Samospráva města

13. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 13. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 30.9.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 13. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 30.9.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/13/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Světový pohár a Mistrovství světa horských kol
  3. VZ „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“
  4. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2020
  5. Záměr provozování sportovní haly
  6. Diskuze – podmínky provádění zimní údržby 2019-2020
  7. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
  8. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:28 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/13/RM/2019 Světový pohár a Mistrovství světa horských kol

I. Rada města bere na vědomí

prezentaci o pořádání konání UCI Světového poháru horských kol a Mistrovství světa horských kol

K tomuto bodu byl přizván Petr Vaněk.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/13/RM/2019 Záměr provozování sportovní haly

I. Rada města bere na vědomí

informace k záměru provozování sportovní haly společností Novoměstské služby s.r.o. na základě příkazní smlouvy.

II. Rada města ukládá

starostovi města, jednateli společnosti Novoměstské služby s.r.o. a tajemníkovi MÚ dopracovat materiál dle proběhlé diskuze.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Maděra, Ing. Brychta, Ing. Vlček, Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/13/RM/2019 Diskuze – podmínky provádění zimní údržby 2019-2020

I. Rada města bere na vědomí

informace TS služby s.r.o. a správce komunikací ke způsobu organizace a provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2019/2020.

II. Rada města ukládá

odboru SMM předložit změny plánu zimní údržby dle diskuze.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Brychta, Ing. Fila, P. Ptáček, p. Heral.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/13/RM/2019 VZ „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na  dodávky „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek

– omezení maximální nabídkové ceny na 10 000 000 Kč bez DPH

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/13/RM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2020

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z

A) Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti:

1) kultury a ochrany přírody a krajiny

2) volného času

3) malých spolků v oblasti sportu (do 150 členů)

4) spolků z místních částí

a

B) Výzvy na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti

v navrhované výši dle upravené  přílohy č. 2 materiálu a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým byly dotace poskytnuty z výše uvedených výzev na rok 2020 dle vzorové přílohy č.1 doplněné dle informací PhDr. Řádkové Žofie.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/13/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání Komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání Komise kulturní a společenské
II. Rada města pověřuje
1. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro mládež, sport a volný čas
2. místostarostu města Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro sociální oblast a zaměstanost
3. členku RM Mgr. Helenu Šustrovou, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise kulturní a společenské
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 19:10 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel