Samospráva města

23. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 23. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 22.1.2024 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 23. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 22.1.2024
od 15:00 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/23/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že program je rozšířen o bod č. 27 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – českobratrský kostel č.p. 1341
a body
10. Dispozice s majetkem – odprodej  p.č.145/1 (141 m2) v k.ú. Jiříkovice  u NMNM
11. Dispozice s majetkem – odprodej části  p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)
22. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí RM
jsou navrhovány ke stažení z programu schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočty a závazné ukazatele PO na rok 2024
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
5. Fond rozvoje bydlení v roce 2024
6. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
7. Seznam dětí pro poskytnutí daru
8. Pronájem datových rozvodů do Vysočina Arény
9. Standardy veřejného prostranství
10. Dispozice s majetkem – odprodej  p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice  u NMNM – STAŽENO
11. Dispozice s majetkem – odprodej části  p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO
12. Dispozice s majetkem – odprodej části  p.č.367/1 (1017 m2) v k.ú. NMNM ( Ul. Masarykova)
13. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 – zúžení předmětu pronájmu –  části  pozemku p.č. 2024/1 (cca 939 m2) v k.ú. NMNM ( Technické sporty)
14. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM
15. Dispozice s majetkem – žádost o neuplatňování inflační doložky v roce 2024 – BONA café s.r.o.
16. VZ „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“
17. VZ „Výkon technického dozoru stavebníka  pro Nové Město na Moravě v roce 2024″
18. VZ“ „Poskytovatel  telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2026“
19. Společné zadání veřejné zakázky „Nové Město na Moravě – prodloužení vodovodu ul. Bělisko, parc.č. 3914/1“
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024-2025
22. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik – STAŽENO
23. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
24. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě – STAŽENO
26. Diskuze
27. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – českobratrský kostel č.p. 1341

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:14 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/23/RM/2024 Rozpočty a závazné ukazatele PO na rok 2024

I. Rada města schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2024 dle příloh tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2024 dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Lucie Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/23/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Lucie Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/23/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM, zmocnění RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Lucie Filová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/23/RM/2024 Fond rozvoje bydlení v roce 2024

I. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládání projektů pro poskytování dotačního programu „Pořízení domovních ČOV a RD a BD v MČ Olešná a Studnice“ z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2024 dle příloh materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Helena Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/23/RM/2024 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 106 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/23/RM/2024 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/23/RM/2024 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – českobratrský kostel č.p. 1341

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 100,- Kč na výměnu dveří v severní a východní části presbyterny českobratrského kostela čp. 1341 na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě, rej. číslo památky 1000162817, Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě za předpokladu, že obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, Křenkova 151, 592 31 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/23/RM/2024 Pronájem datových rozvodů do Vysočina Arény

I. Rada města schvaluje

pronájem 2 ks nenasvícených optických vláken města z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně v celkové délce 8.966 m, a to na dobu určitou od 1.2.2024 do 31.3.2024, za cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH společnosti Nej.cz s.r.o., sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 03213595 a uzavření smlouvy o pronájmu uvedené v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města schvaluje

pronájem 1 ks nenasvíceného optického vlákna města z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně v celkové délce 4.483 m, a to na dobu určitou od 20.1.2024 do 20.2.2024, za cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH společnosti SATT a.s., sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 a uzavření smlouvy o pronájmu uvedené v příloze č. 6 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
11. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
12. 10/23/RM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 (1017 m2) v k.ú. NMNM (Ul. Masarykova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 367/1 o výměře 1017 m2 (dle GP  p.č. 367/11) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to Společenství vlastníků Masarykova 227, 228  Nové Město na Moravě, se sídlem Masarykova 228, Nové Město na Moravě, IČ: 276 85 161, za dohodnutou kupní cenu 101.700 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/23/RM/2024 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 – zúžení předmětu pronájmu – části pozemku p.č. 2024/1 (cca 939 m2) v k.ú. NMNM (Technické sporty)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.1.2023, uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a spolkem Technické sporty p.s., Bělisko 1349, NMNM, IČ: 433 78 749, jakožto nájemcem, jehož obsahem je zúžení předmětu pronájmu části pozemku p.č. 2024/1, a to na výměru cca 939 m, na dobu neurčitou, s dvouletou výpovědní dobou, s ročním nájemným 1.000 Kč, za účelem sportovní a zájmové činnosti spolku, zejména provozování sportovní střelnice, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/23/RM/2024 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 01.04.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 02.11.2020, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Veronikou Pokornou Bartošovou, Fryšava pod Žákovou horou 101, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČ: 01061976 jakožto nájemcem, jehož předmětem je přistoupení dalšího nájemce, a to Veroniky Stojarové, DiS., Petrovická 314, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01038508, a to od 01.02.2024.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/23/RM/2024 Dispozice s majetkem – žádost o neuplatňování inflační doložky v roce 2024 – BONA café s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uplatnění inflační doložky u Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 26.05.2023, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a  společností BONA café s.r.o., Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17253624, a to ve výši 50 % inflace vyhlášené pro rok 2023.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/23/RM/2024 VZ „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zahájení nového výběrového řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/23/RM/2024 VZ „Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na služby „Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024“ a v této souvislosti schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatelů předmětu veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření příkazních smluv a jejich dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/23/RM/2024 VZ „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2028″

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2028“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh členů hodnotící komise.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2028“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2028“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv a jejich případných dodatků nebo zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/23/RM/2024 Společné zadání veřejné zakázky „Nové Město na Moravě – prodloužení vodovodu ul. Bělisko, parc.č. 3914/1“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném zadávání veřejných zadavatelů na zadání veřejné zakázky „Nové Město na Moravě – prodloužení vodovodu ul. Bělisko, parc.č. 3914/1“ mezi smluvními stranami Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 (na straně zadavatele č. 1) a městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně zadavatele č. 2) dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Nové Město na Moravě – oprava zpevněných povrchů v rámci stavby Prodloužení vodovodu ul. Bělisko, parc.č. 3914/1“ a jejích případných dodatků.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/23/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

– předložené informace o financování projektů města a příspěvkových organizací

II. Rada města bere na vědomí

žádost občanů z lokality Holubka ze dne 21.12.2023, č.j.: MUNMNM 39785/2023 o zřízení zastávky MHD na ulici Kárníkova v roce 2024, s tím, že konstatuje, že je v roce 2024 realizace této zastávky plánována.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/23/RM/2024 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024-2025

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města dle upravené přílohy materiálu.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
23. 20/23/RM/2024 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

I. Rada města schvaluje

v příloze předloženou výroční zprávu o činnosti města Nové Město na Moravě a jeho orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2023.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
26. 21/23/RM/2024 Standardy veřejného prostranství

I. Rada města schvaluje

dokument „Nové Město na Moravě – standardy veřejných prostranství“ dle příloh č. 1 – 4 tohoto materiálu

II. Rada města ukládá

všem úředníkům a organizacím města postupovat v souladu se schváleným dokumentem. Případný jiný postup nebo alternativní řešení musí být vždy odůvodněn a schválen radou města.

 

 

K tomuto bodu se prostřednictvím konferenčního hovoru vyjádřil Ing.arch.Zbyněk Ryška a přizván byl Ing. Radek Fila.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:06 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel