19. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 19. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.12.2019 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 19. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.12.2019
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/19/RM/2019 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že program byl rozšířen o bod č. 4 2.ZŠ – žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM
  3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:14 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2.1. 2/19/RM/2019 Diskuze

I. Rada města revokuje

usnesení RM 20/18/RM/2019 Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení a to v bodu:

IV. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2:
-pozemky (popřípadě jejich část) p.č. 235/1, p.č. 245/1, p.č. 235/6, p.č. 235/7, p.č. 245/4, p.č. 291/18 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské (NZ) , část pozemku parc.č. 245/4 je zařazena v ploše dopravní infrastruktury – místní (DM) do plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Michal Šmarda
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2.2. Diskuze

I. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2:
-pozemky (popřípadě jejich část) p.č. 235/1, p.č. 245/1, p.č. 235/6, p.č. 235/7, p.č. 245/4, p.č. 291/18 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské (NZ) , část pozemku parc.č. 245/4 je zařazena v ploše dopravní infrastruktury – místní (DM) do plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Michal Šmarda
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
3. 3/19/RM/2019 2.ZŠ – žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného

I. Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 6 411,- Kč na úhradu stravného pro žáky Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 v rámci projektu Obědy pro děti, a to dle žádosti ZŠ L. Čecha.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4.1. 4/19/RM/2019 Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

I. Rada města bere na vědomí

informace o výsledcích jednání se zhotovitelem stavby 3COMP s.r.o. v návaznosti na přijatá usnesení č. 32/16/RM/2019 ze dne 11.11.2019 a č. 2/17/RM/2019 ze dne 15.11.2019 ve věci stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o jednotlivých bodech návrhu usnesení zvlášť, mimo návrh na revokaci usnesení č. 2/17/RM/2019.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zbývajících částech návrhu usnesení jednotlivě.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4.2. Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018 mezi městem jako objednatelem a firmou 3COMP s.r.o., IČ: 27695557 jako zhotovitelem jehož předmětem je změna předmětu plnění za cenu 8.224.290,49 Kč bez DPH dle změny DPS „Posílení základové spáry tělocvičny“ a dle změny DPS „Nová podlaha tělocvičny“ a dále ustanovení o způsobu řešení vzájemných sporných práv a práv upravujících zápočty pohledávek, a to dle přílohy č. 3 materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o jednotlivých bodech návrhu usnesení zvlášť, mimo návrh na revokaci usnesení č. 2/17/RM/2019.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zbývajících částech návrhu usnesení jednotlivě.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
4.3. 5/19/RM/2019 Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

I. Rada města ukládá

starostovi a tajemníkovi předložit na příští schůzi rady města podklady pro vypsání nové veřejné zakázky, jejíž předmětem bude provedení stavebních prací dle změny DPS „Posílení základové spáry tělocvičny“ a změny DPS „Nová podlaha tělocvičny“, vypracované projekční kanceláří SANTIS a.s. v rámci akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o jednotlivých bodech návrhu usnesení zvlášť (mimo návrh na revokaci usnesení č. 2/17/RM/2019) a dále navrhl hlasovat o změněném návrhu usnesení.

Členové rady oba návrhy přijali a hlasovali o zbývajících částech návrhu usnesení jednotlivě a změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:40 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení