Samospráva města

15. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 15. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.9.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 15. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.9.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Bc. Jaroslav Lempera byl přítomen od 14: 33 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/15/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 37 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023-2024:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Fond rozvoje bydlení
5. Seznam dětí pro poskytnutí daru
6. Konkursní řízení ředitel/ka DDM Nové Město na Moravě
7. Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele
8. NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o chválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby
9. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu
10. NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2023
11. Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání
12. Problematika kanalizační přípojky pod nově budovaným víceúčelovým hřištěm na ul. Německého
13. Smlouva o dílo – výměna vodoměrů a indikátorů topných nákladů
14. Smlouva o poskytování služeb – virtuální parkovací lístek
15. Oprava lesní cesty Ochoza
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Pohledec, NMNM (EG.D, SŽ)
17. Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM
18. Dispozice s majetkem – Kupní smlouva a Darovací smlouva – bytový dům pod KoDuSem
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 (222 m2) v k.ú. NMNM (Technické sporty)
20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec
21. Dispozice s majetkem – Problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM + vzměny smluvních vztahů s Agro Měřín
22. Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a o smlouvě budoucí nájemní
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě
24. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM
25. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.
26. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK
27. Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina
28. VZ “ Fotovoltaický systém na městských budovách“
29. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Jiříkovice – kabelizace VO“
30. Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ – aktualizace
31. Zadání projekčních prací „II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka Komenského náměstí“
32. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
33. Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I. v ORP Nové Město na Moravě
34. Kontrola plnění úkolů RM
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Diskuze
37. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023-2024

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:32 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/15/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/15/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM aktualizováno

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města ukládá

finančnímu odboru zapracovat částku ve výši 1.400.000,- Kč na poskytnutí dotace TJ Nové Město na Moravě na opravu povrchu dráhy atletického stadionu do návrhu rozpočtu města na rok 2024.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/15/RM/2023 Fond rozvoje bydlení

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě“ dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/15/RM/2023 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/15/RM/2023 Konkursní řízení ředitel/ka DDM Nové Město na Moravě

I. Rada města vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70927880 dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města jmenuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce zřizovatele na konkursní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

předsedou/předsedkyní konkursní komise: Ing. Tomáš Krejčí

členem/členkou konkursní komise: Mgr. Helena Šustrová

III. Rada města pověřuje

starostu města jmenováním dalších členů konkursní komise, určením tajemníka konkursní komise v souladu s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

IV. Rada města určuje

odborníka s hlasem poradním, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, která se zúčastní jednání komise s tím, že odborník s hlasem poradním není členem konkursní komise.

V. Rada města odvolává

paní Bc. Alenu Sobotkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70927880, a to ke dni 01.03.2024. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první školského zákona.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi doplnit návrh usnesení v bodě č. II. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/15/RM/2023 Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a schváleným Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě zástupce zřizovatele do Školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou i do Školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou paní Mgr. Helenu Šustrovou, nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravěa to od 20.10.2023.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/15/RM/2023 NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o chválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě žádosti Centra Zdislavy, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, zařazení kapacity 20 klientů denního stacionáře pro seniory, a to dle § 46 zák. č. 108/2006,Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě žádosti Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby o 1 lůžko, a to dle  § 44 zák. 108/2006 S., o sociálních službách, v platném znění.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. et Ing. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/15/RM/2023 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+kk, přízemí, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Petrovice░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanoven p. ░░░░ ░░░░ nar. ░░░ bytem Zlatkov░░ .

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 95 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p.░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Bradyových░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanoven p. ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Jamborova░░░ , Nové Město na Moravě a souhlasí s rekonstrukci bytu ze strany nájemce p. ░░░░ ░░░░ , dle přílohy č. 2.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. et Ing. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Diskuze

 

K tomuto bodu byl přizván Ing.arch. Radim Horák, studio KamKabinet, a členy rady seznámil s projektem smuteční síně. Dále byly přizvány Ing. Zuzana Janovská a Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Šmarda Michal (urad818) Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
11. 10/15/RM/2023 Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nového Města na Moravě, jako orgánu příslušnému podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že uvedená změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění; se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění; se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, vydat Změnu č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě, uvedenou v přílohách č. 1-11.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Lenka Jamborová a Mgr. Dana Sklenářová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/15/RM/2023 NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2023

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu NKZ za období 1 – 6/2023 dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/15/RM/2023 Problematika kanalizační přípojky pod nově budovaným víceúčelovým hřištěm na ul. Německého

I. Rada města souhlasí

s tím, že v případě potřeby oprav kanalizace, na pozemku parc. č. 1583/1, vzešlých z důvodů na straně vlastníka kanalizace ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nebude město požadovat žádný podíl na nákladech města ze strany vlastníka kanalizace, které by městu mohly vzniknout možným uvedením stavby hřiště do původního stavu, a to dle příloh tohoto materiálu a pověřuje starostu Michala Šmardu podpisem takového závazku města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/15/RM/2023 Smlouva o dílo – výměna vodoměrů a indikátorů topných nákladů

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci „Výměny vodoměrů na SV a TV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě“, a to mezi Koncept FAST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov, IČ: 45357811 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1 a 2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření Smlouvy o dílo na „Výměnu vodoměrů na SV a TV a indikátorů topných nákladů v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě“ a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/15/RM/2023 Smlouva o poskytování služeb – virtuální parkovací lístek

I. Rada města schvaluje

smlouvu o poskytování služeb na prodej virtuálního parkovacího lístku mezi GLOBDATA a.sa, Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČ: 05642361 jako poskytovatelem na straně jedné a městem Nový Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako parterem na straně druhé, a to dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/15/RM/2023 Oprava lesní cesty Ochoza

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Oprava lesní cesty“ v lese Ochoza, a to mezi AQUASYS spol. s.r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou jako zhotovitelem na straně jedné a městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako objednatelem na straně druhé dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, uzavření smlouvy o dílo „Oprava lesní cesty“ a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila a pan Bohumil Buchta byl připojen prostřednictvím konferečního tel. hovoru.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Pohledec, NMNM (EG.D, SŽ)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 106/1  k.ú. Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 6.750 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 1006/1, 1072/2, 1075/1, 3932/9, 2380  k.ú. Nové Město na Moravě umístění sloupů s kamerami a kabelizace, fotovoltaických panelů a kabelizace v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, organizační složka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, IČ: 70994234. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 58.150 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 135/5, 290/3 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, uzemnění, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – kupní smlouva a darovací smlouva – bytový dům (pod KoDuSem)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení

1. úplatný převod nemovitých věcí:

– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 622 m2 a části pozemku parc. č.  1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 9 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/7 o výměře 631 m2)
– části pozemku parc. č. 1686/1 ostat. plocha jiná plocha o výměře 207 m2 a části pozemku parc. č.  1697 ostat. plocha jiná plocha o výměře 0,08 m2 (dle GP nově vzniklý pozemek parc. č. 1686/1 ostat. plocha ostat. komunikace o výměře 207 m2)

vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, za sjednanou kupní cenu 2.375.899,17 Kč bez DPH, tzn. 2.874.838 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. bezúplatný převod nemovitých věcí:

– příjezdová komunikace, parkoviště o deseti stáních a zpevněné plochy (chodník) včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. č.1686/1 vše v kat. území Nové Město na Moravě, a to z majetku společnosti STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, v celkové hodnotě daru ve výši 426.937 Kč, viz příloha č. 5 a 6.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 (222 m2) v k.ú. NMNM (Technické sporty)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to dílu „a“ z p.č. 2024/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, vč. lesního porostu, spolku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749  díl „a“ z p.č. 2024/1 o výměře 222 m2, za dohodnutou kupní cenu 111.000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a o smlouvě budoucí nájemní

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na plynárenské zařízení STL plynovod a STL plynovodní přípojky v rámci stavby „Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího pronajímatele) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně budoucího nájemce) dle příloh materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM, změny smluvních vztahů s Agro Měřín

I. Rada města bere na vědomí

informaci o postupu ve věci neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení části nájemní smlouvy ze dne 28.12.2009, ve vztahu k pozemkům parc. č. 3015/6 a parc. 3016/1 v kat. území Nové Město na Moravě, kterou uzavřela společnost AGRO – Měřín, a.s., IČ: 49434179, na straně nájemce a městem Nové Město na Moravě jako pronajímatelem, na kterého přešla práva a povinnosti předchozího vlastníka░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a to ke dni 31.12.2023 – dle přílohy.

III. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení části pachtovní smlouvy ze dne 1.1.2014, a to ke dni 31.12.2023, ve vztahu k pozemkům parc. č. 3877/2, parc. 3891/3, parc. 3891/7, parc. 3891/9, parc. 3891/10, parc. 3891/11, parc. 3891/12, parc. 3892/4 a parc.č. 3892/5 v kat. území Nové Město na Moravě, mezi AGRO – Měřín, a.s.,  IČ: 49434179, na straně pachtýře a městem Nové Město na Moravě jako propachtovatelem, na kterého přešla práva a povinnosti předchozího vlastníka ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy.

IV. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 9.7.2018 uzavřené mezi městem, jakožto propachtovatelem a AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, Měřín, IČ: 49434179, jakožto pachtýřem, jehož předmětem je rozšíření předmětu pachtu, a to dle přílohy materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení v bodě č. II.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/15/RM/2023 Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č.17 Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM z programu schůze rady města

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec z programu schůze rady města

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 125/1 o výměře cca 200 m2  a části p.č. 124 o výměře cca 48 mv k.ú. Olešná na Moravě, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
25. 23/15/RM/2023 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 24 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM z programu schůze rady města

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/15/RM/2023 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023 – 2024

I. Rada města schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací města pro zimní období 2023 – 2024, dle příloh 1 – 5, kterým se současně ruší a nahrazuje dosavadní plán zimní údržby.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/15/RM/2023 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č.25. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.  z programu schůze rady města

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 26/15/RM/2023 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace SFK Vrchovina Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zlepšení podmínek pro trénování, umožnění dopravy na tréninkové jednotky a pokrytí osobních nákladů trenérů hráčů dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem SFK Vrchovina Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – převod částky ve výši 670.000,-Kč z odvětví finanční operace  na odvětví sport a zájmová činnost.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 27/15/RM/2023 Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu účelu žádosti o dotaci Spolku Lysina, Křídla č.p. 73, 592 31 Křídla, IČ: 26597225, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Noc literatury“ a za tímto účelem doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci výzvy „Mimořádné počiny 2023“ uzavřené mezi žadatelem, Spolkem Lysina, Křídla č.p. 73, 592 31 Křídla, IČ: 26597225 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 28/15/RM/2023 VZ „Fotovoltaický systém na městských budovách“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na dodávky „Fotovoltaický systém na městských budovách“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Fotovoltaický systém na městských budovách“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Fotovoltaický systém na městských budovách“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Zuzana Janovská.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 29/15/RM/2023 Smlouva o dílo na realizaci stavby „Jiříkovice – kabelizace VO“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Jiříkovice – kabelizace VO“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně objednatele a společností E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 4337812 na straně zhotovitele dle příloh č. 1, 2 a pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k odsouhlasení příp. dílčích změn v návrhu smlouvy a k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo pro akci „Jiříkovice- kabelizace VO“.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Zuzana Janovská.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 30/15/RM/2023 Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ – aktualizace

I. Rada města revokuje

svoje usnesení č. 19/13/RM/2023 ze dne 07.08.2023 ve znění:

I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 3940/14 „vodní plocha“ v kat. úz. Nové Město na Moravě ve výměře cca 257 m2 ve vlastnictví České republiky pro potřebu realizace stavby „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ mezi městem Nové Město na Moravě jakožto nájemcem a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 jakožto pronajímatelem dle přílohy materiálu. 

II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 3940/14 „vodní plocha“ v kat. úz. Nové Město na Moravě ve výměře cca 257 m2 ve vlastnictví České republiky pro potřebu realizace stavby „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ mezi městem Nové Město na Moravě jakožto nájemcem a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 jakožto pronajímatelem v souladu s přiloženým aktualizovaným návrhem nájemní smlouvy.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing.Zuzana Janovská.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 31/15/RM/2023 Zadání projekčních prací „II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka Komenského náměstí“

I. Rada města schvaluje

zadání projekčních prací pro stavbu „II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka Komenského náměstí“ dodavateli Ing. Tomáši Petrovi, se sídlem Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov, IČ: 01320963 a uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo, s tím, že pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření případných dodatků k této smlouvě o dílo.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 32/15/RM/2023 Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I. v ORP Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv upravujících výkon přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi I. ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě, uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 33/15/RM/2023 Diskuze

I. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Mgr. Jiřího Maděru předsedou Komise pro mládež, sport a volný čas Rady města Nového Města na Moravě s účinností od 1.10.2023.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 34/15/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města schvaluje

stažení bodů 32, 34, 35 z programu schůze rady města.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing. Zuzana Janovská.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/15/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města schvaluje

stažení bodů 32, 34, 35 z programu schůze rady města

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 36/15/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

stažení bodů 32, 34, 35 z programu schůze rady města

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta