Samospráva města

09. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 17.4.2023 od 18:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 17.4.2023
od 18:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/9/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:43 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/9/RM/2023 Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na plynárenské zařízení a o smlouvě budoucí nájemní STL plynovodu a STL plynovodních přípojek v rámci stavby „Technická infrastruktura 25 RD Pohledec“  mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího pronajímatele) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně budoucího nájemce).

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:59 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel