Samospráva města

11. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 11. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.6.2023 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 11. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 5.6.2023
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/11/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
27. Žádost o dotaci – MAP IV:
28. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu
29. ZUŠ – žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách hudební nauky
30. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy 1.ZŠ
31. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024
5. VZ „Změna užívání a přístavba objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“
6. Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „Okružní křižovatka Komenského náměstí, Nové Město na Moravě“
7. Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského
8. Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024
9. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024
10. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
11. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2022
12. NSS – uzavření Licenční smlouvy CYGNUS® 2
13. Seznam dětí pro poskytnutí daru
14. Žádost Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě o spolupráci s městem
15. Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací
16. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nové Město na Moravě
17. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem
18. Smlouva o dílo – Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice
19. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 (515 m2) v k.ú. NMN  – Sportovní
21. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.NMNM (Cetin, EG.D)
22. Dispozice s majetkem – pacht pozemku p. č 587 (2.656 m2) v k. ú. Pohledec – rybník
23. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
24. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
25. Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu
26. Diskuze
27. Žádost o dotaci – MAP IV
28. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu
29. ZUŠ – žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách hudební nauky
30. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy 1.ZŠ
31. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:49 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/11/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/11/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/11/RM/2023 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2024 dle přílohy č. 1

2. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2024 dle přílohy č. 2

 

II. Rada města ukládá

vedoucí odboru FIN zpracovat ve spolupráci s ředitelkou NSS s.r.o. návrh na navýšení základního kapitálu společnosti PeruTě NMNM s.r.o. pro zastupitelstvo města.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/11/RM/2023 VZ „Změna užívání a přístavba objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 5. VZ „Změna užívání a přístavba objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“ z programu schůze rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/11/RM/2023 Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749 dle přílohy materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/11/RM/2023 Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu účelu žádosti o dotaci Spolku rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 04645456, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Mezinárodní partnerství a soutěž škol“ a za tímto účelem doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci výzvy „Mimořádné počiny 2023“ uzavřené mezi žadatelem, Spolkem rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 04645456 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/11/RM/2023 Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit do rozpočtu 2024 seznam investic a velkých oprav uvedených v příloze č.1, části A k realizaci v roce 2024. Investice a velké opravy uvedené v příloze č.1, část B budou do rozpočtu případně zapojeny až při získání dotace.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/11/RM/2023 Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dotační výzvy města Nové Město na Moravě uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiálu vč. příloh č. 8 a 9 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Andrea Kramárová a Ing. Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/11/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města.

II. Rada města bere na vědomí

předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

III. Rada města ukládá

starostovi města a odboru INV, aby jednali s dodavatelem o změně rozsahu víceúčelového hřiště pod Betlémem a případně provedli příslušné změny.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Andrea Kramárová, Ing.arch. Zbyněk Ryška (prezentace na téma veřejný prostor), Jana Mrkvičková a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/11/RM/2023 Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2022

I. Rada města schvaluje

ocenění sportovních výkonů a sportovních osobností za rok 2022 následovně:

– v kategorii „jednotlivec – dorostenec“ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░  za mimořádné sportovní výkony

– v kategorii „za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost“ ░░░░ ░░

– v kategorii  „významné osobnosti, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci v oblasti sportu a tělovýchovy“ za celoživotní přínos v oblasti sportu ░░░░ ░░

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/11/RM/2023 NSS – uzavření Licenční smlouvy CYGNUS® 2

I. Rada města souhlasí

s uzavření Licenční smlouvy CYGNUS® 2 mezi Novoměstskými sociálními službami se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48899097 a IRESOFT s.r.o. se sídlem Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 26297850 dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Ing. et Mgr. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/11/RM/2023 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/11/RM/2023 Žádost Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě o spolupráci s městem

I. Rada města bere na vědomí

žádost Základní školy a Praktické školy Nové Město na Moravě, Malá 154, 592 31 Nové Město na Moravě ze dne 19.5.2023 o spolupráci při hledání vhodných prostor k pronájmu nebo zvážení možnosti výstavby nových prostor či adaptaci stávajících prostor a žádost rodičů dětí s postižením ze dne 29.5.2023 o diskuzi k možnosti zřízení jednoletého oboru Praktické školy Nové Město na Moravě.

II. Rada města doporučuje

Základní škole a Praktické škole Nové Město na Moravě o možnosti rozšíření prostor primárně jednat se svým zřizovatelem Krajem Vysočina.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/11/RM/2023 Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje

Směrnici č. 1/2023 k řízení příspěvkových organizací města dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/11/RM/2023 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatky ke Zřizovacím listinám:

– Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 2

– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Novoměstských sociálních služeb se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 4

–  Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 6

–  Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 8

–  Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 10

–  Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy č. 12

– Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 14

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/11/RM/2023 Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu ust. § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě, a to s účinností od 1.8.2023.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/11/RM/2023 Žádost o dotaci – MAP IV

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti města o dotaci na projekt MŠMT Akční plánování v území (MAP IV) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/11/RM/2023 ZUŠ – žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách hudební nauky

I. Rada města souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 3 smlouvy o nájmu ze dne 10.7.2020 mezi Základní uměleckou školou Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Bradyových č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70282439 a Spolkem Jinak, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 22756141 na dobu neurčitou, a to dle přílohy č. 4 materiálu

II. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2023/2024 ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy č. 5 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/11/RM/2023 Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy 1. ZŠ

I. Rada města souhlasí

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70284725 ve školním roce 2023-2024.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/11/RM/2023 Smlouva o dílo – Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice“, a to mezi COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1 a 2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření smlouvy o dílo na „Oprava zpevněné plochy u KD v mč. Jiříkovice“ a jejích případných dodatků.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/11/RM/2023 Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna

I. Rada města vydává

Nařízení města Nové Město na Moravě, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou, dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/11/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 (515 m2) v k.ú. NMN – Sportovní

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 255/3 o výměře 515 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně stavby místní komunikace umístěné na části převáděného pozemku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Nad Městem░░░░ Nové Město na Moravě, v podílu vyjádřeném id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Radešínská Svratka ░░░  v podílu vyjádřeném id. 1/4,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Horácké náměstí░░░░ ░ 612 00 Brno Řečkovice ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Německého░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id. 1/4 a manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Německého░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id. 1/4 za dohodnutou kupní cenu 257.500 Kč (každý podíl id. 1/4 činí 64.375 Kč) s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to společně a nerozdílně.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/11/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 732/1v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 2025/7 a 2025/2 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/11/RM/2023 Dispozice s majetkem – pacht pozemku p. č 587 (2.656 m2) v k. ú. Pohledec – rybník

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 587 (rybník) o výměře 2656 m2 v k.ú. Pohledec, a to panu ░░░░ ░░░ , bytem Pohledec ░░ , na dobu určitou 4 let, s roční výši pachtovného 1.100,-Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že běžné opravy a údržby vypouštěcího zařízení a potrubí zajišťuje pachtýř, který je rovněž v případě výlovu a údržby rybníka postupovat tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních parcel rybníka.

 

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/11/RM/2023 Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 157  o výměře 26 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě společnosti BONA café s.r.o. Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17253624, na dobu určitou od 9.6.2023 do 30.09.2023 se stanovenou výší nájemného 9.707 Kč, za účelem využití jako předzahrádka BONA café s.r.o. na Vratislavově náměstí před č.p. 123 v Novém Městě na Moravě.

 

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/11/RM/2023 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vydat obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o nočním klidu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/11/RM/2023 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

bere na vědomí nabídku žadatele o pronájem prostor uvedenou v příloze č. 1 materiálu a ukládá odboru SMM zveřejnit nový záměru pronájmu za nájemné ve výši 875 Kč / m2, a za podmínek dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

 

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/11/RM/2023 Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně podpořen projekt města „Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu“, a to dle přílohy materiálů.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/11/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města doporučuje

1. předloženou zprávu z jednání komise společenské a kulturní

2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas

II. Rada města pověřuje

1. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise společenské a kulturní

2. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. Diskuze

 

Stanislav Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 18:02 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta