Samospráva města

10. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 10. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 1.7.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 10. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 1.7.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/10/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
  3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:40 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam zminulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Michal Šmarda, starosta města se omluvil za pozdní příchod (příchod v 14:42 hodin).

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/10/RM/2019 Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města bere na vědomí

stanoviska poskytovatele dotace ze dne 17.6.2019 uvedené v přílohách č. 3 a č. 4 a vyjádření města ze dne 24.6.2019 k těmto stanoviskům, uvedená v přílohách č. 5 a č. 6

II. Rada města bere na vědomí

podanou žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě, identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003821“ ze dne 28.6.2019, uvedenou v příloze č. 2

III. Rada města schvaluje

odstoupení od smlouvy o dílo „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU“, uzavřené dne 23.4.2018 mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, na straně objednatele a 3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ: 27695557, na straně zhotovitele, a to dle přílohy č. 1

IV. Rada města ukládá

odboru investic, ve vazbě na odstoupení města od smlouvy o dílo „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU“, zahájit přípravu nového výběrového řízení (veřejné zakázky) na dodavatele vybavení interiéru

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí, Mgr. Ondráček.

Michal Šmarda, starosta města, nechal po diskuzi přítomných hlasovat o předloženém návrhu. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:05 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel