Samospráva města

07. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 7. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.3.2023 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 7. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.3.2023
od 15:00 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/7/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
22. Zastupování města v SVK Žďársko
23. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p. 1515 (KoDuS) – dohoda o ukončení
24. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2022
4. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
5. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru, návrh na poskytnutí fin. daru fyzické osobě
8. CZ – změna věkové hranice klientů denního stacionáře a úprava provozní doby
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023
10. Návrh na stanovení platu ředitelce NKZ
11. Výroba a zajištění televizního vysílání
12. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně
14. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 876 ul. Purkyňova
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM , Rokytno na Mor., Studnice u Rokytna (EG.D)
16. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 154 na ul. Malá (ZŠ a PŠ)
17. Novoměstská teplárenská a.s. – dohoda o uznání dluhu
18. Návrh na změnu stanoveného počtu zaměstnanců
19. Kontrola plnění úkolů RM
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Zastupování města v SVK Žďársko
23. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p. 1515 (KoDuS) – dohoda o ukončení
24. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:03 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/7/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/7/RM/2023 Inventarizační zpráva za rok 2022

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2022 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3

2. vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy č.3.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/7/RM/2023 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2022 dle přílohy tohoto materiálu, v celkové hodnotě 26.957.770,22 Kč.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/7/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

– studii dopravního řešení Masarykovy ulice v NMNM

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/7/RM/2023 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/7/RM/2023 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru, návrh na poskytnutí fin. daru fyzické osobě

I. Rada města schvaluje

přijetí účelového finančního daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou ve výši 26.400,- Kč od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749 jako dárce, dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na straně obdarovaného, a to dle přílohy č. 4 materiálu.

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023, a to převod částky 10.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo za účelem poskytnutí finančního daru

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Knapčoková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/7/RM/2023 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

I. Rada města souhlasí

s podnájmem části prostor Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70284725, ZO OS ECHO Energetika Nové Město na Moravě od 13.03.2023 do 30.06.2023 dle smlouvy o podnájmu uvedené v příloze č. 3.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Knapčoková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/7/RM/2023 CZ – změna věkové hranice klientů denního stacionáře a úprava provozní doby

I. Rada města schvaluje

změnu v maximální věkové hranici u klientů denního stacionáře Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378692, a to do 65 let.

II. Rada města schvaluje

úpravu provozní doby denního stacionáře Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378692 od 6.45 hod. do 15.30 hod.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. et Ing. Janů.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/7/RM/2023 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2023, a to dle přílohy č. 1 materiálu a současně doporučuje schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku).  
II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti města Nového Města na Moravě o finanční prostředky z rezervy Programu regenerace na obnovu kulturních památek na pokračující obnovu městského domu čp. 133, parc. číslo pozemku 145 – obnova výplní otvorů zadního traktu domu včetně opravy podlahy a zdiva hospodářského zázemí a bere na vědomí finanční spoluúčast města na této obnově.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/7/RM/2023 Návrh na stanovení platu ředitelce NKZ

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Mgr. Veronice Teplé, a to s účinností od 1.3.2023, dle přílohy č.1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/7/RM/2023 Smlouvy o zajišťování služeb propagace města

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajišťování služeb jejímž předmětem je oblast propagace a komunikace s veřejností mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a Mgr. Markem Homolkou, Masarykovo nám. 18, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04614968 jako poskytovatelem, a to dle přílohy č. 3 materiálu.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajišťování služeb jejímž předmětem je oblast audiovizuální propagace města mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a BcA. Kryštofem Benonim, Daňkovice 85, Sněžné, IČ: 71787359 jako poskytovatelem, a to dle přílohy č. 4 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/7/RM/2023 Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
1.
přidělení bytu 2+1 č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ ,  trvale bytem Soškova░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░ , trvale bytem Tyršova ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 731/17 na ul. Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na byt č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Sportovní░░░░ ░░ v Novém Městě na Moravě, a to za stejných podmínek.

2.
přidělení bytu 2+1 č. 731/32 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba trvale bytem Pavlovova ░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 731/32 na ul. Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na byt č. 731/32 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,  oba trvale bytem Radešínská Svratka ░░ , a to za stejných podmínek.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/7/RM/2023 Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně

I. Rada města schvaluje
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Rokytno ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+0 č. 49░  na Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 53 Kč/ms tím, že v případě kdy v daném měsíci nebude před podpisem nové nájemní smlouvy uhrazeno předepsané nájemné, nebude smlouva uzavřena a bude neprodleně řešeno vyklizení bytu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/7/RM/2023 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 876 ul. Purkyňova

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby „Stavební úpravy BD Purkyňova 876, Nové Město na Moravě“ – instalace ŽB předsazených lodžií, uzavřené mezi Společenstvím vlastníků Purkyňova 876, se sídlem Purkyňova 876, Nové Město na Moravě, IČ: 292 71 967, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č. 2960/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem jsou podmínky dotčení pozemku města uvedenou stavbou, dle příloh materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/7/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM , Rokytno na Mor., Studnice u Rokytna (EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 1071/2,  2300 a 3932/9 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 359/1 v k.ú. Rokytno na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabel NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna  umístění distribuční soustavy –  kabel NN,  kabelová skříň v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/7/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 154 na ul. Malá (ZŠ a PŠ)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 352 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2), jehož součástí je stavba č. p. 154 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě za nájemné ve výši 185.376 Kč za rok mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou a Praktická školou Nové Město na Moravě, Malá 154, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70832803, jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/7/RM/2023 Návrh na změnu stanoveného počtu zaměstnanců

I. Rada města stanoví

v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 1.4.2023 celkový počet zaměstnanců města Nové Město na Moravě zařazených do MěÚ Nové Město na Moravě na 71,75 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 2 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/7/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č. 14 – bod 1), č. 18, č. 19, č. 20.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/7/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
3. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
II. Rada města pověřuje
1. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
3. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/7/RM/2023 Zastupování města v SVK Žďársko

I. Rada města schvaluje

delegaci místostarosty města Stanislava Marka na jednání valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43385313 a to až do odvolání, počínaje valnou hromadou konanou dne 15. 03. 2023.

II. Rada města navrhuje

SVK Žďársko zvolit pana Stanislava Marka do předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43385313.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/7/RM/2023 Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p. 1515 (KoDuS) – dohoda o ukončení

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcové smlouvy o dodávkách plynu č. 3051881 ze dne 21.10.2022 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto nájemcem a odběratelem na straně jedné a společností Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče, IČ: 47917091 jakožto pronajímatelem a dodavatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/7/RM/2023 Novoměstská teplárenská a.s. – dohoda o uznání dluhu

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu mezi městem Nové Město na Moravě jako věřitelem a Novoměstskou teplárenskou a.s., IČ 25335057, Hornická 973, Nové Město na Moravě jako dlužníkem dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města bere na vědomí

ústní informaci starosty města o jednání s Novoměstskou teplárenskou a.s.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi rozšířit návrh usnesení o bod č. II.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o rozšířeném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:22 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta