Samospráva města

24. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 24. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.2.2024 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 24. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 5.2.2024
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/24/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
32. Fond rozvoje bydlení v roce 2024

a současně jsou navrhovány tyto body ke stažení z programu
11. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023
19. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM
21. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko
3. Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM
4. Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitele PO zřizované krajem
5. Zápis do kroniky města
6. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady
7. Návrh na stanovení platů ředitelkám PO
8. Žádost o poskytnutí finančního daru
9. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
10. NSS – změna úhradovníku pro odlehčovací službu
11. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023 – STAŽENO
12. OZV města o nočním klidu
13. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě
14. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2023
15. Dětské hřiště ul. Mendlova – pořízení nových herních prvků
16. Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p.730 v NMNM
17. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2023, odměna za snížení stavu dluhů
18. Bytová problematika – uvolněné byty Tyršova 730, Tyršova 731, Křenkova 732.
19. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO
21. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO
22. Dispozice s majetkem- výpůjčka částí p.č. 305510, 3055/11, 3055/12, 157 v k.ú. NMNM – SK NMNM (HTU + Vrat. Náměstí)
23. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č.3929 (cca 524 m2) v k.ú. NMNM (město nájemce od SŽ) + Dohoda o vypořádání závazků
24. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Terénní a parkové úpravy ul. Německého, Nové Město na Moravě, parc.č. 1653, 1661/1, 1583/1“
25. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
26. PeruTě NMNM s.r.o. – nepeněžitý příplatek
27. Smlouva o centralizovaném zadávání ČR MF, ČR MMR
28. Kontrola plnění úkolů RM
29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
30. Diskuze
31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
32. Fond rozvoje bydlení v roce 2024

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:09 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing.Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/24/RM/2024 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1 346 000 Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, se sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti jednoho z místostarostů města, k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/24/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/24/RM/2024 Fond rozvoje bydlení v roce 2024

I. Rada města revokuje

své usnesení č. 5/23/RM/2024 přijaté na své schůzi č. 23 dne 22.1.2024: „Vypsání výzvy k předkládání projektů pro poskytování dotačního programu „Pořízení domovních ČOV a RD a BD v MČ Olešná a Studnice“ z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2024 dle příloh materiálu“.

II. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládání projektů pro poskytnutí dotačního programu „Pořízení domovních ČOV u RD a BD v MČ Olešná a Studnice“ z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2024 dle upravených příloh tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/24/RM/2024 Zápis do kroniky města

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města za rok 2019 dle přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

možnost pořizování zápisů do kroniky města, počínaje zápisem za rok 2023, formou textového editoru.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Vít Křesadlo.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/24/RM/2024 Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitele PO zřizované krajem

I. Rada města navrhuje

jako zástupce města Nové Města na Moravě do hodnotící komise jako osobu s hlasem poradním pro hodnocení ředitele Střední odborné školy Nové Město na Moravě, Bělisko 295, pana Ing. Tomáše Krejčího, člena Rady města Nového Města na Moravě.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová

 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/24/RM/2024 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města jmenovat jako člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od 1.3. 2024 Ing. Tomáše Krejčího, nar.░░░ , bytem Pohledec ░░░░ ░░

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/24/RM/2024 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 66 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem, Zlatkov░░ ; náhradníkem je stanovena p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ bytem Křenkova ░░░ Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. et Ing. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/24/RM/2024 NSS – změna úhradovníku pro odlehčovací službu

I. Rada města bere na vědomí

ceník za úkony pobytové odlehčovací služby Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou od 1.3.2024 uvedený v příloze č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. et Ing. Hana Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/24/RM/2024 Návrh na stanovení platů ředitelkám PO

I. Rada města stanovuje

plat a jeho složky paní Mgr. Veronice Teplé, ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, Nové Město na Moravě s účinností od 02.03.2024 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 materiálu

II. Rada města rozhoduje

požádat o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě,  IČO: 70927880.

III. Rada města stanovuje

plat a jeho složky paní Mgr. Veronice Teplé, ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, Nové Město na Moravě s účinností od 01.03.2024 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 2 materiálu

IV. Rada města stanovuje

plat a jeho složky paní Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, Nové Město na Moravě s účinností od 01.03.2024 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 3 materiálu

V. Rada města stanovuje

plat a jeho složky paní Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Centra ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, Nové Město na Moravě s účinností od 01.03.2024 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 4 materiálu

VI. Rada města bere na vědomí

návrh plánu transformace příspěvkové organizace NKZ a ukládá starostovi, ředitelce NKZ a odboru ŠKSV pokračovat v přípravě předloženého záměru.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/24/RM/2024 Žádost o poskytnutí finančního daru

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- CZK mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO 00295671 na straně obdarovaného.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 50.000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/24/RM/2024 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023 – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
14. 13/24/RM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě rozhodnout o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.

 

K tomuto bodu byly přizvány Bc. Linda Nejedlá a Mgr. Dana Sklenářová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/24/RM/2024 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vydat obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě o nočním klidu dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/24/RM/2024 Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p.730 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Tyršova░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. ░░ na ulici Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 65 Kč / m2.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Renata Chalupová, DiS. a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/24/RM/2024 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2023, odměna za snížení stavu dluhů

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.12.2023.

II. Rada města schvaluje

v souladu s ust. čl.5 odst. 1 písm. c) Příkazní smlouvy o obstarání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018 vyplacení roční odměny společnosti Správa bytů NMNM s.r.o. ve výši 9.477 Kč tj. 10 % z rozdílu celkové dlužné částky evidované k datu 31.12.2022 a k datu 31.12. 2023.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Renata Chalupová, DiS. a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/24/RM/2024 Bytová problematika – uvolněné byty Tyršova 730, Tyršova 731, Křenkova 732.

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu 1+k č. 23 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 23 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě pana ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

2. přímé přidělení bytu 1+k č. 48 na ul. Křenkova č.p. 732 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░ , a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
3. přidělení bytu 2+1 č. 34 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Česká Třebová, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 34 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba trvale bytem ░░░░ ░░░ Velká Bíteš a to za stejných podmínek.

4. přidělení bytu 1+k č. 12 na ul. Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 12 na ul. Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ a to za stejných podmínek.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Renata Chalupová, DiS. a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/24/RM/2024 Dětské hřiště ul. Mendlova – pořízení nových herních prvků

I. Rada města schvaluje

uzavření objednávky mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem a Hřiště.cz, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 60200 Brno, IČ: 28354303 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je dodávka a montáž herních prvků za cenu 638.033 Kč vč. DPH, a to dle cenové nabídky ze dne 17.1.2024.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Daniela Šimková a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/24/RM/2024 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2023 a celkově za rok 2023

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 4. čtvrtletí roku 2023 a celkově za rok 2023 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Daniela Šimková a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
22. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
23. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.) – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
24. 20/24/RM/2024 Dispozice s majetkem- výpůjčka částí p.č. 305510, 3055/11, 3055/12, 157 v k.ú. NMNM – SK NMNM (HTU + Vrat. náměstí)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a SPORTOVNÍM  KLUBEM NOVÉ  MĚSTO  NA MORAVĚ, se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IĆ: 433 78 480, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou části pozemků p.č. 3055/10, 3055/11,3055/12 v k. ú.  Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu a to na dobu určitou od 10.2. – 6.3.2024, za účelem provozu diváckého zázemí, vč. jeho likvidace, pro „Mistrovství světa v biatlonu 2024“.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a SPORTOVNÍM  KLUBEM NOVÉ  MĚSTO  NA MORAVĚ, se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IĆ: 433 78 480, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 157 (1 m2) v k. ú.  Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to na dobu určitou od 29.1. – 20.2.2024, a to za účelem umístění reklamního nosiče k propagaci MS v biatlonu 2024.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 21/24/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č.3929 (cca 524 m2) v k.ú. NMNM (město nájemce od SŽ) + Dohoda o vypořádání závazků

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3929 o výměře cca 524 mv k.ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu, příloha č.3), a to od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 jakožto pronajímatele, městu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ:002 94 900, jakožto nájemci, na dobu neurčitou od 1.3.2024, s 3 měsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 3.880 Kč, za účelem umístění a provozování účelové komunikace – cyklostezky, vč. přilehlé veřejné zeleně dle přílohy č. 1.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o vypořádání závazků, uzavřenou mezi městem a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, týkající se úhrady finanční částky 6.330 Kč ze strany města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, a to za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 3929 v k.ú. Nové Město na Moravě za období od 1.3.2021 – 29.2.2024 dle přílohy č. 2.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 22/24/RM/2024 Smlouva o dílo na realizaci stavby „Terénní a parkové úpravy ul. Německého, Nové Město na Moravě, parc.č. 1653, 1661/1, 1583/1“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Terénní a parkové úpravy ul. Německého, Nové Město na Moravě, parc.č. 1653, 1661/1, 1583/1“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně objednatele) a firmou Tomáš Kamp, Jámy 3, 592 32 Jámy, IČ: 76139344 (na straně zhotovitele) dle příloh materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu smlouvy o dílo a jejích případných dodatků .

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 23/24/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024 – aktualizováno

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

II. Rada města bere na vědomí

výsledek ankety mezi občany k otázce realizace chodníku na ul. Vlachovická, z kterého vyplývá nezájem občanů z této ulice o realizaci stavby chodníku a neochota městu poskytnout nezbytnou součinnost pro tuto stavbu chodníku s tím, že město tedy nadále nebude pokračovat v další přípravě tohoto záměru.

III. Rada města bere na vědomí

petici občanů proti vybudování zastávky a průjezdu autobusů ulicí Karníkova, která byla městu doručena dne 24.1.2024 (č.j.: NMNM12701129) a souhlasí, s přihlédnutím k zájmu dalších občanů o vybudování zastávky MHD v ul. Karníkova (viz. zejm. usnesení RM 18/23/RM/2024), s dalším pokračováním přípravy a realizace této akce.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Miloš Hemza a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 24/24/RM/2024 Smlouva o centralizovaném zadávání ČR MF, ČR MMR

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Nové Město na Moravě a Českou republikou – ministerstvem financí, IČ: 00006947, Letenská 15,, 118 10 Praha 1 a Českou republikou – ministerstvem pro místní rozvoj, IČ: 66002222, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha jejímž účelem je zajištění postupu při společném pořízení výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení dle příloh materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 25/24/RM/2024 PeruTě NMNM s.r.o. – nepeněžitý příplatek – aktualizováno

I. Rada města schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2001 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

– poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku (mimo základní kapitál) společnosti PeruTě NMNM s.r.o., v souladu s ust. § 163 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, ve výši 7.794.130,-Kč; nepeněžitý příplatek tvoří následující nemovité věci: pozemek parc. č. 192, o výměře 288 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Maršovice, č.p. 80, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku parc. č. 192; pozemek parc. č. 193/1, o výměře 1073 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše zapsáno v LV č. 1 pro katastrální území Maršovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, obec Nové Město na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou;

– uzavření Smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku (mimo základní kapitál) a učinění Prohlášení o vnesení nemovitých věcí dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města revokovat tuto část usnesení č. 13/6/ZM/2023:

– „schvaluje zastavení nemovité věci, a to pozemku parc. č. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je stavba Maršovice č. p. 80 stavba občanské vybavenosti a parc. č. 193/1 zahrada o výměře 1073 m2, vše v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě v majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, a to ve prospěch Národní rozvojové banky, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, na zajištění úvěru, pro společnost PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jejímž zakladatelem je město Nové Město na Moravě“

– „pověřuje starostu města Michala Šmardu k podpisu příslušné zástavní smlouvy“

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dle ust. § 85 písm. a) a písm. e) zákona č. 128/2001 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

a) bezúplatný převod následujících nemovitých věcí:

  • pozemku parc. č. 192, o výměře 288 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Maršovice, č.p. 80, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku parc. č. 192;
  • pozemku parc. č. 193/1, o výměře 1073 m2, ostatní plocha, jiná plocha;

vše zapsáno v LV č. 1 pro katastrální území Maršovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, obec Nové Město na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z majetku města do majetku společnosti PeruTě NMNM s.r.o., se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 129248, jako dobrovolný nepeněžitý příplatek (mimo základní kapitál) společnosti PeruTě NMNM s.r.o. mimo základní kapitál;

 

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku (mimo základní kapitál) a učinění Prohlášení o vnesení nemovitých věcí dle přílohy tohoto materiálu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 26/24/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. předloženou zprávu z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
5. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
6. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, član RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města
2. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro dopravu a bezpečnost
3. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
5. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
6. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 27/24/RM/2024 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu a schvaluje vyřazení splněných úkolů č. 15). 18), 20) a 21).

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. Diskuze

 

K tomuto bodu byl přizván Milan Hájek ze společnosti Moreau Agri a představil členům rady města program Zetor show 2024.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:42 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta