Samospráva města

12. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 12. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.9.2019 od 12:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 12. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.9.2019
od 12:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/12/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program s tím, že jej rozšiřuje o bod č. 42. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a skupina Zdravého města NMNM a Místní agendy 21

a stahuje z programu bod č. 30. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 449

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020
 4. Dotační program na protihluková opatření
 5. Dar Mikroregionu Novoměstsko na opravu komunikace
 6. Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě
 7. Přechod pro chodce u Knězovce – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění kabelu a stožárů osvětlení
 8. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací cyklo Nečasova – Nová Ves
 9. VZ „Parkovací místa a chodník na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě“
 10. VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“
 11. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
 12. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019
 13. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.
 14. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 15. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020
 16. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 17. Spolek Jinak – doplnění informací k žádosti o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy v Novém Městě na Moravě
 18. Propagace města – nabídka společnosti SATT a.s. – zpravodajství Televize Vysočina
 19. MŠ – prodloužení délky provozu mateřské školy ve škol. Roce 2019/2020
 20. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+1 v č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě
 21. Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 301 a BJ v č.p. 970 v Novém Městě na Moravě
 22. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+0 v č.p. 49 na Rokytně, 2+kk v č.p. 301 a 2+1 v č.p. 730 v Novém Městě na Moravě, přímé přidělení bytu 2+1 v č.p. 731 v Novém Městě na Moravě
 23. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.06.2019
 24. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města ( od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo
 25. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 – 710 m2 v k. ú. NMNM (Purkyňova ) do majetku města od ČR – SPU
 26. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.66 (62 m2) v k. ú.Hlinné
 27. Dispozice s majetkem-revokace RM + ZM +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )
 28. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 (352 m2) v k.ú. Olešná na Moravě ( pod pod MK)
 29. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 ( 2 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
 30. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 449 – STAŽENO
 31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č.225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna
 32. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu II Q/2019
 33. Smlouva o užívání části výkonu transformátoru a technologie k transformátoru pro potřeby E.ON Distribuce, a.s.
 34. Dodatek č.1 „Smlouvy o provádění úklidových prací“ – České dráhy a.s.
 35. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 -2020
 36. Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě
 37. Změna názvů ulic, veřejných prostranství
 38. Ukončení smlouvy na aplikaci ZmapujTo
 39. Kontrola plnění úkolů RM
 40. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 41. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 12:38 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. Michal Šmarda, starosta města, navrhl program rozšířit o bod č. 42. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a skupina Zdravého města NMNM a Místní agendy 21 a stáhnout z programu bod č. 30 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 449.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/12/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. T. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/12/RM/2019 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

I. Rada města schvaluje

metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2020 dle přiloženého materiálu

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. T. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace manželům ░░░░ ░░░ ve výši 160 tis. Kč u uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 160 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj

K tomuto bodu byl přizván Ing. T. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
5. 4/12/RM/2019 Dar Mikroregionu Novoměstsko na opravu komunikace

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru města ve výši 9.850 Kč Mikroregionu Novoměstsko, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČ: 70934258.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. T. Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/12/RM/2019 Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě IČ:00144924, ve výši 200.000,- Kč, na opravu spojovací komunikace Zubří – Pohledec.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě IČ:00144924, ve výši 100.000,- Kč, na opravu spojovací komunikace Zubří – Olešná.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 300 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví doprava.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. T. Vlček

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/12/RM/2019 Přechod pro chodce u Knězovce – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění kabelu a stožárů osvětlení

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro uložení kabelu a stožárů osvětlení v rámci stavby „Úpravy přechodů pro chodce v NMnM – ulice Maršovská (u Knězovce)“ mezi Krajem Vysočina jakožto budoucím povinným a městem Nové Město na Moravě jakožto budoucím oprávněným v souladu s přiloženým návrhem.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/12/RM/2019 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací cyklo Nečasova – Nová Ves

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy  o realizaci překladky sítě elektronických komunikací mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 0408406 (CETIN), jako vlastníkem sítí elektronických komunikací a městem Nové Město na Moravě jako stavebníkem cyklostezky, jejímž předmětem je závazek společnosti CETIN zajisit za úplatu od stavebníka přeložku elektronických sítí v rámci celého úseku stavby Cyklostezka ul. Nečasova, NMNM-Nová Ves, I.etapa., a to dle podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/12/RM/2019 VZ „Parkovací místa a chodník na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

– omezení maximální nabídkové ceny na úrovni 100% rozpočtové ceny

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/12/RM/2019 VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 10 „VZ ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“ z programu 12. schůze RM

II. Rada města ukládá

odboru INV a FIN připravit do návrhu rozpočtu města na rok 2020 návrh na vyřazení akce „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, Nové Město na Moravě“ a zařazení inv. Akce „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. D. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/12/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019

– plán realizace výběrových řízení investičních akcí a velkých oprav schválených v rámci rozpočtu pro rok 2020

– předložené informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. D. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/12/RM/2019 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 47 o velikosti 2+kk, přízemí, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě;

náhradníky jsou stanoveni:

1. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

2. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a to dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/12/RM/2019 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2020 včetně podmínek výzvy, a to dle příloh materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/12/RM/2019 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/12/RM/2019 Spolek Jinak – doplnění informací k žádosti o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy v Novém Městě na Moravě

I. Rada města souhlasí

dle § 147 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem Spolku Jinak zřídit v Novém Městě na Moravě – v objektu v místní části Petrovice soukromou základní školu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/12/RM/2019 Propagace města – nabídka společnosti SATT a.s. – zpravodajství Televize Vysočina

I. Rada města schvaluje

– objednávku zpravodajství Televize Vysočina – pořadu „Na slovíčko“ na rok 2019 dle přílohy materiálu od dodavatele společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 – rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 15 000,- Kč z odvětví „finanční operace“ na odvětví „státní moc, státní správa, územní samospráva“.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/12/RM/2019 MŠ – prodloužení délky provozu mateřské školy ve škol. roce 2019/2020

I. Rada města bere na vědomí

informaci ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě o stanovení délky provozu mateřské školy pro škol. rok 2019/2020 od 6:15 do 16:15.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/12/RM/2019 Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+1 v č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě od 01.10.2019 na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za nové nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem nové Smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena celá jistina dluhu včetně jejího příslušenství, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/12/RM/2019 Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 301 a BJ v č.p. 970 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky č.970/░░ na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě ve výši 9.120,00 Kč  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalému nájemci bytové jednotky č. 970/░░░░ ░ na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení stanovených v ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice města č. 3/2016.
II. Rada města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu č.301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 8.908,00 Kč  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalému nájemci bytu č. 301/░░░░ ░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení stanovených v ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice města č. 3/2016.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/12/RM/2019 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.06.2019

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.06.2019.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/12/RM/2019 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+0 v č.p. 49 na Rokytně, 2+kk v č.p. 301 a 2+1 v č.p. 730 v Novém Městě na Moravě, přímé přidělení bytu 2+1 v č.p. 731 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+0 č. 49/1 na Rokytně u Nového Města na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Košice, Slovenská republika, jakožto nájemcem na byt č. 49/1 na  Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 49 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+0 č. 49/1 na Rokytně u Nového Města na Moravě  schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Jimramov, s tím, že případná smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy, za nájemné 49 Kč/m2, jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného bude uhrazena ve splátkách a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č. 301/87 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/87 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavíranésmlouvy o nájmu bytu. Jako náhradníka na přidělení bytu 2+kk č. 301/87 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Radostín nad Oslavou a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vranov nad Ťoplou, Slovenská republika, a to za stejných podmínek.

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č. 730/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Radostín nad Oslavou a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Vranov nad Ťoplou, Slovenská republika, jakožto nájemci na byt č. 730/20 na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 730/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ,Jimramov, a to za stejných podmínek.

IV. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 2+1 č. 731/33 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 731/33 na ul. Tyršova v Nové Městě na Moravě na dobu neurčitou, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení bodu č. II.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/12/RM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města ( od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j.UZSVM/BZR/1585/2019-BZRM, a to pozemku p.č. 367/8 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek v čl. IV. předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to pozemku p.č. 367/7 (989 m2)  v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/12/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 – 710 m2 v k. ú. NMNM (Purkyňova ) do majetku města od ČR – SPU

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovité věci dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to pozemku parc.č.3015/4 trvalý travní porost o výměře 710 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/12/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.66 (62 m2) v k. ú.Hlinné

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 66 o výměře 62 mv k.ú. Hlinné, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 62 Kč, za účelem využití jako zahrada.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/12/RM/2019 Dispozice s majetkem-revokace RM + ZM +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení 20/23/ZM/2018 ze dne 23.4.2018

Zastupitesltvo města schvaluje úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 74.113 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.“

II. Rada města revokuje

usnesení RM  25 /11/RM/2019 ze dne 22.7.2019

„RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 59.290 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.“

III. Rada města doporučuje

zastupitesltvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 44.468 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/12/RM/2019 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 (352 m2) v k.ú. Olešná na Moravě ( pod pod MK)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 137/3  o výměře 352 m2 (dle GP p.č. 137/11) v k.ú. Olešná na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v podílu vyjádřeném id. 1/2 a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v podílu vyjádřeném id. 1/2 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 17.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/12/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 ( 2 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.172  o výměře 2 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě (dle GP p.č. 172/4), a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č.225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 214/1 o výměře cca 330 ma části pozemku p.č. 225 o výměře cca 370 m2 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu dle situačního zákresu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 214/1  a části pozemku p.č. 225 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu dle přílohy č.1 ( cca v polovičním rozsahu ve srovnání s návrhem usnesení ad I.)

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
29. 27/12/RM/2019 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o hospodaření v městských lesích za první čtvrtletí roku 2019

– zprávu o stavu městské zeleně za první čtvrtletí roku 2019.

II. Rada města souhlasí

se zapracováním investiční akce „Rozšíření katolického hřbitova“ do rozpočtu města na rok 2021 a ukládá odboru INV záměr projednat v komisi pro ÚP, architekturu a rozvoj města.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Z. Krejčí

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 28/12/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 450.000,-Kč spolku SFK Vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (Fotbalové asociace ČR) , a za tím účelem doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 450 tis. Kč.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni PhDr. Řádková a R. Horákovský.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 29/12/RM/2019 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu II Q/2019

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za II.Q 2019.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 30/12/RM/2019 Smlouva o užívání části výkonu transformátoru a technologie k transformátoru pro potřeby E.ON Distribuce, a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o užívání části výkonu transformátoru a technologie k transformátoru pro potřeby E.ON Distribuce, a.s.“ mezi městem Nové Město na Moravě a E.ON. Distribuce, a.s. dle návrhu v příloze č. 1.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 31/12/RM/2019 Dodatek č.1 „Smlouvy o provádění úklidových prací“ – České dráhy a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke „Smlouvě o provádění úklidových prací“ ze dne 11.02.2013, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15  Praha 1, dle návrhu v příloze č.1

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 32/12/RM/2019 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 -2020

I. Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019-2020 dle přílohy č.1, kterým se současně ruší a nahrazuje dosavadní plán zimní údržby.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 33/12/RM/2019 Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o vybudování příjezdové komunikace“ mezi městem Nové Město na Moravě a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě dle přílohy č.1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 34/12/RM/2019 Změna názvů ulic, veřejných prostranství

I. Rada města doporučuje
1. zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2020 nový název ulice Bradyho, a to pro území Nového Města na Moravě vymezeného v příloze č. 1 materiálu s tím, že do této ulice jsou nově zařazeny objekty č.p. 13, 14, 15, 44, 16, 38 Nové Město na Moravě a nové zařazení těchto objektů je ul. Bradyho č.p. 13, Nové Město na Moravě, ul. Bradyho č.p. 14, Nové Město na Moravě, ul. Bradyho č.p. 15, Nové Město na Moravě, ul. Bradyho č.p. 44, Nové Město na Moravě a ul. Bradyho č.p. 38, Nové Město na Moravě.
2. zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1. 2020 přiřazení objektů č.p. 584, 585, 586 Nové Město na Moravě pod ul. Petrovická, s tím, že nové zařazení objektů je ul. Petrovická č.p. 584, Nové Město na Moravě, ul. Petrovická č.p. 585, Nové Město na Moravě, ul. Petrovická 586, Nové Město na Moravě.
3. zastupitelstvu města s účinností od 1.1. 2020 schválit zrušení pomístních názvů „Borovina, Pod Novoveskou silnicí, K Nové Vsi, Pod tratí ČSD, U Zastávky ČSD, U Jelínkova mlýna, Jarošova louka“ a přiřazení objektů následovně

– zrušuje Borovina č. p. 132 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Soškova č.p. 132 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Novoveskou silnicí č.ev. 31, 37 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova č. ev. 31, 37 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod Novoveskou silnicí č. ev. 32 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Petrovická č. ev. 32 Nové Město na Moravě

– zrušuje K Nové Vsi č. ev. 7 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova, č. ev. 7 Nové Město na Moravě

– zrušuje Pod tratí ČSD č. ev. 768 – 770, 772, 775 – 780, 784, 787, 788, 790, 792, 793, 797, 798, 801, 802 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Žďárská, č. ev. 768 – 770, 772, 775 – 780, 784, 787, 788, 790, 792, 793, 797, 798, 801, 802 Nové Město na Moravě

– zrušuje U Zastávky ČSD č. ev. 616 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Žďárská č. ev. 616 Nové Město na Moravě

– zrušuje u Jelínkova mlýna č. ev. 808, 810, 811, 815, 820, 825, 827, 829, 832, 834, 842, 851, 854, 856, 858, 861, 864 – 866, 870, 871, 873, 875 – 877, 879, 881, 884 Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Nečasova, č. ev. 808, 810, 811, 815, 820, 825, 827, 829, 832, 834, 842, 851, 854, 856, 858, 861, 864 – 866, 870, 871, 873, 875 – 877, 879, 881, 884 Nové Město na Moravě

– zrušuje Jarošova louka č. ev. 503, 504, 508-510, 513, 514, 518, 519, 523-525, 528, 530, 533, 541, 548, 550-552,556, 560, 564, 565, 568, 570, 577, 951  Nové Město na Moravě a přiřazuje pod ul. Dukelská, č. ev. 503, 504, 508-510, 513, 514, 518, 519, 523-525, 528, 530, 533, 541, 548, 550-552,556, 560, 564, 565, 568, 570, 577, 951 Nové Město na Moravě

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/12/RM/2019 Ukončení smlouvy na aplikaci ZmapujTo

I. Rada města schvaluje

výpověď smlouvy ze dne 7.8.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2019 uzavřené mezi městem jako uživatelem a Neogenia s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno, IČ: 29198950 jako poskytovatelem platformy Mobilní rozhlas, a to ke dni 31.12. 2019.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 36/12/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhuje úkol č. 17 vypustit.

II. Rada města souhlasí

– s realizaci dispozic s majetkem v areálu Soškova dle aktualizovaného harmonogramu uvedeného v důvodové zprávě tohoto materiálu

– se zpracováním vstupní analýzy vizuálního smogu dle plnění úkolu č. 18

III. Rada města souhlasí

s předloženým návrhem způsobu provozování sportovní haly společností Novoměstské služby na základě příkazní smlouvy, která by byla uzavřena dle příloh materiálu č. 3, 4 a ukládá odboru SMM předložit konečný návrh příkazní smlouvy ke schválení v říjnu 2019.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 37/12/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání Komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání Komise dopravní a majetkové
3. předloženou zprávu z jednání Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města, Stanislava Marka, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise bytové
2. místostarostu města, Bc. Jaroslava Lemperu, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise dopravní a majetkové
3. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
III. Rada města bere na vědomí

účast členů komisí na jednotlivých jednáních komisí uvedených v přílohách

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 38/12/RM/2019 Politik Zdravého města Nové Město na Moravě a skupina Zdravého města NMNM a Místní agendy 21

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a ustanovit v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 – politika Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21, a to pana starostu města Michala Šmardu.

II. Rada města schvaluje

v rámci Projektu Zdravé město – Nové Město na Moravě a Místní Agendy 21 – neformální skupinu Zdravého města Nového Města na Moravě a MA 21 následovně:

Neformální skupina Projektu ZM Nové Město na Moravě a MA 21:

Michal Šmarda, město Nové Město na Moravě, veřejná správa

Roman Wolker, SFK Vrchovina z. s., neziskový sektor

Ing. Pavel Štorek, STOPR, s.r.o., komerční sektor – v rámci pracovní skupiny MA 21 se zabývá problematikou podnikání, dotační politikou, životním prostředím

MUDr. Jindřich Hauk – v rámci pracovní skupiny MA 21 se zabývá problematikou zdravotnictví

Mgr. Jiří Maděra – v rámci pracovní skupiny MA 21 se zabývá problematikou volnočasových aktivit

Stanislav Marek – v rámci pracovní skupiny MA 21 se zabývá problematikou venkova (místní části)

Ing. Tomáš Krejčí – v rámci pracovní skupiny MA 21 se zabývá problematikou zemědělství, dopravy

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 39/12/RM/2019 Diskuze – SATT a.s.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí vyjádření ŽĎAS a.s. ze dne 12.9.2019 k záměru odkupu akcií SATT a. s., s tím, že bude ŽĎAS a.s. požádán o předložení konečného stanoviska k odkupu akcií SATT a.s. do 31.10.2019.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:31 hodin.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta