Samospráva města

14. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 14. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 14.8.2023 od 09:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 14. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 14.8.2023
od 09:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/14/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města :

1. Zahájení a schválení programu
2. Bytová problematika – VŘ uvolněné  byty Křenkova č.p.732/5, 732/34
3. Problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM
4. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 9:02 hodin.

Ověřovatelkou záznamu jmenovat Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/14/RM/2023 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty Křenkova č.p.732/5, 732/34

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu 2+1 č. 732/34 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Zubří ░░ , a to za nájemné 58 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
2. přidělení bytu 2+1 č. 732/5░░░░ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Radešínská Svratka░░ , a to za nájemné  58 Kč / m2 na dobu určitou na 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/14/RM/2023 Problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM

I. Rada města bere na vědomí

informaci o postupu ve věci neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Diskuze

 

 

 

 

 

V bodu diskuze bylo projednáno:
– stav zeleně na katolickém hřbitově
– podmínky pronájmu městských bytů
– nákup pozemků ul. Vlachovická

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 10:11 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel