Samospráva města

22. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 22. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.1.2024 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 22. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 8.1.2024
od 15:30 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/22/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na jmenování ředitele/ky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
3. Rekreační využití Koupaliště a jeho přilehlého okolí
4. Informativní zpráva k funkci městského architekta
5. Diskuze

 

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:34 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/22/RM/2024 Informativní zpráva k funkci městského architekta

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o spolupráci města s externí architektonickou kanceláří Refuel, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí a Ing.arch. Zbyněk Ryška, zástupce společnosti Refuel, s.r.o.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/22/RM/2024 Rekreační využití Koupaliště a jeho přilehlého okolí – zpracování studie

I. Rada města schvaluje

uzavření objednávky na zpracování „Studie proveditelnosti – Rekreační využití rybníka Koupaliště a přilehlého okolí“, a to mezi Zahradní a krajinářskou architekturou, s.r.o. se sídlem Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně jako zhotovitelem studie na straně jedné a městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako objednatelem na straně druhé, a to za podmínek uvedených v příloze tohoto materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k podpisu objednávky „Studie proveditelnosti – Rekreační využití rybníka Koupaliště a přilehlého území“ a jejích případných změn či dodatků.

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni zástupci společnosti Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o. – Ing. Eva Damcová, Ing. Jaromír Skoupil.
Za odbor SMM Ing. Radek Fila a Ing. Karolína Šimková.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/22/RM/2024 Návrh na jmenování ředitele/ky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky konkursu a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů paní Mgr. Veroniku Teplou na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, a to s účinností od 02.03.2024 na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Veronika Teplá.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. Diskuze

 

 

 

 

 

 

– v bodu diskuze seznámil pan P. Wojciech Zubkowicz SAC přítomné se záměrem využití pozemků města pro potřeby Poutního kostelu Božího Milosrdenství ve Slavkovicích.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta