Samospráva města

11. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 11.schůzeRady města Nové Město na Moravě, která se konaladne 22.7.2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Rada města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 11.schůzeRady města Nové Město na Moravě,

která se konaladne 22.7.2019

od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí

Bc. Jaroslav Lempera

Stanislav Marek

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Ing. Jaroslav Koutník

Ing. Pavel Štorek

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Stanislav Marek

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

bodu Bod

Komentář

1. 1/11/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu

2. Fond rozvoje bydlení v roce 2019

3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

5. Forma provozování sportovní haly

6. Zpráva o hospodaření K Clubu za 1. pol. 2019

7. Spolek Jinak – žádost o stanovisko ke zřízení základní školy v Novém Městě na Moravě

8. MŠ – výsledky inspekční činnosti

9. MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2019/2020

10. NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby

11. Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, ředitele/ky Novoměstských sociálních služeb a ředitele/ky Centra ZDISLAVA

12. Zpravodaj Novoměstsko – analýza novin

13. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

14. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

15. Změna určených míst pro konání sňatečných obřadů

16. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 12 (Portimo, o.p.s.)

17. Dispozice s majetkem – pronájem garáže na pozemku parc. č. 28/1 ve Studnicích

18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

19. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

20. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 176/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

21. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. ( Tyršova), plyn. přípojka FO ( Malá ul.)

22. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 ( dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

23. Dispozice s majetkem-revokace +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )

24. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 – 989 m2 v k.ú. NMNM ( SVJ Masarykova)

25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

26. Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava

27. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019 – revokace + problematika konání „Adventního jarmarku“

28. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

29. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019

30. VZ-Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí

31. Kontrola plnění úkolů RM

32. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

33. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č.2024/1 ( cca 550 m2) v k.ú. NMNM ( Bělisko )

34. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:25 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl rozšířit program o bod č. 33 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č.2024/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (Bělisko)

Předkladatel:

Zpracovatel:Gabriela Holovičová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 2/11/RM/2019 Fond rozvoje bydlení v roce 2019

I. Rada města schvaluje

podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 3/11/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Martina Slámová a Alena Kučerová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 4/11/RM/2019 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2020 dle přiloženého materiálu

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Martina Slámová a Alena Kučerová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 5/11/RM/2019 Forma provozování sportovní haly

I. Rada města ukládá

tajemníkovi městského úřadu, aby ve spolupráci s jednatelem Novoměstské služby s.r.o. dopracoval variantu č. 2 jako formu provozování sportovní haly.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 6/11/RM/2019 Zpráva o hospodaření K Clubu za 1. pol. 2019

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření K Clubu za 1. pololetí 2019 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Alena Lukášová a Mgr. Veronika Teplá.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 7/11/RM/2019 Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019 – revokace + problematika konání „Adventního jarmarku“

I. Rada města revokuje

I. Rada města revokuje

Usnesení Rady města číslo 6/4/RM/2019 ze dne 28.01.2019

„Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a trhů konaných v roce 2019, a to následovně:

Masopust – termín: 23.2.2019 (so),

Čarodějnice – termín: 30.4.2019 (út),

Pochod srdcem Vysočiny – termín: 18.5.2019 (so),

Noc kostelů – termín: 24.5.2019 (pá),

Novodvorky – termín: 25.5.2019 (so),

Noc muzeí a galerií – termín: 31.5.2019 (pá),

Den dětí – termín: 1.6.2019 (so),

Nova Civitas – termín: 14. – 15.6.2019 (pá- so),

Novoměstské Slunohraní – termín: 1.7. – 4.7.2019 (po- čt),

Vázafest – termín: 26.- 27.7.2019 (pá – so),

Pouť na Kostelíčku – termín: 18.8.2019 (ne),

Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta – termín: 31.8.2019 (so), Den otevřených dveří památek – termín: 7. – 8.9.2019 (so- ne),

Svatováclavské slavnosti – termín: 28.9.2019 (so),

Slavnosti medu a vína – termín: 18. – 19.10.2019 (pá – so),

Výročí 17. listopadu – termín: 17.11.2019 (ne),

Rozsvícení adventu – termín: 30.11.2019 (so),

Čertohrátky – termín: 5.12.2019 (čt)

Farmářské trhy: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 13.4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.,15. 6. (Nova Civitas), 29. 6., 13. 7., 27.7., 10.8., 31.8. (Slavnosti medu), 14.9., 28.9. (Svatováclavské slavnosti, Regionální potravina), 19.10. (Slavnosti medu a vína), 16.11., 14.12.

Jarní jarmark: 10.5.2019

Adventní jarmark: 13.12.2019 “

II. Rada města schvaluje

Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a trhů konaných v roce 2019, a to následovně:

Masopust – termín: 23.2.2019 (so),

Čarodějnice – termín: 30.4.2019 (út),

Pochod srdcem Vysočiny – termín: 18.5.2019 (so),

Noc kostelů – termín: 24.5.2019 (pá),

Novodvorky – termín: 25.5.2019 (so),

Noc muzeí a galerií – termín: 31.5.2019 (pá),

Den dětí – termín: 1.6.2019 (so),

Nova Civitas – termín: 14. – 15.6.2019 (pá- so),

Novoměstské Slunohraní – termín: 1.7. – 4.7.2019 (po- čt),

Vázafest – termín: 26.- 27.7.2019 (pá – so),

Pouť na Kostelíčku – termín: 18.8.2019 (ne),

Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta – termín: 31.8.2019 (so), Den otevřených dveří památek

– termín: 7. – 8.9.2019 (so- ne),

Svatováclavské slavnosti – termín: 28.9.2019 (so),

Slavnosti medu a vína – termín: 18. – 19.10.2019 (pá – so),

Výročí 17. listopadu – termín: 17.11.2019 (ne),

Rozsvícení adventu – termín: 30.11.2019 (so),

Čertohrátky – termín: 5.12.2019 (čt)

Farmářské trhy: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 13.4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.,15. 6. (Nova Civitas), 29. 6., 13. 7.,

27.7., 10.8., 31.8. (Slavnosti medu), 14.9., 28.9. (Svatováclavské slavnosti, Regionální potravina),

19.10. (Slavnosti medu a vína), 16.11., 14.12.

Jarní jarmark: 10.5.2019

Adventní jarmark: zrušen bez náhrady

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Alena Lukášová, Mgr. Veronika Teplá, Ing. Radek Fila a Petr Ptáček.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Petr Ptáček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 8/11/RM/2019 Spolek Jinak – žádost o stanovisko ke zřízení základní školy v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

záměr Spolku Jinak zřídit v Novém Městě na Moravě (MČ Petrovice) základní školu a žádá Spolek Jinak o doplnění informací o financování projektu.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Alena Lukášová, J. Šmídková, T. Blažek, Mgr. Truksová a Mgr. Petr.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 9/11/RM/2019 MŠ – výsledky inspekční činnosti

I. Rada města bere na vědomí

výsledky a závěry inspekční činnosti České školní inspekce, která provedla inspekční činnost u Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě v souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 a 2.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Alena Lukášová a Ivana Buchtová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 10/11/RM/2019 MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2019/2020

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu pro škol. rok 2019/2020.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Alena Lukášová a Ivana Buchtová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 11/11/RM/2019 NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby, Smlouva o výpůjčce

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit žádost Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, o změnu kapacity pobytové služby, a to dle zák. 108/2006 S., o sociálních službách § 49 Domov pro seniory 30 lůžek a dle § 50 Domovy se zvláštním režimem 60 lůžek.

II. Rada města schvaluje

návrh Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a Novoměstskými sociálními službami, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Alena Lukášová a Mgr. et Ing. Hana Janů.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 12/11/RM/2019 Vyhlášení výběrových řízení na vedoucí pracovní místa ředitelky/ředitele Novoměstských kulturních zařízení, ředitelky/ředitele Novoměstských sociálních služeb a ředitelky/ředitele Centra ZDISLAVA

I. Rada města vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky těchto příspěvkových organizací města:

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, s předpokládaným nástupem od 1.1.2020

Novoměstské sociální služby, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, s předpokládaným nástupem od 1.1.2020

Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, s předpokládaným nástupem od 1.1.2020

II. Rada města odvolává

Mgr. et Bc. Veroniku Teplou z vedoucího pracovního místa ředitelky Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností k 31.12.2019 s tím, že den zániku funkce je 31.12.2019 ve 24:00 hod.

Mgr. et Ing. Hanu Janů z vedoucího pracovního místa ředitelky Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou a současně z vedoucího pracovního místa ředitelky Centra ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností k 31.12.2019 s tím, že den zániku funkce je 31.12.2019 ve 24:00 hod.

III. Rada města jmenuje

v souladu „Pravidly jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě“ členy výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky:

– Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

– starosta města: Michal Šmarda

– místostarosta města: BC. Jaroslav Lempera (náhradník Stanislav Marek)

– člen rady/zastupitelstva města: Ing. Ilona Komínková

– zástupce odvětvového odboru Městského úřadu Nové Město na Moravě: Mgr. Alena Lukášová

– odborník z oboru kultury: Ing. Marcela Lorencová

– Novoměstské sociální služby, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou a Centrum ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

starosta města: Michal Šmarda

– místostarosta města: Stanislav Marek (náhradník Bc. Jaroslav Lempera)

– člen rady/zastupitelstva města: Ing. Ilona Komínková

– zástupce odvětvového odboru Městského úřadu Nové Město na Moravě: Mgr. Alena Lukášová

– odborník z oboru sociálních služeb: Mgr. Jana Jurková

IV. Rada města pověřuje

– starostu určením tajemníka výběrových řízení

– odbor ŠKSV realizací výběrových řízení

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 13/11/RM/2019 Zpravodaj Novoměstsko – analýza novin

I. Rada města bere na vědomí

analýzu Zpravodaje Novoměstsko zpracovanou pro město sdružením Oživení, o.s.

II. Rada města ukládá

odboru ŠKSV a NKZ předložit návrh na zvýšení úrovně vydávání zpravodaje Novoměstsko dle doporučení analýzy, a to zejm. finální návrh Pravidel pro vydávání zpravodaje Novoměstsko a finální návrh ustanovení redakční rady.

III. Rada města ukládá

NKZ a editorovi novin vyhodnotit analýzu zpravodaje Novoměstsko – část „obrazové výsledky kvality jednotlivých čísel zpravodaje Novoměstsko za rok 2018“.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Alena Lukášová a Mgr. Veronika Teplá.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 14/11/RM/2019 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě rozhodnout o prominutí penále ve výši 4 931,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace spolku Novocantus, z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592131 Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 15/11/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 14 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s. z programu rady města s tím, že bude projednán za účasti SFK Vrchovina z.s.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 16/11/RM/2019 Změna určených míst pro konání sňatečných obřadů

I. Rada města zrušuje

s účinností od 1.10.2019 určení těchto obřadních místností k uzavírání manželství:

– Arboretum – parcela č. 499, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě,

– areál Hotelu Horní Dvůr, Nové Město na Moravě,

– Restauraci u Pasáčka, Nové Město na Moravě, Palackého náměstí 15 a 44,

– Měšťanský dům, Nové Město na Moravě, Komenského náměstí 133,

– Horáckou galerii, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1.

II. Rada města určuje

,ve smyslu § 11a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, s účinností od 1.10.2019 tato místa pro uzavírání manželství a konání svatebních obřadů:

– budovu městského úřadu, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,

– kulturní dům NKZ, Nové Město na Moravě, Tyršova 1001,

– Horácké muzeum, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 114

a stanovuje (ve smyslu § 12 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění) jako dobu pro uzavírání manželství a konání sňatečných obřadů soboty mimo státních svátků, a to v čase 10:00 až 14:00 hod. pro zahájení obřadů.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Bc. Petr Pazour

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 17/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 12 (Portimo, o.p.s.)

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24.04.2012, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a společností Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna účelu užívání – rozšíření účelu užívání o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a s tím související úpravou smlouvy, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 18/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem garáže na pozemku parc. č. 28/1 ve Studnicích

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prefabrikové garáže umístěné na části pozemku parc. č. 28/1 v kat. území Studnice u Rokytna za nájemné ve výši 1.200 Kč za rok, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 19/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 310 o výměře 25 m2 v k.ú. Slavkovice, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 5.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 20/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Slavkovice, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ : p.č. 506/4 o výměře 30 m2 a░░░░ část p.č.218 o výměře 120 m2 ( dle GP p.č. 218/2 )

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města: část p.č. 213 o výměře 95 m2 ( dle GP p.č. 213/4 )

s finančním doplatkem pana ░░░░ ░░░░ ░░ městu ve výši 8.500 Kč s tím, že pan ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 21/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. ( Tyršova), plyn. přípojka FO ( Malá ul.)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na části pozemku p.č.34/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka NTL plynovodní přípojky pro RD č.p. 130 na ul. Tyršova v NMNM a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 135/3 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemků p.č.86 a 87 v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 22/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 ( dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „b“ o výměře 46 m2 z pozemku p.č.81/1 a dílu „a“ o výměře 55 m2 z pozemku p.č. 81/9, jež jsou sloučeny do pozemku p.č. 81/15 o výměře 101 m2 v k.ú.Petrovice u Nového Města na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 13.663 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 23/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 – 989 m2 v k.ú. NMNM ( SVJ Masarykova)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 367/1 o výměře 989 m2 (dle GP p.č. 367/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, Společenství vlastníků Masarykova 225, 226, IČ: 277 07 253, se sídlem Masarykova 225, 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 39.560 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozici s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24.1. 24/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 176/2 v k.ú.Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 176/2 zastavěná plocha o výměře 71 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podílu vyjádřeném id. 3/4 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v podílu vyjádřeném id. 1/4, za dohodnutou kupní cenu 14.200 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24.2. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 176/2 v k.ú.Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 178 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podílu vyjádřeném id. 3/4 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v podílu vyjádřeném id. 1/4, za dohodnutou kupní cenu 2.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 4Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

25. 25/11/RM/2019 Dispozice s majetkem-revokace +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení 20/23/ZM/2018 ze dne 23.4.2018

„Zastupitesltvo města schvaluje úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 74.113 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.“

II. Rada města doporučuje

zastupitesltvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 59.290 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

26. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemku p.č.28/1 o výměře cca 73 m2 a cca 25 m2 v k.ú.Sudnice u Rokytna, v rozsahu dle situačního zákresu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 4Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

27. 26/11/RM/2019 Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 jakožto pronajímatelem a PODA a.s., se sídlem 28 října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části nebytových prostor (bývalá mandlovna) o celkové ploše 12,80 m2 ve věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, který je součástí pozemku p. č. 112, v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za účelem umístění technologického zařízení pro zpracování a rozvod telekomunikačního signálu za nájemné 17.000,00 Kč/rok bez DPH s tím, že nájemné bude každoročně upravené o vyhlášenou inflaci, od 01.10.2019 na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, s podmínkou protihlukových opatření v pronajatých prostorách a umožněním oprav předmětu nájmu vlastníkovi objektu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

28. 27/11/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č.2024/1 ( cca 550 m2) v k.ú. NMNM ( Bělisko )

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru převodu části pozemků p.č.2024/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu a ukládá odboru SMM zapracovat do dispozice podmínku převodu pozemků potřebných pro investiční záměr města v této lokalitě.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

29. 28/11/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Andrea Kramárová, Ing. Luboš Kubík a Miloš Hemza.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

30. 29/11/RM/2019 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019 z programu rady města.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Alena Kramárová.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Zdeněk Krejčí

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

31. 30/11/RM/2019 VZ-Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě I.etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-upravený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci „RRevitalizace zeleně Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě I.etapa“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě I.etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Alena Kramárová.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Daniela Krejčí

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

32. 31/11/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje jako splněné úkoly č. 14, 18.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Gabriela Holovičová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

33. 32/11/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

1.

předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové

2.

předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost

3.

předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské

II. Rada města pověřuje

1.

místostarostu města, Bc. Jaroslava Lemperu rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise dopravní a majetkové

2.

místostarostu města, Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro sociální oblast a zaměstnanost

3.

členku RM Mgr. Helenu Šustrovou rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise kulturní a společenské

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Gabriela Holovičová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

34. Diskuze

V diskuzi bylo projednáno:

-stav laviček v centru města

-rušení nočního klidu v lokalitě Holubka

-možnosti rozšíření hřbitova

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 19:41 hodin.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Ověřovatelé:

Stanislav Marek

místostarosta