22. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 22. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.3.2020 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 22. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.3.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Omluveni: Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/22/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města s tím, že byl rozšířen o body

č. 29  Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

č. 30 Nákup nového provozního datového úložiště pro informační systém Nového Města na Moravě

 

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
 3. Participativní rozpočet
 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 5. VZ „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“
 6. VZ „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“
 7. Návrh zpracování kůrovcového dřeva v městských lesích pro 1. pololetí 2020
 8. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
 9. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2019
 10. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, žádost o souhlas k podání žádosti v projektu „Investujeme v sociálních službách“
 11. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o povolení podnájmu nebytových prostor v DPS
 12. Sportovní hala – ceník pronájmů
 13. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 14. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě
 15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2378 v k.ú. NMNM (Soškova)
 16. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 (24 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)
 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 (127m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)
 18. Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú. Slavkovice z majetku města – Souhlasné prohlášení
 19. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)
 20. Dispozice s majetkem – věcné břemeno – p.č. 3542/1 v k. ú. NMNM (E.on) – Soškova
 21. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje / pronájmu části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM
 22. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 1217 v k. ú. Olešná na Moravě (ŘSD ČR) – město oprávněný
 23. Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna
 24. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (Masarykova ul.) + příprava výstavby kruhového objezdu a s tím související lokality
 25. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu nebytové prostory č. p. 301
 26. Kontrola plnění úkolů RM
 27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 13:09 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/22/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/22/RM/2020 Participativní rozpočet města

I. Rada města schvaluje

výzvu k předkládání projektů do Participativního rozpočtu města dle přílohy materiálu s tím, že maximální částka na jeden projekt nebude stanovena a adresa webových stránek bude zapojse.nmnm.cz

II. Rada města pověřuje

starostu města úpravou termínů dle vývoje přijatých opatření v souvislosti se stavem nouze v ČR

Michal Šmarda, starosta města, navrhl změnu a rozšíření návrhu usnesení o bod č. II.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4.1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vydat předložený návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o rozdělených návrzích usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček a J. Hradil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
4.2. 4/22/RM/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města bere na vědomí

Finanční odbor jako správce místního poplatku ze psů, který má splatnost dne 31.03.2020 nebude přistupovat k navýšení poplatku z důvodu jeho pozdní úhrady a to u plateb přijatých do 30.09.2020.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o rozdělených návrzích usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček a J. Hradil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/22/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2019.

K tomuto bodu byl přizván J. Hradil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu nebytové prostory č. p. 301

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 13.03.2015 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 301 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a SNAGGI Lightning s.r.o., Lužná 591/4, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 03018385, jakožto nájemcem a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k ukončení výše uvedené smlouvy.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila a J. Hradil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/22/RM/2020 NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, žádost o souhlas k podání žádosti v projektu „Investujeme v sociálních službách“

I. Rada města uděluje

souhlas Novoměstským sociálním službách, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě k přijetí věcných darů (3 ks policové skříně) ve výši 3 000,- Kč.

II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, o dotaci na Kraj Vysočina v rámci projektu „Investujeme v sociálních službách“ na modernizaci Střediska osobní hygieny pro účely pečovatelské a odlehčovací služby.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/22/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o povolení podnájmu nebytových prostor v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 78 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v Domě s pečovatelskou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města povoluje

podnájem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou Žďárská 68, Nové Město na Moravě za účelem provozování masérských služeb s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena mezi Novoměstskými sociálními službami a Janem Synkem, Polnička 306, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 72312173 na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2020 a roční nájemné je stanoveno na 3 530,- Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města, na základě stažení souhlasu s podnájmem nebytových prostor ze strany Ing. Janů, navrhl hlasovat pouze o bodu č. I. návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali pouze o bodu č. I

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/22/RM/2020 VZ „Sportovní hala NMNM – vybavení interiéru“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření objednávek, nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

III. Rada města schvaluje

způsoby pořizování (nákupů) ostatních položek vybavení Sportovní haly uvedených v přílohách č. 6, 7 formou přímých nákupů dle příloh č. 6, 7 materiálu s podmínkou, že bude zajištěno fin. krytí jednotlivých nákupů v rozpočtu města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/22/RM/2020 VZ „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/22/RM/2020 Návrh zpracování kůrovcového dřeva v městských lesích pro 1. pololetí 2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený harmonogram zpracování kůrovcového dříví a nekůrovcového dříví v městských lesích pro první polovinu roku 2020.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/22/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

– informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/22/RM/2020 Sportovní hala – ceník pronájmů

I. Rada města schvaluje

v návaznosti na uzavřenou příkazní smlouvu s příkazníkem Novoměstské služby s.r.o. s účinností od 01.06.2020 ceník krátkodobých pronájmů (na dobu kratší než 30 dnů) městem budované Sportovní haly NMNM na parc. č. 269, 270 a 275/7 v kat. území Nové Město na Moravě, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/22/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/34 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě ░░ ,a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░ jakožto nájemcem na byt č. 730/23 na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░ , a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl změnu návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+0 č.49/ na Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16. 15/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2378 v k.ú. NMNM (Soškova)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 2378 o výměře 594 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle podmínek uvedených v příloze.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 (24 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/28 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 (127m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/30 o výměře 127 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░ bytem Čapkova ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 31.750,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú.Slavkovice z majetku města – Souhlasné prohlášení

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlasně prohlašují, že pozemky parc.č. 453/9 (4876 m2) – silnice a parc.č. 453/14 (28 m2) – silnice v k.ú. Slavkovice nepřešly dle z.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí Ředitelství silnic a dálnic ČR – dle přílohy.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 76/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Hlinné, ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Hlinné ░░  za dohodnutou kupní cenu 2.400,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcné břemeno – p.č. 3542/1 v k. ú. NMNM (E.on) – Soškova

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 3542/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové smyčky, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 1217 v k. ú. Olešná na Moravě (ŘSD ČR) – město oprávněný

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (ŘSD ČR, spo., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390) trpět na části  pozemku p.č. 1217 v k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – vedení NN, kab. VO, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 3.981,37 Kč + DPH (4.817,46 Kč vč. DPH).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 50/1 o výměře cca 210 m2  v majetku města za část pozemku p.č. 35 o výměře cca 210 m2 v majetku žadatele v k.ú. Studnice u Rokytna (v rozsahu dle situačního zákresu) s tím, že budou dodrženy podmínky správců majetku města (zejm. zřízení věcných břemen ve prospěch města na umístění zařízení VO a dešťové kanalizace v majetku města).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje / pronájmu části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat pouze o jedné z variant. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (Masarykova ul.) + příprava výstavby kruhového objezdu a s tím související lokality

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 363/4 o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 364 o výměře cca 46 m2 a části pozemku p.č. 367/1 o výměře cca 30 m2 z majetku města za část pozemku p.č. 367/2 o výměře cca 38 m2, část pozemku p.č. 363/5 o výměře cca 46  m2 a část pozemku p.č. 363/6 o výměře cca 12 m2  do majetku města v k.ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu).

II. Rada města revokuje

usnesení č. 9/21/RM/2020 ze dne 24.2.2020 ve znění II. Rada města bere na vědomí předloženou žádost společnosti PROBE trade s.r.o. ze dne 6.2.2020 ve věci umístění parkovacích stání v lokalitě stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova a 1. souhlasí s rozšířením stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova o 7 nových parkovacích stání s

podmínkou úhrady fin. nákladů změny PD i výstavby parkovacích stání ze strany žadatele“

III. Rada města schvaluje

v souvislosti s návrhem společnosti PROBE trade s.r.o. rozšíření stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova o 8 nových kolmých parkovacích stání s podmínkou úhrady finančních nákladů změny PD i výstavby parkovacích stání ze strany společnosti PROBE trade s.r.o.

IV. Rada města schvaluje

v souvislosti s návrhem společnosti PROBE trade s.r.o. záměr výstavby komunikačního propojení lokality bytových domů s místní komunikací na ul. Drobného, včetně rozvodu VO, 2 parkovacích míst obyčejných a jednoho parkovacího místa pro invalidy, a to:

1.způsobem, kdy investorem a stavebníkem bude společnost PROBE trade s.r.o. a tato společnost dokončenou stavbu bezplatně převede do majetku města NMNM

nebo

2.způsobem, kdy investorem a stavebníkem bude město NMNM s podmínkou úhrady PD i výstavby ze strany společnosti PROBE trade s.r.o.

a ukládá starostovi, místostarostům města jednat o výběru z těchto dvou variant a způsobu realizace.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o  upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/22/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/22/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání Komise kulturní a společenské
2. předloženou zprávu z jednání Komise bytové
3. předloženou zprávu z jednání Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. členku RM Mgr. Helenu Šustrovou rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise kulturní a společenské
2. místostarostu města Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise bytové
3. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
III. Rada města ukládá

tajemníkovi připravit vymístění ubytovacích buněk z lokality pod Klečkovským rybníkem.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/22/RM/2020 Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

I. Rada města ukládá

místostarostovi města Bc. Jaroslavu Lemperovi, aby se sešel se zástupci hromadného podnětu a zájemcem o výstavbu komunikace a následně navrhl nejvhodnější řešení.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/22/RM/2020 Nákup nového provozního datového úložiště pro informační systém Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

nákup datových úložišť Pure Storage X10R3 a servisní podpory na roky 2020-2023 od společnosti IXPERTA s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 27599523 za celkovou cenu  1 935 602,- Kč bez DPH dle nabídky a návrhu kupní smlouvy uvedených v přílohách materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, uzavřením smlouvy vč. případných dodatků s vybraným dodavatelem s tím, že fin. krytí bude současně zajištěno zrušením stávající investiční akce města „Harmonizace prostorových dat“.

K tomuto bodu byl realizován videohovor se Z. Greplem.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, v rámci bodu diskuze seznámil členy rady s aktuálními opatřeními v rámci nouzového stavu ČR.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady v 16:43 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení