Samospráva města

17. schůze Rady města Nového Města na Moravě – záznam + zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 17. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.10.2023 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 17. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.10.2023
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/17/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
25. Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města
26. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024
27. Nákup multifunkčních pánví pro školní jídelnu I.ZŠ
28. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024
6. Změna žádosti o dotaci – MAP IV
7. Žádost o poskytnutí fin. daru fyzické osobě
8. Žádost o schválení podání žádosti do projektu Taxík Maxík na přepravu seniorů a zdravotně postižených osob
9. NSS – změna úhradovníku domácí zdravotní péče a pečovatelské služby od 1.1.2024
10. Smlouva o poskytování služeb platebního portálu
11. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 28/1 (30 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)
12. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 a pronájem části p.č. 281 v k.ú. Slavkovice
13. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 84/1 (cca 20 m2) v k.ú. Pohledec
14. Dispozice s majetkem – dodatek č.7 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)
16. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a nová nájemní smlouva v č.p. 12 (Hladíkovi s.r.o.)
17. Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM
18. VZ „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“
19. VZ „Digitální učební pomůcky pro základní školu, Nové Město na Moravě“
20. VZ „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“
21. Smlouva o dílo na realizaci stavby „VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě“
22. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
23. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
24. Diskuze
25. Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města
26. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024
27. Nákup multifunkčních pánví pro školní jídelnu I.ZŠ
28. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:52 hodin.

 

Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/17/RM/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/17/RM/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Martina Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/17/RM/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Martina Dvořáková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/17/RM/2023 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/17/RM/2023 Změna žádosti o dotaci – MAP IV

I. Rada města revokuje

usnesení č. 18/11/RM/2023 ze dne 5.6.2023 „Rada města souhlasí s podáním žádosti města o dotaci na projekt MŠMT Akční plánování v území (MAP IV) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.“

II. Rada města souhlasí

– s podáním žádosti města o dotaci na projekt MŠMT Akční plánování v území (MAP IV) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský dle přílohy č. 2 materiálu

– s předfinancováním projektu MŠMT Akční plánování v území (MAP IV) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na rok 2023 a schvaluje rozpočtové opatření – převod částky ve výši 170.000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví vzdělávání a školské služby.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/17/RM/2023 Žádost o poskytnutí fin. daru fyzické osobě

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,-Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a ░░░░ ░░░░ ░░░░ Na Výsluní░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na straně obdarovaného, a to dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023, a to převod částky 8.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky za účelem poskytnutí finančního daru.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/17/RM/2023 Žádost o schválení podání žádosti do projektu Taxík Maxík na přepravu seniorů a zdravotně postižených osob

I. Rada města schvaluje

podání žádosti do projektu Taxík Maxík zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných osob. Za tím účelem schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Nadací Charty 77 , Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČ: 00417904 jako dárcem a městem Nové Město na Moravě jako obdarovaným a Smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík mezi  Nadací Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČ: 00417904 a městem Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/17/RM/2023 NSS – změna úhradovníku domácí zdravotní péče a pečovatelské služby od 1.1.2024

I. Rada města bere na vědomí

ceník za úkony pečovatelské služby Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou od 1.1.2024 uvedený v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města bere na vědomí

ceník za úkony domácí zdravotní péče Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou od 1.1.2024 uvedený v příloze č. 5 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Ing. et Mgr. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/17/RM/2023 Nákup multifunkčních pánví pro školní jídelnu I.ZŠ

I. Rada města schvaluje

nákup multifunkčních pánví RATIONAL ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 70284725, se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě od TeS, spol. s r.o., IČ:60934395, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, dle přiložené nabídky ze dne 6.10.2023.

II. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou na dofinancování akce – nákupu 2 ks multifunkční pánve RATIONAL.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Hana Knapčoková.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/17/RM/2023 VZ „Digitální učební pomůcky pro základní školu, Nové Město na Moravě“

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním veřejné zakázky „Digitální učební pomůcky pro základní školu, Nové Město na Moravě“ dle příloh materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Hana Knapčoková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/17/RM/2023 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku, výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2024 včetně podmínek výzvy, a to dle příloh materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města ustavením stálé pracovní skupiny pro přípravu, zpracování a realizaci programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/17/RM/2023 Smlouva o poskytování služeb platebního portálu

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování služeb platebního portálu mezi provozovatelem portálu Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČ: 712943376, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, a městem Nové Město na Moravě za účelem provozování a užívání platebního portálu kraje Vysočina a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků k této smlouvě o dílo.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 28/1 (30 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 28/1 o výměře 30 m2 (dle GP  p.č. 28/16) v k. ú. Studnice u Rokytna, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 15.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 a pronájem části p.č. 281 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 30 o výměře 67 m2 v k.ú. Slavkovice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice░░ , za dohodnutou kupní cenu 16.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města schvaluje

pronájem části p.č. 281 (cca 252 m2) – v rozsahu dle situačnímu zákresu v k.ú. Slavkovice, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice░░ ,na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou, s roční výši nájemného 1.300 Kč za účelem využití jako příjezdová cesta do dvora RD žadatele.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 84/1 (cca 20 m2) v k.ú. Pohledec

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 84/1 o výměře cca 20 mv k.ú. Pohledec, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pohledec ░░ Nové Město na Moravě, na dobu určitou dvou let, s ročním nájemným 100 Kč, za účelem uskladnění palivového dřeva, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – dodatek č.7 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.7 k pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, jakožto propachtovalem, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773, jakožto pachtýřem, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 3112/4, 3112/7 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 1622/1, 1653  v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 11.150 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č.1001, 1005/2, 1006/1, 1075/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 29.900 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 2960/7, 2973/4, 2999/1, 2999/3, 3001, 3005v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a kabelových skříní v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 26.800 Kč + DPH.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a nová nájemní smlouva v č.p. 12 (Hladíkovi s.r.o.)

I. Rada města schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 20.06.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.04.2016, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem na straně jedné a Hladíkovi s.r.o., Korouhev 175, 569 93 Korouhev, IČ: 19474334 (původně uzavřenou se společností GYN-NOVINED s.r.o., Zahradní 1425, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:04834089 na straně nájemce a městem na straně pronajímatele), jakožto nájemcem na straně druhé, a to ke dni 31.12.2023.
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 41,07 m2 v 1. NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 63.658,50 Kč za rok bez DPH, a to za účelem provozování lékařské ambulantní péče na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Hladíkovi s.r.o., Korouhev 175, 569 93 Korouhev, IČ: 19474334 jakožto nájemcem, a to od 01.01.2024.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu pozemku parc. č. 3524 (zsatavěná plocha a nádvoří) o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to dle přílohy č. 3.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o jednom z bodů návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o bodu č. II návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/17/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 192 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2), jehož součástí je stavba č. p. 80 (občanské vybavení) v kat. území Maršovice u Nového Města na Moravě s prostory o celkové výměře 162,8 m2 v 1. NP objektu č. p. 80 za základní nájemné ve výši 40.700 Kč za rok bez DPH, a to za účelem podnikání nájemce v oborech, které jsou předmětem jeho činnosti (zejména čištění a praní textilu a oděvů formou sociálního podniku) na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a společností PeruTě NMNM s.r.o., Žďárska 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jakožto nájemcem, a to nejdříve od 01.12.2023 dle příloh materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/17/RM/2023 Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města

I. Rada města bere na vědomí

podání občanů nazvané „Petice“ doručené městu 18.9.2023, č.j.: MUNMNM: 12670658/2023 a ukládá Odboru správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě, zajistit ve vybraných lokalitách města mimořádnou deratizaci v roce 2023.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/17/RM/2023 VZ „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky “ Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky “ Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Luboš Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/17/RM/2023 VZ „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Luboš Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/17/RM/2023 Smlouva o dílo na realizaci stavby „VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně objednatele) a společností E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378129 (na straně zhotovitele) dle příloh materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků k této smlouvě o dílo.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Luboš Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/17/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Luboš Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/17/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
2. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města
III. Rada města žádá komisi pro mládež, sport a volný čas,
1. aby zpracovala návrh, jak oddělit podporu sportu a volného času všech generací od podpory výkonnostního sportu (liga, poháry apod.) a od podpory významných sportovních akcí (MS nebo SP v biatlonu, klasickém lyžování, horských kol apod.)
2. aby našla způsob vzájemné spolupráce mezi TJ NMNM a školskými organizacemi v návaznosti na žádost TJ NMNM o příspěvek na retopink atl. dráhy
IV. Rada města žádá komisi pro partnerství a mezinárodní spolupráci
1. o zapojení se do programu Erasmus v součinnosti s místními organizacemi ve městě (Gymnázium NMNM, Horácká galerie, SDH, základní školy, ZUŠ…)
V. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ členem Komise pro majetek a rozvoj města Rady města Nového Města na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ členem Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Nového Města na Moravě s účinností od 1.11.2023.

VI. Rada města ukládá

starostovi města zpracovat  požadavky na jednotlivé komise, které zazněly v diskuzi a předat je tajemníkům jednotlivých komisí.

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl doplnit návrh usnesení o bod VI.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Diskuze

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:21 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel