08. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 8. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.5.2019 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 8. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.5.2019
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/8/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

s tím, že program byl rozšířen o body č. 26 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 4/2019 č. 27 Návrh na jmenování ředitele/ky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a stahuje bod č. 20. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
3. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2018
4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
5. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
6. Konkursní řízení ZUŠ – návrh na vyřazení uchazeče
7. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
8. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018
9. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první kvartál 2019
10. Pověření člena zastupitelstva města pro funkci oddávajícího
11. Zajíždění MHD do nemocnice
12. Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.03.2019
14. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty v bytových domech č.p. 732 na ul. Křenkova 1+k a č. p. 301 na ul. Drobného 2+k v Novém Městě na Moravě
15. Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č. p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on a.s. (Zahr. kout, Pavlovova, Palackého nám., Polní), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Tyršova)
17. Dispozice s majetkem – věcné břemeno, centrum služeb Soškova (dešťová kanalizace) FO – město oprávněný
18. Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. zahradnictví) – VMCM s.r.o.
19. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM
20. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)
21. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741)
22. Dohoda o poskytnutí dotace na akci „Lesní cesta Svážnice“
23. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
24. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 4/2019
27. Návrh na jmenování ředitele/ky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:29 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Michal Šmarda, starosta města přerušil schůzi ve 14:31 hodin a pozval členy rady na prohlídku stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl program rozšířit o body č. 26 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1-4/2019 a č. 27 Návrh na jmenovaní ředitele/ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a stáhnout z programu bod č. 20 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace).

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/8/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

s převodem částky 40.000,- Kč z rezevního fondu do fondu investic u PO Základní umělecká škola Jana Štursy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/8/RM/2019 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/8/RM/2019 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+kk, v přízemí, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem░░░░ ░ ;

náhradníky jsou stanoveni:

1.░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě

2. ░░░░ ░░░░ , nar.░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

3. ░░░░ ░░░░ ░ , nar.░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Mgr. Hana Janů a Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/8/RM/2019 Konkursní řízení ZUŠ – návrh na vyřazení uchazeče

I. Rada města vyřazuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 odst 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na návrh konkursní komise uchazečku ░░░░ ░░░░ ░░░░ z konkursního řízení, protože nesplnila podmínky vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/8/RM/2019 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 jako dárcem a městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 00294900 jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 183.777,- Kč s tím že tyto finanční prostředky budou obdarovaným použity na vybavení dětských hřišť herními prvky v Novém Městě na Moravě vč. úprav ploch za Billou – Relaxační park Bezděčka.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/8/RM/2019 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2018 v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby (neinvestiční rezerva) ve stejné částce. Současně schvaluje navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

Michal Šmarda, starosta města na návrh Bc. Jaroslava Lempery navrhl upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/8/RM/2019 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první čtvrtletí roku 2019

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o hospodaření v městských lesích za první čtvrtletí roku 2019

– zprávu o stavu městské zeleně za první čtvrtletí roku 2019.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Zdeněk Krejčí, za správce TS služeb s.r.o.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/8/RM/2019 Pověření člena zastupitelstva města pro funkci oddávajícího

I. Rada města schvaluje

pro volební období 2018-2022 členku zastupitelstva města Mgr. Hanu Knapčokovou jako další osobu jednající za matriční úřad Městský úřad Nové Město na Moravě při uzavírání manželství a s účinností od 15.5.2019 ji pověřuje v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, ke všem úkonům oddávajícího při provádění občanských sňatků, s tím, že pro tyto účely může v souladu s ust. § 108 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, užívat závěsný odznak.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/8/RM/2019 Zajíždění MHD do nemocnice

I. Rada města bere na vědomí

celoroční provoz spoje 27 na lince 845102 MHD Nové Město na Moravě ve dnech úterý, středa a čtvrtek. V období měsíců ledna až března a října až prosince pak bude tento spoj zajíždět i  na zastávku „Nové Město na Mor., SKI rozsc.“

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/8/RM/2019 Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.732/░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2 a současně schvaluje uzavření i smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/8/RM/2019 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.03.2019

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2019.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13.1. 13/8/RM/2019 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty v bytových domech č. p. 732 na ul. Křenkova 1+k a č. p. 301 na ul.Drobného 2+k v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 732░░░░ ░ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732░░ na ul.Křenkova v  Nové Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 732░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po jednotlivých částech usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13.2. 14/8/RM/2019 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty v bytových domech č. p. 732 na ul. Křenkova 1+k a č. p. 301 na ul.Drobného 2+k v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+k č. 301░░░░ ░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem                      , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301░░ na ul.Drobného v  Nové Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+k č. 301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

Tento bod byl po diskuzi upraven a hlasován po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 15/8/RM/2019 Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava

I. Rada města souhlasí

s vypsáním záměru na pronájem části nebytových prostor (bývalá mandlovna) ve věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, který je součástí  pozemku p. č. 112, v k.ú. Nové Město na Moravě, a to na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, za minimální nájemné 1.300 Kč za m2 a rok bez DPH s každoročním navyšováním o vyhlášenou inflaci, s podmínkou protihlukových opatření v pronajatých prostorách a umožněním oprav předmětu nájmu vlastníkovi objektu.

K tomuto bodu byli přizváni Marcela Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 16/8/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on a.s. (Zahr. kout, Pavlovova, Palackého nám., Polní), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Tyršova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 3280 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –   kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene,E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě trpětčástech  pozemků   p.č.509/2, 509/7, 509/5, 509/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene,E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.3037/63, 3037/141  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a pojistkové skříně,  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15000 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků p.č.595, 634 , 34/1, 164/2, 675 a 201  v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a 2 ks ochranných HDPE trubek , v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 15000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 17/8/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcné břemeno, centrum služeb Soškova (dešťová kanalizace) FO – město oprávněný

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene –░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , strpět na svém služebném pozemku p.č. 3536/48 v k.ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu), umístění a provozování inženýrské sítě – dešťové kanalizace, ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 s tím, že služebnost je zřizována na náklady města, a to na dobu neurčitou a bezúplatně.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 18/8/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. zahradnictví) – VMCM s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody, mezi VMCM, s.r.o., se sídlem Masarykova 305, Nové Město na Moravě, IČ: 293 77 935, jakožto oprávněným z věcných břemen na straně jedné a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a městem jakožto povinnými z věcných břemen na straně druhé, o zániku věcných břemen zřízených:

– Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ze dne 29.6.2017 a Směnnou smlouvou spolu s ujednáním o zřízení práva věcného břemene ze dne 23.1.1998, jmenovitě věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, včetně práva vybudování inženýrských sítí na služebných pozemcích parc. č. 2036/12, 2036/17, 2036/63 a 2036/64 ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. 2036/40 a parc.č. 2036/48 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě

– Kupní smlouvou na nemovitosti se zřízením věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ze dne 31.8.2017, jmenovitě věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na služebných pozemcích parc. č. 2036/9, 2036/10 a 2036/44 ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. 2036/40 a parc. 2036/48 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN (výmaz) uhradí žadatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 19/8/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p.č. 282 (967 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

,v návaznosti na realizovanou směnu nemovitostí, pronájem pozemku p.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 967 Kč, za účelem využití jako zahrada.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace) – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu rady města stažen.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
20. 20/8/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 21. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741) z programu rady města.

Stanislav Marek, místostarosta města na návrh Bc. Jaroslava Lempery navrhl stáhnout tento bod z programu rady města. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/8/RM/2019 Dohoda o poskytnutí dotace na akci „Lesní cesta Svážnice“

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rekonstrukce lesní cesty Svážnice, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou mezi Státním zemědělským intervenčním fondem jako poskytovatelem dotace a městem Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle předloženého návrhu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/8/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019 vč. Záměru uzavření dodatku k SoD Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě dle závěru informativní zprávy pro RM č. 8, písm. b).

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/8/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise společenské a kulturní
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města, Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro sociální oblast a zaměstnanost a komise bytové
2. člena RM Mgr. Helenu Šustrovou rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise společenské a kulturní
3. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro mládež, sport a volný čas
III. Rada města připomíná
1. ředitelům příspěvkových organizací nebo jejich zástupci zadávali s dostatečným předstihem termíny připravovaných kulturních akcí do klikacího kalendáře Nového Města
IV. Rada města připomíná
1. organizacím, které obdrží finanční příspěvek od Nového Města na Moravě, měly povinnost při pořádání sportovních, kulturních nebo společenských akcí uvádět tyto akce na webových stránkách v kalendáři města.

Michal Šmarda, starosta města na návrh Mgr. Heleny Šustrové navrhl doplnit návrh usnesení (III. a IV.). Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/8/RM/2019 Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2018

I. Rada města schvaluje

 ocenění sportovních výkonů, trenérů a sportovních osobností za rok 2018 následovně:

– v kategorii „jednotlivec – žák“                                   za mimořádné sportovní výkony v běhu na lyžích a                                            za mimořádné sportovní výkony v biatlonu

– v kategorii „jednotlivec – junior“ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony v biatlonu a ░░░░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice

– v kategorii „jednotlivec – dospělý“                                 za mimořádné sportovní výkony v kuželkách ( kategorie 60+)

– v kategorii „kolektiv-dospělí“ fotbalovému A týmu mužů z SFK Vrchovina za dosažení vynikajících výsledků ve fotbalu

– v kategorii „kolektiv-junioři“  družstvo juniorek atletického oddílu TJ za mimořádné sportovní výkony v atletice

– v kategorii „trenér“                                     za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost v atletice a horských kolech

– v katogorii  „významné osobnosti, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci v oblasti sportu a tělovýchovy“ olympioničce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za významný přínos oblasti sportu nejenom svou vynikající reprezentaci ČR v běhu na lyžích, ale i významnou činností pro SK Nové Město na Moravě a  za aktivní působení rozhodčí při závodech

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Petr Nepustil a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/8/RM/2019 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 4/2019

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 4/2019 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček, Mgr. Lukášová a ředitelka NKZ Mgr. Veronika Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/8/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje jako splněné úkoly č. 13, 14., 17., 18., 19.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/8/RM/2019 Návrh na jmenování ředitele/ky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky  konkurzu a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Soňu Šikolovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se sídlem Drobného 299,  59231 Nové Město na Moravě s účinností od 01.08.2019 na dobu neurčitou.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/8/RM/2019 Změny v komisích RM

I. Rada města bere na vědomí

rezignaci Bc. Jaroslava Lempery na předsedu Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města ke dni 13.05.2019 a podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za předsedu jmenuje Ing. Tomáše Krejčího s účinností od 14.05.2019

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/8/RM/2019 Rozpočtové opatření

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 20.000,- Kč z odvětví státní správa, územní samospráva na odvětví finanční operace.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 19:43 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení