Samospráva města

16. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 16. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 18.9.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 16. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 18.9.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/16/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 7-18:

1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva o zajištění výkonu zimní údržby
3. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik
4. Smlouva o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí – Maršovice čp. 80
5. Prezentace studie bytového domu na ul. Purkyňova
6. Diskuze
7. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.
8. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM
9. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
10. Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM
11. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec
13. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM
14. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině pro školní rok 2024/2025
15. Daňové milostivé léto III
16. Kontrola plnění úkolů RM
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:35 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/16/RM/2023 Smlouva o zajištění výkonu zimní údržby

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění výkonu zimní údržby mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto příkazcem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto příkazníkem s účinností od 01.10.2023, a to dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl změnu výše odměny příkazníka na 4,6 mil. Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/16/RM/2023 PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

– schválit změnu zakladatelské listiny společnosti PeruTě NMNM s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě s navýšením základního kapitálu společnosti o částku 5 mil. Kč, a to dle přílohy č.1 materiálu

– pověřuje místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k podpisu příslušného notářského zápisu o změně zakladatelské listiny společnosti PeruTě NMNM s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě

– schválit rozpočtové opatření, a to přesun částky 5 mil. Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na navýšení základního kapitálu společnosti PeruTě NMNM s.r.o.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

– schválit zastavení nemovité věci, a to pozemku parc. č. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je stavba Maršovice č. p. 80 stavba občanské vybavenosti a parc. č. 193/1 zahrada o výměře 1073 m2, vše v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě v majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to ve prospěch Národní rozvojové banky, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, na zajištění úvěru, pro společnost PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž zakladatelem je město Nové Město na Moravě

– pověřuje starostu města Michala Šmardu k podpisu příslušné zástavní smlouvy.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci, že v souvislosti se zahájením činnosti společnosti PeruTě NMNM s.r.o. bude v roce 2024 případně nezbytné řešit další zajištění fin. prostředků v předpokládané výši do 4 mil. Kč.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/16/RM/2023 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině pro školní rok 2024/2025

I. Rada města souhlasí

se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou z počtu žáků 144 na 160 žáků, a to s účinností od 1.9.2024.

II. Rada města souhlasí

se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou z počtu žáků 142 na 172 žáků, a to s účinností od 1.9.2024.

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení ve vazbě na žádost 2. ZŠ.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/16/RM/2023 Smlouva o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí – Maršovice čp. 80

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí č.j. MUNMNM/19641/2023  pro stavbu „Změna užívání a přístavba objektu č.p.80 pro potřeby prádelny – Maršovice“ v části týkající se přestavby objektu na prádelnu mezi stavebníkem městem Nové Město na Moravě, Vrat. náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a nabyvatelem PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 17244633, v souladu s přiloženým návrhem. 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace spolku Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s., se sídlem Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou 1, 59101, IČ: 22853219 na „Účast na mistrovství světa juniorů“ ve výši 15.000,-Kč a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s., se sídlem Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou 1, 59101, IČ: 22853219 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 15.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
7. 6/16/RM/2023 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost o poskytnutí investiční dotace na nákup rolby a uložit finančnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu 2024 částku 9.800.000,- Kč na poskytnutí investiční dotace SK NMNM na nákup rolby za účelem najíždění tratí ve Vysočina Aréně.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/16/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

– informace ke studii smuteční síně v Novém Městě na Moravě

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/16/RM/2023 Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a SPORTOVNÍM  KLUBEM NOVÉ  MĚSTO  NA MORAVĚ, se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IĆ: 433 78 480, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou části pozemku p. č.154 o výměře cca 1 m2 a části pozemků p.č. 1221/1, 1221/2 o výměře cca 45 m2 v k. ú.  Nové Město na Moravě, a to na dobu určitou od 19.9.2023 do 20.2.2024, za účelem umístění reklamních nosičů k propagaci „Mistrovství světa v biatlonu 2024“.

 

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/16/RM/2023 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 15.9.2022, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto budoucím kupujícím, na budoucí prodej p.č. 617/17 ( 861 m2) v k.ú. Pohledec, a to ke dni 30.9.2023 dle přílohy č. 3.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – převod částky ve výši 220.000 Kč z odvětví finanční operace na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/16/RM/2023 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje 5 stavebních pozemků pro výstavbu samostatných RD a 3 stavebních pozemků jako jeden celek pro výstavbu řadových RD v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.575 Kč/m2 vč. DPH dle podmínek uvedených v záměru v příloze č. 1, 2 materiálu.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/16/RM/2023 Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 2.10.2018, uzavřené mezi městem jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, jakožto kupujícím, jehož předmětem je prodloužení doby, a to do 31.12.2023, pro zaevidování RD postaveného na předmětu prodeje do KN.

 

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru směny  pozemku p.č. 363/13 o výměře 9 mza část p.č. 3960 o výměře cca 62 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
14. 12/16/RM/2023 Daňové milostivé léto 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů pro místní poplatek za obecní sytém odpadového hospodářství, který spravuje Městský úřad Nové Město na Moravě.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/16/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu a schvaluje vyřazení splněného úkolu č. 18.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/16/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 17 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě z programu schůze rady města.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Diskuze
Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
18. 15/16/RM/2023 Prezentace studie bytového domu na ul. Purkyňova

I. Rada města bere na vědomí

studii bytového domu na ul. Purkyňova prezentovanou Ing. Arch. Zbyňkem Ryškou.

II. Rada města souhlasí

s pokračováním v přípravě zadání zpracování PD bytového domu na ul. Purkyňova na základě studie vypracované ing. arch. Zbyňkem Ryškou.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. arch. Zbyněk Ryška, Mgr. Daniela Krejčí a Ing. Lubomír Kubík.

Bc. Jaroslav Lempera ukončil schůzi rady města v 15:54 hodin.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta