Samospráva města

12. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 12. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12.7.2023 od 09:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 12. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12.7.2023
od 09:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/12/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města:
1. Zahájení a schválení programu
2. Veřejná zakázka – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – VO a datová síť ul. Vlachovická
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. Dispozice s majetkem – Dodatek č.8 k nájemní smlouvě SK ( prodloužení platnosti nájemní smlouvy + rozšíření předmětu nájmu)
6. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM a Studnice u Rokytna (EGD)
7. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 51/1 (cca 125 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
8. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic MěÚ NMNM
9. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 8:54 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/12/RM/2023 Dispozice s majetkem – Dodatek č.8 k nájemní smlouvě SK (prodloužení platnosti nájemní smlouvy+rozšíření předmětu nájmu)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.8 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2011, uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM  KLUBEM NOVÉ MĚSTO  NA  MORAVĚ z. s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:433 78 480,  jakožto nájemcem, jehož předmětem je zejm. rozšíření předmětu nájmu o  pozemek p.č.3076/10  o výměře 5.673 m2 a p.č. 3076/16 o výměře 2.897 mk.ú. Nové Město na Moravě a prodloužení platnosti nájemní smlouvy do 30.4.2054, a to dle upravené přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města, v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k udělování písemného souhlasu  SPORTOVNÍMU  KLUBU NOVÉ MĚSTO  NA  MORAVĚ z. s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:433 78 480, k udělování souhlasu dle smlouvy, vyjma souhlasu s podnájmem a výpůjčkou.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení v bodě II. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Jiří Hamza a Mgr. Jan Skřička.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/12/RM/2023 Veřejná zakázka – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na realizaci projektu „Zvýšení odolnost DC proti kybernetickým hrozbám“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s částečným podílem služeb rozdělenou na části dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „Pravidla“) a dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v otevřeném nadlimitním řízení.

– předložený návrh složení hodnotící komise.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „V00690 – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „V00690 – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

K tomuto bodu byl přizván Zbyněk Grepl.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Zbyněk Grepl
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/12/RM/2023 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – VO a datová síť ul. Vlachovická

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího oprávněného ze služebnosti) a Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749 (na straně budoucího povinného ze služebnosti) dle přílohy materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/12/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM a Studnice u Rokytna (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna umístění distribuční soustavy – kabelového pilíře NN, kabelového vedení NN, VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10.350 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 367/1 a p.č. 370 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5.000 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/12/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 51/1 (cca 125 m2) v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 51/1 o výměře cca 125 mv k.ú. Olešná na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░  bytem Olešná ░░ , Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní dobou, ročním nájemným 1.000 Kč, za účelem uskladnění palivového dřeva a zahrádky, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/12/RM/2023 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 85 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „C“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena p.░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města bere na vědomí

předložený přehled žadatelů o byt na Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/12/RM/2023 Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic MěÚ NMNM

I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na návrh tajemníka paní Mgr. Danielu Krejčí, ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, do funkce vedoucí Odboru investic MěÚ Nové Město na Moravě, a to s účinností od 01.08.2023 na dobu neurčitou.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 10:12 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta