Samospráva města

10. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 10. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.5.2023 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 10. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.5.2023
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Michal Šmarda byl přítomen do 17:50 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/10/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
35. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( pacht p.č. 3041/22, p.č. 541 k.ú. NMNM)
36. Žádost Základní školy Spolu o spolupráci s městem

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022
4. VZ „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“
5. VZ „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“
6. Smlouva o centrálním zadávání na komoditní burze – městys Jimramov
7. Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská“
8. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – p.č. 335, k.ú Jiříkovice u Nového Města na Moravě
9. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
10. Zápis do kroniky města
11. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023
12. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
13. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2024
14. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2023
15. Třídění odpadů – Smlouva o spolupráci DIMATEX CS – sběr textilu
16. Smlouva o spolupráci AOS EKO-KOM a.s. Praha
17. Bytová problematika -VŘ uvolněný byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2023
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 – změna nájemce
21. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
22. Dispozice s majetkem – pronájem stánku pro provoz občerstvení u rybníku Koupaliště
23. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7 v k.ú. Petrovice u NMNM
24. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM, Obyčtov (EG.D)
25. Dispozice s majetkem – věcné břemeno (město oprávněný) + odprodej části p.č. 3799/1 (155 m2) v k.ú. NMNM
26. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 275/7 (cca 910 m2) v k.ú. NMNM – SFK
27. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice
28. Změna ceníku kopírovacích služeb
29. Pověření starosty/místostarostů k podepisování smluv
30. Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny
31. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 07/2023 – 02/2024
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
34. Diskuze
35. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( pacht p.č. 3041/22, p.č. 541 k.ú. NMNM)
36. Žádost Základní školy Spolu o spolupráci s městem

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:26 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/10/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/10/RM/2023 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám. bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/10/RM/2023 Žádost Základní školy Spolu o spolupráci s městem

I. Rada města bere na vědomí

žádost Základní školy Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě ze dne 11.4.2023 o možnost výstavby nového objektu základní školy.

II. Rada města ukládá

– starostovi města vést další jednání o spolupráci
– odboru SMM projednat možnost rozšíření předmětu nájmu v č.p. 449
– odboru INV popsat možnosti využití pozemku p.č. 830

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi doplnit návrh usnesení v bodě II. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Tomáš Blažek a Mgr. Jaroslava Šmídková (zástupci ZŠ Spolu), Ing. Jan Jáchym a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy (pacht p.č. 3041/22, p.č. 541 k.ú. NMNM)

I. Rada města schvaluje

ukončení smluvního vztahu, uzavřeného mezi městem, jakožto propachtovatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto pachtýřem, kdy předmětem pachtu je pozemek p.č. 3041/22 (3914 m2) a část p.č. 541 (cca 1819 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, výpovědí z pachtovní smlouvy ze dne 3.11.2022, a to bez udání důvodu s 2 měsíční výpovědní dobou – dle přílohy.

 

K tomuto bodu byli přizváni pan David Sýkora a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem stánku pro provoz občerstvení u rybníku Koupaliště

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 3949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 jehož součástí je stavba bez č.p. / č.e., včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Bc. Filipem Tylšem, Sněžné 24, 592 03 Sněžné, IČ: 01505386, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a za nájemné 22.000 Kč / rok bez DPH s inflační doložkou.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Dana Michalcová , Bc. Filip Tylš a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/10/RM/2023 Zápis do kroniky města

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města za rok 2018 dle přílohy materiálu a dle diskuze.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Vít Křesadlo a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/10/RM/2023 NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2023 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Veronika Teplá a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/10/RM/2023 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle upravené přílohy č. 4 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/10/RM/2023 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2024

I. Rada města schvaluje

akční plán rozvoje sociálních služeb města a jeho místních částí pro rok 2024 dle přílohy č. 1 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Věra Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. Diskuze

 

V tomto bodu bylo diskutováno:

– kapacita MŠ, třídy předškoláků, výše úplat
– parkování na ul. Drobného

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Soňa Šikolová a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
12. 11/10/RM/2023 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2023

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 1. čtvrtletí roku 2023 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván pan B. Buchta.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/10/RM/2023 VZ „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na služby „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:
– předložený návrh upravených zadávacích a obchodních podmínek dle přílohy
– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o nájmu a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Andrea Kramárová, Mgr. Daniela Krejčí a Jiří Hradil (konferenční hovor).

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/10/RM/2023 VZ „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na služby „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh složení hodnotící komise

– omezení maximální nabídkové ceny 43,50Kč/km.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Andrea Kramárová a Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/10/RM/2023 Smlouva o centrálním zadávání na komoditní burze – městys Jimramov

I. Rada města schvaluje

uzavření smluv o centralizovaném zadávání mezi městem Nové Město na Moravě a

– městysem Jimramov, se sídlem Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

– Základní školou a Mateřskou školou Jimramov, p.o., se sídlem Padělek 133, 592 42 Jimramov

dle příloh a pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření smluv a jejich případných dodatků.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Andrea Kramárová a Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/10/RM/2023 Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská, NMNM – 1. etapa“ mezi městem Nové Město na Moravě, IČ 00294900 a Petrem Lupoměchem, se sídlem Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 45497923 dle přílohy č.1 a 2.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská, NMNM – 1. etapa“, včetně odsouhlasení případných drobných změn smlouvy i uzavření jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/10/RM/2023 Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – p.č. 335, k.ú Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pozemku p.č. 335, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto budoucím oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749, jakožto budoucím povinným ze služebnosti, a to dle přílohy č.1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/10/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města.

II. Rada města bere na vědomí

předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/10/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro smart city a energetiku
2. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města a ve věci přípravy studie Koupaliště ukládá odboru INV a SMM předložit podklady k projednání na semináři zastupitelstva
3. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro smart city a energetiku
2. Ing. Tomáše Krejčího, člena rady města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města
3. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
III. Rada města souhlasí

se zpřístupněním kompletních podkladových materiálů radou města zřízených komisí pro členy zastupitelstva města.

IV. Rada města ukládá

komisím rady města zpracovávat pozvánky a zápisy ze svých jednání dle vzorů v příloze materiálu.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Andrea Kramárová, Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/10/RM/2023 Třídění odpadů – Smlouva o spolupráci DIMATEX CS – sběr textilu

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město na Moravě a DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti sběru použitého textilu, párované nositelné obuvi a funkčních hraček na území města Nové Město na Moravě do 16 ks kontejnerů pro charitativní, humanitární účely a částečné přepracování na technické textilie a výrobky z RETEXTILU s tím, že za umístění nádob uhradí společnost městu úhradu ve výši 1.000,00 Kč/kontejner/rok bez DPH. Touto novou smlouvou bude ukončena platnost a účinnost Smlouvy o spolupráci ze dne 04.04.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.03.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 07.05.2021, přičemž základní podmínky stávající nájemní smlouvy, vyjma úhrady za umístění kontejnerů, budou zachovány.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/10/RM/2023 Smlouva o spolupráci AOS EKO-KOM a.s. Praha

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství ev.č. 20/0170 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a EKO-KOM a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4, IČ 25134701, jejímž cílem je zajistit plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, které společnost zajišťuje pro své smluvní partnery, prostřednictvím činnosti obce a Obecního systému, jakožto služby poskytované obcí společnosti, a s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů především jako druhotné suroviny, a to v souladu s platnou právní úpravou, a to dle příloh č. 1-5 tohoto materiálu. Touto novou smlouvou bude ukončena platnost a účinnost Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne 27.08.2014.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/10/RM/2023 Bytová problematika-VŘ uvolněný byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu 1+1 č. 540░░░░ ░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nedvědice, jakožto nájemcem na byt č. 540░  na ul. Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na byt č. 540/░░░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Polička, a to za stejných podmínek.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/10/RM/2023 Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1 č. 732░░░░ ░ na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na jejího manžela ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Křenkova░░░ , Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem Křenkova░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. 732/░░░░ ░ na ul. Křenkova  v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou za stávající nájemné 53 Kč/m2.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/10/RM/2023 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2023

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2023.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Marcela Popelková.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 – změna nájemce

I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2), jehož součástí je stavba č. p. 123 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 110 m2 v 1. NP objektu č. p. 123 za základní nájemné ve výši 263.925,24 Kč za rok bez DPH, a to za účelem zřízení kavárny na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a BONA café s.r.o., Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17253624 jakožto nájemcem, a to od 01.06.2023.
2. ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 19.11.2021, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2), jehož součástí je stavba č. p. 123 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 110 m2 v 1. NP objektu č. p. 123, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Natálií Šindelářovou, Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 13952463 a Bohdanou Manilec, Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 13952579, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.05.2023.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/10/RM/2023 Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 269/2  o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě společnosti Michal Pavel Vojta, Sportovní 577, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 11715171, na dobu určitou od 16.5.2023 do 30.09.2023 se stanovenou výší nájemného 4.742 Kč, za účelem využití jako zahrádka u objektu sportovní haly na ul. Sportovní 1583.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p.č. 363/2 (279 m2), 363/3 (340 m2), 363/4 (138 m2), 363/5 (25 m2), 363/6 (68 m2) a 363/7 (303 m2) v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to  FJT Invest s.r.o., Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 263 48 390, na dobu neurčitou, s 1 roční výpovědní dobou, s ročním nájemným 1.500 Kč, za účelem užívání jako vodní náhon k historickému mlýnu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM, Obyčtov (EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 1095 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.173/2, 178, 179/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 1193, 1354/3, 1422/4 v k.ú. Obyčtov umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 650 Kč + DPH (podíl 13/710).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcné břemeno (město oprávněný) + odprodej části p.č. 3799/1 (155 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Podlouckého░░░░ Nové Město na Moravě, trpět na pozemcích p.č. 3799/17 (dle GP 2537-261/2011) o výměře 155 m2 a  p.č. 3800/61 o výměře 403 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, zřízení, provozování a údržbu stavby dešťové kanalizace, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části p.č. 3799/1 (dle GP p.č. 3799/17) o výměře 155 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  bytem Podlouckého░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 46.500,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického a práva věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/10/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 275/7 (cca 910 m2) v k.ú. NMNM – SFK

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovité věci, části  pozemku parc. č. 275/7 o výměře cca 910 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle situačního zákresu), a to SFK VRCHOVINA z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 666 10 371, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, s roční výši nájemného 1.000 Kč, za účelem provozování sportovní činnosti a dalších bezprostředně souvisejících činností dle stanov spolku.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 628/31 o výměře cca 950 m2 v k.ú. Slavkovice, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
32. 30/10/RM/2023 Změna ceníku kopírovacích služeb

I. Rada města schvaluje

ceník kopírovacích služeb poskytovaných městem veřejnosti dle přílohy č. 2 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. 31/10/RM/2023 Pověření starosty/místostarostů k podepisování smluv

I. Rada města svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostovi města Nového Města na Moravě a místostarostům města Nové Město na Moravě, aby v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpis, rozhodovali o uzavírání a ukončování smluv/dohod a jejich dodatků/změn patřících do samostatné působnosti města Nového Města na Moravě dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to s účinností od 1.7.2023.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
34. 32/10/RM/2023 Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení členství města Nového Města na Moravě ve Sdružení obcí Vysočiny, Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, k 31.12.2023.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
35. 33/10/RM/2023 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 07/2023 – 02/2024

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 07/2023 – 02/2024 dle přílohy.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
36. 34/10/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí
1. předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č. 18 a č. 20.
2. předložené plnění opatření (souvisejících s odběry plynu) rady města dle přílohy č.2 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/10/RM/2023 Diskuze

I. Rada města bere na vědomí

záměr přístavby Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (domova mládeže) a žádá ředitele ZŠ Leandra Čecha, aby studie odborných učeben ZŠ navazovala na přístavbu gymnázia.

 

V tomto bodu bylo diskutováno:
– SP horských kol – propagace města

K tomuto bodu byl přizván Mgr. Jiří Maděra (konferenční hovor).

Stanislav Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 20:11 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatelka

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitelka