Samospráva města

18. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis, záznam

/ Lenka Stará

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 23.10.2023 od 16:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě,

která se konala dne 23.10.2023

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí

Bc. Jaroslav Lempera

Stanislav Marek

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Stanislav Marek

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Číslo

bodu Bod

Komentář

1. 1/18/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze:

1. Zahájení a schválení programu

2. Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2024 na nákup hasičské cisterny, rámcová dohoda

3. Dispozice s majetkem – pronájem STL plynovodu a přípojek Pohledec

4. Diskuze

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 16.00 hod. dnešní schůzi rady města.

Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné přípomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 2/18/RM/2023 Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2024 na nákup hasičské cisterny a uzavření rámcové dohody

I. Rada města schvaluje

uzavření Rámcové dohody na pořízení CAS pro JSDHO Nové Město na Moravě mezi ČR – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, IČO: 00007064 jako Centrálním zadavatelem a městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 jako Pověřujícím zadavatelem dle přílohy č. 1 materiálu.

K touto bodu byli přiváni: Petr Kos

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Petr Kos

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 3/18/RM/2023 Dispozice s majetkem – pronájem STL plynovodu a přípojek Pohledec

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení STL plynovod a STL plynovodní přípojky nově vybudovaného v rámci výstavby akce „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“ mezi městem Nové Město na Moravě jakožto pronajímatelem a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jakožto nájemcem na dobu neurčitou dle předloženého konceptu smlouvy a pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města uzavřením čistopisu příslušné nájemní smlouvy.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lubomír Kubík

 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 4/18/RM/2023 Diskuse – změna pravidel Fondu rozvoje bydlení

I. Rada města ukládá

finančnímu odboru MěÚ zapracovat do pravidel FRB možnost poskytnutí investičního příspěvku na zřízení domácích ČOV v m.č. Olešná a Studnice.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Stanislav Marek

místostarosta