15. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 15. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21.10.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 15. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 21.10.2019
od 14:30 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/15/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 22 Památník padlým vojákům Rudé armády – ukončení smlouvy o dílo na zhotovení

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019
 4. ZŠ L. Čecha – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
 5. Výsledky výběrových řízení na ředitele/ku Centra ZDISLAVA, NSS a NKZ Nové Město na Moravě
 6. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě
 7. Žádost nájemníků domu č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu
 8. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
 9. Změny plánu ZÚ na zimní období 2019/2020
 10. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM
 11. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.3109 (cca 70 m2) v k. ú.NMNM
 12. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta svážnice – od Hubertky k Buku)
 13. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 ( 19 m2) v k.ú. NMNM ( pod garáži ul. Dukelská)
 14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)
 15. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 1642/2 (cca 12 m2) v k.ú. NMNM – ul. Německého
 16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú.Slavkovice – E.on a.s. (přípojka NN)
 17. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Karníkova- Čapkova
 18. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú.Olešná na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – pod MK
 19. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 284 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM – automat katolický hřbitov
 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)
 21. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 14:40 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval místostarostu města Stanislava Marka.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/15/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/15/RM/2019 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020 dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/15/RM/2019 ZŠ L. Čecha – žádost o souhlas s přijetím finančního daru

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančního daru ve výši 13 500,- Kč od společnosti Hettich ČR k.s., Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 49437282 na podporu další činnosti Školního sportovního klubu dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/15/RM/2019 Výsledky výběrových řízení na ředitele/ku Centra ZDISLAVA, NSS a NKZ Nové Město na Moravě

I. Rada města jmenuje

na základě výsledků výběrového řízení Mgr. et Ing. Hanu Janů, na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby se sídlem Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 48899097 s účinností od 1.1.2020 na dobu 6 let s úvazkem 0,75 a za tím účelem ji stanoví v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky dle platového výměru uvedeného v příloze č. 3  materiálu.

II. Rada města jmenuje

na základě výběrového řízení Mgr. et Ing. Hanu Janů na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Centrum ZDISLAVA se sídlem Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 43378692 s účinností od 1.1.2020 na dobu 6 let s úvazkem 0,25 a za tím účelem jí stanoví v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky dle platového výměru uvedeného v příloze č. 1 materiálu.

III. Rada města bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky NKZ Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 a na základě doporučení výběrové komise žádá doporučenou uchazečku o toto místo o doplnění již předložené koncepce o strategii rozvoje příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě včetně ekonomického rozboru.

IV. Rada města stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky Mgr. et Ing. Haně Janů ředitelce příspěvkové organizace Centrum ZDISLAVA se sídlem Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 43378692 a NSS se sídlem Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 1.12.2019 do 31.12.2019 dle platového výměru uvedeného v příloze č. 2 a č. 4 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/15/RM/2019 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto příkazcem a Správou bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 06940927, jakožto příkazníkem, a to od 01.07.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou. Předmětem Dodatku č. 1 je změna měsíční odměny za správu, a to na výši 86,00 Kč vč. DPH za každou spravovanou jednotku viz příloha č. 2., ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/15/RM/2019 Žádost nájemníků domu č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 2210 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění, slevu z nájemného za období 06 – 1/2 09/2019 jednotlivým nájemcům bytů č. 1 – č. 60 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu ztížení užívání předmětu nájmu (bytu) nad míru obvyklou po dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu ve výši 10 % z nájemného, kdy bude jednorázově vrácena nejpozději do 31.12.2019 jednotlivým nájemcům bytového domu č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě. Nájemníkům, kteří dluží městu na nájemném vč. služeb spojených s užívání bytu však bude ze strany města poskytnutá sleva jednostranně započtena vůči tomuto dluhu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/15/RM/2019 Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto objednatelem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto zhotovitelem, a to na dobu neurčitou s možností ukončení výpovědí s 3 měsíční lhůtou jejímž předmětem je zajištění úklidových prací a kontroly ve věžových domech č.p. 730, č.p. 731, č.p. 732 a v bytových domech č.p. 301 a č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě a ekologického nocležiště ve vlastnictví města dle přílohy č. 1 za novou výši ceny za úklid společných prostor dle přílohy č. 2 materiálu s platností a účinností od 1.1.2020. Touto novou smlouvou bude ukončena platnost a účinnost Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2018.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/15/RM/2019 Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2019/2020

I. Rada města revokuje

usnesení č. 32/12/RM/2019 z 16.9.2019.

II. Rada města schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2019/2020 dle příloh tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 01.04.2019, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Dagmar Ťupovou, Lhota 79, 592 45 Lísek, IČ: 01979043 jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření smlouvy o druhého nájemce Veroniku Bartošovou, Mendlova 1538, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01061976.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.3109 (cca 70 m2) v k. ú.NMNM

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3109 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta svážnice – od Hubertky k Buku)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města dílu „b“ z p.č. 3232/1 o výměře 55 m2 do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou v podílu id.1/4,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Třebíč v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4

– převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Třebíč v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4  do majetku města: dílu „a“ z p.č. 3251 o výměře 55 m2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 ( 19 m2) v k.ú. NMNM ( pod garáži ul. Dukelská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č.735  o výměře 19 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě  a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 6 650 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 1704/31 o výměře cca 346 m2 a p.č. 1704/35 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle přiloženého situačního zákresu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 1642/2 (cca 12 m2) v k.ú. NMNM – ul. Německého

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1642/2 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle situačního zákresu), a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, měsíčním nájemným 1.000 Kč + DPH, za účelem umístění pojízdného stánku s pizzou.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú.Slavkovice – E.on a.s. (přípojka NN)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č. 628/31, 37/1 v k.ú. Slavkovice umístění distribuční soustavy – kabelového vedení v rozsahu vymezeném v přiloženém situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Karníkova- Čapkova

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 2096/4 o výměře 5 m2 a p.č. 2096/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě  z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú.Olešná na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – pod MK

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 81/2 o výměře 8 m2 a p.č. 81/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Olešná na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města Nového Města na Moravě.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 284 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM – automat katolický hřbitov

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 284 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě (dle situačního zákresu), a to GRANDIA  INVEST s.r.o., se sídlem Nová 577, Horní Jelení, IČ: 27530515, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 800 Kč + DPH, za účelem umístění mechanického automatu na svíčky a zápalky.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/15/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3201/21 nebo jeho částí v k. ú. Nové Město na Moravě.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/15/RM/2019 Památník padlým vojákům Rudé armády – ukončení smlouvy o dílo na zhotovení

I. Rada města schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 10.4.2019 na realizaci památníku padlým vojákům Rudé armády, uzavřené mezi MgA. Monikou Vosykovou, se sídlem podnikání Vejmluvova 40, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 6658080363 jako zhotovitelem a městem Nové Město na Moravě, se  sídlem Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě jako objednatelem dle přílohy č. 2 materiálu, a to z důvodu nesouhlasu zástupců ruské strany s realizací.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Diskuze

 

V tomto bodu programu bylo projednáno:

 

1. nutnost informování občanů bydlících na ul. Radnická, Štursova o úplné uzavírce ulic – formou letáků do schránek

 

2. průběh stavby učeben 1. ZŠ

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Andrea Kramárová a Miloš Hemza.

 

3. možnost nákupu pozemků do majetku města

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:48 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení