17. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 17. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.11.2019 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 17. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.11.2019
od 14:30 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/17/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM
  3. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:08 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že  záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/17/RM/2019 Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

I. Rada města bere na vědomí

informace o proběhlém jednání se zhotovitelem stavby 3COMP s.r.o. dne 12.11.2019 ve věci připravovaného Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018 na stavbu „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a řešení zajištění statiky objektu tělocvičny.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018 s firmou 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, dle přílohy č.1 jehož předmětem je změna předmětu plnění za cenu 6.096.176,48 Kč bez DPH, a to  podle změny DPS „Posílení základové spáry tělocvičny“ a pověřuje starostu města jednáním o konečném znění textu dodatku č. 3 upravujícím možnost vzájemných zápočtů.

 

III. Rada města ukládá

starostovi města jednat se zhotovitelem o podmínkách komplexního řešení podlahy objektu tělocvičny spočívající v úpravě nabídky zhotovitele ze dne 14.11.2019 (rozsahu a ocenění prací).

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 15:42 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Soubory ke stažení