Samospráva města

08. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 8. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 3.4.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 8. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 3.4.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/8/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.

22. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM a Místní agendy 21
23. ​​​Darování kulatiny SDH Olešná

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2023
5. Nákup energií na komoditní burze na období 2024 -2026
6. Přístavba výtahu k budově Základní a Praktické školy, Malá čp.154, NMNM – smlouva o poskytnutí dotace
7. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
8. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022
9. Pohřebnictví – úprava ceny za hrobové místo
10. Smlouva o dílo „Kontejnerová stání v MČ Hlinné a Rokytno“ Dimatex CS spol. s r.o. Stráž nad Nisou
11. Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
12. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p.80 v Maršovicích
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3536/28 (cca 150 m2) v k.ú. NMNM (areál Soškova)
14. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú.Olešná na Mor., Hlinné( EGD)
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice
19. Smlouva na dodání zboží/služeb – poukázek/ebenefitů
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM a Místní agendy 21
23. ​​​Darování kulatiny SDH Olešná

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Michal Šmarda byl přítomen od 14:40 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/8/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 651.707,74 Kč

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/8/RM/2023 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2022, bez výhrad.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2022 bez výhrad.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/8/RM/2023 Fond rozvoje bydlení v roce 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě“ dle přílohy materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/8/RM/2023 Nákup energií na komoditní burze na období 2024 -2026

I. Rada města schvaluje

– nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2024, 2025 a 2026 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele  na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání

– nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2024, 2025 a 2026 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele  na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města

– k určení a odsouhlasení jednotlivých limitních cen nákupu zemního plynu a elektrické energie

– k podpisu příkazů k obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání se společností Novoměstské služby s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/8/RM/2023 Přístavba výtahu k budově Základní a Praktické školy, Malá čp.154, NMNM – smlouva o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace  ve výši 1.000.000,-Kč, a to na realizaci projektu „Přístavba výtahu k budově čp.154 v Novém Městě na Moravě“ mezi poskytovatelem dotace Krajem Vysočina a příjemcem dotace městem Nové Město na Moravě, dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných změn ve znění smlouvy, vedoucích k jejímu uzavření, včetně uzavření jejich případných dodatků.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/8/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

II. Rada města bere na vědomí

– přehled podaných žádostí o dotace a přehled akcí města spolufinancovaných z dotací včetně možných způsobů finančního krytí těchto akcí a záměrů a ukládá odboru INV je předložit k projednání zastupitelstvu města.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/8/RM/2023 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022.

 

 

K tomuto bodu byl přizván J. Hradil.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/8/RM/2023 Pohřebnictví – úprava ceny za hrobové místo

I. Rada města schvaluje

ceník nájmu hrobových míst a služeb s nájmem hrobových míst spojených, na základě mandátní smlouvy uzavřené dne 01.07.2002, a to s účinností od 01.05.2023 u nových nájemních smluv dle přílohy č. 2 materiálu. Ceník se vztahuje na veřejná pohřebiště města – katolický a evangelický hřbitov v Novém Městě na Moravě a hřbitov v Olešné.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/8/RM/2023 Smlouva o dílo „Kontejnerová stání v MČ Hliné a Rokytno“ Dimatex CS spol. s r.o., Stráž nad Nisou

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto objednatelem a DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace díla „Kontejnerové stání na betonových prefabrikátech MODUL 3-3-2 v MČ Hlinné a Rokytno“ s realizací nejpozději do 15.06.2023 za cenu 732.011,00 Kč vč. DPH, montáže a dopravy, a to na základě Cenové nabídky ze dne 21.02.2023 uvedené v příloze materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/8/RM/2023 Smlouva o dílo – oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci oprav místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí města tryskovou metodou strojem Patchmatic, a to mezi zhotovitelem Karlem Dubským se sídlem Horní Sloupnice 226, 565 53 Sloupnice, IČ: 69835438 na straně jedné a objednatelem městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně druhé dle přiloženého návrhu smlouvy.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/8/RM/2023 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p.80 v Maršovicích

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30.11.2020 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem na straně jedné a Petrem Ondráčkem, Soškova 1568, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18797768 jakožto nájemcem na straně druhé, a to ke dni 30.04.2023.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/8/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3536/28 (cca 150 m2) v k.ú. NMNM (areál Soškova)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3536/28 (cca 150 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to SVOBSTAV s.r.o., se sídlem Žďárská 81, Nové Město na Moravě, IČ: 276 95 689, na dobu neurčitou, s 1 měsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 9.000 Kč, za účelem dočasného skladování materiálu.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/8/RM/2023 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod bytové jednotky č. 1010/100 o výměře 42,11 m2 v domě č.p. 1010,1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4211/133504 na společných částech domu č.p. 1010,1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4211/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ , bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.478.007 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č.1010/10 v domě č.p. 1010,1011 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, za dohodnutou kupní cenu 1.450.000 (1. náhradník), 1.361.111 Kč (2. náhradník), 1.360.000 Kč ( 3. náhradník) s úhradou příslušného správního poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN ze strany náhradníka dle protokolu o otevírání obálek ze dne 15.3.2023 uvedeného v příloze materiálu.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/8/RM/2023 Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3912/12 o výměře 65 m2 a p.č. 3912/13 o výměře 32 m2  v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░  bytem░░░░ ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9.700 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3912/7 o výměře 80 ma p.č. 3912/8 o výměře 150 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░ ░░░░ , bytem Rudolfa Těsnohlídka ░░░░ ,░░░░ ░░░ Prostějov, do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 23.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 3912/16 o výměře 65 m v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem ░░░░ ░░░ Brno-město, 602 00, každý v podílu vyjádřeném id. 1/2,do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6.500 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/8/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. Olešná na Mor., Hlinné (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Olešná na Moravě, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 6.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 696, 698, 838 v k.ú. Hlinné, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění a kabelové skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 18.550 Kč + DPH.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1233 o výměře 423 m2 v k.ú. Nové Město  na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přiván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 63 (89 m2), p.č. 64/1 (16 m2), p.č. 64/2 (13 m2) a části p.č. 65/1 (cca 108 m2) v k.ú. Slavkovice.

 

 

K tomuto bodu byl přiván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
19. 17/8/RM/2023 Smlouva na dodání zboží/služeb – poukázek/ebenefitů

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a Up ČR s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00, PRAHA 4, IČ: 62913671 jako dodavatelem, jejímž předmětem je poskytnutí papírových poukázek, elektronických karet na uplatnění zboží a služeb v určených akceptačních místech dodavatele, dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/8/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro smart city a energetiku
II. Rada města pověřuje
1. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, ozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro smart city a energetiku

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/8/RM/2023 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM a Místní agendy 21

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a ustanovit v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 – politika Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21, a to starostu města Michala Šmardu.

II. Rada města schvaluje

starostovi města Michalu Šmardovi předložit  v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 – návrh na složení neformální skupiny Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21

III. Rada města jmenuje

paní Ing. Soňu Ošmerovou, referentku odboru investic města, koordinátorem Projektu Zdravého města Nové Město na Moravě a MA 21.

 

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/8/RM/2023 Darování kulatiny SDH Olešná

I. Rada města schvaluje

poskytnutí daru 4mdřevní kulatiny v hodnotě 9600Kč ze strany města SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Olešná, Olešná 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48897493 na opravu laviček v místní části Olešná.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Kos
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/8/RM/2023 Diskuze

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Gymnáziu Vicence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ: 48895512 ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu „Celostátní konference Počítač ve škole 2023″.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření, a to převod částky 30 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví vzdělávání a školské služby jako neinvestiční dotaci Gymnáziu V. Makovského NMNM.

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, předložil členům rady města žádost Gymnázia Vincence Makovského o dotaci na akci „Počítač ve škole 2023“.

Členové rady žádost přijali a hlasovali o přidaném návrhu usnesení.

 

 

Zástupci společnosti Beneš energo s.r.o., pan Rostislav Beneš a Ing. Jiří Bárta, prezentovali své záměry v oblasti teplárenství v NMNM. K tomuto tématu byli přizváni Mgr. Ivana Kadlecová a Ing. Jan Motyčka.

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:22 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta