09. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.6.2019 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.6.2019
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/9/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že stahuje bod č. 7 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 a rozšiřuje o body č. 40 VZ – Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM a č. 41 Žádost Centra Zdislava – vydláždění terasy

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace
4. Dotační program na protihluková opatření
5. Tržní řád
6. Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města
7. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 – STAŽENO
8. Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020
9. Darovací smlouva movitých věcí – integrace azylantů z Barmy
10. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s.
11. Žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Mor. – poskytnutí investiční dotace
12. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Spolek rodičů při 1. ZŠ NMNM
13. Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM
14. Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2020
15. Pouť na Kostelíčku – stanovení lokality
16. Návrh stanovení platu ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
17. Návrh na jmenování ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
18. NSS – Ceník za poskytování úkonů domácí zdravotní péče
19. Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin
20. Žádost o navýšení početního stavu strážníků Městské policie Nové Město na Moravě
21. Bytová problematika – VŘ uvolněný byt 2+kk v bytovém domě č. p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě
22. Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul. Křenkova a v č. p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
23. Odstoupení od kupní smlouvy (BJ 1011/10 v k. ú. NMNM)
24. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 727/7 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě (obálková metoda )
25. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/3 v k. ú. NMNM (záměr komunikace) SvaK
26. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)
27. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. Pohledec, NMNM (E.on -12 RD, Vratisl. nám., Školní), k. ú. NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura – Malá ul.), FO – plyn. přípojka ul. Blažíčkova)
28. Dispozice s majetkem – věcné břemeno, Žďárská x Školní (rozvody VO) Kraj Vysočina – město oprávněný
29. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741)
30. Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p. č. 3188/1 a 3188/2 v k. ú. NMNM (Vlachovická cihelna)
32. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p. č. 172 (cca 540 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
33. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
34. Pronájem datových rozvodů v Domě s pečovatelskou službou
35. Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií
36. Smlouva o poskytování právní pomoci
37. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2019 – 04/2020
38. Kontrola plnění úkolů RM
39. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
40. VZ – Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM
41. Žádost Centra Zdislava – vydláždění terasy
42. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 15:01 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl rozšířit program o body 40. VZ – Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM a č. 41. Rozpočtové opatření – Centrum Zdislava, vydláždění terasy a stáhnout z programu bod č. 7. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/9/RM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smluv a poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 3 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2019 ve výši 893.3 tis. Kč

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit navýšení příjmů z přijatých splátek ze zápůjček z FRB o částku 208,9 tis. Kč. a současně navýšení výdajů na poskytnuté dotace a zápůjčky z FRB v částce 893,3  tis. Kč a navýšení schodku hospodaření na položce financování 8115 o částku 684,4 tis. Kč.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/9/RM/2019 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyloučit:

1. žádost číslo 2 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to z důvodu nesplnění minimálního počtu bodů v hodnotícím kritériu dopravní zatížení

2. žádost číslo 7 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to z důvodu nesplnění minimálního počtu bodů v hodnotícím kritériu účinnost realizovaného opatření

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uzavření smluv a poskytnutí dotací v upravené výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 446 tis. Kč z odvětví kultura církve a sdělovací prostředky na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/9/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček a Ing. Jiří Brychta, jednatel TS služby s.r.o.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/9/RM/2019 Tržní řád

I. Rada města vydává

Nařízení Města Nového města na Moravě č. 1/2019 – Tržní řád, dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o tajemníkem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/9/RM/2019 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 4

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/9/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019 i předloženou informativní zprávu o aktuálním stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček, Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen.

Předkladatel: Šmarda Michal (urad818) Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
9. 8/9/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2020-3 dle přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2020 ve výši 113 738 tis. Kč a doporučuje schválit zapracování částky 113 738 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/9/RM/2019 Darovací smlouva na movité věci

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Nové Město na Moravě jako dárcem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování používaného movitého vybavení bytu, a to dle přiloženého návrhu darovací smlouvy. iálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Rita Skalníková DiS.
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/9/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo,o.p.s.

I. Rada města bere na vědomí

žádost  o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2019 od společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě na realizaci sociálních služeb EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 445 000,- Kč ze dne 15.05.2019 s tím, že navrhuje žádosti vyhovět pouze částečně. Dále bude o žádosti jednáno, až město obdrží stanovisko sociálního odboru Kraje Vysočina a budou známé výsledky z projednání problematiky s vedením Kraje Vysočina

II. Rada města doporučuje

– Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 174 000,-Kč obecně prospěšné společnosti Portimo, o.p.s. se sídlem  Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 na realizaci sociální služby EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě v roce 2019, a za tím účelem doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

– Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sociální služby o částku 174 tis. Kč.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/9/RM/2019 Žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Mor. – poskytnutí investiční dotace

I. Rada města bere na vědomí

žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Moravě ze dne 27.05.2019 a 29.5.2019 o poskytnutí individuální investiční dotace na výstavbu projektu „Víceúčelového sportovního areálu OREL jednota Nové Město na Moravě – I. ETAPA“.

II. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 2,5 mil. Kč pobočnému spolku OREL jednota Nové Město na Moravě se sídlem Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 488 95 920 za účelem realizace I. etapy víceúčelového sportovního areálu na Soškové ulici v Novém Městě na Moravě (výstavba budovy) s termínem čerpání v roce 2020, a za tímto účelem schvaluje  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.
III. Rada města ukládá

starostovi města jednat se žadatelem o podmínkách využití víceúčelového sportovního areálu na Soškově ulici

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit a doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném a doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a zástupci pobočného spolku OREL RNDr. Břetislav Wurzel a Ing. Lukáš Německý.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/9/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Spolek rodičů při 1. ZŠ NMNM

I. Rada města rozhoduje

poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 9 000,-Kč Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 124, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 43380476 na realizaci projektu Školní liga, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 9 tis. Kč.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/9/RM/2019 Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem jako poskytovatelem a spolkem Novocantus z.s. se sídlem Wolkerova 1250, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 05031109 jako žadatelem, jehož předmětem je změna názvu podpořeného projektu, kdy stávající název „1. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Novoměstský Martinů“ v Novém Městě na Moravě“ je nahrazen zněním  „ 1. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Pódium NMNM“ v Novém Městě na Moravě“ s tím, že obsah a cíle schváleného projektu zůstanou zachovány.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/9/RM/2019 Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit:

– zapracování částky ve výši 4 265 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2020 určené pro dotační programy a výzvy města

– rozpis této částky pro jednotlivé dotační programy a výzvy na rok 2020 dle Přílohy č. 1 materiálu „Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2020 “

II. Rada města vyhlašuje

následné dotační programy a výzvy na rok 2020:

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti

– Výzva pro mimořádné počiny

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

– Novoměstská kultura

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

– Zkvalitnění sportovišť

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

III. Rada města schvaluje

časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2020, a to ve dvou etapách dle Přílohy č. 2 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/9/RM/2019 Výběr lokality pro realizaci akcí souvisejících s Poutí na Kostelíčku

I. Rada města schvaluje

pro konání kulturního programu a doprovodných aktivit spojených s pořádáním Poutě na Kostelíčku lokalitu dle návrhu c) tj. na Kostelíčku s umístěním pouťových atrakcí na ul. Nádražní.

II. Rada města doporučuje

zajistit časové omezení hudební produkce a možnost omezení její intenzity dle pokynů pověřeného zástupce města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/9/RM/2019 Návrh stanovení platu ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

I. Rada města určuje

plat a jeho složky paní Mgr. Soni Šikolové, ředitelce  Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se sídlem Drobného 299,  592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2019 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

II. Rada města rozhoduje

podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se sídlem Drobného 299,  592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/9/RM/2019 Návrh na jmenování ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky  konkursního řízení a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů paní Evu Mošnerovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 1.8.2019 na dobu neurčitou.

II. Rada města určuje

plat a jeho složky paní Evě Mošnerové, ředitelce  Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se sídlem  592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2019, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 3 materiálu).

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/9/RM/2019 NSS – poskytování úkonů domácí zdravotní péče

I. Rada města bere na vědomí

seznam a cenu za poskytování úkonů domácí zdravotní péče příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 48899097 dle přílohy č. 2 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Mgr. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/9/RM/2019 Rozpočtové opatření – Centrum Zdislava, vydláždění terasy

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení provozního příspěvku PO Centrum Zdislava a navýšení investičního příspěvku PO Centrum Zdislava ve výši 30 000 Kč, současně schvaluje snížení celkového limitu nákladů PO Centrum Zdislava o částku 30 000 Kč.

II. Rada města souhlasí

s realizací investiční akce vydláždění terasy u Centra Zdislava a s převodem částky 15.100,- z rezervního fondu do fondu investic PO Centra Zdislava

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Mgr. Hana Janů

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/9/RM/2019 Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit nové úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města:

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Novoměstské sociální služby, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

a dle příloh materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/9/RM/2019 Žádost o navýšení početního stavu strážníků Městské policie Nové Město na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města schvaluje

s účinností od 1.7.2019 navýšení početního stavu strážníků Městské policie Nové Město na Moravě z 8,0 úvazku na 9,0 úvazku.

K tomuto bodu byl přizván Jiří Hradil, velitel Městské policie.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/9/RM/2019 Bytová problematika – VŘ uvolněný byt 2+kk v bytovém domě č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č. 301░░░░ ░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301░░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+k č. 301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Marcela Popelková a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/9/RM/2019 Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul.Křenkova a v č. p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.░░░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravěna dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.░░░░ na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou  3 měsíce s vyloučením automatické obnovy, za nové nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Marcela Popelková a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/9/RM/2019 Odstoupení od kupní smlouvy (BJ 1011/10 v k.ú. NMNM)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení odstoupení od kupní smlouvy ze dne 29.1.2019 uzavřené mezi městem na straně prodávajícího a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě na straně kupujícího, jejímž předmětem byla koupě:

a/ bytové jednotky č. 1011/10 (č.p./č.b.) – byt o velikosti 56,30 m2 označený číslem 1011/10, umístěný v 5. nadzemním podlaží

b/ spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 na ulici Křičkova v kat. území Nové Město na Moravě

c/ spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na pozemku parc. č. 1029/2  o výměře 430 m2, vše v kat. území Nové Město na Moravě; (dále jen „Smlouva“)

z důvodu porušení povinnosti kupujícího stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy t.j. nedoplacení úhrady zbývající části kupní ceny ve výši 1.345.000 Kč prodávajícímu nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, a to dle přílohy č. 2 Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 29.1.2019.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 727/7 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod bytové jednotky č.727/7 o výměře 54,92 m2 v domě č.p. 726,727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5492/211483 na společných částech domu č.p. 726,727, 728  a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5492/211483 na pozemku p.č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 1.560.000 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušného správního poplatku spojeného s podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 727/7 v domě č.p.726,727,728  na ul.Tyršova  v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek kupní ceny – viz příloha: protokol o otevírání obálek ze dne 5.6.2019 a nabídky kupní ceny.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/3 v k. ú. NMNM (záměr komunikace) SVaK

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3728/3  o výměře 2458 m2 (dle GP shodně p.č. 3728/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou, IČ: 433 83 513 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 98.320 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3728/1  o výměře 781 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, p.č. 732 o výměře 604 m2, části p.č. 731 o výměře 168 m2 (dle GP p.č. 731/2 ), části p.č. 733 o výměře 526 m2 (dle GP p.č. 733/2), části p.č. 737 o výměře 69 m2 (dle GP p.č. 737/2) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 85.920 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. Pohledec, NMNM( E.on – 12 RD, Vratisl. nám., Školní), k. ú. NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura – Malá ul.), FO – plyn. přípojka ul. Blažíčkova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 311/13, 311/14, 324, 333/2, 335/1,335/13, 335/16, 335/17, 335/18, 335/19, 335/20, 341/1, 341/3, 345 v k.ú. Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, pojistkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH, neboť se jedná o investiční akci města.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 135/5 v k.ú.Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena  společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 10.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 2912/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 1611 v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č. 182/6, 184, 183/1, 157, 136/2, 154, 152, 153/1, 467/12 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, VN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcné břemeno, Žďárská x Školní ( rozvody VO) Kraj Vysočina – město oprávněný

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného ze služebnosti – Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749, strpět na svém služebném pozemku p.č.616/1 k.ú.Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu), umístění a provozování inženýrské sítě – rozvodů VO ve prospěch oprávněného ze služebnosti –  města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 s tím, že služebnost je zřizována na dobu určitou – po dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba inženýrské sítě, a to bezúplatně.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p.č. 1741)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 25 o výměře 34 mv k.ú. Olešná na Moravě (dle GP 328-17/2019 p.č. 1741 o výměře 34 m2), manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za dohodnutou kupní cenu 6.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/9/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod pozemku parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 438 m2 jehož součástí je stavba č. p. 351 (rodinný dům) a pozemku parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě jež byl realizován formou prodeje „na určení pořadí“, a to podílu v rozsahu id. 1/2 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě do jejich společného jmění manželů a podílu v rozsahu id. 1/2 panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za kupní cenu 4.730.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města jako náhradníka, o úplatný převod nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení, zájemce na 2. místě pořadí, a to pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  pro případ, že nebude realizován úplatný převod nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení, a to za kupní cenu 4.720.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Mgr. Helena Šustrová oznámila, že v rámci tohoto bodu nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p. č. 3188/1 a 3188/2 v k. ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části  pozemků p.č. 3188/1 a 3188/2 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
34. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p. č. 172 (cca 540 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části  pozemku p.č. 172 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Vinklerová a Mgr. Koudelová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
35. 32/9/RM/2019 Záměr pronájmu datových rozvodů v Domě s pečovatelskou službou

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu datových rozvodů v Domě s pečovatelskou službou za podmínek uvedených v přiloženém záměru o pronájmu datových rozvodů v budově Domu s pečovatelskou službou Žďárská 68, Nové Město na Moravě za cenu cena 30,- Kč bez DPH/ 1 optické vlákno do bytu/nebytu/měsíc, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dalších podmínek dle přiloženého návrhu smlouvy o nájmu optického vlákna a pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem příslušných smluv o nájmu optického vlákna se zájemci.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
36. 33/9/RM/2019 Uzavření smlouvy o právních službách

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Nové Město na Moravě a Mgr. Liborem Burianem, advokátem, se sídlem Krkoškova 728/2, Brno, PSČ 613 00, IČ 662 55 911 dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 34/9/RM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií

I. Rada města bere na vědomí

indikativní nabídku společnosti Zďas a.s. a ukládá starostovi města projednat další postup se zástupci Velkého Meziříčí, Dolní Rožínky, Žďáru nad Sázavou, SATT a.s. a Žďas a.s. V případě, že z těchto jednání nevzejde vůle Nového Města na Moravě, Dolní Rožínky a Velkého Meziříčí přijmout případnou finální nabídku Žďas a.s., rada doporučuje postupovat dle bodu II.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit úplatný převod akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105 z vlastnictví města Nového Města na Moravě do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,  Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31, IČ: 00295842 za celkovou cenu 80.281.591,- Kč a za dalších podmínek uvedených v návrhu smlouvy o úplatném převodu akcií uvedené v příloze č. 20 materiálu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit a doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném a doplněném usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 35/9/RM/2019 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2019 – 04/2020

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 09/2019 – 04/2020 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 36/9/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města

II. Rada města ukládá

odboru ŠKSV a starostovi města dále jednat o podmínkách realizace figur do betlému s autorem návrhů panem Vlčkem

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi hlasovat o zvolené variantě. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 37/9/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města, Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise bytové
2. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro mládež, sport a volný čas a komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města

Michal Šmarda, starosta města po prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat a po diskuzi navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a opětovně hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 38/9/RM/2019 VZ-Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM“ a v této souvislosti schvaluje:
-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci „Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 39/9/RM/2019 Diskuze – Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

po projednání aktuálních variant řešení sanace stávajících základů objektu tělocvičny v rámci stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, kdy zhotovitel předložil ocenění jím navrhované celkové sanace těchto základů v částce 6.705.000,-Kč bez DPH, na návrh odboru INV pokračovat v přípravě realizace sanace těchto základů v souladu s návrhem projektanta SANTIS a.s. (DPS vypracována společností SANTIS a. s., v 04/2019, zak. č. 2016/16/DPS, změna č. 09 – podchycení základů tělocvičny“), a to i za předpokladu, že město nebude mít práva z vady díla vzniklého pro nevhodnost příkazu a garanci odpovědnosti a záruk od zhotovitele 3COMP s.r.o., IČ: 27695557 a odpovědnost za zvolený způsob řešení za tuto část díla ponese pouze projektant

K tomuto bodu byl přizván Miloš Hemza.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
43. 40/9/RM/2019 Diskuze – Problematika vizuálního smogu v NMNM

I. Rada města ukládá

starostovi města jednat spolu s komisí pro územní plánování, architekturu a rozvoj města o zajištění zpracování koncepčního posouzení problematiky vizuálního smogu v NMNM

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:53 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Soubory ke stažení