Samospráva města

26. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 26. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.3.2024 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 26. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.3.2024
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Bc. Jaroslav Lempera
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/26/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je program rozšířen o bod č. 23 Stanovení doby a určení místa pro vstup do registrovaného partnerství a navrhován je ke stažení bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2023
4. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023
5. CZ – uzavření licenční smlouvy na informační systém Chytrá organizace
6. NSS – žádost o souhlas s podáním žádosti do programu Fondu Vysočina
7. 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do 3. výzvy MAS Zubří země – IROP – Vzdělávání 2023
8. Smlouva o dílo – oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
9. Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2023
10. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Purkyňova)
11. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 1284-5 (ul. Mírová)
12. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM
13. Dispozice s majetkem – inflační doložka u pronájmů ZŠ Spolu
14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská)
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM – STAŽENO
19. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze
23. Stanovení doby a určení místa pro vstup do registrovaného partnerství

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:31 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z poslední rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/26/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/26/RM/2024 Inventarizační zpráva za rok 2023

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2023 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1,2,3

2. vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy č. 3.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová a telefonicky byl připojen O. Novák (SDH NMNM).

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/26/RM/2024 NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2023

I. Rada města bere na vědomí

výsledky hospodaření K Clubu za rok 2023 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. et Bc. Veronika Teplá a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/26/RM/2024 CZ – uzavření licenční smlouvy na informační systém Chytrá organizace

I. Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o dodávce, implementaci a správě finančního systému Chytrá organizace mezi Centrem ZDISLAVA se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378692 a Chytrou organizací s.r.o. se sídlem Ostravská 94/57, 748 01 Hlučín, IČ: 04728629 dle přílohy č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/26/RM/2024 NSS – žádost o souhlas s podáním žádosti do programu Fondu Vysočina

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na nákup osobního automobilu do výzvy Fondu Vysočina č. FV02926 „Investujeme v sociálních službách 2024“ ze strany Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 300.000,-Kč Novoměstským sociálním službám, IČ 48899097, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, a to v případě poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na nákup pětimístného osobního automobilu pro pečovatelskou službu.

III. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Novoměstské sociální služby, a to v případě poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na nákup pětimístného osobního automobilu pro pečovatelskou službu.

IV. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – navýšení nedaňových příjmů a zároveň investičních výdajů na akci NSS – předfinancování dotace na nákup automobilu o částku ve výši 300.000,- Kč.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/26/RM/2024 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do 3. výzvy MAS Zubří země – IROP – Vzdělávání 2023

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci do programového rámce integrovaného regionálního operačního programu – „3. výzva MAS Zubří země – IROP – Vzdělávání 2023“ ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/26/RM/2024 Stanovení doby a určení místa pro vstup do registrovaného partnerství

I. Rada města stanovuje

ve smyslu § 13a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 12.3.2024 jako dobu pro vstup do registrovaného partnerství pátky a soboty mimo státních svátků, a to v čase 10:00 až 13:00 hod.

II. Rada města určuje

s účinností od 12.3.2024 jako místa pro vstup do registrovaného partnerství tyto objekty:
– ul. Tyršova 1001, Nové Město na Moravě (KD Nové Město na Moravě)

– Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě (MěÚ nové Město na Moravě).

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/26/RM/2024 Smlouva o dílo – oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci oprav místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí města tryskovou metodou strojem Patchmatic, a to mezi zhotovitelem Karlem Dubským se sídlem Horní Sloupnice 226, 565 53 Sloupnice, IČ: 69835438 na straně jedné a objednatelem městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně druhé dle přiloženého návrhu smlouvy.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Zdenek Haller.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/26/RM/2024 Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2023

I. Rada města bere na vědomí

roční zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za rok 2023.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila, Zdenek Haller a Ing. Ondřej Šandera.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/26/RM/2024 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Purkyňova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 1686/1, 1704/3, 1704/33 k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN, VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 8.450 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/26/RM/2024 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 1284-5 (ul. Mírová)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby „Stavební úpravy – energetická modernizace“ – instalace ŽB předsazených lodžií, uzavřené mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu ul. Mírová 1254-5, se sídlem Mírová 1284, Nové Město na Moravě, IČ: 263 02 811, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č. 1005/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem jsou podmínky dotčení pozemku města uvedenou stavbou, dle přílohy materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/26/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem částí pozemků p. č. 109 o výměře cca 225 m2 a části p. č. 124 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Maršovice░░ , na dobu určitou 3 let, s ročním nájmem 1600 Kč za účelem uskladnění materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/26/RM/2024 Dispozice s majetkem – inflační doložka u pronájmů ZŠ Spolu

I. Rada města schvaluje

uplatnění inflační doložky u Smlouvy o nájmu prostor ze dne 08.11.2022, u Smlouvy o nájmu prostor ze dne 16.08.2023 a u Nájemní smlouvy ze dne 31.01.2023, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a  Základní školou Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 09398015, a to ve výši 50 % inflace vyhlášené ČSÚ pro rok 2023.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/26/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 54,57 m2 v 2. NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 103.683 Kč za rok bez DPH, a to za účelem provozování gynekologické ambulance na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou bez uvedení důvodu a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Hladíkovi s.r.o., Korouhev 175, 569 93 Korouhev, IČ: 19474334, jakožto nájemcem.
2. uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 21.11.2023, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem na straně jedné a Hladíkovi s.r.o., Korouhev 175, 569 93 Korouhev, IČ: 19474334 jakožto nájemcem na straně druhé, a to ke dni 30.04.2024.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1233 o výměře 423 m2 v k.ú. Nové Město  na Moravě.

 

Tento bod byl projednán v rámci dalšího společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 1232 o výměře cca 1200 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město  na Moravě.

 

Tento bod byl projednán v rámci dalšího společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1325 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje p.č. 1325 o výměře 610 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

Tento bod byl projednán v rámci  dalšího společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 256/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
20. 16/26/RM/2024 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Gymnáziu Vincence Makovského Nové Město na Moravě, se sídlem Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48895512 na projekt „Celostátní konference Počítač ve škole 2024“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Gymnáziem Vincence Makovského Nové Město na Moravě, se sídlem Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48895512 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – převod částky ve výši 30.000,-Kč  z odvětví finanční operace na odvětví vzdělávání a školské služby jako neinvestiční dotaci Gymnáziu Vincence Makovského Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Soňa Ošmerová, Miloš Hemza a Ing. Luboš Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 17/26/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Miloš Hemza, Ing. Luboš Kubík a Zdenek Haller.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 18/26/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání členů komise pro majetek a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas.
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání členů komise pro majetek a rozvoj města
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas.
III. Rada města ukládá

Bc. Jaroslavu Lemperovi, místostarostovi města, projednat se členy komisí s neomluvenou absencí nad 50% důvody jejich neúčasti.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení o bod č. III. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. Diskuze

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 16:12 hodin.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta