24. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 24. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 27.4.2020 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 24. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 27.4.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Bc. Jaroslav Lempera se dostavil v 13:15 hodin.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/24/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města, který byl rozšířen o body
č. 12 Smlouva o nadačním příspěvku č. B/19-19-026
č. 13 VZ-Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2020

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Přijetí daru od Vodárenské akciové společnosti
3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
4. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za I. Q 2020
5. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
6. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 3/ 2020
7. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2020
8. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu za I. Q/2020
9. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
10. Kontrola plnění úkolů RM
11. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 13:02 hodin.
Ověřovatelem zápisu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu.
Zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Helena Šustrová byla přítomna online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/24/RM/2020 Přijetí daru od Vodárenské akciové společnosti a.s. Brno

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 49455842 jako dárcem a městem Nové Město na Moravě jako obdarovaným jejímž předmětem je darování fin. částky 25.000Kč, a to dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/24/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

úpravu limitů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/24/RM/2020 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první kvartál 2020

I. Rada města bere na vědomí

– zprávu o stavu městské zeleně za I.Q.2020

– zprávu o hospodaření v městských lesích za I.Q.2020

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a Ing. Z. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/24/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

– informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/24/RM/2020 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 3/ 2020

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2020 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Mgr. Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/24/RM/2020 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2020.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/24/RM/2020 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu I. Q/2020

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za I.Q 2020.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/24/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 3.000 Kč bez DPH za celou dobu nájmu, a to na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.07.2020, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 06357695, jakožto nájemcem, a to za účelem parkování nákladního automobilu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/24/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/24/RM/2020 Smlouva o nadačním příspěvku č. B/19-19-026

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nadačním příspěvku č. B/19-19-026 mezi Nadačním fondem obětem holocaustu jako poskytovatelem příspěvku a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem příspěvku dle přílohy materiálu, na základě které bude nadačním příspěvkem podpořena realizace projektu Memento 2020.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/24/RM/2020 VZ-Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2020

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2020“ a v této souvislosti:

– schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek dle příloh

– schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

II. Rada města pověřuje

starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2020“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků výběrového řízení nebo zrušení veřejné zakázky, a současně jej pověřuje uzavřením smluv o dílo a jejich případných dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/24/RM/2020 Diskuze

I. Rada města bere na vědomí

informace o činnosti příspěvkových organizací města, obchodních společností, městského úřadu a dobrovolnickém centru v době Vládou ČR vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID-19.

II. Rada města bere na vědomí

Harmonogram pořízení změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

V rámci bodu diskuze byla projednána tato témata:
– koncepce tělocvičen v NMnM
– územní studie m. č. Pohledec

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:14 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta