16. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 16. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.11.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 16. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.11.2019
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/16/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
 3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM
 4. Revolvingový úvěr
 5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020
 6. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 9. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
 10. VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“
 11. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí čtvrtletí roku 2019
 12. Výsledek výběrového řízení na ředitele/ku NKZ Nové Město na Moravě
 13. Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
 14. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami
 15. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2019
 16. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019
 17. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 18. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III Q/2019
 19. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova a 2+k v č.p.301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě
 20. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na rok s AO na byt 2+kk a 1+kk, na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk a 1 + k v č.p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě
 21. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2019
 22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)
 23. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 1831 – 1045 m2 v k. ú. NMNM (Brožkův kopec ) do majetku města od ČR – SPU – STAŽENO
 24. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 (20 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)
 25. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.162 (477 m2) v k. ú. NMNM (Vratislavovo nám.)
 26. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 (13 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)
 27. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 (5 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)
 28. Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)
 29. Dispozice s majetkem – pronájem, prodej pozemku p. č. 2045/2 (1023 m2) v k. ú.NMNM (areál Uhelných skladů)
 30. Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pronajatých prostor v č. p. 12 v NMNM, úplné znění smlouvy (Charita)
 31. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. (Tyršova), E.on (Hornická)
 32. Dispozice s majetkem – ukončení pronájmu prefabrikované garáže na pozemku parc. č. 28/1 k.ú. Studnice, odprodej
 33. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská
 34. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje objektu č. p. 12 a 449 na Vratislavově náměstí v NMNM (poliklinika)
 35. Kontrola plnění úkolů RM
 36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 37. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu.

 

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen St. Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/16/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

s převodem částky 200 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace ZŠ L. Čecha na dokrytí opravy kanalizace v budově školy.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/16/RM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu ke schválení.

II. Rada města souhlasí

s převodem částky 800 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace ZŠ Vratislavovo nám. na nákup nové myčky nádobí do školní jídelny.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/16/RM/2019 Revolvingový úvěr

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí revolvingového úvěru ve výši 40.000.000,- Kč za účelem předfinancování dotací a financování investičních akcí města, splatným v mimořádných splátkách do 31.12. 2022 a v řádných měsíčních splátkách od 31.1.2023 do 31.12.2024, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,0714% p.a. po celou dobu úvěru.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/16/RM/2019 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

 

 1. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

 

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 275 336,4
z toho: daňové příjmy 164 549,0
  nedaňové příjmy 42 055,1
  kapitálové příjmy 9 767,0
  přijaté transfery 58 965,3
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 49 719,8
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 214 950,9
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 173 690,8
  vodní hospodářství  2 224,5
  zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 565,0
  průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 545,0
  doprava  18 408,0
  civilní připravenost na krizové stavy 8,5
  kultura, církve a sdělovací prostředky 1 753,5
  bezpečnost a veřejný pořádek 5 004,3
  požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 379,9
  státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 53 987,2
  sociální věci a politika zaměstnanosti 257,0
  zdravotnictví 0,0
  sport a zájmová činnost 6 911,0
  bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 041,6
  ochrana životního prostř. 18 768,5
  ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0
  vzdělávání a školské služby 12 065,3
  jiné veřejné služby a činnosti 8,5
  ostatní činnosti  843,0
  finanční operace  20 870,0
  provoz.příspěvky PO celkem 41 260,1
  z toho: Mateřská škola  4 262,0
    ZŠ Vratislavovo nám. 5 008,4
    ZŠ L. Čecha  4 770,0
    Zákl.umělecká škola 1 087,0
    Novoměst. kultur. zařízení 14 455,1
    Dům dětí a mládeže 783,0
    Novoměst. soc. služby 8 683,7
    Centrum Zdislava 2 210,9
    dotace PO ze SR a kraje 0,0
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 127 302,0
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 342 252,9
 
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 49 719,8

  financování 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 10 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci 0,0
změna stavu FP na bankovních účtech 56 916,5
Financování celkem (tis. Kč) 66 916,5

limit mezd MěÚ                    32.837,3 tis. Kč

limit mezd Městské policie   3.420 tis. Kč

 1. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 1.341 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 46.046 tis. Kč, 10.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 9.529,5 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města.
   
 2. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2020 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.
   
 3. poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 3.700.000,- Kč a uzavření příslušní veřejnoprávní smlouvy.
   
 4. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2020
   
 5. provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části
   
 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

 

  Příspěvek na provoz limit mzdových prostředků odvod z fondu limit celkových nákladů přepočtený stav pracovníků
Mateřská škola  4 262,0 530,6 971,3 7 107,3  
ZŠ Vratislavovo nám. 5 008,4 183,0 927,4 11 708,4  
ZŠ L. Čecha  4 770,0 60,0 1 314,0 9 086,0  
Zákl.umělecká škola 1 087,0 0,0 1 137,0 2 827,0  
Novoměst. kultur. zařízení 14 455,1 6 764,5 1 060,6 17 640,3 22,5
Dům dětí a mládeže 783,0   73,4    
Novoměst. soc. služby 8 683,7 12 798,3 99,9 19 075,9 kmenoví zaměstnanci dotovaná místa z ÚP
33,0 5
Centrum Zdislava 2 210,9 4 717,8 140,1 8 026,7 13,5

 

 1. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.
 1. ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/16/RM/2019 Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě IČ: 05220041 se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/16/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu dle aktualizované přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/16/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů dle aktualizované přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/16/RM/2019 VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě-část 1“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě-část 1“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/16/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na ředitele/ku NKZ Nové Město na Moravě

I. Rada města jmenuje

na základě výsledků výběrového řízení Mgr. et Bc. Veroniku Teplou, na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě se sídlem Tyršova 1001, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 s účinností od 1.1.2020 na dobu 6 let s úvazkem 1,00 a za tím účelem ji stanoví v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky dle platového výměru uvedeného v příloze č. 2  materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. A. Lukášová a Mgr. V. Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/16/RM/2019 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2019

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2019 a předpoklad dalšího vývoje dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, Mgr. Teplá, Ing. Vlček, P. Miholová, N. Hájková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/16/RM/2019 Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč spolku  SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 za účelem  zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost (celorepublikové i zahraniční starty) sportovců SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s, a za tímto účelem doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. jako příjemcem dotace.

 

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 300 tis. Kč.

 

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/16/RM/2019 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami

I. Rada města schvaluje

– poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě se sídlem  L. Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48895512 na zajištění účasti šestičlenného družstva dívek a dvoučlenného doprovodu MS středních škol v přespolním běhu, které se uskuteční ve dnech 18. – 23. dubna 2020 na Slovensku, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a Gymnáziem V. Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace.
–  rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 45 tis. Kč.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/16/RM/2019 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města (v DDM z důvodu dlouhodobé nemoci rovněž statutárnímu zástupci ředitele, v NKZ statutárnímu zástupci ředitele z důvodu zástupu ředitelky na MD) v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2019 dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA, Domu dětí a mládeže a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle přílohy č. 1 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/16/RM/2019 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/16/RM/2019 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí čtvrtletí roku 2019

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o hospodaření v městských lesích za třetí čtvrtletí roku 2019

– zprávu o stavu městské zeleně za třetí čtvrtletí roku 2019.

– koncepci dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Z. Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/16/RM/2019 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III Q/2019

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za III.Q 2019.

 

K připomínce Bc. Lempery byly doplněny správné přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/16/RM/2019 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova a 2+k v č.p.301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 730/28 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Blansko, jakožto nájemcem na byt č. 730/28 na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 730/28 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+k č. 301/52 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/52 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+k č. 301/52 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ,Jimramov, a to za stejných podmínek.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19.1. 19/16/RM/2019 Bytová problematika – žádosti o nové NS na na rok s AO na byt 2+kk a 1+kk, na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk a 1 + k v č.p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+kk č.301/92 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk č.301/18 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19.2. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na rok s AO na byt 2+kk a 1+kk, na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk a 1 + k v č.p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk  č.301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

 

 

 

 

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+k č.301/20 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
20. 20/16/RM/2019 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2019

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2019 a nadále požaduje v maximální míře využívat rozhodčích smluv jako efektivního nástroje na řešení např. problematiky vyklizování bytů.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.135/3  v k.ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle situačního zákresu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
22. 21/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 (20 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 741 o výměře 20 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 7.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.162 (477 m2) v k. ú. NMNM (Vratislavovo nám.)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 162 (zahrada) o výměře 477 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 1.431 Kč, za účelem využití jako zahrada a rekreační plocha.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 (13 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2993/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 4.550 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 (5 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2977/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě  a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vratimov za dohodnutou kupní cenu 1.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3889/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 568 m2, p.č. 3890/9 orná půda o výměře 108 m2,  p.č. 3894/1 orná půda o výměře 28 m2 a p.č. 3895/2 orná půda o výměře 69 m2 s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  v podílu vyjádřeném id. 1/6 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v  podílu vyjádřeném id. 1/6 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. (Tyršova), E.on (Hornická)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na části pozemku p.č. 34/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka NTL plynovodní přípojky pro RD č.p. 130 na ul. Tyršova v NMNM a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č. 1156/6, 1162/1, 1191, 1192/1, 1201, 2403, 2447, 3940/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, přípojkové skříně, uzemnění, kabelového vedení VN, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – ukončení pronájmu prefabrikované garáže na pozemku parc. č. 28/1 k.ú. Studnice, odprodej

I. Rada města schvaluje
1. ukončení Nájemní smlouvy ze dne 31.07.2019, jejímž předmětem je pronájem prefabrikované garáže umístěné na části pozemku parc. č. 28/1 v kat. území Studnice u Rokytna dohodou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 31.12.2019.
2. odprodej prefabrikované garáže umístěné na části pozemku parc. č. 28/1 v kat. území Studnice u Rokytna paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500 Kč s tím, že odvoz garáže z pozemku města bude proveden kupujícím na vlastní náklady po zaplacení kupní ceny, nejpozději však do 31.12.2019.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 1223/4 o výměře 85 m2, p.č. 1223/5 o výměře 14 m2 a p.č. 3412/6 o výměře 709 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do majetku města.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 1831 – 1045 m2 v k. ú. NMNM (Brožkův kopec ) do majetku města od ČR – SPU

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 23 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 1831 – 1045 m2 v k. ú. NMNM (Brožkův kopec ) do majetku města od ČR – SPU z programu rady města

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31.1. Dispozice s majetkem – pronájem, prodej pozemku p. č. 2045/2 (1023 m2) v k. ú.NMNM (areál Uhelných skladů)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 760 m2  (dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě s tím, že konkrétní podmínky (forma prodeje, min. cena/m2…) záměru budou projednány, po vyhotovení příslušného oddělovacího geometrického plánu, na jednání RM.

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
31.2. Dispozice s majetkem – pronájem, prodej pozemku p. č. 2045/2 (1023 m2) v k. ú.NMNM (areál Uhelných skladů)

I. Rada města schvaluje
1. pronájem pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 760 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to společnosti JCZ, s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 269 08 930, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 277.400 Kč + DPH , za účelem využití jako odstavná plocha pro nákladní a osobní automobily s tím, že příjezd do přilehlého areálu zůstane přístupný vlastníku pozemku parc. č. 2045/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.
2. pro případ, že nebude realizován pronájem dle bodu 1. tohoto usnesení, pronájem pozemku p. č. 2045/2 o výměře 1023 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to společnosti STONE  HEARTH CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 668, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,  IČ: 469 77 066, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 40.920 Kč, za účelem využití jako manipulační plocha.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
32.1. Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pronajatých prostor v č. p. 12 v NMNM, úplné znění smlouvy (Charita)

I. Rada města souhlasí

po dobu trvání nájmu Diecézní charity Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, s podnájmem (přenechání do užívání) pronajatých prostor pro mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ: 47114304, a to od 01.01.2020.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
32.2. 30/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pronajatých prostor v č. p. 12 v NMNM, úplné znění smlouvy (Charita)

I. Rada města schvaluje

nahrazení stávající Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. VRA-012/13 ze dne 10.12.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2012, Dodatku č. 2 ze dne 08.06.2012 a Dodatku č. 3 ze dne 09.05.2013 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 jakožto nájemcem uzavřením nového úplného znění smlouvy o nájmu za stávajících podmínek a se současnou výší nájemného 608 Kč /m2/rok bez DPH.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl hlasovat po částech o návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 31/16/RM/2019 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje objektu č. p. 12 a 449 na Vratislavově náměstí v NMNM

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje budovy č. p. 12 a č. p. 449 na Vratislavově náměstí a příslušných pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě vč. všech součástí a příslušenství formou prodeje na určení pořadí za min. kupní cenu 20.200.000 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 32/16/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí města 2019

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019 vč. předložené informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

– přiloženou studii úprav mezi fotbalovým hřištěm a sportovní halou

II. Rada města revokuje

usnesení č. 39/9/RM/2019 z 10.6.2019 ve znění: „I. Rada města schvaluje po projednání aktuálních variant řešení sanace stávajících základů objektu tělocvičny v rámci stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, kdy zhotovitel předložil ocenění jím navrhované celkové sanace těchto základů v částce 6.705.000,-Kč bez DPH, na návrh odboru INV pokračovat v přípravě realizace sanace těchto základů v souladu s návrhem projektanta SANTIS a.s. (DPS vypracována společností SANTIS a. s., v 04/2019, zak. č. 2016/16/DPS, změna č. 09 – podchycení základů tělocvičny“), a to i za předpokladu, že město nebude mít práva z vady díla vzniklého pro nevhodnost příkazu a garanci odpovědnosti a záruk od zhotovitele 3COMP s.r.o., IČ: 27695557 a odpovědnost za zvolený způsob řešení za tuto část díla ponese pouze projektant“

III. Rada města schvaluje

návrh technického řešení zajištění statiky objektu tělocvičny Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124 dle změny DPS „Posílení základové spáry tělocvičny“, ze dne 12.09.2019 vypracované projektantem SANTIS a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ: 255 46 791 (příloha č.9) kdy se jedná se o celoobvodové posílení základového systému pomocí kotveného ŽB trámce a podinjektování základových spár objektu tělocvičny

IV. Rada města neschvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem 3COMP s.r.o., IČ: 27695557 dne 23.4.2018 na provedení díla „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ ve znění pozdějších dodatků, dle návrhu, který město obdrželo elektronicky dne 24.9.2019 od právního zástupce zhotovitele 3COMP s.r.o. (příloha č. 8) 

V. Rada města ukládá

vedení města a odboru investic pokračovat v jednání o uzavření, v souvislosti se změnou DPS „Posílení základové spáry tělocvičny“ s firmou 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, standardního Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018 (příloha č. 10), jehož předmětem je změna předmětu plnění a ceny díla s tím, že předložená nabídka zhotovitele 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, kterou město obdrželo elektronicky dne 22.10.2019 (příloha č. 4), musí být upravena standardními postupy použitými při uzavírání Dodatku č.1 a Dodatku č.2 Smlouvy o dílo.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit část V. v návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli  přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 33/16/RM/2019 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje úkoly č. 15), 16).

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 34/16/RM/2019 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise bytové
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/16/RM/2019 Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2020 nový název ulice „Bradyových“ a to pro území Nového Města na Moravě vymezeného v příloze č. 1 materiálu s tím, že do této ulice jsou nově zařazeny objekty č.p. 13, 14, 15, 44, 16, 38 Nové Město na Moravě a nové zařazení těchto objektů je ul. Bradyových.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

 

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 17:40 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení