14. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 14. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.10.2019 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 14. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 7.10.2019
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/14/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že program byl rozšířen o bod č. 21  Výběr dodavatele úvěru pro Nové Město na Moravě

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. VZ „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“
 4. VZ „Dodávka nádob na sběr bioodpadu“
 5. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
 6. Souhlas s umístěním provozovny
 7. Bytová problematika – podmínky rekonstrukce stávající elektroinstalace v bytech v domech ve vlastnictví města na náklady nájemce
 8. Dispozice s majetkem-pacht p.č.3440- rybník v k.ú.NMNM (Knězovec) – SDH
 9. Dispozice s majetkem-pacht p.č.15 v k.ú. Olešná na Moravě (rybník)
 10. Dispozice s majetkem-pacht p.č.26 v k.ú.Studnice u Rokytna (rybník)
 11. Dispozice s majetkem-pacht p.č. 696 v k.ú. Hlinné (rybník) – SDH
 12. Dispozice s majetkem-pacht p.č.107 v k.ú. Rokytno na Moravě (rybník)
 13. Dispozice s majetkem- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. Olešná na Moravě
 14. Dispozice s majetkem- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK
 15. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 301 v NMNM
 16. Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM – 3004 m2 ul. Žďárská (Diakonie ČCE)
 17. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
 18. Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR
 19. Kontrola plnění úkolů RM
 20. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:07 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/14/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

s investiční akcí – pořízením plechové garáže pro nový FORD Transit Kombi u příspěvkové organizace Centrum Zdislava.

III. Rada města souhlasí

s převodem částky 40.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace Centrum Zdislava na pořízení plechové garáže.

IV. Rada města schvaluje

odpis pohledávky v hodnotě 3.705,- Kč u PO NSS dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/14/RM/2019 VZ „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh upravených zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smluv o dílo a jejich dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Andrea Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/14/RM/2019 Souhlas s umístěním provozovny

I. Rada města souhlasí

na základě žádosti Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00372854 s dlouhodobým pronájmem (do 31.12.2020) části prostor kuchyňské části K Clubu za účelem provozování gastrovýroby, dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Veronika Teplá a Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/14/RM/2019 VZ “ Dodávka nádob na sběr bioodpadu“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Dodávka nádob pro sběr bioodpadu“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– místostarostu Stanislava Marka, a v jeho nepřítomnosti starostu města Michala Šmardu, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka nádob na sběr bioodpadu“

– místostarostu Stanislava Marka, a v jeho nepřítomnosti starostu města Michala Šmardu, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka nádob na sběr bioodpadu“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/14/RM/2019 Bytová problematika – podmínky rekonstrukce stávající elektroinstalace v bytech v domech ve vlastnictví města na náklady nájemce

I. Rada města schvaluje

změnu v nabídce města stávajícím nájemcům na provedení rekonstrukce elektroinstalací bytů v bytových domech č.p. 730, 731, 732 a 540 (vyjma bytů v půdní nástavbě a bytů již zrekonstruovaných na náklady města) ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ze strany stávajících nájemců bytů za těchto podmínek:

1) kompenzaci nákladů na realizaci kompletní rekonstrukce elektroinstalace bytů, zrealizovaných na náklady jednotlivých stávajících nájemců bytů, formou prominutí základní výše nájemného po dobu vyčerpání níže stanovené částky:

byt 1+0 (26 m2) – 20 tis. Kč včetně DPH

byt 1+1  (31 m2) – 25 tis. Kč včetně DPH

byt 2+1  (55 m2) – 45 tis. Kč včetně DPH

byt 3+1 (80 m2 a více) – 50 tis. Kč včetně DPH.

2) nárok na kompenzaci nákladů vznikne stávajícímu nájemci v okamžiku předložení:

a/ písemného souhlasu správce bytového domu č.p. 730, 731, 732 a 540 (vyjma půdní nástavby a bytů již zrekonstruovaných na náklady města) ve vlastnictví města  s realizací rekonstrukce elektroinstalace

b/ platné revizní zprávy k elektroinstalaci ne starší 3 měsíců.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o vybrané variantě návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o vybrané variantě návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/14/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019

– předložené informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, M. Hemza a Ing. Kubík

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/14/RM/2019 Dispozice s majetkem-pacht p.č.3440- rybník v k.ú.NMNM (Knězovec) – SDH

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 3440 o výměře 3483 m2 – rybník v k.ú. Nové Město na Moravě, a to Sboru dobrovolných hasičů Maršovice, IČ: 488 99 780, na dobu určitou od 1.1.2020 – 31.12.2024, s ročním pachtovným ve výši 1.400 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb  s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníku a vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/14/RM/2019 Dispozice s majetkem-pacht p.č.15 v k.ú. Olešná na Moravě (rybník)

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 15 o výměře 2 958 m2 – rybník v k.ú. Olešná na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu určitou od 1.1.2020 – 31.12.2024, s ročním pachtovným ve výši 1.200 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníku vč. vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/14/RM/2019 Dispozice s majetkem-pacht p.č.26 v k.ú.Studnice u Rokytna (rybník)

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 26 o výměře 1238 m2 – rybník v k.ú. Studnice u Rokytna, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1.1.2020 – 31.12.2024, s ročním pachtovným ve výši 500 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníka vč. vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/14/RM/2019 Dispozice s majetkem-pacht p.č. 696 v k.ú. Hlinné (rybník) – SDH

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 696 o výměře 7589 m2 – rybník v k.ú. Hlinné, a to Sboru dobrovolných hasičů Hlinné, IČ: 488 98 121, na dobu určitou od 1.1.2020 – 31.12.2024, s ročním pachtovným ve výši 3.100 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníku a vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/14/RM/2019 Dispozice s majetkem-pacht p.č.107 v k.ú. Rokytno na Moravě (rybník)

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 107 o výměře 1.295m2 – rybník v k.ú. Rokytno na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2024, s ročním pachtovným ve výši 520 Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníka vč. vypouštěcího zařízení, 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka, rybník bude k dispozici pro potřeby SDH a bude umožněn volný přístup v zimním období pro účely zimních sportů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/14/RM/2019 Dispozice s majetkem- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Brno – Slatina, jakožto nájemci, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu pouze na pozemek p.č. 23 o výměře 154 m2 v k.ú. Olešná na Moravě a stanovení nové výše nájemného na 154 Kč/rok, s účinností od 1.1.2020 – dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/14/RM/2019 Dispozice s majetkem- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA  MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 3103/5 o výměře 76 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě a stanovení nové výše nájemného s účinností od 1.1.2020, a to dle přílohy č. 2.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/14/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 301 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28.04.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.02.2010, Dodatku č. 2 ze dne 05.02.2011 a Dodatku č. 3 ze dne 12.01.2012, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě jakožto 1. nájemcem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě jakožto 2. nájemcem, jehož předmětem je zúžení smlouvy o 2. nájemce s tím, že jako jediný nájemce bude nadále veden pouze 1. nájemce.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/14/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM – 3004 m2 ul. Žďárská (Diakonie ČCE)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Nové Město na Moravě (v souladu s GP 3223-66/2019)

– díl „a“-376 m2 z p.č. 1551 a díl „b“- 12 m2 z p.č. 1622/1, jež jsou sloučeny do p.č. 1551/2 o výměře 388 m2

– díl „f“- 290 m2 z p.č.1622/1 a díl „g“-242 m2 z p.č. 1622/2, jež jsou sloučeny do p.č. 1622/2 o výměře 532 m2

– díl „h“- 1082 m2 z p.č. 1647, díl „i“- 796 m2 z p.č. 1648/1 a díl „j“- 205 m2 z p.č. 1653, jež jsou sloučeny do p.č. 1647 o výměře 2084 m2

z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 00294900 do majetku Diakonie – ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60, IČ: 008 39 345, a to za dohodnutou kupní cenu 1.502.000 Kč vč. DPH s tím, že k předmětu prodeje bude zřízeno pro prodávajícího předkupní právo jako právo věcné, na dobu určitou – do doby vydání kolaudačního souhlasu objektu umístěném na předmětu převodu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení a současně požádal tajemníka MÚ o zapracování změn materiálu ZM dle diskuze. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/14/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 4.000 Kč bez DPH za celou dobu nájmu, a to na dobu určitou od 01.12.2019 do 31.03.2020, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 75410613, jakožto nájemcem, a to za účelem parkování nákladního automobilu.

Mgr. Šustrová oznámila střet zájmů.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/14/RM/2019 Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit od 1.1.2020 členství města Nového Města na Moravě ve Svazu města a obcí CŘ, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ: 633113074.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/14/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje úkol č. 22)

II. Rada města bere na vědomí

cenovou nabídku na zpracování architektonické a provozní studie pro umístění zastřešené vířivky na Sluneční terase městských lázní dle přílohy materiálu, s tím, že vzhledem k předpokládaným vysokým realizačním nákladů nebude zpracování studie zadáno

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/14/RM/2019 Výběr dodavatele úvěru pro Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

podmínky pro výběr dodavatele revolvingového úvěru dle příl. č. 1 a oslovení uchazečů k podání nabídek a předložení návrhu smlouvy uvedené v příl. č. 2.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:58 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel