Samospráva města

13. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 13. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.8.2023 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 13. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 7.8.2023
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/13/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č. 27. Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě a stahuje se z programu bod č. 6 NKZ – hospodaření K Clubu za 1.pololetí 2023:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. 1. ZŠ –  žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2023/2024
4. CZ – žádost o schválení přijetí věcného daru
5. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
6. NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2023 – STAŽENO
7. Domácí hospic Vysočina, o.p.s. – žádost o souhlas s realizací projektu
8. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2023
9. Bytová problematika – VŘ uvolněné  byty Křenkova č.p.732/5,732/34
10. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu  č.p. 732 ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
11. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2023
12. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 (134 m2) v k.ú. NMNM
13. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 (138 m2) v k.ú. Petrovice u  NMNM
14. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM (Cetin)
16. Dispozice s majetkem – pacht pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k.ú. Slavkovice – návesní  rybník (SDH)
17. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí (ZŠ Spolu)
18. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce (2.ZŠ)
19. Problematika výstavby okružní křižovatky na ul. Žďárská
20. Standardy veřejného prostranství
21. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B“
22. Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“
23. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Diskuze
27. Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 12:58 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/13/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

III. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 91.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Centrum Zdislava na dofinancování akce – zastřešení terasy Centra Zdislava.

IV. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Základní škola, Leandra Čecha na pořízení 2 ks výdejních terminálů do školní jídelny.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/13/RM/2023 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2023/2024 – aktualizováno

I. Rada města souhlasí

se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou z počtu žáků 129 na 144 žáků.

II. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve školní družině pro školní rok 2023/2024 Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou dle přílohy č. 1 materiálu.

III. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2023/2024 ve třídě 5. A Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Hana Knapčoková a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/13/RM/2023 CZ – žádost o schválení přijetí věcného daru

I. Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného daru ze strany Centra ZDISLAVA, Radnická 350, Nové Město na Moravě, IČ: 43378692 jako obdarovaného od pana ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. et Mgr. Hana Janů a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/13/RM/2023 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 72 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena p. ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. et Mgr. Hana Janů a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. NKZ – hospodaření K Clubu za 1.pololetí 2023 – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
7. 6/13/RM/2023 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. – žádost o souhlas s realizací projektu, NSS – žádost o souhlas s podáním žádosti – AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města souhlasí

s projektem „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb poskytovaných pro klienty Domácího hospice Vysočina, o.p.s.“ předkládaným do výzvy s poř. č. 31_23_066 „Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II“ MPSV ČR pro investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb Národního plánu obnovy žadatele Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 708 03 978 dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci do výzvy s poř. č. 31_23_066 „Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II“ MPSV ČR pro investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb Národního plánu obnovy ze strany Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

 

 

Na návrh Stanislava Marka, místostarosty města, bylo hlasováno o aktualizovaném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. et Mgr. Hana Janů a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/13/RM/2023 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2023

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 2. čtvrtletí roku 2023 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni B. Buchta a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/13/RM/2023 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty Křenkova č.p.732/5, 732/34

I. Rada města schvaluje
1. stažení bodu č. 9 Bytová problematika – VŘ uvolněné  byty Křenkova č.p. 732/5, 732/34 z programu schůze rady města.

 

 

MIchal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. František Eichler a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu č.p. 732 ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba bytem Tyršova 732, Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/░░  na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nové nájemné 58 Kč/m2.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. František Eichler a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
11. 9/13/RM/2023 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2023

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.06.2023.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. František Eichler a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 10/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 (134 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 690/1 o výměře 134 m2 v k.ú. Nové Město  na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Žďárská░░ ,Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 46.900 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 (138 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, části  pozemku p.č. 183 o výměře 138 m(dle GP p.č. 183/1) v k.ú.Petrovice u Nového Města  na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Palachova ░░░░ , Žďár nad Sázavou a paní ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice░░ , Nové Město na Moravě, a to každému  v podílu vyjádřeném id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu 34.500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Radňovice░░  Nové Město na Moravě:

část p.č. 515 (dle GP p.č. 515/2) o výměře 358 m2

– převod z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města:

p.č. 503/3 o výměře 229 m2 a část p.č. 512/2 (dle GP p.č. 512/3) o výměře 129 m2

a to vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM (Cetin)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 3110/1 a 3110/11 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 114 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností K.V.Z. spol. s r.o., IČ: 00546178. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 17.500 Kč + DPH.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – pacht pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k.ú. Slavkovice – návesní rybník (SDH)

I. Rada města schvaluje

pacht pozemků p.č.180/1 (439 m2), p.č. 180/2 (220 m2), p.č. 180/3 (73 m2, p.č. 180/4 (61 m2), p.č. 180/5 (6766 m2) vodní plochy, rybník  v k.ú. Slavkovice, a to SH ČMS – SDH Slavkovice, se sídlem Slavkovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 368, na dobu určitou 4 let, s ročním pachtovným 3.500 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že běžné opravy a údržby vypouštěcího zařízení a potrubí zajišťuje pachtýř, který je rovněž povinen v případě výlovu a údržby rybníka postupovat tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních parcel.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí (ZŠ Spolu)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 498 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2), jehož součástí je stavba č. p. 449 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 36,23 m2 v 1. NP objektu č. p. 449 za základní nájemné ve výši 31.701,25 Kč za rok bez DPH (neplátci DPH), a to za účelem dle předložené žádosti na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 09398015, jakožto nájemcem s tím, že pro podnájem za účelem pořádání vzdělávacích, volnočasových, kulturních, osvětových, seberozvojových, komunitních a obdobných akcí není třeba předchozí souhlas města.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/13/RM/2023 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce (2.ZŠ)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 12.01.2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2011 a Dodatku č. 2 ze dne 01.07.2011, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto půjčitelem na straně jedné a Základní školou Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 60574674 jakožto vypůjčitelem na straně druhé.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/13/RM/2023 Problematika výstavby okružní křižovatky na ul. Žďárská

I. Rada města souhlasí

s pokračováním v přípravě zpracování PD a realizací stavby na náklady města s tím, že po realizaci bude stavba okružní křižovatky předána do majetku Kraje Vysočina.

 

 

MIchal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat pouze pro jeden z variantních návrhů usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení č. I.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/13/RM/2023 Smlouva o dílo na realizaci stavby „Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně objednatele a společností E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 4337812 na straně zhotovitele dle příloh č. 1, 2 a pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k odsouhlasení příp. dílčích změn v návrhu smlouvy a k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo pro akci „Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B“.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/13/RM/2023 Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 3940/14 „vodní plocha“ v kat. úz. Nové Město na Moravě ve výměře cca 257 m2 ve vlastnictví České republiky pro potřebu realizace stavby „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ mezi městem Nové Město na Moravě jakožto nájemcem a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 jakožto pronajímatelem dle přílohy materiálu. 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila, Ing. Zuzana Janovská, Mgr. Daniela Krejčí a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/13/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

– informace k přípravě cyklostezek Jiříkovice, Radňovice a Vlachovice

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila, Ing. Zuzana Janovská, Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Lubomír Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/13/RM/2023 Standardy veřejného prostranství

I. Rada města schvaluje

průběžný dokument „Nové Město na Moravě – standardy veřejných prostranství“ vypracovaný Ing. arch. Zbyňkem Ryškou a Ing. arch. Janem Skoupým uvedený v příloze č. 1 materiálu s tím, že místní části Maršovice a Pohledec (D) budou řešeny dle textu na straně 14.

II. Rada města ukládá

odboru SMM, aby ve spolupráci s městským architektem vypracoval podrobnější řešení hraničních oblastí.

 

 

MIchal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila a telefonicky byl kontaktován Ing.arch. Zbyněk Ryška.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/13/RM/2023 Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě

I. Rada města souhlasí

s realizací úprav v obsahu i vizuální podobě webových stránek města a jeho organizací uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu.

II. Rada města ukládá

oddělení informatiky seznámit úřad a organizace města se změnami designu a obsahu webových stránek a proškolit je na strukturu publikování obsahu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Zbyněk Grepl.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Zbyněk Grepl
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/13/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č. 18, 22 a 23.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/13/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. předloženou zprávu z jednání komise pro smart city a energetiku
3. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro smart city a energetiku
3. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné závěrů z jednání komise bytové

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. Diskuze

 

V rámci bodu diskuze bylo projednáno:
– výdejny potravinové pomoci (Potravinová banka)
– příprava oprav a investic v MČ Olešná
– neoprávněné užívání pozemku města
– stavební pozemky v MČ Pohledec

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:20 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel