Samospráva města

20. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 20. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 29.11.2023 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 20. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 29.11.2023
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/20/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo – zpracování LHO Nové Město na Moravě – Polička 2023 – 2032 – aktualizováno
3. Odměňování samosprávných orgánů města
4. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM (aktualizované)
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024 (aktualizovaný)
6. Investiční akce – aktualizovaný přehled akcí pro rok 2024
7. Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku
8. Schválení žádostí z dotační výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024
9. Problematika správy majetku města – odpadové hospodářství, obstarávání správy bytového a nebytového fondu města
10. Diskuze

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:02 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že poslední záznam byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/20/RM/2023 Dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo – zpracování LHO Nové Město na Moravě – Polička 2023 – 2032 – aktualizováno

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 4.6.2021 mezi městem jako objednatelem a ING-FOREST s.r.o., IČ: 24170852, Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové n. L. jako zhotovitelem lesních hospodářských osnov dle příloh materiálu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Bohumil Dostál
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/20/RM/2023 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města určit měsíční odměnu neuvolněného místostarosty města s účinností od 1.1.2024 ve výši stanovené výpočtem dle § 73 odst. 2) zákona o obcích, tj. součinem základny pro výpočet odměny a koeficientu 1,194 stanoveného v příloze zákona o obcích pro funkci neuvolněného místostarosty pro velikostní kategorii obce 10001-20000 obyvatel.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/20/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM – aktualizováno

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázanou na provoz bazénové části městských lázní a uzavřít příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023.

III. Rada města revokuje

usnesení č. 2/19/RM/2023 přijaté na své 19. schůzi: „I. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. II. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázanou na provoz bazénové části městských lázní a uzavřít příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023.“

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/20/RM/2023 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024 – aktualizovaný

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

 

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024  

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 367 621,3
z toho:  daňové příjmy 221 853,0
   nedaňové příjmy 57 208,0
   kapitálové příjmy 56 968,8
   přijaté transfery 31 591,5
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 32 472,0
Přechodné fin. výpomoci 0,0
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 290 436,2
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 239 439,0
   vodní hospodářství  7 625,5
   zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 5 935,0
   průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 490,0
   doprava  31 230,0
   civilní připravenost na krizové stavy 125,0
   kultura, církve a sdělovací prostředky 1 889,5
   bezpečnost a veřejný pořádek 6 581,0
   požární ochrana a integrovaný   záchranný systém 3 281,8
   státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 66 408,8
   sociální věci a politika zaměstnanosti 827,6
   zdravotnictví 0,0
   sport a zájmová činnost 14 691,0
   bydlení, kom. služby, územní rozvoj 35 485,8
   ochrana životního prostředí 27 421,0
   ostatní činnosti související se  službami pro obyvatelstvo 0,0
   vzdělávání a školské služby 3 077,0
   jiné veřejné služby a činnosti 10,0
   ostatní činnosti  870,0
   finanční operace  33 490,0
   provoz. příspěvky PO celkem 50 997,2
   z toho: Mateřská škola  5 287,7
    ZŠ Vratislavovo nám. 7 005,1
    ZŠ L. Čecha  7 035,3
    Zákl. umělecká škola 1 496,0
    Novoměst. kultur. zařízení 17 494,0
    Dům dětí a mládeže 1 000,0
    Novoměst. soc. služby 9 982,5
    Centrum Zdislava 1 696,6
    dotace PO ze SR a kraje                      0,0
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 123 354,0
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 413 790,2
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 32 472,0
Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč) – 46 168,9

 

financování: 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0
splátka přechodné fin. výpomoci 0,0
změna stavu FP na bankovních účtech 46 168,9
Financování celkem (tis. Kč) 46 168,9

 

limit mezd Městské policie                                                      4.360,0 tis. Kč

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ a členů ZM    37.149,5 tis. Kč

 

 1. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 12.500 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.420 tis. Kč a 15.248,9 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města
   
 2. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2024 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
   
 3. poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2024
    
 4. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 000 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

II. Rada města revokuje

usnesení č. 4/19/RM/2023 ze své 19. schůze konané dne 13.11.2023.

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/20/RM/2023 Investiční akce – aktualizovaný přehled akcí pro rok 2024

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit aktualizovaný přehled investic (část A přílohy materiálu) a velkých oprav, které jsou zapracovány do fin. objemu rozpočtu města na rok 2024.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/20/RM/2023 Žádost o prodloužení realizace projektu SK NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodloužení realizace projektu „Stavba skokanského můstku K10“ příjemci dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 do 30.6.2024 a uzavřít dodatek smlouvy č. 1 dle přílohy č. 2 materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/20/RM/2023 Doporučení žádostí z dotační výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozhodnout o:

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2024  jednotlivým žadatelům z výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024 v celkovém objemu 683 tis. Kč a uzavření přísl. smlouvy dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/20/RM/2023 Problematika správy majetku města – odpadového hospodářství a obstarávání správy bytových a nebytových domů

I. Rada města schvaluje

1. uzavření Smlouvy o obstarávání správy odpadového hospodářství města mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto příkazcem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto příkazníkem s účinností od 01.01.2024, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto půjčitelem na straně jedné a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187 jakožto vypůjčitelem na straně druhé, jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu, a to za účelem zajišťování správy ze strany půjčitele na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu, a to od 01.01.2024.

II. Rada města schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení platnosti Příkazní smlouvy o obstarání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2019, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto příkazcem a Správou bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 06940927, jakožto příkazníkem, a to ke dni 31.12.2023.
2. svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odboru správy majetku města Městského úřadu Nové Město na Moravě pravomoc rozhodovat o uzavírání a ukončování nájemních smluv s fyzickými a právnickými osobami (vyjma rozhodování o obsazování nově uvolněných bytových a nebytových jednotek, o němž si rozhodování ponechává nadále rada města), jejichž předmětem je pronájem bytových a nebytových jednotek, za podmínek stanovených v příslušné Směrnici rady města Nového Města na Moravě pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, případně za radou města schválených podmínek, a to včetně uzavírání smluv o jistotách a dále uzavírání a ukončování smluv především o dodávkách el. energie, plynu, pitné vody a odvádění odpadních vod včetně smluv s provozovateli distribuční soustavy.

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Diskuze

 

 

 

V rámci bodu diskuze byl projednán záměr nákupu plynu na rok 2025.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:28 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta