Samospráva města

19. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 19. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.11.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 19. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.11.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Stanislav Marek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/19/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
40. NKZ – hospodaření K Clubu
41. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – Komenského čp.135
42. Smlouva o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a PD pro realizace 10% plochy navrhovaných opatření“
43. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1a 423 v k.ú. NMNM ( Portimo ul. Budovatelů)
44. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM ( Portimo – u Klečkovského rybníka)
45. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec ( RD Pohledec):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024
5. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2023
7. Zhodnocení finančních prostředků města
8. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města
9. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání a změna stanovení doby pro konání sňatečných obřadů
11. 1. ZŠ – žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o zájezdu
12. 2. ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru
13. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
14. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice
15. Žádost o poskytnutí finančního daru právnické osobě
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2023
17. Bytová problematika – Směrnice pro pronájem bytů ve vlastnictví města
18. Bytová problematika – žádost o novou NS na rok s AO na byt 1+kk v č.p. 301/62 na ul. Drobného v NMNM
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2023
20. Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. Sazby nájemného v nebytových prostorách města
22. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – Novoměstská teplárenská a.s.
23. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM
24. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 k.ú. Pohledec
25. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1622/1 (25 m2) v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém
26. Dispozice s majetkem – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM
27. Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)
28. Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec
29. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – EG.D. (ul. Lesní a Polní)
30. Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. ( k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík)
31. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 (617 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
32. Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě
33. VZ „Rekonstrukce technického zařízení a střechy bytového domu č.p.731 v Novém Městě na Moravě“
34. VZ “ Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“
35. VZ „Kancelářské potřeby a drogerie pro město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024-2025“
36. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
39. Diskuze
40. NKZ – hospodaření K Clubu
41. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – Komenského čp.135
42. Smlouva o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a PD pro realizace 10% plochy navrhovaných opatření“
43. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1a 423 v k.ú. NMNM ( Portimo ul. Budovatelů)
44. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM ( Portimo – u Klečkovského rybníka)
45. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/19/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byla k němu přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/19/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázanou na provoz bazénové části městských lázní a uzavřít příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byla k němu přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/19/RM/2023 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

 

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024  

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 367 621,3
z toho:  daňové příjmy 221 853,0
   nedaňové příjmy 57 208,0
   kapitálové příjmy 56 968,8
   přijaté transfery 31 591,5
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 32 460,2
Přechodné fin. výpomoci 0,0
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 289 294,4
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 238 297,2
   vodní hospodářství  7 625,5
   zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 5 935,0
   průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 490,0
   doprava  31 230,0
   civilní připravenost na krizové stavy 125,0
   kultura, církve a sdělovací prostředky 1 889,5
   bezpečnost a veřejný pořádek 6 581,0
   požární ochrana a integrovaný   záchranný systém 3 281,8
   státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 65 767,0
   sociální věci a politika zaměstnanosti 827,6
   zdravotnictví 0,0
   sport a zájmová činnost 14 691,0
   bydlení, kom.služby, územní rozvoj 35 485,8
   ochrana životního prostř. 27 421,0
   ostatní činnosti související se  službami pro obyvatelstvo 0,0
   vzdělávání a školské služby 3 077,0
   jiné veřejné služby a činnosti 10,0
   ostatní činnosti  870,0
   finanční operace  32 990,0
   provoz. příspěvky PO celkem 50 997,2
   z toho: Mateřská škola  5 287,7
    ZŠ Vratislavovo nám. 7 005,1
    ZŠ L. Čecha  7 035,3
    Zákl. umělecká škola 1 496,0
    Novoměst. kultur. zařízení 17 494,0
    Dům dětí a mládeže 1 000,0
    Novoměst. soc. služby 9 982,5
    Centrum Zdislava 1 696,6
    dotace PO ze SR a kraje                      0,0
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 118 154,0
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 407 448,4
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 32 460,2
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč) – 39 827,1

 

financování: 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0
splátka přechodné fin. výpomoci 0,0
změna stavu FP na bankovních účtech 39 827,1
Financování celkem (tis. Kč) 39 827,1

 

limit mezd Městské policie                                                      4.360,0 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM    36.679,5 tis. Kč

 

II. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 12.500 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.420 tis. Kč a 8.907,1 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2024 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

IV. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2024

V. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

– k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
– k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 000 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/19/RM/2023 Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na územní města Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/19/RM/2023 Fond rozvoje bydlení v roce 2023

I. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládání projektů pro poskytování obou dotačních programů z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2023 dle příloh materiálu.

II. Rada města schvaluje

podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2023 dle příloh materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/19/RM/2023 Zhodnocení finančních prostředků města

I. Rada města ukládá

finančnímu odboru a starostovi zrealizovat zhodnocení volných finančních prostředků města dle varianty č. 1 uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o zvolené variantě uvedené v příloze matierálu. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/19/RM/2023 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2023 dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření, a to navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení v bodě I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/19/RM/2023 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ: 70995559, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/19/RM/2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání a změna stanovení doby pro konání sňatečných obřadů

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí prostor k užívání ze dne 23.11.2022 mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00167959 a městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, jehož předmětem je sjednání úplaty za užívání prostor ve výši 55 000,- Kč a prodloužení doby trvání smlouvy, a to do 31.12.2024 dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města stanovuje

ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2024 jako dobu pro uzavírání manželství a konání sňatečných obřadů pátky a soboty mimo státních svátků, a to v čase 10:00 až 13:00 hod. pro zahájení obřadů.

III. Rada města určuje

nově s účinností od 1.1.2024 jako místa pro konání sňatečných obřadů pouze tyto objekty:
– ul. Tyršova 1001, Nové Město na Moravě (KD Nové Město na Moravě)

– Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě (MěÚ nové Město na Moravě).

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/19/RM/2023 1. ZŠ – žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o zájezdu

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zájezdu mezi pořadatelem ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o., se sídlem Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, IČ: 05594766 a zákazníkem Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 70284725, se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/19/RM/2023 2. ZŠ – přijetí účelového finančního daru

I. Rada města schvaluje

přijetí účelového finančního daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou ve výši 13 500,- Kč od firmy Hettich ČR k.s., Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou, IČ: 49437283 jako dárce, dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/19/RM/2023 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.17 o velikosti 1+kk, přízemí, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Purkyňova░░░ , Nové Město na Moravě, náhradníkem je stanovena p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Křenkova░░░ , Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/19/RM/2023 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 164 472,- Kč na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na obnovu střechy hospodářské budovy  v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že společnost FJT Invest s.r.o., která mlýn vlastní, obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/19/RM/2023 Žádost o poskytnutí finančního daru právnické osobě

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- CZK mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Římskokatolickou farností Olešná na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě, Olešná 55, IČO 48899038 na straně obdarovaného, a to dle přílohy č. 3 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 20 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/19/RM/2023 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – dům Komenského náměstí

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 60 481,- Kč na opravu oken do ulice a sklepního okna u domu čp.135 na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě, rej. číslo památky 19029/7-4266, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za předpokladu, že obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a ░░░░ ░░░░ ░░░░ Komenského náměstí░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/19/RM/2023 Bytová problematika – Směrnice pro pronájem bytů ve vlastnictví města

I. Rada města schvaluje

směrnici Rady města Nového Města na Moravě pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ve znění příloh č.1 – č.13 tohoto materiálu s tím, že výše nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu je dle ust. čl. 6 odst. 13 směrnice stanovena ve výši 65 Kč / m/ měsíc.

II. Rada města schvaluje

úpravu výše nájemného u pronajatých bytů ve vlastnictví města, a to jednostranným navýšením nájemného ze strany pronajímatele v souladu s ust. § 2249 odst. 1), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v již pronajímaných bytech, a to o 20 % maximálně však do výše 65 Kč / m2 /měsíc.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/19/RM/2023 Bytová problematika – žádost o novou NS na rok na byt 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Drobného 301░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemce na byt 1+kk na ulici Drobného 301/62 v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč / m2.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/19/RM/2023 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2023

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2023.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. František Eichler
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/19/RM/2023 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/19/RM/2023 Sazby minimálního nájemného v nebytových prostorech města

I. Rada města schvaluje

novou minimální výši nájemného v nebytových prostorách v majetku města při obsazování volných prostor, a to následovně:

– v č.p.12 a 449 za minimální nájemné ve výši 1.900 Kč / m2 / rok bez DPH pro komerční účely a 900 Kč / m2 / rok bez DPH pro nekomerční účely (vyjma lukrativních prostor které budou nabízeny i pro nekomerční účely za komerční nájemné),

– v č.p. 123 za minimální nájemné ve výši 2.400 Kč / m2 / rok bez DPH pro komerční účely,

– v č.p. 301 za minimální nájemné ve výši 1.500 Kč / m2 / rok bez DPH pro komerční účely a 900 Kč / m2 / rok bez DPH pro nekomerční účely.

Výše minimálního nájemného nabízených prostor bude i v tomto případě pravidelně každoročně navyšována o míru růstu inflace za předcházející kalendářní rok a zaokrouhlena na celé desetikoruny.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/19/RM/2023 Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – Novoměstská teplárenská a.s.

I. Rada města souhlasí
1. v souladu s ustanovením Čl. VIII „Stavební a jiné úpravy“ Smlouvy o nájmu ze dne 19.12.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022, jako pronajímatel (vlastník) s provedením stavebních úprav (technického zhodnocení) předmětu nájmu, pro nájemce Novoměstská teplárenská a. s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057, dle přiložené projektové dokumentace s tím, že v případě ukončení platnosti Smlouvy o nájmu nebudou nájemci ze strany pronajímatele poskytnuty žádné finanční ani jiné kompenzace za provedené stavební úpravy na předmětu nájmu.
2. s odepisováním technického zhodnocení nájemcem dle předchozího bodu usnesení, který toto technické zhodnocení bude realizovat a hradit s tím, že v případě ukončení platnosti Smlouvy o nájmu zaniká i tento souhlas pronajímatele (vlastníka) s odepisováním technického zhodnocení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.3878/10 orná půda o výměře 6969 m2,  p.č.3889/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 435 m2,  p.č.3890/5 orná půda  o výměře 346 m2, p.č.3890/6 orná půda  o výměře 5736 m2, p.č.3891/4 orná ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 5204 m2, p.č.3913/23 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 39 m2 a p.č.3041/17 trvalý travní porost o výměře 2000 m v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě (podíl 1/2)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Lhotka, Praha 4 (podíl 1/2), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 5.200.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení prominutí úhrady smluvní sankce, jež byla stanovena pro pana░░░░ ░░░░ ░ bytem Štursova░░░ Nové Město na Moravě, na straně kupujícího za nedodržení podmínky zajistit, na základě oznámení o dokončení stavby, do pěti let od podpisu Kupní smlouvy spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 8.10.2018 zaevidování RD, postaveného na předmětu prodeje, do katastru nemovitostí, ve výši 50 % z kupní ceny, tedy ve výši 382.500 Kč.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení poskytnout panu░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Štursova░░░ Nové Město na Moravě, dodatečnou lhůtu pro zaevidování RD, postaveného na předmětu prodeje – p.č. 311/14 v k.ú. Pohledec, do katastru nemovitostí, a to do 31.5.2024 se sankcí zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z kupní ceny při nedodržení této podmínky, tedy ve výši  382.500 Kč, již bez možnosti dalšího prominutí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1622/1 (25 m2) v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 1622/1 o výměře 25 m2 (dle GP  p.č. 1622/5) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu 25.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 29.07.2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem na straně jedné a společností SVOBSTAV s.r.o., IČ: 27695689, Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na straně druhé, jehož předmětem je změna výše nájemného na 30.000 Kč za rok bez DPH, a to s účinností od 01.01.2024.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit záměr převodu části pozemku p.č. 3929 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu (příloha č.1), do majetku města, vč. souhlasu s tzv. technickými podmínkami převodu a prohlášení s případným převzetím ekologických závazků s tímto majetkem spojených, a to od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, uvedenými v části A. dopisu Správy železnic, státní organizace č. j. 53825/2023-SŽ-GŘ-O31 (2) ze dne 12. září 2023 (dle příloh č. 2 a 3).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení

1. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/9  o výměře 941 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Rovečné░░░  za dohodnutou kupní cenu 3 105 300 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
2. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/5  o výměře 839 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 684 800 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.
3. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/2  o výměře 935 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě a pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Čakovičky za dohodnutou kupní cenu 2 968 625 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné.
4. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/12  o výměře 796 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Sněžné░░░ a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Luční░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2 467 600 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.
5. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/11  o výměře 797 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Čapkova░░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 391 000 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
6. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/28  o výměře 787 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Lucemburská░░░░ ░ Praha 3, za dohodnutou kupní cenu 2 262 625 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
7. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/29 o výměře 853 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kobylnice, Brno venkov, za dohodnutou kupní cenu 2.533.410  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
8. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/32 o výměře 711 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Jiříkovice ░░ ,Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.147.220  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.
9. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/30 o výměře 701 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.032.900  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
10. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/14 o výměře 740 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Tyršova ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.220.000 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
11. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/13 o výměře 795 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Měřín za dohodnutou kupní cenu  2 321.400 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
12. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/2 o výměře 742m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kárníkova░░░ ,Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ Viniční░░░░ ░░ Brno Židenice, za dohodnutou kupní cenu  2 151 800  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
13. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/16 o výměře 803 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Keřová░░░░ Brno Žebětín za dohodnutou kupní cenu 2.320.670 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
14. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/31 o výměře 699 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Luční░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.957.200 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné.
15. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/15 o výměře 812 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Svahová░░░░ Brno za dohodnutou kupní cenu 2.127.440  Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
16. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/8  o výměře 738 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Karníkova ░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 996.280 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
17. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/17  o výměře 861 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Pavlovova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 617.440 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
18. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 623/7  o výměře 702 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Modřínova ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 063.880 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
19. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 623/8  o výměře 621 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  Předhvozdí ░░ , Kostelec nad Černými Lesy,, za dohodnutou kupní cenu 1 599 075 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné.
20. úplatný převod nemovité věci, a to pozemků parc. č. 622/33  o výměře 319 m2,  parc. č. 622/34  o výměře 285 m2a  parc. č. 622/35  o výměře 376 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví společnosti STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 710, Nové Město na Moravě,IČ: 282 70 495, za dohodnutou kupní cenu 2 523.500 Kč vč. DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu  prodeje předkupní právo jako právo věcné,

 

a to vše dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – EG.D. (ul. Lesní a Polní)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 1899/1, 1926, 1946, 1960/2, 1995/2, 3912/4, 3914/1v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a kabelových skříní v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. (k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451:

p.č. 498 (1,6263 ha), p.č. 500 (0,1001 ha), p.č. 524 (3,7295 ha), p.č. 581 (1,9548 ha) v k.ú. Pohledec, p.č. 909/2 (0,0073 ha) v k.ú. Kuklík, p.č. 3901/1 (0,0312 ha), p.č. 3903/2 (0,0555 ha) v k.ú. Nové Město na Moravě,

– převod z majetku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 do majetku města:

p.č. 3128/10 (0,0282 ha), p.č. 3129 (0,4389 ha), p.č. 3130 (0,7123 ha), p.č. 3131 ( 0,5022 ha), p.č. 3132 (0,4738 ha), p.č. 3133 (2,1709 ha) , p.č. 3153/3 (0,1206 ha), p.č. 3154/1 (0,3012 ha), p.č. 3184/2 (0,5589 ha), p.č. 3649/2 (0,0057 ha), p.č. 3359/6 (0,0258 ha), p.č. 3363/9 (0,5559 ha) vše v k.ú. Nové Město na Moravě,

s tím, že ze strany města bude společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 uhrazena finanční částka 342.051 Kč, jako rozdíl v hodnotách směňovaných nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 31/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 (617 m2) v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 137/3  o výměře 617 m v k.ú. Olešná na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Olešná░░ (podíl 1/2) ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě ░░ (podíl 1/2), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 49.360 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 32/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1 v k.ú. NMNM (Portimo ul. Budovatelů)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 443/1 o výměře 42 m2 (dle GP p.č. 443/41) v k. ú. Nové Město na Moravě, společnosti Portimo, o.p.s., se sídlem Drobného 301, Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028  za dohodnutou kupní cenu  29.400 Kč s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 33/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM (Portimo – u Klečkovského rybníka)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části  pozemku p.č. 830 o výměře 1268 m2 (dle GP p.č. 830/2), pozemku p.č. 828/2 o výměře 57 m2, pozemku p.č. 833 o výměře 15 m2, pozemku p.č. 832/1 o výměře 15 m2, pozemku p.č. 275/5 o výměře 3 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, společnosti Portimo, o.p.s., se sídlem Drobného 301, Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028  za dohodnutou kupní cenu 950.600 Kč + DPH s tím, že město si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byl k němu přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 34/19/RM/2023 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spolu s ujednáním o zřízení předkupního práva ze dne 15.9.2022, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto budoucím kupujícím, na budoucí prodej p.č. 617/5 (839 m2) v k.ú. Pohledec, a to ke dni 30.11.2023 dle upravené přílohy.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření – převod částky ve výši 220.000 Kč z investičních výdajů  na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 35/19/RM/2023 NKZ – hospodaření K Clubu

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu NKZ za období 1 – 10/2023 dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Veronika Teplá.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 36/19/RM/2023 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2023

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 3. čtvrtletí roku 2023 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Bohumil Buchta a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 37/19/RM/2023 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2024 z městských dotačních výzev:

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu 2024 v celkovém objemu 385 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva na podporu mimořádných počinů 2024 v celkovém objemu 55 tis. Kč  a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

Výzva  Novoměstská kultura 2024 v celkovém objemu 204,6 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2024 v celkovém objemu 125 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

Výzva Zkvalitnění sportovišť 2024 v celkovém objemu 88,512 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

Výzva Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024 v celkovém objemu 17 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle upravené přílohy č. 1

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozhodnout o:

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 1.182,5 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č.1
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů 2024 v celkovém objemu 1.437 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č.1
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024 jednotlivým žadatelům z Výzvy  Novoměstská kultura 2024 v celkovém objemu 245,4 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č.1
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024 jednotlivým žadatelům z Výzvy Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2024 v celkovém objemu 175 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č.1
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024 jednotlivým žadatelům z Výzvy Zkvalitnění sportovišť 2024 v celkovém objemu 210 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č.1

– poskytnutí investiční dotace na rok 2024 SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ: 43378480) z Individuální výzvy ve výši 9.800.000,- Kč na projekt „Nákup rolby“ a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 2

– poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024 SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ: 43378480) z Individuální výzvy ve výši 5.000.000,- Kč na projekt „Připravenost areálu Vysočina Areny pro organizace vrcholných mezinárodních akcí“  a uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 3

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit rozpočtové opatření, a to převod částky 5 mil. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost na poskytnutí neinvestiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (IČ:43378480) z Individuální výzvy na projekt „Připravenost areálu Vysočina Areny pro organizace vrcholných mezinárodních akcí“.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Soňa Ošmerová a Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
38. 38/19/RM/2023 VZ „Rekonstrukce bytového domu Tyršova č.p.731 v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Rekonstrukce bytového domu Tyršova č.p.731 v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh složení hodnotící komise.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce bytového domu Tyršova č.p.731 v Novém Městě na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce bytového domu Tyršova č.p.731 v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zahájení nového zadávacího řízení.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byla k němu přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 39/19/RM/2023 VZ „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byla k němu přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 40/19/RM/2023 VZ „Kancelářské potřeby a drogerie pro město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024-2025“

I. Rada města schvaluje

– zahájení výběrového řízení na dodávky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024 – 2025“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024 – 2025“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024 – 2025“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření rámcových smluv nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování a byla k němu přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 41/19/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

K tomuto bodu byli prizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Lubomír Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 42/19/RM/2023 Smlouva o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a PD pro realizace 10% plochy navrhovaných opatření“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a projektová dokumentace pro realizaci 10% navržených opatření“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně objednatele a společností Golik VH, s.r.o., Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 02247267 na straně zhotovitele za cenu 707.850,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu smlouvy a jejích případných dodatků.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
43. 43/19/RM/2023 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č.: 14a, 15, 19, 22, 24, 25, 26.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. 44/19/RM/2023 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
3. předloženou zprávu z jednáná komise pro mládež, sport a volný čas
4. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
3. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
III. Rada města žádá
1. komisi pro dopravu a bezpečnost o stanovisko k

– umístění radarů na měření rychlosti i k umístění informativních zařízení na měření rychlosti

– možnost změn v omezení rychlosti (například zrušení 30/50km/hod. a zavedení jedné zóny 40km/hod.

– zhodnocení možnosti regulace parkování v různých částech města, případně obecnějšího režimu ve městě, včetně zimního parkování (rekreanti) v Vysočina Aréně i okolních obcích.

2. komisi pro sociální oblast a zaměstnanost o stanovisko k

– posouzení možností rozšíření nabídky služeb spol. PeruTě NMNM s.r.o.

– aktualizaci potřeb obyvatel NMNM, včetně vyhodnocení potřeby změn v komunitním plánu

– ke službě senior taxi (Maxík Taxík) a možnostem jejího provozování.

3. komisi bytovou o stanovisko k

– budoucím změnám nájemného

– ke směřování nových investic do bytového hospodářství vč. zpracování základní analýzy potřeb výstavby nového bydlení (druh, velikost, místa možné výstavby)

4. komisi kulturní a společenskou o stanovisko k

– obsahu tematických roků v příštích letech a možnostem většího zapojení organizací a veřejnosti

– možným změnám v programu grantů a příspěvků

– žádá o posouzení pravidelných kulturně společenských akcí – potřebnost, společenský dopad, zájem veřejnosti, zapojení občanské společnosti, náklady, návrhy změn.

5.

komisi pro mládež, sport a volný čas o

– návrh záměru oddělit od sebe financování různého typu činností a projektů: sportovní veřejnosti (zvláště mládeže)/významné výkony (ligy, účasti na významných soutěžích)/akce mimořádného významu (světové poháry, eventy)

6. komisi pro smart city a energetiko o

– vyhodnocení změn webu, případně o návrhy dalších změn nebo vývoje

– vyjádření k možnostem přípravy portálu občana, včetně „elektronické peněženky“ apod.

– vyjádření k možnosti rozšíření regulovaného parkování a možnosti plateb, včetně technických opatření (kontrola, placení, dohled…)

– vyjádření k energetické koncepci (po jejím vypracování) vč. jejího zhodnocení a náměty v dalším postupu v oblasti energetiky, teplárenství apod.

7. komisi pro partnerství a mezinár. spolupráci o

– posouzení možnosti využití mezinárodní spolupráce jednotlivých organizací (školy) a její propojení s aktivitami města

– vyhodnocení možnosti rozvoje spolupráce v rámci Nových měst Evropy a možností naší aktivizace

– posouzení historických vazeb a možnosti jejich obnovení, případně zvážení možností nových partnerství.

8. komisi pro majetek a rozvoj o

– posouzení vhodnosti nákupu pozemků v lokalitě Vlachovická

– posouzení vhodnosti směn, případně prodejů a nákupů pozemků v lokalitě u SKI, případně o názor na investice města v této lokalitě (relax zóna „Minigolf“ apod.)

– vzhledem k přípravě změny územního plánu prosíme o diskuzi o návrzích jednotlivých bodů případné změny

– názor na žádost o změnu ÚP ve Slavkovicích

– návrhy na výkupy nebo směny pozemků.

IV. Rada města vyjadřuje

stanovisko k námětům komise pro majetek a rozvoj města a komise pro dopravu a bezpečnost dle přílohy č. 5. materiálu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
45. 45/19/RM/2023 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce části zařízení městského kamerového dohlížecího systému

I. Rada města schvaluje

změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 26.1.2015 mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina se sídlem Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, spočívající ve výměně monitoru zn. Beng MT LCD 24″ G2400WD, výr. č. ETR6800040ZL0 za monitor zn. Beng MT LCD 24″ G2400WD, výr.  č. ETE6800347ZL0 a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
46. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:02 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel