Samospráva města

21. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 21. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.12.2023 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 21. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.12.2023
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/21/RM/2023 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahuje bod č.15. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024 :

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Aktualizace podmínek používání Nkarty
4. 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí daru
5. 2. ZŠ – přijetí účelového finančního daru
6. NKZ – přijetí finančního účelového daru
7. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM“, návrh na stanovení platu ředitelce DDM
8. Přehled celoměstských akcí 2024 a návrh tematického roku 2024
9. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2024
10. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě ze dne 23.4.2021
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
12. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Olešná na Moravě, Maršovice u NMNM, Pohledec – EG.D.
13. VZ „Nákup elektromobilu pro Novoměstské sociální služby“
14. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
15. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024 – STAŽENO
16. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:40 hodin.

Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z poslední schůze byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/21/RM/2023 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Lucie Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/21/RM/2023 Aktualizace podmínek používání Nkarty

I. Rada města schvaluje

s účinností od 1.1.2024 nová pravidla používání Novoměstské karty a ceník dle příloh materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/21/RM/2023 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí daru

I. Rada města schvaluje

přijetí daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 70284725 od Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749 jako dárce a za tím účelem schvaluje uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/21/RM/2023 2. ZŠ – přijetí účelového finančního daru

I. Rada města schvaluje

přijetí účelového finančního daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč od firmy E.mont, s.r.o., Vratislavovo náměstí 115, Nové Město na Moravě, IČ: 43378129 jako dárce, dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/21/RM/2023 NKZ – přijetí finančního účelového daru

I. Rada města schvaluje

přijetí finančního daru účelově určeného a za tím účelem uzavření darovací smlouvy mezi smluvními stranami  SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 na straně dárce a Novoměstskými kulturními zařízeními Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 na straně obdarovaného, a to dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/21/RM/2023 Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM“, návrh na stanovení platu ředitelce DDM

I. Rada města schvaluje

v souladu s § 102 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 5) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město na Moravě“ dle přílohy č. 2 a upravené přílohy č. 3 materiálu.

II. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů plat ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Bc. Aleně Sobotkové, a to s účinností od 1.12.2023, dle přílohy č.4.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/21/RM/2023 Přehled celoměstských akcí 2024 a návrh tematického roku 2024

I. Rada města schvaluje

konání celoměstských kulturních a společenských akci a trhů na rok 2024 uvedených v bodu č. 1) a upraveného bodu 2) důvodové zprávy a bere na vědomí návrh tematického roku 2024 „Novoměstsko v pohybu“ uvedený v příloze materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/21/RM/2023 Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2024

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6722400001 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6722400001, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/21/RM/2023 Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě ze dne 23.4.2021

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zajišťování využívání lesního traktoru ze dne 23.04.2021 se společností TS služby s.r.o. se sídlem Soškova 1346,  592 31  Nové Město na Moravě, IČ: 25509187, a to dle přílohy materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/21/RM/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, číslo smlouvy 23/2022 ze dne 22.12.2022 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto odběratelem a Novoměstskou teplárenskou a. s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057 jakožto dodavatelem, jehož předmětem je doplnění odběrových diagramů jednotlivých odběrných míst uvedených v příloze č. 2 materiálu, jako přílohy smlouvy a pověřuje starostu a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města jeho podpisem.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/21/RM/2023 Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Olešná na Moravě, Maršovice u NMNM, Pohledec – EG.D.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 2640/2, 2664/5 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a kabelových skříní a pilíře  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 1156/6, 1162/1, 1191, 1192/1, 1201, 2403, 2447, 3940/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 124v k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5750 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č.427/4 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, p.č. 2640/2, 3772/17, 3775/1, 3775/2, 3780/1, 3780/17, 3937/15, 3937/19 v k.ú. Nové Město na Moravě, p.č. 409/3 v k.ú. Pohledec  umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN, HDPE trubka vč. optického kabelu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 45.000 Kč + DPH.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/21/RM/2023 VZ „Nákup elektromobilu pro Novoměstské sociální služby“

I. Rada města souhlasí

se zahájením výběrového řízení na nákup elektroautomobilu ze strany příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby dle předloženého návrhu zadávacích a obchodních podmínek uvedených v přílohách.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/21/RM/2023 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2023, 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Lubomír Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024 – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
16. Diskuze

 

 

 

 

v rámci bodu diskuze bylo projednáno:

– zastávky MHD

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:52 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel