodatky č. 1 z programu rady města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi stáhnout tento bod z programu rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/7/RM/2019 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu + prodej nadbytečného kameniva fr.0/4 ( prosívka) ze zásob v městském kamanolomu.

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za I.Q 2019.

II. Rada města schvaluje

prodej nadbytečného kameniva fr.0/4(prosívka) ze zásob v městském kamenolomu za jednotkovou cenu 30Kč/t+DPH, bez nakládky firmě AQUASYS, s.r.o. s tím, že skutečné množství prodávaného kameniva bude stanoveno geodetickým zaměřením skládky kameniva a následným přepočtem dle stanovené měrné hmotnost kameniva.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/7/RM/2019 Dohoda o podmínkách vstupu na pozemky za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody mezi TS služby s.r.o. a městem Nové Město na Moravě o podmínkách vstupu na pozemky města za účelem přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras dle přílohy č. 2 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 31/7/RM/2019 Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy“ v rámci 14. výzvy MAS Zubří země, program IROP, název výzvy: Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.). Žadatelem bude Centrum Zdislava, příspěvková organizace města Nové Město na Moravě.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s financováním akce „Rekonstrukce šaten centra Zdislavy“ ve výši 550.000,- Kč v roce 2020, v případě získání dotace v rámci 14. výzvy MAS Zubří země, program IROP, název výzvy: Podpora infrastruktury pro sociální služby (III.).

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. Sportovní hala Nové Město na Moravě – STAŽENO

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závazek k zajištění dofinancováním realizace projektu „SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ“ do úrovně celkových nákladů akce  tj. 72 453 779,97 Kč s DPH.

Tento bod byl při schvalování programu rady města stažen.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
36. 32/7/RM/2019 Smlouva o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí – Sportovní hala – IO 09.1 – přeložka NN a IO.09.2 – přípojka NN

I. Rada města schvaluje

uzavření smluv o převodu práv a povinností z rozhodnutí č.j. MUNMNM/9387/2017/5 ze dne 01.08.2017 (Společné územní rozhodnutí a stavební povolení) pro stavbu Sportovní hala s lezeckou stěnou, ul. Tyršova, Nové Město na Moravě v části týkající se IO 09.1 – přeložka el. energie NN a IO 09.2 – přípojka el. energie NN mezi městem Nové Město na Moravě jakožto stavebníkem a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 jakožto nabyvatelem v souladu s přiloženými návrhy. 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 33/7/RM/2019 Darovací smlouvy – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – novostavba splaškové kanalizace a vodovodu Brožkův kopec p. č. 3037/63“

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – novostavba splaškové kanalizace a vodovodu Brožkův kopec p. č. 3037/63“

II. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – novostavba splaškové kanalizace a vodovodu Brožkův kopec p. č. 3037/63“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 34/7/RM/2019 Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – Brožkův kopec, rozšíření infrastruktury, SO 04 Splašková kanalizace a SO 06 Vodovodní řad“

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.1 mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a společností LEK s.r.o., Minská 922/35, 616 00 Brno, IČ: 26927471 na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – Brožkův kopec, rozšíření infrastruktury, SO.04 splašková kanalizace a SO.06 vodovodní řad“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 35/7/RM/2019 Žádost o schválení společné investice „Novostavba kanalizace a vodovodu – CHALUPY ROKYTNO“

I. Rada města schvaluje

účast města na realizaci předloženého záměru soukromého investora ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě (příloha č. 1), spočívající ve spolufinancování novostavby části splaškové kanalizace v lokalitě „CHALUPY ROKYTNO“ v místní části Rokytno z rozpočtu města Nového Města na Moravě, a to ve výši 50% realizačních nákladů trasy „A1“ a trasy „A2“.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 36/7/RM/2019 Zadání projekčních prací „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

I. Rada města schvaluje

zadání projekčních prací pro stavbu „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ dodavateli                   , se sídlem                    , 592 42 Jimramov,                  a uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo, s tím, že pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření případných dodatků k této smlouvě o dílo.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 37/7/RM/2019 Záměr využití objektu č. p. 351 na ul. Monseova

I. Rada města ukládá

odboru SMM připravit a zveřejnit návrh nové dispozice s majetkem na pronájem/prodej (za cenu dle znaleckého posudku) objektu na ul. Monseova 351 v Novém Městě na Moravě a souvisejících nemovitostí.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi hlasovat o upravené variantě usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upravené variantě usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 38/7/RM/2019 VZ – Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

-zahájení zadávacího řízení „Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti  schvaluje:

– variantu A (s vyprošťovacím zařízením) technické specifikace požárního automobilu

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

II. Rada města pověřuje

-starostu  města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města Stanislava Marka a Bc. Jaroslava Lemperu, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky“Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě“

-starostu  města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města Stanislava Marka a Bc. Jaroslava Lemperu,aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Krejčí, Petr Kos a Ing. Ondřej Novák.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
43. 39/7/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019

1. s tím, že schvaluje realizaci investiční akce Zastávky MHD Betlém v roce 2019 a ukládá odboru FIN zajistit fin. krytí akce a odboru INV přípravu na realizaci.
2. s tím, že u akce Sportovní hala souhlasí s realizací navrhovaných změn stavby haly a prostoru mezi halou a fotbalovým hřištěm dle zápisu z jednání ze dne 03.04.2019 (příloha č. 3.1) a ukládá dořešit INV otázku valu mezi plánovaným kluzištěm a fotbalovým stadionem
3. s tím, že ukládá odboru INV ve spolupráci s jednatelem Městských lázní prověřit alternativní cenově výhodnější varianty řešení rozšíření wellness části Městských lázní, Nové Město na Moravě s požadavkem na nižší finanční náročnost jak projekční přípravy, tak následné vlastní realizace.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o upravené variantě usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upravené variantě usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík, Miloš Hemza a Ing. Jiří Brychta.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. 40/7/RM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií uzavřené s městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 13, IČ: 00295671, jehož předmětem je změna podmínek převodu akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1,Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí dle návrhu Dodatku č. 1 uvedeného v příloze č. 18 materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu akcií uzavřené s obcí Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51, IČ: 00294233, jehož předmětem je změna podmínek převodu akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1,Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od obce Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51 dle návrhu Dodatku č. 1 uvedeného v příloze č. 19 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
45. 41/7/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje jako splněné úkoly č. 8, 13, 16.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
46. 42/7/RM/2019 Komise rady města – ICT a Smart City

I. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy komise

– Komise ICT a Smart City osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu s tím, že předsedou jmenuje Ing. Petra Nepustila

II. Rada města schvaluje

působnost a pravomoc komise dle přílohy č. 2 materiálu

III. Rada města bere na vědomí

rezignaci Bc. Jaroslava Lempery na předsedu a člena Komise dopravní a majetkové k 30.04.2019 a podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za předsedu jmenuje Martina Junka

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
47. 43/7/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
4. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města, Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro sociální oblast a zaměstnanost a komise bytové
2. místostarostu města, Bc. Jaroslava Lemperu rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
3. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro mládež, sport a volný čas
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
48. 44/7/RM/2019 Žádost o dotaci – restaurování sgrafit Karla Němce

I. Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě ve výši 35.000 Kč na restaurování sgrafit Karla Němce na budově č.p. 215  na Masarykově ulici v Novém Městě na Moravě dle žádosti v příloze tohoto materiálu a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
49. Diskuze

 

Ing. Tomáš Krejčí požádal o úklid odpadků okolo autobusového nádraží a informace k záměru ZŠ Leandra Čecha zredukovat počet tříd v ZŠ Pohledec z 5. na 4. ročníky.

 

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 18:43 hodin.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení