25. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 25. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 18.5.2020 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 25. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 18.5.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/25/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města s tím, že byl rozšířen o body:

č. 34 Výsledky konkursního řízení – 2. ZŠ Nové Město na Moravě
č. 35 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 05/2020 – 03/2021
č. 36 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p. č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)
č. 37 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. Pohledec – GasNet s.r.o.
č. 38 Setrvání v územní působnosti MAS v období 2021-2027
č. 39 Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

a tyto body byly staženy z programu:

č. 5. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
č. 21. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č.255/1 a 255/3 v k.ú. NMNM – ul. Sportovní
č. 25 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části  p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM (nad Billou) do majetku města od ČR – SPU
č. 9 Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Dotační program na protihluková opatření
3. Inventarizační zpráva za rok 2019
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok 2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018
5. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města – STAŽENO
6. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
7. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
8. VZ „Poskytovatel  telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“
9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie-STAŽENO
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
11. Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I.
12. Návrh na odejmutí čestného občanství města
13. Seznam dětí pro poskytnutí daru
14. CZ – žádost o souhlas s prodejem osobních automobilů
15. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím finančních darů
16. MŠ – žádost o souhlas k přijetí věcného daru
17. Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady
18. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019
19. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Olešná na Moravě, Hlinné  – E.on( Polní 16 RD, Vlachovická, Tyršova)
21. Dispozice s majetkem –  pronájem  částí p.č.255/1 a 255/3   v k.ú. NMNM – ul. Sportovní – STAŽENO
22. Dispozice s majetkem –  pronájem části p.č. 1642/2 v k.ú. NMNM (stánek s pizzou) – dohoda o ukončení
23. Dispozice s majetkem – odprodej  p.č. 3431/56 (27 m2) v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)
24. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)
25. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části  p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM (nad Billou) do majetku města od ČR – SPU-STAŽENO
26. Dispozice s majetkem –  pronájem  p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM (naproti Medinu)
27. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21  a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)
28. Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 – 6 m2 v k.ú. Pohledec (pod MK)
29. Dispozice s majetkem – dočasné snížení pachtovného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Městské lázně
30. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19
31. Kontrola plnění úkolů RM
32. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
33. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 13:29 hodin. Ověřovatelkou zápisu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou.
Zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Helena Šustrová byla přítomna online videokonferencí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/25/RM/2020 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města :

a) revokuje usnesení č. 3/23/RM/2020 bod usnesení č. III. ze dne 06.04.2020
b) doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí dotací ve výši doporučenou hodnotící komisí a uzavření smluv na poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
c) ukládá vyzvat žadatele č. 7 k doplnění své žádosti o akustickou studii.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o druhém pozměněném bodu návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení v bodu č. II.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/25/RM/2020 Inventarizační zpráva za rok 2019

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2019 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4.

2. vyřazení majetku dle přílohy č. 3

3. vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle přílohy č. 4.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/25/RM/2020 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, účetní závěrka města za rok 2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019 bez výhrad

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2019.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

IV. Rada města souhlasí

s podáním žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření města i za rok 2020.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. Schválení účetních závěrek a rozdělení hospodaření příspěvkových organizací města – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
6. 5/25/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/25/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/25/RM/2020 VZ „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

– předložený návrh členů hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky  „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, uzavření rámcové dohody či zrušení zadávacího řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie-STAŽENO

I. Rada města schvaluje

1/ zadání zpracování urbanisticko architektonické studie „Smuteční síň Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh na uzavření objednávky včetně požadavků a specifikací na tuto studii uvedených v příloze č.5 a č.6

-předložený návrh architektů (příloha č.4), kteří budou osloveni pro vypracování studie

2/ rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 100.000 Kč z odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje limit mezd MěÚ o částku 100.000,- Kč.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných drobných změn ve specifikaci urbanisticko architektonické studie „Smuteční síň Nové Město na Moravě“

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
10. 8/25/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 9/25/RM/2020 Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I.

I. Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv upravujících výkon přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi I. ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Iva Čolakovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 10/25/RM/2020 Návrh na odejmutí čestného občanství města

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu s § 84 odst. 2, písm. t) zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů a čl. 6 odst. 2 schválených Pravidel pro udělování čestného občanství a cen města Nového Města na Moravě odejmout čestné občanství města Klementu Gottwaldovi (1896-1953), tehdejšímu předsedovi vlády Československa.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/25/RM/2020 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/25/RM/2020 CZ – žádost o souhlas s prodejem osobních automobilů

I. Rada města uděluje souhlas

Centru ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 43378692 k prodeji osobních automobilů FORD TRANSIT a HYUNDAI i30, dle přílohy materiálu transparentním způsobem – zejm. zveřejní nabídky a prodej nejvyšší nabídce.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/25/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím finančních darů

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+kk, v přízemí, část „A“ v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 1.

II. Rada města souhlasí

s prominutím nájemného ze strany Novoměstských sociálních služeb, Ždárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou ve výši 3 216,- Kč z důvodu uzavření provozovny pedikúry v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě v době vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID 19 za období od 12.3.2020 do 10.5.2020, dle přílohy materiálu č. 2.

III. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 48899097 k přijetí finančních darů účelově určených dle přílohy č. 3.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/25/RM/2020 MŠ – žádost o souhlas k přijetí finančního účelově určeného daru

I. Rada města uděluje souhlas

Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70995559 k přijetí finančních účelově určených darů dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/25/RM/2020 Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě navrhnout do Redakční rady zpravodaje Novoměstsko tyto zástupce:

1. Petra Hladíka

2. Mgr. Tamaru Peckovou Homolovou

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/25/RM/2020 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace (neinvestiční rezerva) ve stejné částce. Současně schvaluje navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/25/RM/2020 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 jako dárcem a městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 00294900 jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 178 008,- Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou obdarovaným použity na obměnu a doplnění mobiliáře na dětských hřištích v Novém Městě na Moravě.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a současně navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 178.008,- Kč.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Olešná na Moravě, Hlinné – E.on (Polní 16 RD, Vlachovická, Tyršova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 3037/63, 3037/203, 3037/204, 3037/205, 3037/206, 3037/207, 3037/208, 3037/216, 3037/217, 3037/218, 3037/219, 3037/220, 3037/221, 3037/222 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN a rozpojovací  skříně , v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 3005 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků   p.č. 269, 270, 272/1, 275/7 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.34/1, 182/6, 184, 186, 635 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení VN a telekomunikační síť, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 51/1 v k.ú.Olešná na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

VI. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.280/4, 280/6 v k.ú.Hlinné umístění distribuční soustavy –  kabelové přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

VII. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.3209, 3210/5 v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelové přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

VIII. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.250 v k.ú.Hlinné umístění distribuční soustavy –  kabelu NN a přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 255/1 a 255/3 v k.ú. NMNM – ul. Sportovní – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
22. 19/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1642/2 v k.ú. NMNM (stánek s pizzou) – dohoda o ukončení

I. Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu, uzavřeného na základě nájemní smlouvy ze dne 22.10.2019, mezi městem, jakožto pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem, na pronájem části p.č. 1642/2 (cca 12 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem umístění pojízdného stánku s pizzou, a to dohodou k 31.5.2020.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 20/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3431/56 (27 m2) v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3431/56 o výměře 27 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 21/25/RM/2020 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo nám. 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 – p.č. 363/4 o výměře 20 m2, část p.č. 364 o výměře 46 m(dle GP p.č. 364/1), část p.č. 367/1 o výměře 30 m2 (dle GP p.č. 367/5)

– převod z majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo nám. 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 do majetku města – část p.č. 363/5 o výměře 39 m2 (dle GP p.č. 363/7), část p.č. 363/5 o výměře 6 m2 (dle GP p.č. 363/8), část p.č.363/5 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 363/10), část p.č. 363/6 o výměře 12 m2(dle GP p.č. 363/9), část p.č. 367/2 o výměře 39 m2(dle GP p.č. 367/4),

a to vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že PROBE trade s.r.o. uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM (nad Billou) do majetku města od ČR – SPU-STAŽENO

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to části  pozemku parc. č. 2463/6 (v rozsahu dle situačního zákresu) a parc. č. 2463/14 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
26. 22/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM (naproti Medinu)

I. Rada města schvaluje

pronájem  pozemku p.č. 3891/8 o výměře 2452 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to SH-ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě, se sídlem Školní 448, Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 023, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 500 Kč, za účelem využití k výcviku mladých hasičů, výcviku a školení jednotky SDH města NMNM a výcviku a školení hasičských jednotek z okolních obcí spadajících pod NMNM.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 23/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci  –  dílu „c“ o výměře 243 m2 z p.č. 3201/21 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 121.500,-Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí  –  dílu „a“ o výměře 114 m2 z p.č. 3201/21 a dílu „b“ o výměře 5 m2 z p.č. 3209 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 29.750,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 24/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 – 6 m2 v k.ú. Pohledec (pod MK)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod nemovité věci, části pozemku p.č. 327 (dle GP p.č. 327/2) o výměře 6 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 25/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – dočasné snížení pachtovného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Městské lázně

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě ze dne 25.05.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.10.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto propachtovatelem a společností Novoměstské služby s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 jakožto pachtýřem, jehož předmětem je snížení pachtovného ve výši 30 % za období 14.03.2020 – 30.06.2020, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 26/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města prominutí nájemného ve výši 20.328 Kč vč. DPH za období 16.03.2020 – 15.05.2020 pro nájemce U dvojice s.r.o., Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 6, IČ: 03542751, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

II. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 4.167 Kč za období 14.03.2020 – 15.05.2020 pro nájemce Zdenka Dvořáková, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 04585658, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

III. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 7.669 Kč za období 14.03.2020 – 15.05.2020 pro nájemce Dagmar Ťupovou, Lhota 79, 592 45 Lísek, IČ: 01979043 a Veroniku Bartošovou, Mendlova 1538, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01061976, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

IV. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 6.315 Kč vč. DPH za období 14.03.2020 – 30.04.2020 pro nájemce Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

V. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 4.918 Kč za období 14.03.2020 – 15.05.2020 pro nájemce Dana Hejduková, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18118526, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 27/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)

I. Rada města ruší

zveřejněný záměr odprodeje (pod ev. č. 443, zveřejněno ve dnech 18.12.2019 – 3.1.2020) částí pozemků p.č.1704/31 o výměře 247 m2 a p.č. 1704/35 o výměře 209 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a doporučuje ZM vzít na vědomí podané žádosti č. MUNMNM/12455507/2020, MUNMNM/12484751/2020, MUNMNM/12478570/2020 s tím, že odprodej v tomto nabízeném rozsahu nebude městem realizován.

II. Rada města bere na vědomí

zveřejněný záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/31 o výměře cca 143 m2 a p.č. 1704/35 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy č.3 materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 28/25/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. Pohledec – GasNet s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 105, 106/1 v k.ú. Pohledec zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 48 (KD) v k.ú. Pohledec a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 29/25/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 30/25/RM/2020 Výsledky konkursního řízení – 2. ZŠ Nové Město na Moravě

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky  konkursu a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pana Mgr. Tomáše Augustýna, Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou  se sídlem Leandra Čecha 860, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2020.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o doplněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 31/25/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 32/25/RM/2020 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 05/2020 – 03/2021

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 05/2020 – 3/2021 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 33/25/RM/2020 Setrvání v územní působnosti MAS v období 2021-2027

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu k projednání a následnému souhlasu města Nové Město na Moravě se zařazením území města Nového Města na Moravě do územní působnosti MAS Zubří země v programovém období 2021-2027.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 34/25/RM/2020 Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – k diskusi

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 39 Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z programu rady města.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kubík a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:25 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel