Samospráva města

25. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 25. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 19.2.2024 od 16:15 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 25. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 19.2.2024
od 16:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/25/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK)
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 16:18 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné přípomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/25/RM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části p.č. 235 o výměře 2 143 m2 (dle GP p.č. 235/1) a části p.č. 236 o výměře 161 m2 (dle GP p.č. 236/2) v k. ú. Slavkovice, a to Římskokatolické farnosti Jámy, se sídlem Jámy 71, 592 32, IČ: 488 98 732, za dohodnutou kupní cenu 345.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:23 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel