23. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 23. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.4.2020 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 23. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 6.4.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/23/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města s tím, že

– bod č. 14 Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření bude projednán v rámci bodu č. 4 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení
– bod č. 11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice – byl STAŽEN z programu

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Fond rozvoje bydlení v roce 2020
 3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
 4. Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení
 5. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
 6. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
 7. VZ „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“
 8. VZ “ Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“
 9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie
 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
 11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice – STAŽENO
 12. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Leandra Čecha
 13. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2020
 14. Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření
 15. Bytová problematika – užívání bytu 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě
 16. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3467 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM – Bezručova ul.
 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD – kruhový objezd)
 18. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (ul. Radnická)
 19. Dispozice s majetkem-pacht p.č.83 v k.ú. Pohledec (rybník)
 20. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (Wolkerova ul.)
 21. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3363/6 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM (areál koupaliště)
 22. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Temo- Telekomunikace ( Tyršova – 2x)
 23. Prominutí pohledávky( smluvní pokuty ) – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM
 24. Dispozice s majetkem – žádost o částečné prominutí nájemného – Mediclinic č.p.12
 25. Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)
 26. Kontrola plnění úkolů RM
 27. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 13:06 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Helena Šustrová byla přítomna online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí zápůjčky a uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
3. 2/23/RM/2020 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 5.951.074,98 Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 3/23/RM/2020 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

I. Rada města ukládá

odboru FIN připravit rozpočtová opatření dle návrhů úspor ve vyznačeném upraveném sloupci v příloze č. 1.

II. Rada města schvaluje

prodloužení všech termínů u radou města schválených neinvestičních dotací  pro rok 2020 o 1 kalendářní rok (tj. do 31.12. 2021) a současně doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodloužení všech termínů u ostatních schválených neinvestičních dotací pro rok 2020 o 1 kalendářní rok (tj. do 31.12. 2021) a doporučuje zastupitelstvu města na rok 2021 vypsat dotační program pouze v sociální oblasti a schválit maximální objem pro dotační program v sociální oblasti ve výši max. 600.000 Kč  a na mimořádné individuální žádosti v oblasti sportu a kultury ve výši max. 1.000.000 Kč.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zrušit vypsanou výzvu na dotační program na Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací.

IV. Rada města schvaluje

zrušení výzvy na poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení schválené na schůzi rady města dne 24.02.2020.

V. Rada města schvaluje

prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za nájemné splatné ve Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu a následujícím měsíci a prominutí nájemného v nebytových prostorách města těm podnikatelům, kteří po dobu nouzového stavu v návaznosti na opatření vlády, nemohli provozovat svoje podnikání.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení v bodě č. I. spočívající

– ve stanovení úspory u provozních příspěvků vyjmenovaných PO na 15%, úspory v provozních nákladech MěÚ na 1,5 mil. Kč, posunu splatnosti fin. příspěvku pro SVK Žďársko u akce kanalizace Masarykova na rok 2021

– v ponechání akce účelové komunikace podél ČOV, Tyršova č.p. 731 – výměna rozvodů ZT, VZT, UT)

a v bodě č. II. (doplnění částek na dotační programy 2021).

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván a účastnil se konferenčním hovorem Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 4/23/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

úpravu limitu mezd MěÚ NMNM dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 100 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví civilní připravenost na krizové stavy.

K tomuto bodu byl přizván a účastnil se konferenčním hovorem Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/23/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván a účastnil se konferenčním hovorem Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/23/RM/2020 VZ „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

– předložený návrh členů hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky  „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv či zrušení zadávacího řízení.

K tomuto bodu byl přizván a účastnil se konferenčním hovorem Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/23/RM/2020 VZ “ Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro JSDH Hlinné a Jiříkovice“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupních smluv, nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

K tomuto bodu byl přizván a účastnil se konferenčním hovorem Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/23/RM/2020 Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie

I. Rada města bere na vědomí

předložený návrh postupu při zadání studie budoucí smuteční síně a ukládá odboru investic dopracovat materiál do konečné podoby včetně detailních informací z hlediska územního plánování a majetkoprávních vztahů.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána a účastnila se konferenčním hovorem Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/23/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

– informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byla přizvána a účastnila se konferenčním hovorem Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice-STAŽENO
Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
12. 10/23/RM/2020 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Leandra Čecha

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 60574674 dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/23/RM/2020 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2020

I. Rada města doporučuje
ke schválení Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě návrh na  poskytnutí neinvestiční dotace na regeneraci památek v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2020, a to dle přílohy č. 2 MPZ – tabulka 2020 předloženého materiálu  
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/23/RM/2020 Bytová problematika – užívání bytu 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

dopis doručený městu dne 12.03.2020 pod JID NMNM12487585 s tím, že město trvá, jakožto vlastník a pronajímatel, na vyklizení a předání bytu 2+0 č. ░░░ na Rokytně u Nového Města na Moravě  ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto uživatelem bytu s tím, že v tomto postupu bude pokračováno dle vývoje šíření nákazy COVID-19.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3467 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM – Bezručova ul.

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3467 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě a panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 200 Kč, za účelem využití pro okrasnou zeleň.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD – kruhový objezd)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1382/5 ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k.ú. Nové  Město na Moravě, a to z majetku města do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ: 659 93 390, za dohodnutou kupní cenu 16.510 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/23/RM/2020 Dispozice s majetkem-pacht p.č.83 v k.ú.Pohledec (rybník)

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 83 o výměře 224 m2 – rybník v k.ú. Pohledec, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě na dobu určitou od 1.5.2020 – 30.4.2025, s ročním pachtovným ve výši 1.000 Kč, za účelem uchovnění drobných nástražných rybek pro vlastní potřebu s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníka a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (Wolkerova ul.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, pozemku p.č. 3424/77 o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1.500 Kč s tím, že město uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3363/6 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM (areál koupaliště)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3363/6 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to Spolku Jinak, se sídlem Monseova 355, Nové Město na Moravě, IČ: 227 56 141, za účelem umístění maringotky a terasy (cca 42 m2) a využití navazující travnaté části předmětného pozemku (cca 158 m2), v souvislosti se záměrem poskytování vzdělávacích a volnočasových aktivit, na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 3.310 Kč. Případné další požadavky nájemce související s předmětem nájmu, např. možnost napojení na el. energii, využívání sociálního zařízení apod. nejsou prozatím řešeny, s tím, že v případě požadavků ze strany nájemce by bylo jednáno o příp. změně smlouvy.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Temo- Telekomunikace ( Tyršova – 2x)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 595, 621, 634, 34/1, 591/14, 675 a 201 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a ochranných HDPE trubek, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN a.s., IČ: 04084063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 34/1, 34/2, 184, 186, 635 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a ochranných HDPE trubek, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN a.s., IČ: 04084063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – žádost o částečné prominutí nájemného – Mediclinic č.p.12

I. Rada města schvaluje

odpuštění části nájemného ve výši 25 % za období 01.05.2019 – 29.02.2020 pro nájemce Mediclinic a.s., Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27918335, a to z důvodu, že zdravotnické služby nebyly z personálních důvodů dočasně poskytovány.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/23/RM/2020 Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelské prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto vlastníkem připojené nemovitosti a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 49455842, jakožto dodavatelem, řešící odběr vody objekt č. p. 25 v Olešné, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (ul. Radnická)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 628/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
24. 21/23/RM/2020 Prominutí pohledávky – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města prominout pohledávku ve výši 99.530,- Kč, která vznikla z titulu nezaplacené smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti stanovené v ČI. 4 odst. 2 písm. b) Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, coby prodávajícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , r.č.: ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, coby kupujícím, dne 26.6.2019, jejímž předmětem byla koupě:

– bytové jednotky č.1011/10 (č.p./č.b.) – byt o velikosti 56,30 m2 označený číslem 1011/10, umístěný v 5. nadzemním podlaží (dále jen „byt č. 1011/10“),

– spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010,1011 na ulici Křičkova v Novém Městě na Moravě

– spoluvlastnickému podílu o velikosti 5630/133504 na pozemku pare. č. 1029/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 430 m2,

vše v kat. území Nové Město na Moravě,

a to nezaplacením části kupní ceny ve výši 1.345.000,- Kč řádně a včas kupujícím ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 22/23/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhujeme vypuštění úkolu č. 17.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. Diskuze

Téma poplatek z pobytu:
I. Rada města bere na vědomí, že
finanční odbor jako správce místního poplatku z pobytu, který má splatnost čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí, nebude přistupovat k navýšení poplatku z důvodu jeho pozdní úhrady za I. a II. kalendářní čtvrtletí roku 2020, a to u plateb přijatých do 30.09.2020.

Téma: zábory veřejných prostranství města v MČ Pohledec

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:53 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta